Elza - Wilczyca z SS - Ilsa, She Wolf of the SS (1975).txt

(28 KB) Pobierz
{69}{184}"Film, kt�ry za chwil� obejrzycie oparty jest na|udokumentowanych wydarzeniach.
{188}{304}Ukazane w nim okrucie�stwa przeprowadzane by�y|jako "eksperymenty medyczne"
{308}{424}w specjalnych obozach koncentracyjnych|przez ca�y czas istnienia Trzeciej Rzeszy Hitlera.
{428}{544}Chocia� te zbrodnie przeciwko|ludzko�ci zosta�y wiernie odwzorowane,
{548}{664}osoby tu przedstawione s� jedynie zainspirowane|znanymi nazistowskimi osobisto�ciami.
{668}{784}Ponadto przestawione wydarzenia, zosta�y umieszczone|w jednym miejscu na potrzeby tej produkcji.
{788}{904}Z powodu szokuj�cej zawarto�ci, produkcja ta|polecana jest tylko odbiorcom pe�noletnim.
{908}{1024}Zrobili�my ten film maj�c nadziej�,|�e te haniebne zbrodnie nigdy si� nie powt�rz�."
{1028}{1115}Herman Traeger - Producent.
{2422}{2513}Nie, jeszcze nie!|Prosz�, nie!
{4270}{4366}Dzisiejsza pogoda b�dzie stabilna.
{4370}{4496}Na p�nocy przewiduje si� wysokie|temperatury oraz bezchmurne niebo.
{4500}{4564}Musisz i��.
{4578}{4642}I��? Dok�d?
{4749}{4831}- Z nimi.|- Ubiera� si�!
{4928}{5024}- Ilsa, przyrzek�a� mi...|- Jak mnie nazwa�e�?
{5028}{5086}Ilsa...
{5090}{5163}Przepraszam, pani|komendant, Freulein Doktor.
{5167}{5248}Lepiej. O wiele lepiej.
{5480}{5553}Ale powiedzia�a�, �e nie|b�d� musia� wr�ci� do obozu.
{5557}{5651}�e nigdy nie by�o ci tak dobrze.
{5677}{5769}- Tak.|- Wi�c dlaczego mnie zabieraj�?
{5773}{5865}Dost�pi�e� zaszczytu przespania|si� z niemieck� kobiet�.
{5869}{5937}Z oficerem SS.
{5941}{6028}Ty, niewolnik gorszej rasy,|jak �miesz mnie przepytywa�?
{6075}{6177}- Nic nie powiem, pani komendant, przyrzekam.|- To pewne.
{6189}{6297}Pozw�l mi z sob� zosta�, pani komendant, prosz�.|Dam ci wiele przyjemno�ci.
{6306}{6368}- Jak wyg�odnia�e zwierz�.|- Nie, jak kochanek.
{6380}{6464}�winia! Jak �miesz tak do mnie m�wi�?
{6500}{6544}Ale ostatniej nocy, przyrzek�a� mi.
{6548}{6640}Przyrzek�am, �e nie wr�cisz do obozu.
{6644}{6708}Nic poza tym.
{6740}{6808}Zabierzcie go.
{6925}{7129}ILSA|WILCZYCA Z SS
{7274}{7341}Je�li wi�zie� przespa� si� ze mn�...
{7345}{7413}...ju� nigdy nie prze�pi si�|z inn� kobiet�.
{7417}{7561}Je�li prze�yje, zapami�ta|tylko b�l zadany no�em.
{7604}{7651}No�em?
{7651}{7708}- Wykastrowa� go.|- Nie!
{7710}{7800}- Nie, prosz�.|- Zaczynaj.
{7806}{7891}Nie, pani komendant.|Prosz�, nie.
{7926}{8000}Nie!|Nie, pani komendant!
{8290}{8366}Ja to doko�cz�.
{8530}{8620}W Berlinie mieszka|doktor o nazwisku Baum.
{8668}{8760}Wierzy, �e ni�sze rasy|dowodz� swej ni�szo�ci...
{8794}{8871}...na podstawie cz�ci ich cia�a.
{8875}{8988}Wiesz na podstawie kt�rej?|Cz�ci, kt�ra czyni m�czyzn�.
{9012}{9070}Doktor posiada kolekcj�...
{9074}{9152}...kt�ra dowodzi jego teorii.
{9186}{9264}Do��czysz do jego kolekcji.
{9407}{9472}Nie! Nie...!
{9630}{9722}Widzisz?|Dotrzyma�am danej obietnicy.
{9730}{9815}Ju� nigdy nie wr�cisz do obozu.
{10653}{10744}- Ile tym razem?|- 15, pani komendant.
{11240}{11325}Ustawi� si� w rz�dzie!
{11365}{11441}Oczekuj�, �e przez 5 dni zdzia�amy cuda.
{11449}{11496}Kto� powinien im powiedzie�,|�e jest ich zbyt wiele.
{11500}{11574}Badania s� wa�niejsze ni� sterylizacja.
{11578}{11622}Wa�niejsze ni� w innych obozach.
{11634}{11738}Nasze zadanie jest inne. Wa�niejsze.
{11847}{11891}Nie musicie si� obawia�.
{11920}{12025}To nie jest ani Dachau, ani Ravensbruck.
{12029}{12125}Jeste�my lekarzami.|Jeste�my tu by wam pom�c.
{12129}{12184}Podczas waszego pobytu...
{12188}{12299}...b�dziecie s�u�y� Trzeciej Rzeszy.
{12319}{12416}To jest wasze przeznaczenie.|Witamy w obozie numer 9.
{12432}{12522}T�dy, dziewcz�ta. T�dy.
{12695}{12765}Zaczynajmy.
{12941}{12995}746.
{13104}{13181}Podejd� tu, kochanie.
{13201}{13269}Od�� ubranie, nie mo�emy ci� obejrze�.
{13311}{13386}- Wstydz� si�.|- Wstydzisz?
{13390}{13458}Nie masz si� czego wstydzi�.
{13463}{13578}Ale musimy ci� obejrze� by wybra�|prac� do kt�rej ci� przydzielimy.
{13611}{13681}Jeste�my lekarzami.
{13733}{13777}Ile masz lat?
{13783}{13886}- 18, pani doktor.|- 18? Bardzo dobrze.
{13921}{14008}Dzi�kuj�, pani doktor.
{14086}{14140}332.
{14413}{14475}Pani komendant...
{14485}{14553}...zdecydowa�a si� ju� pani?
{14564}{14608}Tak.
{14634}{14685}Nie nadaje si� chyba do|pracy w obozie, nie?
{14689}{14757}Jestem silna. Mog�|wykonywa� ka�d� prac�.
{14784}{14865}Nie boj� si� pracowa�.
{14869}{14943}To bardzo dobrze.
{14986}{15078}Sta�! Nie pozwolili�my ci odej��.
{15090}{15206}- My�la�am, �e...|- Nie masz my�le� tylko wykonywa� rozkazy, zrozumia�a�?
{15216}{15260}- Tak.|- Tak, co?
{15264}{15338}Tak, pani doktor.
{15375}{15449}Ty, wyjd� tymi drzwiami.
{15579}{15623}Nast�pna.
{15636}{15690}977.
{15976}{16030}894.
{16110}{16167}404.
{16298}{16342}- Id�, id�.|- Pani doktor...
{16356}{16419}...jak� prac� b�dziemy wykonywa�?
{16423}{16494}- Prac�?|- Tam.
{16515}{16578}B�dziecie trenowa�...
{16582}{16650}...by s�u�y� jako|�o�nierze Trzeciej Rzeszy.
{16671}{16715}A ja?
{16732}{16798}Ty b�dziesz robi�a co� innego.
{16802}{16889}Pomo�esz przeprowadzi�|badania medyczne...
{16893}{16961}...dzi�ki kt�rym ocalisz|tysi�ce istnie� ludzkich.
{16982}{17076}- Rozumiem.|- Jak masz na imi�?
{17107}{17210}- Rosette, pani doktor.|- Rosette.
{17266}{17334}Z pewno�ci� tego nie zapomn�.
{17357}{17415}Ty, s�yszysz mnie?
{17419}{17484}- Ty!|- Nie.
{17502}{17596}Podejd� skoro ci� wo�am!
{17954}{18053}Nie!|Przesta�!
{18149}{18223}Zostaw mnie w spokoju!
{18300}{18352}B�dziesz s�ucha� rozkaz�w, zrozumia�a�?
{18360}{18453}Czy mo�e chcesz wi�cej?
{18523}{18591}Zostawcie t� dziwk� mnie.
{18606}{18696}Ogol� j� bardzo dok�adnie...
{18700}{18764}...do samej krwi.
{18768}{18817}- Zostaw j�!|- Ja si� j� zajm�.
{18834}{18935}Nie, jutro dostanie nauczk�.
{18949}{19099}Dzisiaj b�dzie pracowa�a|w kwaterze stra�nik�w.
{19150}{19293}Nasze badania s� wa�ne,|prosz� o zmian� zdania.
{19304}{19396}Panie Generale, je�li|zmieni� procedury...
{19418}{19518}...wszystkie nasze eksperymenty|zostan� czasowo op�nione.
{19570}{19696}Nasze odkrycia zmieni� bieg wojny.
{19739}{19806}Tak, Generale.
{19828}{19900}Tak, panie Generale.
{20045}{20089}To jest dobra nowina.
{20117}{20233}Dzi�ki temu, pan Genera� b�dzie|m�g� osobi�cie zadecydowa�.
{20240}{20311}Generale...
{20324}{20416}...przeprowadzam kilka osobistych bada�.
{20420}{20524}My�l�, �e to pana zainteresuje.
{20555}{20626}Dzi�kuj�, Generale.
{20639}{20704}Heil Hitler.
{21266}{21328}- Dzie� dobry.|- Witamy.
{21332}{21436}Jestem Kala, a to jest Irene.
{22984}{23076}- Jeste� blondynem.|- Urodzi�em si� w Niemczech.
{23090}{23134}- Odpowiadaj pani|komendant z szacunkiem.
{23153}{23264}Nauczy si�, sier�ancie, nauczy.
{23268}{23360}- Nie jeste� Niemcem?|- Jestem Amerykaninem, pani komendant.
{23366}{23457}Amerykanin? Dlaczego nie jeste�|w obozie dla je�c�w wojennych?
{23480}{23590}Jestem studentem i studiowa�em w Niemczech,|kiedy m�j kraj wypowiedzia� wam wojn�.
{23594}{23685}- Wtedy wyl�dowa�em w obozie.|- Tw�j kraj? Jeste� Niemcem!
{23689}{23815}To nie moja wina, pani komendant.
{23853}{23900}Przejmij ich.
{23904}{23975}Mam do��.
{24768}{24856}Baum b�dzie bardzo zadowolony.
{24952}{25024}Nazywacie siebie m�czyznami?
{25072}{25176}Nie widz� �adnej m�sko�ci|mi�dzy waszymi nogami!
{25215}{25283}A ty, niemiecki b�karcie.
{25315}{25435}Twoja krew zosta�a ska�ona.
{25456}{25524}Nie jeste� zbudowany|jak prawdziwy Aryjczyk.
{25531}{25623}Rozmiar to nie wszystko, pani komendant.
{25631}{25699}Tak my�lisz?
{25719}{25796}Zobaczymy.
{25912}{25956}Mam jeszcze jedn� rzecz do dodania.
{25981}{26085}Ktokolwiek zostanie przy�apany na rozmowie z pacjentk�,|zostanie wych�ostany.
{26089}{26157}Razem z kobiet�.
{26181}{26287}- Dlaczego one �pi�?|- Zosta�y zaka�one bakteriami...
{26291}{26359}...tyfusu, t�ca...
{26374}{26465}Ka�dej ze znanych chor�b �miertelnych.
{26475}{26543}I zostawili je tutaj �eby umar�y?
{26555}{26639}Nie, to by by�o zbyt mi�osierne.
{26643}{26711}Testuj� na nich eksperymentalne leki.
{26726}{26794}Te leki. Czy one dzia�aj�?
{26809}{26913}Je�li umr� z powodu chor�b...
{26917}{26984}...umr� lepsz� �mierci�.
{26989}{27106}A ty, Kala? Czym ciebie zakazili?
{27147}{27191}Syfilisem.
{27215}{27295}To tylko kwestia czasu zanim umr�.
{27299}{27417}B�g ci nie pomo�e.|Zapomnia� o tym miejscu.
{27676}{27744}- Trzeci?|- Tak.
{27752}{27862}- Jakie� zmiany?|- Tylko puls, pani komendant.
{27888}{27956}To potwierdza moj� teori�.
{27974}{28039}Wkr�tce przeka�� im dowody na pi�mie.
{28043}{28159}- Ju� nie b�d� si� ze mnie na�miewa�.|- Nie uwierz� w to.
{28169}{28213}Nie, przecie� to m�czy�ni.
{28236}{28328}Wed�ug nich to nie do pomy�lenia,|�e dobrze wyszkolona kobieta...
{28360}{28458}...znosi b�l lepiej ni� m�czyzna.
{28640}{28706}Co to za ob�z?
{28710}{28759}Co?
{28771}{28814}Wrota piekie�.
{28820}{28892}Co robi� z tymi wszystkimi kobietami?
{28907}{29044}Sterylizuj� je, a potem|wysy�aj� do polowych burdeli.
{29063}{29107}- Jezu Chryste.|- Mo�e maj� szcz�cie.
{29134}{29185}- Szcz�cie?|- Owszem.
{29189}{29281}Inne s� nazywane "wybranymi".
{29302}{29409}- Komendant je zabiera.|- Po co?
{29432}{29520}Nie mam poj�cia.|W jej kwaterze jest pomieszczenie.
{29532}{29588}Nikt nie wie co tam robi.
{29592}{29659}Ale kobiety nigdy nie wracaj�,|ale to nie ma znaczenie.
{29669}{29737}Nie ma znaczenia? Jak mo�esz tak m�wi�?
{29760}{29820}Poniewa�, m�j przyjacielu...
{29824}{29916}...b�dziesz mia� w�asne problemy.
{29933}{29994}Problemy?
{29998}{30066}Jeste�my tu tylko �eby pracowa�, prawda?
{30078}{30130}Nie.
{30146}{30285}Nadejdzie czas, kiedy|Czarna Wdowa ci� wezwie.
{30639}{30726}Wykastrowa� mnie, po co?
{30742}{30834}By� mo�e, karz�c m�czyzn|w ten spos�b...
{30859}{30922}...czuje si� bardziej kobieco...
{30926}{31018}...albo po prostu zadowala|swoje pragnienia. Kto wie.
{31033}{31095}Ale jedno jest pewne.
{31099}{31215}Kiedy ju� si� jej przys�u�ysz,|ju� nigdy nie b�dziesz m�czyzn�.
{31225}{31287}A ty?
{31327}{31437}- T...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin