Kasprowicz Jan - Utwory poetyckie.pdf

(320 KB) Pobierz
770173935 UNPDF
Aby rozpocząć lekturę,
kliknij na taki przycisk ,
który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.
Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym
LITERATURA.NET.PL
kliknij na logo poniżej.
770173935.001.png 770173935.002.png
JAN KASPROWICZ
UTWORY
POETYCKIE
Tower Press 2000
Copyright by Tower Press, Gdañsk 2000
Z CHA£UPY
[1887]
3
I
Chaty rzêdem na piaszczystych wzgórkach;
Za chatami krêpy sad wiœniowy;
Wierzby siwe poschyla³y g³owy
Przy stodo³ach, przy niskich obórkach.
P³ot siê wali; pio³un na podwórkach;
Tu r¿¹ konie, rycz¹ chude krowy,
Tam siê zwija dziewek wieniec zdrowy
W kraœnych chustkach, w koralowych sznurkach.
Szare chaty! nêdzne ch³opskie chaty!
Jak siê z wami zros³o moje ¿ycie,
Jak wy, proste, jak wy, bez rozkoszy...
Dziœ wy dla mnie wspomnieñ skarb bogaty,
Ale wspomnieñ, co ³zawi¹ obficie -
Hej! czy przyjdzie czas, co ³zy te sp³oszy?!...
II
Tam, za wiosk¹ - weŸ, Ojcze nasz, dziêki! -
Jak pszeniczne ko³ysz¹ siê ³awy!
¯yto, jêczmieñ i owies z³otawy
Jak zginaj¹ ziarniste swe pêki!
4
Zgłoś jeśli naruszono regulamin