KOMENDY CMD.pdf

(200 KB) Pobierz
KOMENDY CMD
A
Append - Powalaprogramomotwieradplikidanychwokrelonychkatalogachtakjakwbieżącym
katalogu.
Arp - WywietlalubmodyikujetabeltranlacjiadreówIPdoadreówiycnychużywanychpre
protokółroróżnianiaadreów(RP).
Assoc - Wywietlalubmodyikujekojareniaroereoplików.
Asr_fmt - Automatyczne odzyskiwanie systemu.
Asr_ldm - managerdykówlogicny
AT - Polecenia i programyuługiplanowaniapoleceoTdouruchomienianakomputereo
okrelonejgodinieidacie.UługaHarmonogrammuibyduruchomiona,abyużywadpoleceoT.
Atmadm - StatytykiMenedżerawywołaoTMytemuWindow.
Attrib - Wywietlalubmieniaatrybutyplików.
Auditusr - utawiaaadyinpekcjidlapocególnychużytkowników.
B
Bootcfg - Konigurowanie,utawieoplikuBOOT.INI
Break - Przerwanie w systemie DOS. Brak efektu w windowsie XP.
C
Cacls -Słyudomodyikacji,litykontrolidotpuCLplików.
Calc - Kalkulator. (WIN)
Call - Wywołujejedenprogramwadowyinnego.
Cd - ChangeDirectoryWywietlanawbieżącegokatalogulubmieniago.
Charmap - Tablicanaków.(WIN)
Chcp - Sprawdza/ustawia numer aktywnej strony kodowej.
Chdir - Wywietlanawbieżącegokatalogulubmieniago.
Chkdks - Sprawdadykiwywietlaraportojegotanie.
Chkntfs - Wywietlalubmodyikujetanprawdaniadykupodcaroruchu.
Cipher - Wywietlalubmieniayrowaniekatalogów*plików+wpartycjachNTFS.
Cleanmgr - Oczyszczanie dysku. (WIN)
Cliconfg - NardieiecioweklientaerveraSQL.(WIN)//ISS
Clipbrd - Podglądwielochowka.
Cls - Cyciekran.
Cmd - Uruchamia nowa konsole.
Cmstp - IntalatorProiluManagerapołąceo.
Color - Ustawienia koloru konsoli.
Command - Windosowki dos.
Comp - Porównujeawartoddwóchplikówbądetawuplików.
Compact - WywietlainormacjeokomprejiiumożliwiajejmiannapartycjachNTFS.
Control - Panel Sterowania (WIN)
Convert - Konwertuje wolumin z FAT na NTFS.
Convlog - Microsoftowski - Konwerterdiennikówinternetowych.
Copy - Kopiuje plik.
CScript - HotkryptówytemuWindow.
D
Date - Utawieniebądwywietleniedaty.
Dcomcnfg - Microsoft Managment Console (WIN)
Debug - programtetującyiedytującynardia.
Defrag - Defragmentacja dysku.
Del - Usuwa pliki.
Diantz - Aplikacja do kompresowania.
Dir - Wywietlalitkatalogówiplikównajdującychiwdanymoldere
Diskcomp - Porównujeawartoddwóchdykietek.
Dickcopy - Kopiujedykietk,nadrugadykietk.
DiskPart - Programdoarądaniadykami,partycjami.
Doskey - Edytujewierepolecenia,ponowniewywołujepoleceniaytemuWindowXPitwory
makra.
Driverquery - Wywietlenielityaintalowanychterownikówurądeo.
Dxdiag - Diagnostyka DirectX.
E
Edlin - Wierszowy edytor tekstu.
Echo - Wywietlakomunikatylubwłącaiwyłącawywietlaniepoleceo.
Endlocal - Sprawia,żemianyrodowikawplikuwadowymniebdąlokalne.
Erase - Usuwa pliki lub foldery.
Eventcreate - Tworzenie niestandardowego identyfikatora i komunikatu w okreslonym dzienniku
dareo.dmin+
Eventtriggers - Konigurowanieiwywietlenie"wywalacydareo"naytemielokalnymidalnym.
Admin+
Exit - Zamyka cmd.exe lub skrypt wsadowy.
Expand - Dekompresujejedenlubwicejplików.
F
Fc - Porównujeparlubetawplikówipreentujeróżnicemidynimi.
Find - Sukaciągunakówwplikulubplikach.
Findstr - Sukaciągunakówwplikach.
For - Wykonujedanepoleceniedlawytkichplików/miennychze zibioru plikow, programie
wsadowym.
Format - Formatuje dysk.
Fsutil - awanowanediałanianaytemachplików.(wielepodpoleceo)
FTP - preyłanieplikówdoikomputeranaktórymjeturuchomionyervertp.
Ftype - Wywietlalubmodyikujekojareniatypyplikówużywanychwkojareniach.
G
Getmac - Wywietlenieadreu/ówMC.dmin+
Goto - Kierujeprogramcmd.exedoonaconegoetykietąwierawprogramiewadowym.
Graphics - Programumożliwiającydrukgraik.
Gpresult - WywietlenieetawuaadRSoPdladanegoużytkownikaoraytemu.
GPUdate - OdwieżanieaadgrupyytemuoperacyjnegoWndow.
Graftabl - Umożliwiawywietlenieroeronegoetawunakówwtrybiegraicnymytemu
Wondows.
H
Help - Podaje informacje o danym poleceniu to samo co "polecenie" /?.
Hostname - Pokaujenawhota.
I
IF - poleceniewykonującepretwaraniewarunkowewprogramachwadowych.
Iisreset - Zarądanieuługamiinternetowymi(retart,tart,top).IIS+
Ipconfig - Pokazuje informacje o numerach IP (ipconfig /all).
Ipxroute - ProgramdoterowaniaroutingiemródłowymiIPX.
K
Kb16 - Koniguratorklawiaturyabypełniaławymaganiakonkretnegojyka.
L
Label - Edycja etykiety woluminu dysku.
Lodctr - ktualiujenawylicnikówMonitorawydajnociitektyobjaniającedlalicników
rozszerzalnych.
Logman - Zarądanieuługądiennikadareoialertów,tworeniediennikaeji.
Lpq - WywietlatandalnejkolejkiLPD.(drukarki).
Lpr - Wyyłaadaniedrukowaniadodrukarkiieciowej.
M
Mkdir - Tworzenie katalogu.
Mmc - Microsoft Mamagment OCnsole (Win).
Mode - Koniguracjaurądeoytemowych.
More - Prezentuje dane po jednej stronie/ekranie naraz.
Mountvol - Robi,uuwalubwywietlalitpunktówintalacjipartycji.
Move - Przenosi plikiimienianawyplikówikatalogów.
Msiexec - Instalator windows.
N
Nbtstat - WywietlenietatytykprotokołuorabieżącychpołąceoTCP/IPużywającNBT(NetBIOS
przez TCP/IP).
Net - Poleceniauługieciowych.
Netsh - Lokalnelubdalnewywietleniebądkoniguracjaieci,diałającejnakomputere.
Netstat - tatytykaprotokołuorapołąceniaTCP/IP.
Notepad - Uruchominie notatnika windows.
Nslookup - WywietlenieinormacjidodiagnoowaniainratrukturyytemuDNS.
Ntsd - jest to pomoc dlaprogramitów.Niepowinnoitegoużywadbeodpowieniejwiedy.
O
Openfile - Wywietlenielubrołącenieplikówiolderówotwartychwytemie.admin+
P
Path - Utawianiebądwywietlaniecieżkidlaplikówwykonywalnych.
Pathping - Wywietlenietopniautratypakietównaokrelonymrouterelubłacu.Pomocnepry
wyukiwaniuwadliwychłącywieci.
Pause - Zawieadiałanieplikuwadowego,raportująctokomunikatem.
Pentnt - Wykrywaniebłdudieleniamiennoprecinkowego.
Perfmon - Monitoringwydajnocikomputera(WIN).
Ping - Sprawdaniełącnociedalnymerverem.
Popd - ZmieniabieżącykatalognakatalognajdującyiwpoleceniuPUSHD.
Powercfg - Wywietlainormacjeorapowalanakonigurowanieailanieytemu.dmin+
Print - Drukowanie pliku tekstowego.
Prompt - Zmieniatektgłoenia(monit)programucmd.exe.
PushD - ZachowujnawbieżącegokataloguużywanąprepoleceniePOPDpredmianądanego
katalogunaokrelonykatalog.
R
Rasdial - utomatyacjaproceupołąceniauługiKlientMicroot.Wywietlaaktualnepołącenia.
Rcp - KopiowanieplikówdoikomputeranaktórymjeturuchomionauługaRCP.
Recover - Nardiedoodykiwaniainormacjiukodonegodyku.
Reg - Umożliwiadiałanienarejetreytemu windows.
Regsvr32 - Rejetratorplików.dllwpotacikładnikówpoleceodorejetru.
Relog - Służydotworenianowychdiennikówwydajnociitniejącychjużdienników,mieniając
ctotliwodpróbkowaniaiormatapiudiennika.
Rem - Komentarz w plikach wsadowych.
Rename - Zmiana nazwy pliku.
Replace - Zamienia pliki o tych samych nazwach z jednego katalogu do drugiego.
Reset session - Poleceniełużącedoreetowania(uunicia)ejinaerwereterminali.
Rexec - UługaumożliwiającanawykonaniepoleceniawytemieinnymniżrodinyWindow,
poiadającyuługRexex(demon).
Rmdir - Usuwa katalog.
Route - WywietlanieoramodyikacjawpiówwlokalnejtabeliroutinguprotokołuIP.
Rsh - Uługaumożliwiającawykonaniepolecenianadalnych komputerach.
Rsm - UługaarądającaaobaminonikówapomocąMagaynuwymiennego.
Runas - Możliwoduruchomieniaokrelonychprogramówinardiuprawnieniamiinnyminiż
uprawnieniawiąanebieżącymlogowaniem.
S
Sc - Zarądanieuługami.
Schtasks - Zarądanieaplanowanymiadaniami,lokalnieidalnie.dmin+
Secedit - Koniguracjaoraanaliaabepieceoytemupopreporównaniekoniguracjibieżącej
szablonem.
Set - Utawianieorawywietlaniemiennychrodowikowychwcmd.exe.
Setlocal - Zmiennapootajetylkowplikuwadowyminiemabeporedniegowpływunamienne
rodowikowe.
Sfc - KontrolerplikówytemuWindow.
Shadow - Służydomonitorowaniainnejejiuługterminalowych.
Shift - Zmieniapoycjparametrówwadowych w plikach wsadowych.
Shutdown - Poleceniearądającewyłąceniem/retartemkomputera,lokalnegodalnego.
Sort - Polecenieortującedanewyjciowe(awartodplików)iapiujewynikwinnymplikubąd
wywietlanaekranie.
Start - Uruchamia oddzielneoknoabyuruchomiddanyprogram,plik.
Subst - Służydokojareniacieżkiliterądyku.
Sysocmgr - Intalatorograniconegoetawukładnikówopcjonalnych.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin