KKK.txt

(1290 KB) Pobierz
KATECHIZM
KO�CIO�A
KATOLICKIEGO

Konstytucja Apostolska
FIDEI DEPOSITUM
og�oszona z okazji publikacji
KATECHIZMU KO�CIO�A KATOLICKIEGO
opracowanego po Soborze Powszechnym Watyka�skim II

JAN PAWE� II BISKUP
S�UGA S�UG BO�YCH
NA WIECZN� RZECZY PAMI�TK�

Do Czcigodnych Braci Kardyna��w, Patriarch�w, Arcybiskup�w, Biskup�w, Kap�an�w, 
Diakon�w i wszystkich cz�onk�w Ludu Bo�ego
	Pan zleci� swemu Ko�cio�owi misj� strze�enia depozytu wiary, kt�r� wype�nia 
on w ka�dej epoce. Intencj� i celem Soboru Powszechnego Watyka�skiego II, 
uroczy�cie otwartego trzydzie�ci lat temu przez mego czcigodnej pami�ci 
poprzednika, Papie�a Jana XXIII, by�o ukazanie w pe�nym �wietle apostolskiej i 
pasterskiej misji Ko�cio�a, tak aby blask prawdy ewangelicznej sk�oni� wszystkich ludzi 
do poszukiwania i przyj�cia mi�o�ci Chrystusa, kt�ra przewy�sza wszelk� wiedz� (por. 
Ef 3, 19).
	G��wnym zadaniem, jakie Papie� Jan XXIII powierzy� Soborowi, by�o lepsze 
uj�cie i przedstawienie cennego depozytu nauki chrze�cija�skiej, by sta�a si� ona 
bardziej przyst�pna dla wierz�cych w Chrystusa i dla wszystkich ludzi dobrej woli. 
Dlatego Sob�r nie mia� wi�c pot�pia� b��d�w epoki, ale w spos�b jasny ukaza� moc i 
pi�kno nauki wiary. "Dzi�ki �wiat�u tego Soboru  � m�wi� Papie� � Ko�ci�... jak 
ufamy, pomno�y swoje duchowe bogactwo, a czerpi�c z niego now� energi�, b�dzie 
m�g� �mia�o patrze� w przysz�o��... Musimy dzi� po�wi�ci� si� ochoczo i bez l�ku tak 
bardzo potrzebnemu w naszych czasach dzie�u, id�c drog�, kt�r� Ko�ci� przemierza 
prawie od dwudziestu stuleci"1 .
	Dzi�ki Bo�ej pomocy owocem czteroletnich obrad Ojc�w Soborowych sta� si� 
bogaty zbi�r wypowiedzi doktrynalnych i zalece� duszpasterskich, kt�re ofiarowali oni 
ca�emu Ko�cio�owi. Pasterze i wierni znajduj� w nich wskazania dla owej "odnowy 
my�lenia, dzia�ania, obyczaj�w i si�y moralnej, rado�ci i nadziei, kt�ra by�a celem 
samego Soboru"2 .
	Tak�e po zako�czeniu obrad Sob�r pozosta� �r�d�em inspiracji dla Ko�cio�a. W 
1985 r. mog�em stwierdzi�, �e "dla mnie, kt�ry dozna�em owej niezwyk�ej �aski 
uczestniczenia w Soborze i czynnego zaanga�owania w jego przebiegu, Vaticanum II 
zawsze... a w spos�b szczeg�lny w latach pontyfikatu, stanowi sta�y punkt 
odniesienia dla wszystkich poczyna� duszpasterskich, w �wiadomym wysi�ku 
przek�adania jego wskaza� na j�zyk konkretnych i wiernych zastosowa� na terenie 
ka�dego Ko�cio�a lokalnego i ca�ego Ko�cio�a. Wci�� nale�y do tego �r�d�a 
powraca�"3 .
	W tym duchu 25 stycznia 1985 r., z okazji dwudziestej rocznicy zako�czenia 
Soboru, zwo�a�em Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskup�w, kt�rego celem 
by�o zwr�cenie uwagi na dobrodziejstwa i duchowe owoce Soboru Watyka�skiego II i 
pog��bienie jego nauki, tak aby mo�na by�o wierniej g�osi� j� wszystkim wiernym, 
szerzy� jej znajomo�� i lepiej j� stosowa�.
	Przy tej okazji Ojcowie Synodalni stwierdzili: "Jest naszym prawie 
jednomy�lnym �yczeniem, by zosta�y opracowane katechizm lub kompendium ca�ej 
nauki katolickiej w dziedzinie wiary i moralno�ci, kt�re sta�yby si� punktem 
odniesienia dla katechizm�w lub kompendi�w przygotowywanych w r�nych krajach. 
