Prawo - egzamin.odt

(41 KB) Pobierz

Źródła prawa autorskiego:

1)                 Akty prawa polskiego – Ustawa o ochronie baz danych; Ustawa o prawie autorskim (1994); Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2)                 Akty prawa wspólnotowego – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej.

3)                 Akty prawa międzynarodowego – przede wszystkim Akt Paryski Konwencji Berneńskiej o Ochronie Dzieł Literackich i Artystycznych; Międzynarodowa Konwencja o ochronie Wykonawców, Producentów fonogramów...; Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o Prawie Autorskim (WIPO – World Information Property Organization).

 

Pojęcie prawa autorskiego:

1.                 ogół praw przysługujących autorowi utworu albo

2.                 przepisy upoważniające autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści.

 

Systemy prawa autorskiego:

1.                 w znaczeniu przedmiotowym(węższe ujęcie) to zespół norm prawnych regulujących stosunki związane z:

·                     dokumentowaniem

·                     eksploatacją

·                     i ochroną utworu

(Szersze ujęcie) – prawami pokrewnymi.

2.                 W znaczeniu podmiotowym – to zespół uprawnień związanych z utworem o charakterze:

·                     osobistym

·                     majątkowym.

 

Systemy praw autorskich:

1.                 System Romański (Droit d'auteur)ochrona majątkowa i osobista sukcesów twórców.

Wyróżniamy tu 2 modele:

·                      model monistyczny

·                      model dualistyczny

2.                 System Anglosaski (Copyright) – zespół uprawnień majątkowych, służą ochronie interesów twórców (USA, Australia).

 

Modele prawa autorskiego:

1.                 Model monistyczny – jedno prawo podmiotowe, obejmujące zarówno uprawnienia osobiste jak i majątkowe; nie może być przeniesione na inne osoby (Niemcy)

2.                 Model dualistyczny – 2 odrębne prawa:

·                     autorskie prawa osobiste – są nieprzenoszalne i nieograniczone w czasie

·                     autorskie prawa majątkowe (Francja, Włochy, Hiszpania, Polska) – są przenoszalne i ograniczone w czasie.

 

Zasady prawa autorskiego:

1. ochroną prawa autorskiego objęte są utwory i przedmioty praw pokrewnych

2. ustalenie utworu jest jednym z warunków powstania ochrony

3. prawo aut. obejmuje prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe

4. autorskie prawa majątkowe obejmują prawo do korzystania z utworu, prawo do rozpowszechniania, prawo do wynagrodzenia

5. zakres ochrony autorskich praw majątkowych jest zróżnicowany.

6. autorskie prawa majątkowe nie dają uprawnionemu pełnej wyłączności prawnej w zakresie korzystania z utworu

7. naruszenie praw autorskich wiąże się z odpowiedzialnością cywilną jak i karną

8. ochrona praw autorskich i pokrewnych ma charakter terytorialny.

 

Przedmiot prawa autorskiego:

Utwór jako przedmiot prawa autorskiego:

Przesłanki uznania wytworu za utwór:

1.                 rezultat pracy człowieka – twórcą utworu może być tylko człowiek (nie może to być osoba prawna)

2.                 oryginalność – kreatywność twórcy; kiedy istnieje nowy wytwór intelektu

3.                 indywidualność – odesłanie do osoby twórcy; pomost który łączy byt niematerialny z twórcą

4.                 ustalenie (w dowolnej postaci) – uzewnętrznienie utworu, umożliwiające jego percepcję przez osoby inne niż twórca; może być też ustalenie dzieła w sposób nieutrwalony (np. mowa).

Te cechy muszą występować łącznie.

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze.

 

Ustalenie a utrwalenie utworu:

Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia.

Ustalenie utworu – jest to uzewnętrznienie, które pozwala na jego percepcję przez osoby trzecie.

Ustalenie utworu przez wyrażenie jego treści na nośniku materialnym, umożliwia wielokrotne odtwarzanie.

 

USTALENIE UTWORU

¯                                          ¯                                          ¯                                          ¯                                          ¯

Ustalenie                            Zapisanie                             Nagranie               Namalowanie                             Sporządzenie

utworu                                           utworu na                            melodii                            obrazu                                          zdjęcia

na taśmie                            papierze                                          na płytę

 

Graniczne wytwory intelektu:

Te wytwory, których zaliczenie do utworów jest szczególnie sporne ze względu na niski poziom twórczości.

Graniczne wytwory intelektu:

·                     tabele

·                     formularze

·                     prospekty, slogany reklamowe

·                     rozkłady jazdy

·                     książki adresowe, telefoniczne, kucharskie

·                     koncepcje matematyczne

·                     zestawienia programów telewizyjnych.

 

Wyłączenie ustawowe:

Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:

·                     akty normatywne

·                     urzędowe dokumenty (np. wzory pism, orzeczenia sądów) materiały, znaki, symbole

·                     opublikowane opisy patentowe lub ochronne

·                     proste informacje prasowe typu kroniki wypadków, notowanie giełdowe, kursy walut, prognozy pogody, wiadomości bieżące.

 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin