40zasad_email_marketingu.pdf

(131 KB) Pobierz
E-mail marketing – czy wszystko jest takie oczywiste
40 zasad e-mail marketingu
Komunikujc si z klientami poprzez e-mail, wikszo z nas nie zastanawia si nad specyfik tego
medium i dostosowaniem przekazu do potrzeb odbiorców. Czsto lekcewa"one s te" podstawowe
zasady psychologii zachowa$ konsumenckich, które mog%yby pomóc w budowaniu wizerunku marki i
lojalnoci klientów. Tym samym zadowolenie z kampanii maleje, kiedy nie osigamy zamierzonych
rezultatów.
Poni"ej kilka rad, jak stosowa e-mail marketing, aby wykorzystujc w pe%ni jego potencja%, osign
jak najwiksze zyski.
GýÓWNE ZASADY E-MAIL MARKETINGU
1. Masz do dyspozycji skuteczne narzdzie marketingowe
E-mail to narzdzie marketingowe i tak powinno by traktowane. Mailing nie mo"e by tylko
dodatkiem do pozosta%ych dzia%a$ promocyjnych. Dobrze przygotowana kampania przyniesie znaczce
zyski, tym bardziej "e koszty akcji e-mail marketingowych s niskie w porównaniu z innymi
dzia%aniami.
2. Zainwestuj w oprogramowanie
Wysy%anie kampanii mailingowych ze zwyk%ego programu pocztowego obarczone jest sporym
ryzykiem. Warto wykorzysta jeden z dostpnych na rynku programów, który rozwi"e problem
zwizany z przychodzcymi zwrotami, a tak"e zautomatyzuje proces budowy bazy adresowej i
zapewni profesjonalne raporty z wysy%ek.
3. Kontaktuj si regularnie - to podstawa sukcesu
Zastanów si, kiedy jest najlepszy moment na kontakt z klientami - czy bdzie to pocztek, po%owa
czy mo"e koniec miesica. Dodatkowo wybierz najkorzystniejsz do wysy%ki por dnia. Warto zbada
preferencje adresatów dotyczce odbierania newsletterów. Pamitaj jednak, aby zachowa
regularno w komunikacji.
4. Dostosuj swój komunikat do tego, co aktualnie zajmuje Twoich odbiorców
Wyobra1 sobie, "e w upalny, letni dzie$ otrzymujesz maila reklamujcego now kolekcj czapek
narciarskich - dok%adnie w tym momencie, kiedy wszyscy poch%onici s mistrzostwami wiata w pi%ce
no"nej. Taka kampania nie ma najmniejszych szans na powodzenie. Dlatego wa"ne jest, by tak
zaplanowa wysy%k, aby produkt czy us%uga by%a w danym czasie potrzebna. Dodatkowo, dobrze jest
wiedzie, co aktualnie dzieje si w bran"y, i w tym kontekcie przekazywa informacje o dzia%aniu
firmy.
5. Wysy%aj minimum raz w miesicu
Codzienne wysy%anie informacji do klienta mo"e go zniechci. Pisz, gdy istnieje taka potrzeba.
Publikuj jednak newsletter minimum raz w miesicu, aby utrzyma kontakt i pokaza, "e w firmie
dzieje si co ciekawego. Systematyczno pozwoli Ci na budowanie lojalnoci klientów.
16172258.002.png
6. Oferuj ciekawe informacje
Zawsze zadaj sobie pytanie „Co ciekawego dla klienta jest w moim newsletterze?” i na tej podstawie
buduj wiadomo. W przypadku mailingu reklamowego zawsze zastosuj bodziec, który zachci
odbiorc do kupna lub wykonania po"danej przez nas akcji. Pomyl o tym, kim s Twoi klienci i jakich
informacji od Ciebie oczekuj.
7. Realizuj kampani, korzystajc ze szczegó%owego planu
Myl taktycznie i nie dzia%aj pochopnie. Improwizowanie nie zawsze przynosi pozytywne efekty. Dobra
i skuteczna kampania powinna zacz si od przygotowania szczegó%owego planu dzia%a$, od pocztku
do ko$ca jej trwania.
8. Korzystaj z pozosta%ych dostpnych mediów
Pamitaj, "e inne media to dodatkowy sposób na zbudowanie bazy adresowej. Mo"esz np.
przygotowa kampani bannerow, której celem jest zbieranie nowych adresów od u"ytkowników
odwiedzajcych portale. Wzmacniaj kampanie telewizyjne i prasowe dzia%aniami e-mail
marketingowymi i na odwrót.
9. Personalizuj - o ile jest to mo"liwe
Nie ograniczaj si wy%cznie do wstawienia w treci maila imienia odbiorcy. Warto personalizowa
równie" temat maila. Wykorzystuj tak"e informacje o kliencie, jakie masz w swojej bazie, i dostosuj do
nich akcj mailingow. Je"eli wiesz, "e Twoimi odbiorcami s mened"erowie, wylij im informacj w
takiej postaci i formie, w jakiej chcieliby j otrzyma.
10. Testuj wszystko
Nie ma nic gorszego w du"ej kampanii e-mail marketingowej ni" b%d w mailu. Mo"e on zniechci
u"ytkowników do otrzymanej wiadomoci, obni"y efekt prowadzonych dzia%a$ oraz negatywnie
wp%yn na wizerunek firmy. Dlatego przed wys%aniem przetestuj przygotowany mailing! Nie
ograniczaj si tylko do sprawdzenia poprawnoci bazy, tematu maila czy nadawcy. Kliknij w ka"dy link,
przeczytaj nawet najmniejszy tekst i sprawd1 wszystkie grafiki. Popro te" inne osoby, aby
przetestowa%y na swoich komputerach, jak wywietla si mailing i czy wszystkie po%czenia
funkcjonuj prawid%owo.
PRZYGOTOWANIE NEWSLETTERA
11. Liczy si pierwsze wra"enie
Mówi, "e w relacjach z lud1mi mamy tylko 15 sekund na zrobienie dobrego pierwszego wra"enia.
W przypadku maila to jego tytu% decyduje o tym, czy zostanie on w ogóle otwarty, czy te" nie. Temat
ma zatem ogromny wp%yw na rezultat wysy%ki. Musisz wiedzie, "e ka"dy kolejny procent otwartych
maili zaliczany jest do ko$cowego wyniku kampanii i wp%ywa na jej efektywno. Pamitaj, "e
pierwsze wra"enie jest najwa"niejsze.
12. Zachowaj przejrzysty uk%ad
Pamitaj, "e mail to inna forma przekazu ni" tradycyjny druk. Pisz tak, aby odbiorca móg% %atwo
odnale1 interesujce go informacje i by by%y one przedstawione w sposób prosty i czytelny. Zastosuj
klasyczn szeroko maila, która nie przekracza 500-600 pikseli, co gwarantuje prawid%owe odczytanie
wiadomoci we wszystkich programach odbiorczych. Wyró"niaj wa"ne treci i zamiast d%ugich
akapitów stosuj leady z odnonikami – to jeden z warunków sukcesu Twojej wysy%ki.
16172258.003.png
13. Dbaj o linki
Nie oczekuj, "e na ka"d kampani mailingow odpowiedz wszyscy u"ytkownicy. Fakt, "e umieci%e
w newsletterze link, nie oznacza, "e ka"dy w niego kliknie. Dlatego warto wyró"ni w mailingu miejsce
linkowania. Zach odbiorc do korzystania z niego, informujc o ciekawych artyku%ach, które mo"e
on znale1 po przejciu na stron www, do której kieruje dany link.
14. Wysy%aj od imiennego nadawcy
Pamitaj o wysy%aniu newsletterów ze spersonalizowanego adresu, np. w.lada@sare.pl . W polu „od”
wpisz swoje imi i nazwisko. Imienny e-mail wzbudza zaufanie. Jest te" czciej otwierany przez
odbiorc ni" mail wysy%any z ogólnego adresu, np. biuro@sare.pl . Dodatkowo taka wiadomo jest
rzadziej blokowana przez filtry antyspamowe.
15. Unikaj popularnych dla spamu trików
Pamitaj, aby Twój mailing nie przypomina% spamu. Unikaj stosowania popularnych zwrotów oraz
sformu%owa$ takich jak: kup, darmowe, okazja, promocja, gwarantowane. Sprawd1 te" swój
newsletter przez jeden z dostpnych na rynku programów antyspamowych.
16. Przygotuj kod HTML szablonu Twojego newslettera
Pamitaj, aby kod HTML nie zawiera% dodatkowych znaczników. Przygotowujc nowy newsletter,
korzystaj z czystego szablonu, a nie ostatnio wys%anego mailingu. W ten sposób unikniesz
wystpowania niepotrzebnych stylów, odwo%a$ do grafik czy linków. Ponadto, je"eli dobrze
przygotujesz kod HTML, bdzie si on wywietla% poprawnie w wikszoci programów do odbioru
poczty.
17. Sprawd1, kim s Twoi klienci
Warto pozna, czy Twoi klienci to informatycy, ksigowi, dzieci, m%odzie", czy doroli. Dostosuj wygld
i jzyk newslettera do konkretnych odbiorców, tak aby zapoznanie si z jego treci absorbowa%o
minimum wysi%ku z ich strony.
18. Uwa"aj na wysy%anie du"ych plików
E-mail to nie strona www. Dlatego unikaj wysy%ania du"ych plików graficznych, bannerów flashowych
czy billboardów. Pamitaj, "e cz programów do obioru poczty blokuje kreacje graficzne. Upewnij
si zatem, czy Twoi odbiorcy bd mogli je zobaczy. A mo"e warto umieci je na stronie
internetowej, a w mailingu zastosowa kierujcy do nich link?
19. Unikaj wstawiania JavaScript oraz plików swf
Nie wszystkie programy do odbioru poczty pozwalaj na poprawne wywietlanie newsletterów
zawierajcych JavaScript . Wikszo nie radzi sobie równie" z plikami swf (flashowymi), przez co
wiadomo mo"e nie wywietli si w ogóle. Unikaj zatem wstawiania do kodu HTML JavaScript oraz
plików swf.
20. Docigaj grafiki z serwera
Taki sposób wysy%ania grafik dodanych w newsletterze pozwala zminimalizowa wielko dokumentu.
Im mniej wa"y mail, tym lepiej dla odbiorcy wiadomoci. Upewnij si, czy transfer serwera umo"liwia
szybkie otwieranie si obrazów. Pamitaj, aby wszystkie pliki mia%y ten sam URL, gdy" ró"ne 1ród%a
adresów przez niektóre filtry pocztowe traktowane s jako element spamu.
16172258.004.png
21. Tre wysy%ki przygotuj w dokumencie tekstowym i z niego kopiuj do newslettera
Tworzc tekst wysy%ki, nie u"ywaj skomplikowanych edytorów (np. Word), gdy" zapisuj one u"yte w
dokumencie style tekstu. Mo"e to spowodowa sytuacj, "e ró"ne przegldarki w nieprawid%owy
sposób wywietl zawarte w mailu treci (np. ró"na wielko czcionek). U"ywaj zatem Notatnika,
Word Pad itp.
22. Obraz mo"e wyrazi wicej ni" tysic s%ów
Dodawaj grafiki do newslettera. Badania dowodz, "e tekst, któremu towarzyszy grafika, jest czciej
czytany, co poprawia wska1nik CTR. Staraj si jednak, aby nie stanowi%y one 90% dokumentu. Unikaj
równie" wysy%ania mailingów, które z%o"one s z jednego du"ego obrazu. Dla wikszoci filtrów
antyspamowych tak zbudowany jest klasyczny spam. Dodatkowo, je"eli u"ytkownik bdzie mia%
zainstalowany dodatek Service Pack 2, mo"e w ogóle nie zobaczy tego, co starasz si mu wys%a,
kasujc mail ju" na poziomie zablokowanych do wywietlania grafik.
23. Mailing – element wizerunku marki
Nie zamiecaj swojego newslettera niepotrzebnymi grafikami i nie u"ywaj zbyt wielu s%ów. Pomimo
tego, "e e-mail marketing jest tanim narzdziem, nie lekcewa" go. Pamitaj, "e dziki poczcie
elektronicznej budujesz swoj mark i kreujesz swój wizerunek. Dlatego upewnij si, "e jeste dumny
z tego, co sam stworzy%e, zanim to wylesz.
WYSYýKA I RAPORTY
24. Czas wysy%ki
Je"eli chcesz, by Twoja wysy%ka dotar%a do u"ytkowników o konkretnej godzinie, dok%adnie zaplanuj
czas jej rozpoczcia. Uwzgldnij przy tym wielko bazy adresów oraz czas wysy%ania pojedynczego
maila.
25. Pamitaj o zarzdzaniu zwrotami
Dla efektywnego prowadzenia kampanii warto kontrolowa przyczyny odrzucania maili przez serwery
odbiorcze. Pamitaj, aby systematycznie czyci swoj baz adresow. Usuwaj wszystkie adresy, z
których otrzyma%e tzw. twarde zwroty (zwizane np. z b%dem adresu) oraz kontroluj zwroty mikkie
(zwizane z chwilow niedyspozycj serwera odbiorcy - s to g%ównie problemy z zerwaniem
po%czenia lub przepe%nieniem skrzynki adresata). W tym celu warto wykorzysta odpowiedni program
do e-mail marketingu analizujcy powody odrzucenia wiadomoci przez serwery.
26. Oled1 kliknicia dostarczonych maili
Je"eli chcia%by uzyska pe%en obraz kampanii, warto ledzi kliknicia odbiorców. Dziki temu
zyskasz informacje, które elementy by%y interesujce i najbardziej przycign%y uwag u"ytkowników.
Wykorzystaj je przy tworzeniu kolejnego newslettera.
27. Sprawd1, czy zwróc si koszty w%o"one w kampani
Je"eli celem planowanej kampanii jest osignicie okrelonego poziomu sprzeda"y, warto policzy
przewidywany wska1nik ROI (Return On Investment). Aby to zrobi, zak%adamy CR (Click Rate) dla
ca%ej kampanii, czyli okrelamy, ilu u"ytkowników zdecyduje si wykona po"dan przez nas akcj
(np. kupi produkt, dopisze si do listy subskrypcyjnej, we1mie udzia% w ankiecie). Kolejnym krokiem
jest pomno"enie liczby klientów, którzy zdecydowali si na kupno naszego produktu, przez redni zysk
16172258.005.png
z jednej sprzeda"y i odejmujemy od tego koszt ca%ej kampanii. Ca%o dzielimy przez koszt kampanii i
mno"ymy przez 100%. ROI wy"szy od 1% oznacza, ile zarobimy na naszej kampanii, wydajc jedn
z%otówk.
28. Przygotuj szczegó%owy raport z kampanii
W raporcie oprócz danych o CTR i dok%adnej analizy zwrotów powinny si znale1 równie" informacje
o klikniciach w mailu. Dziki temu %atwiej bdzie oceni efekty prowadzenia dzia%a$ e-mail
marketingowych i zaplanowa kolejne kampanie. Dobrze przygotowany raport wska"e, gdzie
pope%ni%e b%dy oraz co pozytywnego by%o w przeprowadzonej kampanii.
BAZA ADRESÓW
29. Dzia%aj zgodnie z prawem
W Polsce obowizuj dwa dokumenty prawne zwizane z dzia%aniami e-mail marketingowymi. S to:
Ustawa o ochronie danych osobowych oraz Ustawa o wiadczeniu us%ug drog elektroniczn. Warto
zapozna si z nimi, aby unikn problemów prawnych.
30. Pamitaj o artykule 10 Ustawy o wiadczeniu us%ug drog elektroniczn
„Zakazane jest przesy%anie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy
za pomoc rodków komunikacji elektronicznej, w szczególnoci poczty elektronicznej.”
31. Upewnij si, czy u"ytkownik mo"e %atwo wypisa si z subskrypcji
Jedno lub dwa kliknicia - tyle maksymalnie powinna zaj u"ytkownikowi rezygnacja z subskrypcji.
Dyrektywa UE nr 2002/58 z dnia 12 czerwca 2002 roku, która obowizuje tak"e w Polsce, nak%ada na
wysy%ajcego obowizek umo"liwienia ka"demu odbiorcy wypisania si z listy mailingowej. Dlatego
nale"y pamita o umieszczeniu w newsletterze stopki do wypisu.
32. Dodawaj w newsletterze link do Polityki Prywatnoci
Poinformuj klientów o polityce prywatnoci dotyczcej ka"dego adresu mailowego i wys%anego maila.
Opisz w niej szczegó%owo cele wykorzystania adresu oraz jak czsto zamierzasz wysy%a newslettery.
Je"eli zamierzasz wykorzystywa cookies, poinformuj o tym klientów. Postpujc w ten sposób,
zdobdziesz ich lojalno i wzbudzisz zaufanie.
33. Zbieraj tylko potrzebne informacje o kliencie
Budujc baz adresów, zbieraj tylko takie informacje, które bdziesz móg% wykorzysta w swojej
kampanii. Zadawanie du"ej liczby pyta$ mo"e zniechci potencjalnych klientów do zapisania si na
Twoj list mailingow.
34. Pamitaj, "e baza adresów mo"e si zdezaktualizowa
Mail jest identyfikatorem, który czasami jest zmieniany. Aktualizuj zapisane informacje o klientach i
oczyszczaj swoj baz. Pamitaj równie", "e klienci si zmieniaj. Je"eli np. Twoja baza sk%ada%a si z
adresów studentów trzeciego roku, to po dwóch latach zmieni si ich status.
16172258.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin