catalina_rivas_oddalem_za_ciebie_moje_zycie.pdf

(205 KB) Pobierz
PL-IHG
ODDAŁEM ZA CIEBIE MOJE ņ YCIE.
Wiadomo Ļ ci przekazane Catalinie Rivas przez Jezusa
w trakcie pi ħ ciu okresów Wielkiego Postu.
Spis tre Ļ ci
Spis tre Ļ ci....................................................................................................................................2
Wprowadzenie............................................................................................................................4
Dedykacja...................................................................................................................................5
Podzi ħ kowania...........................................................................................................................5
Wielki Post 2005.........................................................................................................................6
16 marca 2005, słowa Pana.................................................................................................................6
17 marca 2005, słowa Pana - pierwsze objawienie...........................................................................8
17 marca 2005, słowa Pana - drugie objawienie...............................................................................9
19 marca 2005, słowa Pana...............................................................................................................10
Ņ niej tego samego dnia, słowa Pana.............................................................................................11
20 marca 2005, słowa Pana...............................................................................................................12
21 marca 2005, słowa Pana...............................................................................................................13
22 marca 2005, słowa Pana...............................................................................................................14
23 marca 2005, słowa Pana...............................................................................................................15
23 marca 2005, słowa Pana - pó Ņ niej tego samego dnia.................................................................17
24 marca 2005, słowa Pana...............................................................................................................18
25 marca 2005, słowa Pana - pierwsza wiadomo Ļę ........................................................................20
25 marca 2005, słowa Pana - druga wiadomo Ļę .............................................................................21
25 marca 2005, słowa Pana - trzecia wiadomo Ļę ............................................................................22
25 marca 2005, słowa Pana - czwarta wiadomo Ļę .........................................................................24
26 marca 2005, słowa Pana - pierwsza wiadomo Ļę ........................................................................25
26 marca 2005, słowa Pana - druga wiadomo Ļę .............................................................................27
26 marca 2005, słowa Pana - trzecia wiadomo Ļę ............................................................................27
28 marca 2005, słowa Pana ..............................................................................................................28
29 marca 2005, słowa Pana...............................................................................................................28
2 kwietnia 2005, słowa Pana.............................................................................................................29
12 kwietnia 2005, słowa Pana...........................................................................................................30
Wielki Post 2006.......................................................................................................................31
3 kwietnia 2006, słowa Pana.............................................................................................................31
12 kwietnia 2006, słowa Matki Bo Ň ej...............................................................................................31
Wielki Post 2007.......................................................................................................................33
5 kwietnia 2007, słowa Pana.............................................................................................................33
5 kwietnia 2007, słowa Pana.............................................................................................................33
Wielki Post 2008.......................................................................................................................35
16 marzec 2008, słowa Pana.............................................................................................................35
21 marzec 2008, słowa Pana.............................................................................................................35
23 marzec 2008, słowa Pana.............................................................................................................36
Wielki Post 2009.......................................................................................................................37
24 luty 2009, słowa Pana...................................................................................................................37
Wprowadzenie
Rozwa Ň anie m ħ ki Pana Naszego Jezusa Chrystusa jest konieczne do wzrostu duchowego
ka Ň dego Chrze Ļ cijanina. Gdy zastanawiamy si ħ nad cierpieniami, przez które Jezus musiał
przej Ļę aby nas odkupi ę , mo Ň emy coraz lepiej zrozumie ę sedno i rozmach Jego miło Ļ ci do
ka Ň dego z nas, ale tak Ň e wag ħ i skutek naszych własnych grzechów.
Niniejsza ksi ĢŇ ka stanowi zbiór tekstów, które zostały napisane z przerwami w okresach
Wielkiego Postu 2005, 2006, 2007, 2008 i z pocz Ģ tkiem Wielkiego Postu 2009.
Jej cenna zawarto Ļę jest nowym wezwaniem Pana do ka Ň dego czytelnika, by zjednoczy ę si ħ z
Nim podczas tych dramatycznych chwil, kiedy oddawał swoje Ň ycie za zbawienie ludzko Ļ ci.
Około roku 1210, ponad 800 lat temu, ĺ wi ħ ty Franciszek z Asy Ň u w smutku powtarzał:
"Miło Ļę nie jest kochana, Miło Ļę nie jest kochana...!" Na pocz Ģ tku tego tekstu Jezus osobi Ļ cie
przemawia do nas:
"Chc ħ ponownie opowiedzie ę wam o mojej m ħ ce i w ten sposób pragn ħ wla ę w wasze serca
uczucie zjednoczenia ze mn Ģ i współczucia... aby pokaza ę wam moj Ģ miło Ļę , bo czegó Ň
wi ħ cej mog ħ chcie ę ni Ň miło Ļ ci tych, dla których si ħ po Ļ wi ħ ciłem?”
Na kolejnych stronach Jezus osobi Ļ cie poprowadzi was przez "te krwawe i straszne godziny",
w ci Ģ gu których po Ļ wi ħ cił siebie z miło Ļ ci do ciebie...
Jednak Ň e w przeciwie ı stwie do innych tekstów napisanych przez Catalin ħ , które zajmuj Ģ si ħ
tym tematem, nie znajdziecie tu tak wielu szczegółów o torturach i "kpinach" (kpinach,
szyderstwach, zniewagach, wstydzie), które Jezus musiał znosi ę w czasie swojej
odkupicielskiej m ħ ki, ale raczej o sensie tego wszystkiego, o przyczynach tak wielkiego
upokorzenia i obrazy.
I to stanowi najwi ħ ksze bogactwo tej publikacji, jako Ň e zrozumienie wspomnianych
przyczyn b ħ dzie nam bardzo pomocne, zgodnie z wol Ģ Ojca i Jego Ko Ļ cioła ĺ wi ħ tego, "w
lepszym uczestniczeniu w Jego Boskim Ň yciu." (Por. Sobór Watyka ı ski II, Konstytucja
Dogmatyczna Lumen Gentium, 1)
Mamy nadziej ħ w Bogu, Ň e z lektury tej ksi ĢŇ ki popłyn Ģ wielkie korzy Ļ ci dla ciebie i twoich
bliskich, drogi czytelniku, i Ň e Duch ĺ wi ħ ty poprowadzi ci ħ by Ļ si ħ gn Ģ ł gł ħ biej w przesłanie
Miło Ļ ci, które uciele Ļ nia ka Ň da z chwil, podczas których Jezus cierpiał m ħ ki dla ciebie.
Redakcja Apostolatu Nowej Ewangelizacji
Wielki Post 2009
Dedykacja
Naj Ļ wi ħ tszej Maryi, Gwiazdy Morza i Przystani Zbawienia, z pragnieniem by moje Ň ycie,
obecne i przyszłe, było pełne wdzi ħ czno Ļ ci za jej ogromne cierpienia.
Podzi ħ kowania
Ojcom:
Renzo Sessolo Chies
José Eduardo Pérez V.
Carlos Spahn
Którzy zostali wybrani i posłani przez Jezusa z tak wielk Ģ miło Ļ ci Ģ , by prowadzi ę duchowo t Ģ
biedn Ģ dusz ħ . Za ich wyrozumiało Ļę i szczodr Ģ pomoc. Niech Pan ich wynagradza wieloma
łaskami w tym Ň yciu i nagrodzi szczególnym miejscem w Ň yciu wiecznym.
Moim dzieciom, biologicznym i duchowym, prosz Ģ c Boga aby ofiarował im cudowny dar
akceptowania swojego krzy Ň a ka Ň dego dnia.
Catalina
Zgłoś jeśli naruszono regulamin