The Simpsons - 21x03 - The Great Wife Hope.txt

(16 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{1}{72}Episode LABF16|The Great Wife Hope
{295}{340}SKLEP DLA LEWOR�CZNYCH|NA PRAWO
{347}{440}NIE JESTEM UCZULONY NA DZIELENIE|PRZEZ LICZBY WIELOCYFROWE
{2935}{2964}Tak!
{2991}{3088}Marge, sk�d ci przyszed� do g�owy|pomys� na "szalone kr�gle"?
{3092}{3130}Wpisa�am w Google|"dziewczyny zabawa"
{3134}{3208}i po przebrni�ciu|97000 stron porno,
{3212}{3269}znalaz�am "szalone kr�gle."
{3273}{3310}Dziwne.
{3314}{3376}Nie ma tu ani jednego faceta.
{3427}{3473}Kr�giel!
{3598}{3684}To smutne, gdy nie mo�na poderwa�|faceta we wtorek super nacho.
{3688}{3720}Gdzie oni si� podziali?
{3724}{3816}Wiesz jacy oni s�-- pewnie poszli na|mecz baseball albo do baru.
{4225}{4280}BRAK GLIN-|ZACHOWUJCIE SI� GRZECZNIE
{4343}{4401}MISTRZOSTWA W UDERZANIU,|KOPANIU I DUSZENIU
{4551}{4599}Dawajcie, cioty!
{4603}{4665}Widzia�em lepsze walki|na sali sejmowej!
{4669}{4754}Tak! Co to ma by�?|Czas na pytania do premiera?
{4758}{4789}Tak, czy to to?
{4812}{4853}ZABIJ
{4857}{4921}UMIEJ�TNO��
{4962}{5035}CHORY
{5222}{5317}Nie ma lepszej przemocy ni� przemoc|zadana samemu sobie.
{5370}{5405}Dzi�ki, �e mnie zabra�e� ze sob�, tato.
{5409}{5455}Wspomn� ten dzie� na �o�u �mierci.
{5483}{5558}Nie ka�dy ma tak� mo�liwo��.|Niekt�rych �mier� zabiera znienacka.
{5562}{5664}Mo�e jaki� g�wniarz mnie zastrzeli,|w ramach wej�cia do gangu.
{5668}{5707}Mo�e.
{5725}{5808}Trzy godziny walczyli ze sob�|jak zwierz�ta p�nadzy faceci.
{5812}{5854}Tak jak w staro�ytnym Rzymie.
{5858}{5922}Tak, za wyj�tkiem tego,|�e ich imperium si� rozpad�o.
{5948}{5979}Ale g�upi ci rzymianie.
{6012}{6050}Zapytaj go.
{6054}{6145}Sir, podpisze mi pan program|przekle�stwem?
{6149}{6254}Tak, co� ohydnego ale niewyra�nego|z subteln� nut� skatologii.
{6258}{6306}Jasne, nie ma sprawy.|$25, prosz�.
{6310}{6338}Zap�a� mu, ch�opcze.
{6377}{6404}S�uchaj, synu,
{6408}{6465}wiem, �e dzi� obejrzeli�my|zar�biste walki,
{6469}{6536}ale zapami�taj jedno:|Nie pr�buj tego w domu.
{6540}{6577}Pr�buj na szkolnym dziedzi�cu.
{6581}{6670}W miejscach, gdzie, w przypadku gdy stanie ci si�|co� z�ego, mo�emy zaskar�y� nie tylko bij�cego,
{6674}{6769}ale szko��, hrabstwo, stan|i tego mato�a Joe Bidena.
{6801}{6884}Zwarcie Pytona i...|Odjazd.
{6888}{6959}Mo�e zbyt wcze�nie dosta�em|zielony pas.
{6963}{7009}Nast�pna ofiara.
{7133}{7178}Zaczynamy.
{7273}{7293}Gdzie tw�j brat?
{7297}{7365}Nie wiem, goni za kaczkami,|pogrzebany �ywcem?
{7369}{7439}B�dziemy za nim t�skni�.|Jed�my, musz� pozbiera� szyszki.
{7443}{7482}/Zdychaj!
{7486}{7553}Id� za tym has�em, mamo.
{7655}{7701}Dlaczego ja?
{7705}{7735}Dlaczego ja?!
{7739}{7773}Bart Simpson!
{7777}{7836}Dobrze, �e tw�j ojciec tego nie widzi.
{7840}{7876}- Zabij, zabij, zabij!|ZADAWAJ B�L
{7900}{8006}Zabij, zabij, zabij!
{8006}{8042}Bart, pu�� go.
{8046}{8073}Ale mamo, akurat wygrywam.
{8077}{8123}Popatrz--|jego pieni�dze na lunch.
{8127}{8196}B�g nie da� ci n�g po to,|aby� u�ywa� ich jako no�yc.
{8200}{8266}Ja tych chwyt�w nauczy�em si�|z Ultimate Punching [Najlepszy Boks].
{8270}{8323}Ultimate Punching?!
{8327}{8376}"Ultimate" zawsze wszystko pogarsza.
{8380}{8401}Ale nie frisbee.
{8405}{8484}- Otto, nie powiniene� gra� teraz w zo�k�?|- Zaiste, mam.
{8488}{8664}Raz...|Skopa�em.
{8664}{8751}Zrobi� co� z tym Ultimate Punching.
{8755}{8798}Nie powstrzymasz ca�ego sportu.
{8802}{8834}Musia�aby� zm�wi� si�|z kilkoma innymi mamami,
{8838}{8899}pewnymi oficjelami przyjaznymi|szkole i duchownymi...
{8903}{8957}Jakie� miejsce do spotka�...|Przek�ski...
{8961}{9023}- Co� jeszcze?|- Rozpiska telefon�w jest nieoceniona.
{9027}{9064}Za�atw zszywacze?
{9068}{9134}Ulotki same si� nie przyklej�|do s�up�w telefonicznych.
{9138}{9201}Nelson, naprawd�|masz do tego smyka�k�.
{9205}{9239}C�, jak dorosn�,
{9243}{9298}mam zamiar zaj�� si�|planowaniem imprez.
{9302}{9360}Mo�e kiedy� zaplanujesz|przyj�cie Lisy.
{9364}{9415}Z przyjemno�ci�.
{9586}{9621}- O m�j Bo�e.|- Co za przemoc.
{9625}{9674}- Rozwali� mu nos!|- Uderzy� go.
{9734}{9791}Tak jest przez d�u�szy czas.
{9795}{9837}Mo�ecie mnie nazwa� psuj�,
{9841}{9907}ale moim zdaniem je�li|mi si� to nie podoba,
{9911}{9958}nikt inny nie powinien|tego ogl�da�.
{9962}{9990}Zgadzam si�.
{9999}{10049}Mamo, nie r�b tego.
{10053}{10135}Ten sport sprawia mi tak� frajd�,|jak tobie posiadanie dzieci.
{10139}{10160}Powiedz jej, tato.
{10164}{10219}Ty uwielbiasz Ultimate Punching|nawet jeszcze bardziej ni� ja.
{10223}{10270}Ultimate Punching to|przemoc, wyzysk
{10274}{10328}i ma z�y wp�yw na m�odzie�.
{10332}{10382}Badania wykaza�y,|�e twoja mama ma racj�.
{10386}{10414}Co do...?
{10434}{10481}Czekolada, bita �mietana,|wisienki...
{10485}{10560}Przekona�a ci� kawa�kiem|tortu szwarcwaldzkiego.
{10564}{10654}Nie kawa�kiem,|ca�ym tortem!
{10658}{10802}Polewa niczym �nieg na okapie|zamku w Bawarii!
{10866}{10944}- Ciesz� si�, �e nie podda�e� si� tanio.|- Nic na to nie poradz�!
{10948}{11047}Ona zna moja jedyn� s�abo��--|�e jestem s�aby!
{11051}{11138}Raz, dwa, m�wimy buu!
{11142}{11186}Trzy, cztery, dosy� krwi!
{11190}{11235}Pi��, sze��, kto ma bilety?
{11239}{11279}Siedem, osiem, wejd�cie t� bramk�.
{11325}{11386}Musimy z tym p�j�� do|samego �rodka bestii.
{11390}{11436}Panie Koniku,|poprosz� o bilet.
{11440}{11470}Nie jestem konikiem.
{11474}{11539}Jestem tylko facetem, kt�rego 200|przyjaci� nie zjawi�o si� na mecz.
{11602}{11626}Co teraz?
{11630}{11676}Pogadajmy o Marge za jej plecami.
{11680}{11747}Zauwa�y�a�, �e jej dzieciak nigdy|jeszcze nic nie powiedzia�?
{11751}{11792}Chyba to dziecko widzia�o|co� okropnego.
{11796}{11837}- Ja te� tak uwa�am.|- Dok�adnie tak by�o.
{11841}{11879}A c�by innego?
{12142}{12192}Ta kobieta ma naturalny biust.
{12196}{12234}To nie oznacza nic dobrego.
{12325}{12402}Jestem Marge Simpson|i nie spoczn�,
{12406}{12473}dop�ki nie roznios�|tego siedmiok�ta.
{12477}{12527}Co?! Bu!
{12531}{12553}Szalona kobieta.
{12557}{12595}Nikt nie rozniesie siedmiok�ta.
{12599}{12652}Za wyj�tkiem ekipy od areny,|bo na jutro trzeba przygotowa�
{12656}{12701}miejsce na ta�ce na lodzie.
{12705}{12782}Zaraz, mam lepszy pomys�.
{12822}{12866}Marge, jestem Chett Englebrecht,
{12870}{12985}za�o�yciel UPKCC, cz�onek komisji|i reprezentant sportu.
{13070}{13108}Mi�o mi, Chett.
{13144}{13169}Ch�opaki, prosz�.
{13173}{13237}Gdy tak krzyczycie,|nikt mnie nie s�yszy.
{13280}{13344}Chett, przysz�am tutaj|z prostego powodu:
{13348}{13455}prosz� ci� o zamkni�cie swojego biznesu|i przekazanie wszystkich zysk�w.
{13481}{13515}W innych sportach przynajmniej
{13519}{13586}pr�buj� strzeli� pi�k� do siatki|czy jakiej� strefy,
{13590}{13650}ale w tym sporcie nikt niczego|nie wk�ada do niczego,
{13654}{13706}A nawet gdyby tak si� dzia�o,|to nikt nie chcia�by tego widzie�.
{13725}{13757}/Dobra, wygra�a�.
{13761}{13783}Co?!
{13787}{13835}/Irytuj�ca kobieto,|masz s�uszno��./
{13839}{13909}/Zlikwiduj� ten sport.
{13913}{13934}Naprawd�?
{13938}{14028}/Pod warunkiem, �e spotkamy si� w siedmiok�cie,|b�dziemy walczy� i mnie pobijesz./
{14032}{14083}Co?!|To szale�stwo.
{14087}{14185}/Co jest, Marge? Musisz zapyta�|m�a o pozwolenie?/
{14230}{14262}/Dobre!
{14314}{14397}A� si� zagotowa�am.|Stoi.
{14442}{14490}- Co� przegapi�em?|- Nie.
{14533}{14597}Mamo, nie mo�esz|walczy� z tym go�ciem.
{14601}{14693}Tak, Marge, rozniesie Tw�j pi�kny ty�eczek.
{14697}{14718}Dzi�kuj� ci, Homie.
{14722}{14792}Ze wszystkich szalonych rzeczy,|jakie uczyni�em,
{14796}{14855}ta jest najbardziej wariacka|i ty j� robisz.
{14859}{14891}Nie mog� si� wycofa�.
{14895}{14956}Robi� to dla sprawy,|kt�ra jest wi�ksza ode mnie.
{14960}{15046}Skoro Gandhi da� rad� przebrn��|przez 3-godzinny film bez jedzenia,
{15050}{15083}to ja te� dam rad�.
{15087}{15151}Poza tym, jestem kobiet�.|Pewnie nie b�dzie si� przyk�ada�.
{15155}{15188}Albo skopie ci ty�ek na maksa.
{15192}{15252}Uwa�aj na j�zyk, kretynie.
{15291}{15356}FACET KONTRA MAMU�KA
{15582}{15625}Je�li mam dosta� po ty�eczku,
{15629}{15720}to mo�e lepiej poprawi� swoj� form�|przy rytmicznej gimnastyce.
{15959}{16024}Kto� musi j� powstrzyma�|przed t� walk�.
{16028}{16093}Burzy si� we mnie ka�da|feministyczna ko�� w ciele,
{16097}{16151}ale tato, nie mo�esz kontrolowa�|swojej kobiety?
{16155}{16226}A niby jak?|Nie mog� jej niczego odm�wi�!
{16230}{16313}Rany, teraz pisze milusi�skie|rzeczy t� wst��k�.
{16317}{16358}Pok�j/
{16370}{16417}Zrozumienie/
{16515}{16551}Homer, jest �le.
{16555}{16627}Jeden konkretny cios i Marge b�dzie|przykuta do ��ka do ko�ca �ycia.
{16631}{16706}B�dzie mog�a poruszy� jedynie|lewym palcem u nogi.
{16732}{16769}NAKARM MNIE
{16770}{16859}Marge, gdybym tylko m�g�|wiedzie� co te obrazy znacz�.
{16880}{16932}SW�DZI MNIE, ZIMNO MI,|GDZIE MAGGIE?
{16933}{17001}Wiem, �e kobieta, kt�r� kocham|wci�� jest gdzie�
{17005}{17074}za tymi nonsensami.
{17078}{17131}Musimy jej za�atwi� jaki�|zawodowy trening.
{17135}{17204}Carl, znasz mistrza wagi ci�kiej|Dredericka Tatuma?
{17208}{17275}Co? Dlatego, �e jestem czarny,|to musz� zna� wszystkich czarnych?
{17311}{17359}W�a�ciwie to Drederick|i ja dobrze si� znamy.
{17363}{17447}Poznali�my si� dzi�ki doktorowi Hibbertowi|na przyj�ciu u Murphy'ego Krwawi�ce Dzi�s�a.
{17451}{17538}Marge, trafi�a� pod dobry adres.|Zawsze z rado�ci�
{17542}{17620}przekazuj� moj� pi�ciarsk� wiedz�|bokserskiemu parweniuszowi.
{17624}{17693}Pierwsza lekcja to|praca z tatua�ami.
{17722}{17759}P�on�ca czacha.|Obama.
{17763}{17810}Scooby-doo. Scooby-doo.|Scooby-doo.
{17814}{17846}A teraz popracuj nad|"pacierzem."
{17850}{17922}Zam�wi� troch� lwiego �arcia.|Halo? Tak, jak si� masz?
{17926}{17986}Poprosz� o 2 gazele,|jedn� impal�
{17990}{18030}i dodatkowo par� gnu.
{18034}{18094}Acha, i dwulitrow� dietetyczn�|wi�niow� col�.
{18098}{18163}Macie tylko w jednolitrowych butelkach?|Dobra, to prosz� wycofa� ca�e zam�wienie.
...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin