Renifer Niko ratuje Swięta, 2008 DVDRip ENG Napisy.pl.txt

(44 KB) Pobierz
{1}{100}#Up.Dla.www.EXSite.pl #
{940}{1020}NIKO NA DRODZE DO GWIAZD
{1415}{1459}# Jeste�my reniferami, nie jeste�my kucykami #
{1461}{1514}# Jeste�my Powietrzn� Eskadr� �wi�tego Miko�aja! Ho, ho! #
{1666}{1753}Ch�opaki! Ch�opaki! Zgubili�my Miko�aja!
{1755}{1781}Teraz lepiej!
{1800}{1833}Juliusz, popatrz!
{1835}{1896}To Powietrzna Eskadra �wi�tego Miko�aja!
{1898}{1936}Znowu to samo!
{1938}{2001}Niko! Ostro�nie!
{2312}{2352}Niko, uwa�aj!
{2406}{2481}Ty �obuzie!
{3008}{3058}My�l�, �e wiem, kt�ry jest moim tat�.
{3060}{3089}Niech zgadn�
{3090}{3148}ten, kt�ry lata najszybciej, skacze najwy�ej,
{3150}{3185}i jest najodwa�niejszy?
{3187}{3222}Ty te� go widzia�e�?
{3258}{3343}Zrobi�bym wszystko, �eby lata� po niebie z moim tat�.
{3344}{3374}Wiem, wiem.
{3376}{3483}Ale nic samo si� nie zrobi. Oni ci�gle �wicz�.
{3485}{3526}Ale ja te� ci�gle �wicz�!
{3528}{3607}Fakt, ale musisz jeszcze w siebie uwierzy�.
{3712}{3760}Ja wierz�, �e mo�esz lata�.
{3762}{3815}Poka�, �e i ty w to wierzysz.
{3817}{3881}Zuch, ch�opak!
{3882}{3936}Nie my�l, uwierz!
{3938}{4025}Uwierz! Uwierz! Uwierz!
{4138}{4181}Jednak, nie wierz�.
{4182}{4266}Tym razem ju� prawie lecia�em. Prawda, Juliusz?
{4268}{4304}Faktycznie "prawie", Niko.
{4306}{4356}Faktycznie "prawie".
{4358}{4418}Hej, Niko�
{4420}{4470}�czy tw�j tata by� kurczakiem?
{4472}{4538}Bo lecia�e� jak kurczak!
{4540}{4591}M�j tata jest w Powietrznej Eskadrze!
{4593}{4676}Jasne. A m�j tata jest �wi�tym Miko�ajem.
{4678}{4714}No poczekajcie, ja wam�!
{4754}{4807}Czy pami�tasz, jak zajmujemy si� �obuzami?
{4809}{4834}G�owa do g�ry�
{4848}{4897}�i zignoruj ich.
{4899}{4965}M�j tata jest w tr�jno�nym �osiem.
{4966}{5058}Tak. A m�j tato jest czterog�owym�
{5092}{5131}Teraz, s� zignorowani.
{5473}{5522}Nie rozumiem tego, Juliusz.
{5524}{5580}Je�li tata naprawd� jest w Powietrznej Eskadrze,
{5582}{5631}to dlaczego nie latam tak jak on?
{5633}{5684}Chyba nikt nie wie dlaczego
{5686}{5759}Powietrzna Eskadra �wi�tego Miko�aja potrafi lata�.
{5793}{5838}Mo�e ci ch�opcy maj� racj�.
{5840}{5915}Mo�e m�j tata nie jest jednym z Powietrznej Eskadry.
{5917}{6000}Jeste� dziesi�� razy odwa�niejszy od tych ch�opc�w.
{6002}{6069}Tylko� wyobra� sobie, �e ich tam nie ma.
{6070}{6121}- Masz racj�, Juliusz.|- Dzi�kuj�.
{6122}{6211}P�jd� po�wiczy� latanie na Jelenim Wzg�rzu, gdzie nie b�d� mnie widzie�.
{6213}{6285}Hej! Nie to mia�em na my�li!
{6286}{6318}Wracaj tu.
{6319}{6417}Gdyby kto� us�ysza�, �e m�wi�e� o p�j�ciu na Jelenie Wzg�rze �wiczy� latanie�!
{6418}{6478}Idziesz na Jelenie Wzg�rze �wiczy� latanie?
{6480}{6553}Nie! Na pewno, nie! Nie ma mowy!
{6554}{6597}- Mog� przyj��?|- Chcia�aby�?
{6598}{6673}Nikt nigdzie nie p�jdzie �wiczy� latania, a ju� na pewno nie na�
{6675}{6710}Jelenie Wzg�rze!
{6712}{6761}Jelenie Wzg�rze?!
{6762}{6825}Ile razy mam ci powtarza�, Niko?
{6826}{6887}Wymykanie si� z doliny jest surowo wzbronione!
{6889}{6914}Dobrze, prosz� pana.
{6916}{6971}Niko si� nigdzie nie wymyka�.
{6973}{7014}Poprosi�em go, �eby przyszed� i pom�g� mi�
{7015}{7037}yyy�
{7038}{7098}� podnie�� cioci� Sally. Niezbyt dobrze si� czuje.
{7100}{7125}Ciociu Sally!
{7151}{7209}Poznajcie si�, to jest moja ciocia Sally.
{7293}{7338}Witam, wszystkich. Ju� mi lepiej. Musz� i��.
{7340}{7421}- Odprowadz� ci�!|- Jaki dobry ch�opiec!
{7457}{7491}Ups. Ciocia pozwoli, �e j� podnios�.
{7535}{7585}Dobra, Dobra.
{7587}{7641}Ale nie b�dzie wam do �miechu, je�li zobacz� was wilki.
{7642}{7746}Tu w dolinie jeste�my bezpieczni do czasu, kiedy wilki nie dowiedz� si� o naszym istnieniu.
{7748}{7820}Dlatego niech nikt nie opuszcza Naszej Doliny.
{7822}{7866}- Dobrze, prosz� pana.|- Dobrze, tato.
{7908}{7944}S�yszeli�cie naszego wodza.
{7946}{8019}Nie chc� wi�cej s�ysze� rozm�w o p�j�ciu na Jelenie Wzg�rze.
{8021}{8053}Czy to jasne?
{8054}{8117}Dobrze, Juliusz.
{8118}{8193}W ko�cu to do ciebie dotar�o.
{8218}{8291}Do zobaczenia jutro na Jelenim Wzg�rzu!
{8322}{8416}A teraz, niech pomy�l�... Jestem pewna, �e powinnam skr�ci� tutaj w prawo,
{8418}{8454}nast�pnie w lewo,
{8456}{8526}potem znowu w lewo i p�niej w prawo.
{8528}{8630}To znaczy, �e powinnam wr�ci� do autobusu dok�adnie�
{8631}{8662}tutaj?
{8865}{8908}Niko, nie wier� si�!
{8909}{9023}Mamo, dlaczego nikt nie wierzy, �e tata jest w Powietrznej Eskadrze?
{9024}{9118}No c�. Nikt poza mn�, nigdy go nie spotka�.
{9119}{9175}Opowiedz mi jeszcze raz o tacie.
{9176}{9216}Dobrze.
{9218}{9248}Ech�
{9250}{9372}Tw�j tata by� najpi�kniejszym reniferem Powietrznej Eskadry �wi�tego Miko�aja.
{9374}{9440}To musia� by� ten, kt�rego widzia�em.
{9441}{9509}By�o to nast�pnego dnia po Bo�ym Narodzeniu,
{9510}{9561}kiedy posz�am szuka� mchu.
{9563}{9664}Nagle, Powietrzna Eskadra wyl�dowa�a tu� przede mn�.
{9665}{9736}Sanie �wi�tego Miko�aja popsu�y si�.
{9737}{9771}I co by�o dalej?
{9773}{9820}Wtedy spotka�am twojego tat�.
{9821}{9877}By� prawdziwym �mia�kiem.
{9878}{9991}A gdy tylko naprawi� sanie, zabra� mnie na podniebn� przeja�d�k�.
{9993}{10022}To by�o cudowne!
{10024}{10110}Lecieli�my przez chmury, wysoko nad dolin��
{10126}{10191}... ale potem musia� odlecie�.
{10222}{10292}Ju� nigdy wi�cej go nie widzia�am.
{10294}{10337}Je�li by� taki wspania�y,
{10338}{10412}to dlaczego nigdy nie przyszed� odwiedzi� swojego syna?
{10414}{10525}C�, nigdy nie dowiedzia� si�, �e nast�pnej wiosny urodzi� si� Niko.
{10526}{10557}Kt� to m�g� wiedzie�?
{10558}{10623}Dlaczego nie posz�a� za nim i mu nie powiedzia�a�?
{10624}{10702}Poniewa� mieszka wraz z Powietrzn� Eskadrd� w �wi�tej Krainie
{10704}{10756}i nikt nie wie, gdzie to jest.
{10758}{10798}Nie t�sknisz za nim?
{10800}{10932}Nie. Mam jednego m�czyzn� w moim �yciu i on mi zupe�nie wystarcza.
{10934}{10978}A teraz ju� �pij, Niko.
{11021}{11092}Mamo, a jak tata ma na imi�?
{11094}{11134}Dobranoc, Niko.
{11587}{11650}Mamy pecha, szefie.
{11652}{11706}Nigdzie nie ma renifer�w.
{11707}{11780}Musimy mie� renifery.
{11782}{11857}Musimy mie� jedzenie.
{11886}{11923}Mam pomys�, szefie.
{11925}{11974}Jedno s�owo: mech.
{12105}{12177}Renifery jedz� mech. My jemy renifery.
{12178}{12246}Po prostu pomijam po�rednika.
{12248}{12300}No c�, jak sobie chcesz.
{12302}{12358}Nasz pech musi si� sko�czy�.
{12360}{12430}Id� gdzie� i znajd� jedzenie.
{12431}{12496}Znajd� renifera.
{12713}{12759}Manewr l�dowania awaryjnego.
{12760}{12816}Nigdy nie wiadomo, kiedy si� przyda.
{12817}{12858}Tak my�la�em, �e was tu znajd�.
{12860}{12929}Co masz na swoje usprawiedliwienie, m�ody cz�owieku?
{12930}{12968}Musisz mi pom�c.
{12970}{13034}Ca�y ranek robi� z siebie durnia.
{13036}{13100}Nic z tego! Tu jest niebezpiecznie!
{13102}{13169}Teraz wracajcie prosto do Naszej Doliny.
{13170}{13198}Prosz�
{13199}{13266}Och, no dobrze.
{13268}{13332}Ale tylko na chwil�.
{13347}{13426}Mo�e nie musisz lata�.
{13427}{13482}Mo�e m�g�by� si� �lizga�.
{13484}{13559}Jest prawie jak spadanie, tylko wolniej.
{13561}{13615}Hej, jestem �wietny w spadaniu.
{13616}{13699}Dobrze! Teraz, musisz wej�� na czubek tego drzewa i�
{13700}{13771}Zwariowa�e�? Renifery nie chodz� po drzewach.
{13772}{13794}To jest g�upie.
{13795}{13846}No, no! Naprawd� chcesz to zrobi�?
{13848}{13941}Och, tak i nie pr�buj mnie zatrzyma�.
{14106}{14142}Nie najgorsze.
{14562}{14615}Teraz, to jest widok.
{14617}{14663}Zapieraj�cy dech w piersiach.
{14664}{14735}Nic dziwnego, �e renifery tak trudno znale��.
{14735}{14785}Co masz na my�li, Specu?
{14786}{14843}One zacz�y �y� na drzewach.
{14852}{14881}Co?
{15017}{15120}Nie martw si�, Niko. Wiem, �e pewnego dnia b�dziesz lata�.
{15121}{15149}Naprawd�?
{15150}{15178}Tak my�lisz?
{15180}{15209}Pewnie.
{15243}{15286}Wi�! Wi�!
{15288}{15322}Wilki!
{15349}{15401}Uciekajcie, dzieciaki!
{16070}{16144}Patrz gdzie leziesz, ch�opie!
{16367}{16450}Teraz nie powinni znale�� naszych �lad�w.
{16531}{16610}Chod�my, Saga. Musimy ostrzec stado.
{16802}{16830}Wilki!
{16832}{16890}- Co?|- Wilki! Wilki!
{16891}{16960}- Co si� dzieje?|- Wilki! Widzieli�my je!
{16961}{17008}Niko, my�la�em, �e ju� ci m�wi�em�
{17009}{17059}Jeste� pewny, �e was nie �ledzi�y?
{17060}{17122}Tak, Dziadku, zgubili�my je.
{17123}{17185}Jeste� ca�kowicie pewny?
{17187}{17246}Czarny Wilk b�dzie zadowolony.
{17248}{17297}Chod�, Specu, jedzmy!
{17299}{17391}Id� przodem. Jestem najedzony. Na�ar�em si� mchu.
{17471}{17500}Formacja obronna.
{17501}{17596}M�czy�ni na zewn�trz, kobiety i dzieci do �rodka. Szybko!
{17597}{17638}Dzieci! St�jcie razem.
{17639}{17699}Dzieci, sta�cie blisko swoich matek.
{17707}{17736}Dzieci, razem.
{17738}{17801}Biegnijcie! Dalej! Biegnijcie!
{17834}{17897}Trzymajcie si�! Trzymajcie si�!
{18028}{18070}Natychmiastowa ewakuacja!
{18072}{18101}Uciekajcie!
{18527}{18557}Tato!
{18558}{18612}Chod�! Po�piesz si�!
{18986}{19037}Tato! Wsta�!
{19150}{19220}Hej, pozwoli�e� im uciec.
{19446}{19521}Niko! Dzi�ki Bogu nic ci nie jest.
{19542}{19579}Co si� sta�o?
{19602}{19713}Niech wszyscy si� ucisz�.
{19739}{19849}Kto opu�ci� dolin� i przyprowadzi� do nas wilki?
{19882}{19918}Ja�
{19919}{19978}by�em pewny, �e nas nie �ledzili.
{19979}{20029}Znowu �wiczy�e� latanie, prawda?
{20035}{20135}Zobacz, ile twoje g�upie marzenie nas kosztowa�o.
{20136}{20217}Nasz dom i niemal nasze �ycie.
{20258}{20289}Wystarczy!
{20290}{20389}On jest jeszcze ch�opcem. Nie chcia� zrobi� nic z�ego.
{20402}{20453}Wilki wr�c�,
{20454}{20529}a kiedy to zrobi�, b�dzie ich wi�cej.
{20530}{20601}Musimy si� przenie��.
{20637}{20666}Oona ma racj�.
{20706}{20745}Przenosimy si�.
{20746}{20844}Dok�d? Nie wiem.
{20960}{21060}Nie wiem, co zrobi� z tym ch�opcem, Juliusz.
{21061}{21118}On, po prostu, nikogo nie s�ucha.
{21119}{21170}On z tego wyro�nie, panno Oona.
{21171}{21255}Od tej chwili, nie b�dzie ju� wi�cej mowy o jego ojcu
{21256}{21310}albo o lekcjach latania.
{21359}{21443}Musi tylko o tym wszystkim zapomnie�.
{21642}{21692}Ten ch�opiec, pr...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin