Będzie chciał penisa z powrotem - 28-07-2008 - facet-interia-pl.txt

(5 KB) Pobierz
B�dzie chcia� penisa z powrotem?

Valee Pancharoen patrzy�a z boku na to, jak jej syn zacz�� w okresie dojrzewania przechodzi� transformacj�: najpierw malowa� paznokcie, p�niej zacz�� chodzi� w peruce, a w ko�cu przesta� si� kry� z sukienkami.

 Teraz 18-letni ju� Ponchalearm wygl�da prawie jak kobieta. Zmiany s� szczeg�lnie widoczne, gdy siedzi w swojej bia�ej, at�asowej bluzce z czarnymi koronkami naprzeciw atletycznie zbudowanego brata bli�niaka. Jego ciotka z roztargnienia przeczesuje palcami jego d�ugie do pasa, kasztanowe, przeszczepione w�osy. W�a�nie decyduje si� los m�odzie�ca. Rodzina zebra�a si�, by w ciszy i spokoju przedyskutowa�, czy jest ju� gotowy do operacji zmiany p�ci.

Moda na kastracj�?

- To moje �ycie i to ja zdecydowa�em, �e musz� zrobi� to jeszcze przed p�j�ciem na uniwersytet - m�wi Ponchalearm. - Czuj� si� szcz�liwy, to fajna zabawa i mog� wyrazi� siebie tak, jak chc�. Mam szcz�cie, �e spotka�em przyjaci�, kt�rzy mnie rozumiej� - dodaje.

Gdy tak m�wi, matka przerywa mu, by wyrazi� swoj� obaw�, �e jest jeszcze za m�ody, by zrozumie� d�ugoterminowe konsekwencje jego decyzji. - Chcia�abym, �eby� jeszcze troch� dorosn�� - m�wi.

Ponchalearm o operacji marzy od dw�ch lat. Teraz osi�gn�� wiek, w kt�rym wedle nowego prawa mo�e samodzielnie podj�� tak� decyzj�.

Nowe regulacje zosta�y wprowadzone w �ycie w kwietniu po tym, jak krajowe autorytety w sprawach zdrowotnych alarmowa�y, �e m�odzi ch�opcy pochopnie i masowo poddaj� si� kastracji - zabiegowi, kt�ry jest pierwszym krokiem do chirurgicznej zmiany p�ci.

Niekt�rzy aktywi�ci gejowscy i rodzice ch�opc�w niepokoj� si� potencjalnymi efektami takiego zabiegu na wci�� rosn�ce, m�ode cia�o. Proponuj�, by granic� wieku podwy�szy� tak, aby mo�na by�o podj�� decyzj� o zmianie p�ci dopiero po uko�czeniu dwudziestego roku �ycia.

- Staraj� si� zrobi� wszystko, by upodobni� si� do prawdziwej kobiety. Nie potrafi� zadowoli� si� przebierankami i podejmuj� cz�sto pochopne decyzje pod wp�ywem mody - opowiada Nathee Teerarojanapong, przewodnicz�cy Politycznego Stowarzyszenia Gej�w Tajlandii.

Tajlandia ma jedn� z najwi�kszych populacji transseksualist�w. Oficjalnie podaje si� liczb� 10 tysi�cy takich os�b, cho� niekt�rzy badacze twierdz�, �e mo�e ich by� nawet 10 razy wi�cej.

Operacja usuni�cia j�der wi��e si� z bardzo niskim ryzykiem fizycznych powik�a�. Uboczne skutki terapii hormonowej s� ju� bardziej widoczne: gor�ce wypieki, przybranie na wadze, zanik mi�ni, spadek libido, og�lne zm�czenie - to niekt�re z nich.

"Doktorze, chc� mojego penisa z powrotem"

Dyskusja w Tajlandii jest naprawd� gor�ca. Wielu ekspert�w twierdzi, �e jakiekolwiek doniesienia o negatywnych skutkach operacji s� mocno przesadzone. - Nie ma powa�nych efekt�w ubocznych - m�wi Thep Vechavisit, znany chirurg specjalizuj�cy si� w operacji zmiany p�ci. - Ludzie s� po prostu g�upi i wypowiadaj� opinie na tematy, o kt�rych nie maj� poj�cia. Aktywi�ci walcz�cy o podniesienie granicy wieku krzywdz� transseksualn� spo�eczno�� - stwierdza.

Dzisiejsze obostrzenia s�, jego zdaniem, zupe�nie wystarczaj�ce. Ka�dy m�czyzna chc�cy zosta� kobiet� musi przej�� roczn� kwarantann� na wykonanie zabiegu (liczon� od daty oficjalnie podj�tej decyzji) i wykona� seri� test�w psychologicznych sprawdzaj�cych, czy jest psychicznie i mentalnie gotowy..

- Zwykle tak� decyzj� podejmuje si� w m�odym wieku. Po prostu te osoby czuj�, �e co� z nimi jest nie tak - opowiada Thep. - W trakcie 20 lat mojej praktyki mia�em tylko jednego pacjenta, kt�ry przyszed� do mnie i powiedzia�: "Doktorze, chc� mojego penisa z powrotem".

 Ale niekt�rzy transseksuali�ci na fali og�lnonarodowej dyskusji obawiaj� si� teraz wp�ywu operacji na ich dalsze �ycie.

Chatpakorn "Belle" Chotiem, tancerka kabaretowa z Pattayi, opowiada o tym, jak da�a si� wykastrowa�, gdy mia�a 14 lat. - Zdecydowa�am si�, kiedy jedna z moich przyjaci�ek to zrobi�a. Wygl�da�a tak pi�knie i my�la�am, �e na mnie ta zmiana te� tak wp�ynie i tez b�d� taka pi�kna - m�wi. - Teraz nie wiem, co o tym my�le�, bo martwi� si�, jak to b�dzie ze mn� w przysz�o�ci - stwierdza.

Oko�o 50 podobnie my�l�cych ch�opc�w

Matka Ponchalearma nie chce, by jej syn znalaz� si� w podobnej sytuacji. Pogodzi�a si� ju� z decyzja syna, gdy w popularnym programie telewizyjnym zobaczy�a lekarza, kt�ry m�wi� o konieczno�ci zakazania kastracji przez nieletnich. I ona teraz te� nie wie, co o tym my�le�.

Jednak je�li jej syn postawi na swoim, to ona zap�aci za jego operacj� w szanowanej klinice, �eby unikn�� sytuacji, w kt�rej syn skorzysta z kastracyjnego podziemia. - Kimkolwiek b�dzie, to w ko�cu m�j syn - m�wi.

Chocia� Ponchalearm m�wi, �e od zawsze chcia� by� dziewczynk�, na serio o operacji zacz�� my�le� w szkole �redniej, gdzie spotka� "oko�o 50 podobnie my�l�cych ch�opc�w" i po raz pierwszy w �yciu, jak twierdzi, znalaz� si� w grupie rozumiej�cej jego pragnienia i potrzeby.

�aden z jego uprawiaj�cych cross-dressing przyjaci� nie przeszed� jeszcze operacji, ale niekt�rzy s� na rocznej li�cie oczekiwania.

Przyznaje, �e boi si� operacji. G��wnie ze wzgl�du na to, ze panicznie l�ka si� widoku krwi. - Ale wiem, �e musz� to zrobi� - m�wi. Dla jego matki nie jest to takie proste. - Moim marzeniem jest, �eby syn by� taki jak inni. Urodzi� si� m�czyzn� i powinien zosta� m�czyzn� - m�wi.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin