Fight Club KLAXXON.txt

(96 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{3000}{3079}Ludzie pytaj� mnie zawsze,|czy znam Tylera Durdena.
{3080}{3108}Trzy minuty.
{3108}{3166}Na to czekali�my. Wielkie zero.
{3168}{3240}Chcesz co� powiedzie�,|aby u�wietni� okazj�?
{3258}{3333}Maj�c w z�bach magazynek,|wydajesz z siebie tylko samog�oski.
{3333}{3391}Nic mi nie przychodzi do g�owy.
{3393}{3483}Zapominam na chwil� o tej ca�ej|aferze z kontrolowanymi wybuchami
{3483}{3543}i zastanawiam si�,|czy bro� jest czysta.
{3543}{3588}Nareszcie si� co� dzieje.
{3588}{3663}Istnieje zasada, wed�ug kt�rej|zawsze ranimy najbli�szych.
{3663}{3723}No c�, ona dzia�a w obie strony.
{3723}{3821}W tym teatrze masowej destrukcji|zajmujemy miejsca w pierwszym rz�dzie.
{3828}{3888}Komisja do Spraw Burzenia|Budynk�w Projektu Chaos,
{3888}{3972}opasa�a materia�ami wybuchowymi|fundamenty 122-budynk�w.
{3993}{4075}Za dwie minuty �adunki zewn�trzne|wysadz� �adunki g��wne
{4083}{4157}i z kilku blok�w pozostanie|jedynie kupa gruzu.
{4158}{4210}Wiem to, bo Tyler to wie.
{4233}{4311}Dwie i p�. Pomy�l o wszystkim,|czego dokonali�my.
{4323}{4406}Nagle zdaj� sobie spraw�,|�e pistolet, bomby, rewolucja
{4458}{4533}maj� co� wsp�lnego z dziewczyn�|nazwiskiem Marla Singer.
{4533}{4577}CZE��, JESTEM BOB
{4593}{4648}Bob. Bob mia� kobiece cycki.
{4653}{4742}To by�a grupa wzajemnej pomocy|dla m�czyzn z nowotworem j�der.
{4758}{4831}Ten wielki ch�op|p�acz�cy mi w r�kaw, to Bob.
{4833}{4878}Wci�� jeste�my m�czyznami.
{4878}{4931}Tak, jeste�my m�czyznami.
{4938}{4986}Jeste�my m�czyznami.
{4998}{5073}Bob przeszed� operacj� usuni�cia j�der.|A po niej terapi� hormonaln�.
{5073}{5170}Z powodu zbyt wysokiego poziomu|testosteronu i akumulacji estrogen�w,
{5178}{5223}uros�y mu kobiece cycki.
{5223}{5313}- Tu jest w�a�nie moje miejsce...|- Znowu id� na wysuszanie piersi.
{5313}{5373}..pomi�dzy tymi mokrymi|od potu g�rami cyck�w,
{5373}{5448}zwisaj�cymi w swej pot�dze|na podobie�stwo Boga.
{5478}{5535}Dobra, teraz ty sobie pop�acz.
{5538}{5603}Nie, chwileczk�.|Zacznij od pocz�tku.
{5627}{5694}Przez sze�� miesi�cy|nie zmru�y�em oka.
{5700}{5745}Nie mog�em spa�...
{5760}{5820}Bezsenno�� sprawia,|�e nic nie jest realne.
{5820}{5875}Wszystko wydaje si� odleg�e.
{5880}{5932}Wszystko jest kopi� kopii
{5940}{5987}jeszcze innej kopii.
{6045}{6132}Podb�j przestrzeni kosmicznej|wyniesie na szczyty korporacje.
{6180}{6226}IBM Gwiezdna Sfera.
{6240}{6287}Galaktyka Microsoft.
{6300}{6345}Planeta Starbucks.
{6360}{6428}Pojedziesz na tydzie�|w podr� s�u�bow�.
{6435}{6525}By� chyba wtorek. Szef mia�|na szyi krawat w kolorze b�awatk�w.
{6525}{6615}Mam od�o�y� pisanie raport�w,|a� zdecydujesz, �e s� potrzebne?
{6630}{6726}To jest wa�niejsze. Oto twoje bilety.|Dzwo� jak b�d� jakie� problemy.
{6750}{6844}By� pe�en wigoru. W jego �y�ach|musia�a ju� kr��y� ,,ma�a czarna".
{6866}{6961}Jak wielu innych, zosta�em niewolnikiem|instynktu zadomowienia si�.
{6984}{7032}Tak. Chcia�em zam�wi�
{7044}{7095}obicia na sof� i fotele.
{7104}{7164}- Prosz� czeka�.|- Je�li zobaczy�em co� oryginalnego,
{7164}{7250}jak stolik do kawy w kszta�cie|yin-yang, musia�em to mie�.
{7284}{7335}Meble do domowego biura.
{7344}{7395}Rower do �wicze� w domu.
{7404}{7465}Czy sofa z motywem w zielone paski.
{7494}{7595}Nawet lampy z drutu, z nieszkodliwymi|dla �rodowiska papierowymi kloszami.
{7629}{7702}Wertowa�em strony katalogu|zastanawiaj�c si�:
{7704}{7779},,Jakie meble do jadalni|podkre�li�by moj� osobowo��?"
{7779}{7876}Mia�em wszystko. Nawet szklane naczynia|z ma�ymi naciekami i skazami,
{7899}{7997}dow�d na to, �e wykonali je uczciwi,|ci�ko pracuj�cy, rzemie�lnicy...
{8019}{8083}- Prosz� czeka�.|- ..danego miejsca.
{8094}{8154}Kiedy� czytali�my|magazyny pornograficzne.
{8154}{8219}Teraz zajmowa�y nas katalogi z meblami.
{8229}{8304}- Nie. Nie mo�na umrze� z bezsenno�ci.|- A z narkolepsji?
{8304}{8364}Zasypiam, budz� si�|w obcym miejscu.
{8364}{8409}Nie wiem, jak si� tam dosta�em.
{8409}{8484}- Musisz si� wyluzowa�.|- Daj mi co� na to, co?
{8514}{8604}Czerwono-niebieskie dra�etki Tuinalu,|krwi�cie czerwony Seconal...
{8604}{8672}Nie. Potrzebny ci zdrowy,|naturalny sen.
{8709}{8783}�uj korze� waleriany|i wi�cej si� gimnastykuj.
{8844}{8883}Hej, prosz�.
{8889}{8949}- M�cz� si�.|- Chcesz wiedzie�, co to m�ka?
{8949}{9009}Zajrzyj we wtorek wieczorem|do Pierwszych Metodyst�w.
{9009}{9071}Poznaj facet�w z nowotworami j�der.
{9084}{9132}To jest dopiero m�ka.
{9516}{9591}Marzy�em o tr�jce dzieci...|dw�ch ch�opcach i dziewczynce.
{9591}{9660}Mindy chcia�a|dwie dziewczynki i ch�opca.
{9696}{9756}Nigdy si� ze sob� nie zgadzali�my.
{9756}{9801}No c�, ja... Ona...
{9801}{9861}Urodzi�a w zesz�ym tygodniu|pierwsze dziecko.
{9861}{9900}Dziewczynk�.
{9921}{9988}Ze... ze swoim...|ze swoim nowym m�em.
{10026}{10061}O kurwa!
{10101}{10142}Dzi�ki Bogu...
{10146}{10199}Ciesz� si� jej szcz�ciem.
{10221}{10260}Zas�u�y�a...
{10386}{10466}Podzi�kujmy Thomasowi|za podzielenie si� tym z nami.
{10476}{10522}Dzi�kujemy, Thomas.
{10536}{10611}Patrz�c po tym pokoju,|dostrzegam wiele odwagi.
{10611}{10656}A to daje mi si��.
{10671}{10721}Umacniamy si� nawzajem.
{10731}{10786}Czas na bezpo�redni kontakt.
{10791}{10869}P�jd�my wi�c za przyk�adem|Thomasa i otw�rzmy si�.
{10896}{10954}Prosz� sobie znale�� partner�w.
{11001}{11069}I tak w�a�nie pozna�em|wielkiego ch�opa.
{11121}{11176}Jego oczy by�y ju� pe�ne �ez.
{11256}{11323}Kolana razem. Ma�e,|niezr�czne kroczki.
{11451}{11504}- Mam na imi� Bob.|- Bob?
{11511}{11570}Bob by� mistrzem w kulturystyce.
{11571}{11659}Wiecie, ten program o rozbudowie|klaty nadawany p�no w nocy.
{11661}{11706}To by� jego pomys�.
{11721}{11762}By�em pakerem.
{11766}{11818}No wiesz, bra�em sterydy?
{11826}{11866}Diabonal i...
{11886}{11922}Wisterol.
{11946}{12024}Cholera, te rzeczy aplikuje si�|koniom wy�cigowym.
{12051}{12103}A teraz jestem bankrutem.
{12111}{12153}Rozwiod�em si�.
{12186}{12242}Dw�jka moich doros�ych dzieci
{12261}{12321}nie odpowiada nawet na moje telefony.
{12321}{12411}Nieznajomi z tak� doz� szczero�ci|sprawiaj�, �e si� rozklejam.
{12486}{12533}No ju�... Cornelius.
{12546}{12587}Pop�acz sobie.
{12966}{13047}I wtedy... sta�o si� co� dziwnego.|Co� we mnie p�k�o.
{13056}{13097}Bardzo dobrze.
{13101}{13159}Popad�em w stan nie�wiadomo�ci.
{13161}{13214}Czarny, cichy i sko�czony.
{13281}{13359}Odnalaz�em wolno��.|Utrata nadziei wyzwoli�a mnie.
{13431}{13469}Ju� dobrze.
{13536}{13596}Noworodki tak dobrze nie sypiaj�.
{13671}{13722}Popad�em w uzale�nienie.
{13731}{13804}ANONIMOWI ALKOHOLICY|POZYTYWNA POZYTYWNO��...
{13971}{14024}GRU�LICA|JAK Z NI� WALCZY�
{14061}{14110}Kiedy nic nie m�wi�em,
{14121}{14178}ludzie podejrzewali najgorsze.
{14181}{14222}WOLNY I CZYSTY
{14271}{14350}Oni p�akali rzewniej...|wi�c i ja p�aka�em rzewniej.
{14391}{14445}RAK SK�RY, CHOROBY NEREK...
{14571}{14645}Otworzymy teraz zielone drzwi,|chakr� serca...
{14676}{14721}Tak naprawd� nie by�em|�miertelnie chory.
{14721}{14777}Nie mia�em raka ani paso�yt�w.
{14811}{14905}By�em ma�ym, ciep�ym centrum,|do kt�rego lgn�o �ycie tego �wiata.
{14930}{15005}Wyobra�cie sobie b�l jako bia��|kul� uzdrawiaj�cego �wiat�a.
{15005}{15074}Przenika ona wasze cia�o,|uzdrawiaj�c je.
{15110}{15176}Kontynuujcie.|Pami�tajcie o oddychaniu
{15185}{15250}i wyjd�cie z pokoju przez tylne drzwi.
{15305}{15350}Gdzie one prowadz�?
{15350}{15395}Do waszych jaski�.
{15410}{15445}Wejd�cie
{15455}{15499}do swoich jaski�.
{15515}{15554}W�a�nie tak.
{15560}{15612}Wchodzicie dalej i dalej.
{15665}{15705}I znajdujecie
{15710}{15763}zwierz�ce uosobienie mocy.
{15815}{15854}�lizgaj si�.
{16115}{16164}Ka�dej nocy umiera�em.
{16190}{16254}Ka�dej nocy rodzi�em si� te� na nowo.
{16265}{16308}Zmartwychwsta�y.
{16370}{16461}Bob kocha� mnie, bo my�la�,|�e ja te� zosta�em pozbawiony j�der.
{16475}{16534}Bycie tam, g�owa na jego cyckach,
{16535}{16579}gotowy do p�aczu,
{16595}{16643}to by�y moje wakacje.
{16705}{16740}A ona...
{16750}{16794}wszystko zepsu�a.
{16810}{16859}Nowotwory, zgadza si�?
{16930}{16980}Ta cizia, Marla Singer,
{16990}{17042}nie mia�a nowotworu j�der.
{17065}{17108}By�a k�amczuch�.
{17110}{17155}W og�le nie mia�a �adnych chor�b.
{17155}{17260}Widywa�em j� na czwartkowych zebraniach|grupy paso�yt�w krwi: Wolny i Czysty.
{17260}{17350}Potem pojawi�a si� w Nadziei,|na zebraniach ludzi z sierpowic�.
{17350}{17432}A potem na pi�tkowych spotkaniach|chorych na gru�lic�.
{17500}{17533}Marla,
{17545}{17588}wielka turystka.
{17605}{17665}Jej k�amstwo odzwierciedla�o moje.
{17665}{17725}I nagle przesta�em cokolwiek czu�.
{17725}{17777}Nie mog�em p�aka�. I znowu
{17815}{17860}przesta�em sypia�.
{18130}{18190}Na nast�pnym spotkaniu, po medytacji
{18190}{18265}po tym jak otworzymy swoje serca|i przyjdzie pora na u�ciski,
{18265}{18332}z�api� t� suk�,|Marl� Singer i wrzasn�.
{18355}{18440}Marla, ty k�amczucho!|Ja tego potrzebuj�! Wyno� si� st�d!
{18490}{18543}Nie spa�em ju� cztery noce.
{18550}{18595}Poczekamy, �eby wysch�o...
{18595}{18676}Cierpi�cy na bezsenno��,|nigdy tak naprawd� nie �pi�.
{18685}{18744}Nie s� te� do ko�ca przebudzeni.
{18775}{18822}Dzisiejsze spotkanie
{18835}{18879}rozpocznie Chloe.
{18910}{18951}A, tak. Chloe.
{19000}{19078}Chloe wygl�da�ajak chodz�cy|szkielet Meryl Streep,
{19120}{19180}nad wyraz dla wszystkich uprzejmy.
{19180}{19231}No c�, wci�� tu jestem.
{19240}{19294}Ale nie wiem, na jak d�ugo.
{19300}{19348}Nikt nie ma pewno�ci.
{19390}{19435}Ale mam dobre wie�ci.
{19435}{19496}Wyzby�am si� obawy przed �mierci�.
{19615}{19671}Ale... Jestem bardzo samotna.
{19735}{19794}Nikt nie chce mie� ze mn� seksu.
{19810}{19916}Jestem ju� jedn� nog� w grobie i chc�,|aby mnie kto� po raz ostatni przelecia�.
{19930}{19995}Mam w mieszkaniu filmy pornograficzne,
{20020}{20095}olejki i �rodki pobudzaj�ce.|- Dzi�kuj�, Chloe.
{2...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin