Dogen Zenji - Zycie-i-smierc.pdf

(88 KB) Pobierz
Zycie-i-smierc
ycie-i-±mier¢
Dogen Kigen
Z j¦zyka japo«skiego przeło»ył Hojun
„Je±li w »yciu-i-±mierci jest budda, nie ma »ycia-i-±mierci” 1 . „Je±li w »yciu-i-±mierci nie
ma buddy, nie ma bł¡dzenia po±ród »ycia-i-±mierci”. S¡ to słowa Chiashana i Tingshana 2 ,
dwóch mistrzów zen, a poniewa» obaj osi¡gn¦li Drog¦ 3 , zapewne nie s¡ [te słowa] bez
znaczenia.
Chc¡c uwolni¢ si¦ od »ycia-i-±mierci powiniene± jasno zrozumie¢ znaczenie [tych słów].
Je±li b¦dziesz poszukiwał buddy na zewn¡trz »ycia-i-±mierci, [to tak jakby±] skierował
dyszle [wozu] na północ kieruj¡c si¦ ku Yueguo 4 albo zwrócił si¦ twarz¡ ku południu
próbuj¡c dojrze¢ Wielkiej Nied¹wiedzicy 5 . Tworzysz przez to [jedynie] przyczyny »ycia-i-
-±mierci zbaczaj¡c z drogi [wiod¡cej ku] wyzwoleniu. Zrozumiawszy, »e »ycie-i-±mier¢ nie
s¡ niczym innym jak nirwan¡, nie czuj odrazy do »ycia-i-±mierci ani nie pragnij nirwany.
Wtedy po raz pierwszy uwolnisz si¦ od »ycia-i-±mierci.
Bł¦dem jest [my±le¢, »e] »ycie zmienia si¦ w ±mier¢. ycie jest [absolutn¡ rzeczywi-
sto±ci¡] czasu, zawiera w sobie „wcze±niej” i „pó¹niej”. Dlatego wła±nie w Dharmie Bud-
dy mówi si¦, »e »ycie jest „niezrodzone” 6 . mier¢ tak»e jest [absolutn¡ rzeczywisto±ci¡]
czasu, zawiera w sobie „wcze±niej” i „pó¹niej”. Z tego powodu mówi si¦, »e ±mier¢ jest
nie-umieraniem 7 . Za »ycia nie ma niczego innego poza »yciem. Podczas ±mierci nie ma
niczego innego poza ±mierci¡. Za »ycia oddaj si¦ jedynie »yciu, w chwili ±mierci [jedy-
nie] za ni¡ pod¡»aj. Nie czuj odrazy [do »ycia-i-±mierci] ani nie pragnij [»ycia-i-±mierci].
ycie-i-±mier¢ jest yciem buddy. Odrzuciwszy je, zatracisz ycie buddy. Je±li b¦dziesz
chciał je zatrzyma¢ lgn¡c do »ycia-i-±mierci, równie» stracisz ycie buddy i zostanie ci
[jedynie sama] forma buddy. Nie czuj¡c odrazy [do »ycia-i-±mierci] ani nie pod¡»aj¡c [za
»yciem-i-±mierci¡], po raz pierwszy b¦dziesz umysłem buddy. Nie analizuj jednak»e tego
1 Termin ten okre±la wieczny kołowrót nieustannego cyklu narodzin i ±mierci (sanskr. sa . sara ,
chi«. lunhui , jap. rinne ).
2 Chiashan Shanhui (805–881) i Tingshan Shenying (771–853).
3 Tzn. osi¡gn¦li Przebudzenie
4 Staro»ytna prowincja chi«ska istniej¡ca mi¦dzy okresem Wiosen i Jesieni (mi¦dzy 722 a 481 r. p.n.e)
a okresem Walcz¡cych Królestw (mi¦dzy pocz¡tkiem V w. p.n.e., a 221 r. p.n.e.). Obecna prowincja
Zhejiang.
5 Gwiazdozbiór okołobiegunowy nieba północnego, a zarazem trzecia co do wielko±ci konstelacja nieba.
6 Por. Sutr¦ Serca Wielkiej Doskonało±ci M¡dro±ci : „ariputro, pustka jest wła±nie cech¡ wszystkich
zjawisk. Nie rodz¡ si¦ one i nie gin¡”.
7 Patrz wcze±niejszy przypis
1
[zwykłym] umysłem ani nie staraj si¦ tego opisa¢ słowami. Zamiast tego, zapomnij o umy-
±le i ciele oddaj¡c je buddzie, a wszystko b¦dzie si¦ działo przez budd¦. Pod¡»aj¡c za tym,
nie wysilaj¡c si¦ i nie analizuj¡c niczego, uwolnisz si¦ od »ycia-i-±mierci i zostaniesz budd¡.
Któ» [zrozumiawszy to] b¦dzie trzymał si¦ swego [zwykłego] umysłu?
Istnieje niezwykle prosta droga do tego, aby sta¢ si¦ budd¡ — zaprzesta« czyni¢ zła,
nie przywi¡zuj si¦ do »ycia-i-±mierci, b¡d¹ pełen współczucia dla wszystkich »yj¡cych
istot, okazuj szacunek tym, którzy s¡ wy»ej od ciebie i miłosierdzie wobec tych, którzy s¡
od ciebie ni»ej 8 , porzu¢ nienawi±¢ i po»¡danie. Nie twórz [niepotrzebnych] my±li w umy±le
ani nie zamartwiaj si¦. To nazywa si¦ budd¡. Nie poszukuj »adnego innego buddy.
Tekst nr 3, publikacja grudzie« 2011
Skład wykonano w systemie L A T E X 2 "
Tekst dost¦pny na stronie www.mahajana.net
8 Lub: „Poszukuj [drogi prowadz¡cej do] Przebudzenia i pomagaj »yj¡cym istotom” (chi«. shangqiuputi
xiahuazhongsheng , jap. jogubodai gekeshujo ).
2
737302131.001.png 737302131.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin