Doprowadzenie do wytrzeźwienia.odt

(19 KB) Pobierz

Nr rejestru ............................                                                                                      ….....................  dn. …. / …. / ….....r

                                                                                                                                                    ( miejscowość i data )


 

                                                                        

                                                                      PROTOKÓŁ

           DOPROWADZENIA OSOBY W CELU WYTRZEŹWIENIA

 

 

…............................................................................................................................................................................................

( stopień, imię i nazwisko, nr identyfikacyjny policjanta doprowadzającego, nazwa jednostki Policji )

 

 

działając na mocy art. 40 ust. 1-3b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 14, poz. 1231 z późn. zm. ) dokonał w dniu …. / …. / ….....r o godzinie …. : …. doprowadzenia w celu wytrzeźwienia do …..........................................................................................

 

 

Pana (Panią)*  :              ..................................................................................................................................................................

 

s./c* :                         ...................................................................................................  zd. ..........................................................

urodzonego (ej)* :..............................................................................................   w   ..........................................................

zam.    …...............................................................................................................................................................................

 

zatrudniony(na)*              ..................................................................................................................................................................

 

              Tożsamość ustalono na podstawie : ......................................................................................................................

nr ewidencyjny PESEL : ….................................................................................................................................................

 

              Rysopis : …...........................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................................

 

Doprowadzony(na)* będąc w stanie nietrzeźwości :

              swoim zachowaniem dał(a) powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy, 

              znajdował(a) się w okolicznościach zagrażających jego(jej) życiu lub zdrowiu,

              znajdował(a) się w okolicznościach zagrażających życiu lub zdrowiu innych osób, polegającym przede wszystkim na: ….................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................................

 

 

Odstąpiono od doprowadzenia do miejsca zamieszkania lub pobytu z powodu :

              braku informacji na temat adresu miejsca zamieszkania lub pobytu,

              agresywnego zachowania się doprowadzonego,

              opinii lekarza będącego na miejscu interwencji,

              sprzeciwu członków rodziny lub współmieszkańców,

              innych przyczyn........................................................................................................................................................

                                                                                                  ( podać jakie )

….........................................................................................................................................................................................

 

Oświadczenie osoby nietrzeźwej o stanie zdrowia : ….........................................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................................

 

….........................................................................................................................................................................................

 

Mp-35.

 

              Istnieje obawa, że osoba nietrzeźwa jest w stanie zagrażającym  życiu i zdrowiu ( śpiączka, brak kontaktu,               widoczne ślady obrażeń ciała, itp. ) - data i godzina przeprowadzenia badania lekarskiego na miejscu               przeprowadzonej interwencji, zalecenia lekarza co do możliwości przewiezienia tej osoby przy wykorzystaniu               policyjnych środków transportu.

              Nie stwierdzono okoliczności wskazujących na zagrożenie życia i zdrowia osoby nietrzeźwej.

              Wynik badań na obecność w wydychanym powietrzu mg alkoholu w 1 dm3 lub stężeniu alkoholu w promilach               ( jeżeli osobę doprowadzono do jednostki Policji )

              Doprowadzony nie wyraził zgody na przeprowadzenie badania, stan nietrzeźwości stwierdzono na podstawie                występujących symptomów upojenia alkoholowego takich zwłaszcza jak : silna woń alkoholu z ust,               bełkotliwa mowa, chwiejny krok, zaburzenia równowagi*, lub inne..................................................................

 

Dyspozycja dyrektora izby wytrzeźwień lub kierownika innej placówki albo komendanta jednostki Policji odpowiadającego za funkcjonowanie policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych co do dalszego postępowania z osobą po jej wytrzeźwieniu : …............................................................................................................................................

 

Decyzja kierownika izby wytrzeźwień lub kierownika placówki/komendanta jednostki Policji lub osoby przez nich upoważnionej* :

              o przyjęciu osoby doprowadzonej w celu wytrzeźwienia,

              o odmowie przyjęcia (wskazania lekarza, brak przesłanek prawnych do przyjęcia, pisemny wniosek członka najbliższej rodziny osoby doprowadzonej lub jej opiekuna prawnego, brak wolnych miejsc* )

 

                                                        …...................................................................................................................................

                                                                      ( podpis dyrektora izby wytrzeźwień/kierownika placówki/komendanta jednostki Policji lub osoby upoważnionej )

 

Na tym protokół zakończono i podpisano dnia …. / …. / ….....r o godz. …. : ….

                                                                                                                              …...........................................................

                                                                                                                                                  ( podpis policjanta )

Do protokołu załączono : ….................................................................................................................................................

 

Doprowadzony(a) w celu wytrzeźwienia ….................................. pouczony(a) o przysługującym mu(jej) na mocy art. 40 ust. 3 a i ust. 6 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prawie wniesienia do sądu zażalenia na doprowadzenie, umieszczenie w izbie wytrzeźwień/innej placówce/pomieszczeniach jednostki Policji dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia* oraz żądania zawiadomienia osoby wskazanej, oświadczył(a) co następuje : …............................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................................

 

 

Protokół otrzymałem(am) dnia …. / …. / …...... r  o godzinie  …. : ….

 

                                                                                                                              .................................................................

                                                                                                                                       ( podpis osoby doprowadzonej w celu wytrzeźwienia )

Osobę doprowadzoną zwolniono na podstawie decyzji komendanta jednostki Policji lub upoważnionego pracownika w dniu  .............................. r. o godzinie .............................

              na podstawie badania zawartości alkoholu w organizmie,

              na podstawie opinii lekarza,

              na pisemny wniosek rodziców małoletniej osoby lub innych opiekunów prawnych,

              po upływie 24 godzin od chwili faktycznego zatrzymania.

*) Niepotrzebne skreślić

Postawić znak X w odpowiedniej kratce albo postawić znak X i uzupełnić treść

Zgłoś jeśli naruszono regulamin