Wyk�ad nauki powinien by� jednocze�nie biblijny i liturgiczny, przedstawiaj�cy zdrow� 
doktryn� i dostosowany do �ycia dzisiejszych chrze�cijan"4. Po zako�czeniu Synodu 
postanowi�em spe�ni� to �yczenie, uznaj�c, �e b�dzie to "odpowiedzi� na rzeczywist� 
potrzeb� zar�wno Ko�cio�a powszechnego, jak Ko�cio��w partykularnych"5.
	Jak�e nie dzi�kowa� Bogu z ca�ego serca za to, �e mo�emy dzi� ofiarowa� 
ca�emu Ko�cio�owi dzie�o nosz�ce tytu� "Katechizm Ko�cio�a Katolickiego" i b�d�ce 
"tekstem wzorcowym" dla katechezy odnowionej u �ywych �r�de� wiary! Podobnie jak 
odnowa liturgiczna oraz opracowanie nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego i 
Kanon�w Katolickich Ko�cio��w Wschodnich, Katechizm przyczyni si� w znacznym 
stopniu do odnowy ca�ego �ycia Ko�cio�a, kt�rej pragn�� i kt�r� zapocz�tkowa� Sob�r 
Watyka�ski II.
	Katechizm Ko�cio�a Katolickiego jest owocem bardzo szerokiej wsp�pracy: 
zosta� przygotowany w ci�gu sze�ciu lat wyt�onej pracy, prowadzonej z wielkim 
zapa�em i w duchu uwa�nego ws�uchiwania si� w r�ne opinie.
	W 1986 r. zleci�em Komisji z�o�onej z dwunastu kardyna��w i biskup�w z kard. 
Josephem Ratzingerem na czele przygotowanie projektu katechizmu, o jaki prosili 
Ojcowie Synodalni. Prace Komisji wspiera� Komitet Redakcyjny, z�o�ony z siedmiu 
biskup�w diecezjalnych, specjalist�w w dziedzinie teologii i katechezy.
	Komisja, kt�ra mia�a kierowa� pracami i czuwa� nad ich przebiegiem, uwa�nie 
�ledzi�a wszystkie etapy przygotowywania kolejnych dziewi�ciu redakcji tekstu. Z 
kolei zadaniem Komitetu Redakcyjnego by�o jego spisanie, naniesienie poprawek, 
jakich za��da�a Komisja, i uwzgl�dnienie uwag licznych teolog�w, egzeget�w i 
katechet�w, a przede wszystkim biskup�w ca�ego �wiata, w celu udoskonalenia 
tekstu. W �onie Komitetu toczy�y si� owocne i wzbogacaj�ce dyskusje nad r�nymi 
uwagami; w ten spos�b rozszerzono tekst oraz zapewniono Katechizmowi zwarto�� i 
jednolito��.
	Projekt sta� si� przedmiotem rozleg�ych konsultacji, obejmuj�cych wszystkich 
biskup�w katolickich, ich Konferencje Episkopatu lub synody, instytuty teologiczne i 
katechetyczne. Jako ca�o�� spotka� si� z przychylnym przyj�ciem ze strony 
Episkopatu. S�usznie mo�na powiedzie�, �e Katechizm jest owocem wsp�pracy 
ca�ego Episkopatu Ko�cio�a katolickiego, kt�ry przyjmuj�c wielkodusznie moje 
zaproszenie, zechcia� wzi�� na siebie cz�� odpowiedzialno�ci za dzie�o dotycz�ce 
bezpo�rednio �ycia Ko�cio�a. Ta postawa budzi we mnie g��bok� rado��, poniewa� 
wsp�brzmienie tak wielu g�os�w pozwoli�o nam naprawd� us�ysze� to, co mo�na 
nazwa� "symfoni� wiary". Metoda opracowania Katechizmu odzwierciedla zatem 
kolegialn� natur� Episkopatu; �wiadczy o katolicko�ci Ko�cio�a.
	Ka�dy katechizm powinien wiernie i w spos�b uporz�dkowany przedstawia� 
nauczanie Pisma �wi�tego, �ywej Tradycji w Ko�ciele i autentycznego Urz�du 
Nauczycielskiego, a tak�e duchowe dziedzictwo Ojc�w, Doktor�w i �wi�tych Ko�cio�a, 
by umo�liwia� lepsze poznanie misterium chrze�cija�skiego i o�ywienie wiary Ludu 
Bo�ego. Musi bra� pod uwag� wyja�nienia nauki, kt�re w ci�gu dziej�w Duch �wi�ty 
wskaza� Ko�cio�owi. Konieczne jest tak�e, by pomaga� rozja�nia� �wiat�em wiary 
nowe sytuacje i problemy, kt�re w przesz�o�ci nie istnia�y.
	Nowy Katechizm zawiera zatem rzeczy nowe i stare (por. Mt 13, 52), poniewa� 
wiara pozostaje zawsze ta sama, a zarazem jest �r�d�em wci�� nowego �wiat�a.
	Aby spe�ni� ten podw�jny wym�g, Katechizm Ko�cio�a Katolickiego z jednej 
strony przejmuje "dawny", tradycyjny uk�ad, zastosowany ju� w Katechizmie Piusa V, 
ujmuj�c tre�� w czterech cz�ciach: Wyznanie wiary (Credo); liturgia �wi�ta ze 
szczeg�lnym uwypukleniem sakrament�w; zasady chrze�cija�skiego post�powania 
wy�o�one na podstawie przykaza�; wreszcie modlitwa chrze�cija�ska. Zarazem 
jednak tre�� jest cz�sto uj�ta w "nowy" spos�b, by odpowiada� na pytania stawiane 
przez nasz� epok�.
	Wszystkie cztery cz�ci s� ze sob� wzajemnie powi�zane: misterium 
chrze�cija�skie jest przedmiotem wiary (cz�� pierwsza); jest ono celebrowane i 
przekazywane w liturgii (cz�� druga); jest obecne, by o�wieca� i umacnia� dzieci 
Bo�e w ich dzia�aniu (cz�� trzecia); stanowi podstaw� naszej modlitwy, kt�rej 
uprzywilejowan� form� jest "Ojcze nasz"; jest przedmiotem naszego b�agania, 
uwielbienia i wstawiennictwa (cz�� czwarta).
	Sama liturgia jest modlitw�; wyznanie wiary znajduje w�a�ciwy kontekst w 
sprawowaniu kultu. �aska, owoc sakrament�w, jest niezb�dnym warunkiem 
chrze�cija�skiego post�powania, podobnie jak udzia� w liturgii Ko�cio�a wymaga 
wiary. Je�li wiara nie przejawia si� w dzia�aniu, jest martwa (por. Jk 2, 14-16) i nie 
mo�e przynie�� owoc�w �ycia wiecznego.
	Czytaj�c Katechizm Ko�cio�a Katolickiego, mo�na dostrzec przedziwn� 
jedno�� Bo�ego misterium i Bo�ego zamys�u zbawienia, a tak�e centralne miejsce 
Jezusa Chrystusa, Jednorodzonego Syna Bo�ego, kt�ry zosta� pos�any przez Ojca i 
za spraw� Ducha �wi�tego sta� si� cz�owiekiem w �onie Naj�wi�tszej Dziewicy Maryi, 
by by� naszym Zbawicielem. Chrystus, kt�ry umar� i zmartwychwsta�, jest zawsze 
obecny w swoim Ko�ciele, zw�aszcza w sakramentach; jest �r�d�em wiary, wzorem 
chrze�cija�skiego post�powania, Nauczycielem naszej modlitwy.
	Katechizm Ko�cio�a Katolickiego, kt�ry zatwierdzi�em 25 czerwca tego roku i 
kt�rego publikacj� zarz�dzam dzi� moc� mojej w�adzy apostolskiej, wyk�ada wiar� 
Ko�cio�a i nauk� katolick�, po�wiadczone przez Pismo �wi�te, Tradycj� apostolsk� i 
Urz�d Nauczycielski Ko�cio�a i w ich �wietle rozumiane. Uznaj� go za pewn� norm� 
nauczania wiary, jak r�wnie� za po�yteczne i w�a�ciwe narz�dzie s�u��ce komunii 
eklezjalnej. Oby przyczyni� si� do odnowy, do kt�rej Duch �wi�ty wzywa nieustannie 
Ko�ci� Bo�y, b�d�cy Cia�em Chrystusa, pielgrzymuj�cy ku niegasn�cej �wiat�o�ci 
Kr�lestwa.
	Zatwierdzaj�c Katechizm Ko�cio�a Katolickiego i nakazuj�c jego publikacj�, 
Nast�pca Piotra spe�nia swoj� pos�ug� wobec �wi�tego Ko�cio�a Powszechnego i 
wszystkich Ko�cio��w partykularnych, �yj�cych w pokoju i komunii ze Stolic� 
Apostolsk� w Rzymie; jest to pos�uga umacniania i utwierdzania wiary wszystkich 
uczni�w Pana Jezusa (por. �k 22, 32), a tak�e zacie�niania wi�z�w jedno�ci w tej 
samej wierze apostolskiej.
	Prosz� zatem pasterzy Ko�cio�a oraz wiernych, aby przyj�li ten Katechizm w 
duchu jedno�ci i gorliwie nim si� pos�ugiwali, pe�ni�c swoj� misj� g�oszenia wiary i 
wzywaj�c do �ycia zgodnego z Ewangeli�. Katechizm zostaje im przekazany, by 
s�u�y� jako pewny i autentyczny punkt odniesienia w nauczaniu nauki katolickiej, a w 
spos�b szczeg�lny jako tekst wzorcowy dla katechizm�w lokalnych. Zostaje tak�e 
ofiarowany wszystkim wiernym, kt�rzy pragn� g��biej pozna� niewyczerpane 
bogactwa zbawienia (por. Ef 3, 8). Ma te� wspi...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin