Znaki zodiaku.pdf

(34 KB) Pobierz
2649121 UNPDF
ASTROL - astrologia, numerologia, tarot
ZNAKI ZODIAKU
Autor: Administrator
08.02.2007.
Zmieniony 18.02.2007.
Na znaki zodiaku powinni¶my patrzeæ jako na 12 wyró¿nialnych i odmiennych od siebie typów postaw, a
zarazem rodzajów ludzkiej ekspresji. Symbolizuj± one sob± podstawowe wzorce energetyczne. Ka¿demu
z nich przyporz±dkowane s± dane cechy uznawane w danym ¶rodowisku b±d¼ za pozytywne, b±d¼ za
negatywne.Istnieje wiele kryteriów podziału 12 znaków zodiaku. Pierwszym najogólniejszym jest podział
na znaki pozytywne (aktywne) i negatywne (pasywne). Do tych pierwszych nale¿± – Baran,
Bli¼niêta, Lew, Waga, Strzelec i Wodnik, do negatywnych Byk, Rak, Panna, Skorpion, Kozioro¿ec i Ryby.
Podział ten wywodzi siê jeszcze czasów staro¿ytnych i odpowiada podziałowi wywodz±c±cemu siê z
filozofii chiñskiej, na siłê odpowiadaj±c± znakom aktywnym - yang i odpowiadaj±c± znakom pasywnym -
yin. Drugim podziałem jest podział na 4 trygony: Trygon ognisty, do którego nale¿± - Baran, Lew i
Strzelec. Wyra¿aj± one sob± uniwersaln± energiê, pełen entuzjazm. Cechuj± je takie cechy jak
impulsywno¶æ, spontaniczno¶æ, pewno¶æ siebie, niezale¿no¶æ. Łatwo siê pobudzaj± i posiadaj± bardzo
du¿± wewnêtrzn± motywacjê do działania. Mog± wyst±piæ u nich skłonno¶ci do dominacji nad innymi
lud¼mi.
Trygon powietrzny, do którego nale¿± – Bli¼niêta, Waga i Wodnik. Maj± one wewnêtrzn±
potrzebê odrywania siê od bezpo¶rednich do¶wiadczeñ codziennego ¿ycia i uzyskiwania w ten sposób
obiektywno¶ci, perspektywy i racjonalnego, refleksyjnego podej¶cia do wszystkiego co czyni±. Zwykle
¿yj± tylko swoim własnym umysłem, nieustannie poszukuj±c wiedzy i dziel±c siê ni± z inymi. Rozkwitaj±
dziêki komunikacji i kontaktam z lud¼mi.Trygon ziemski do którego nale¿± – Byk, Panna i
Kozioro¿ec. Polegaj± one na swoich zmysłach i praktycznym rozumie. Ich wrodzone rozumienie
funkcjonowania ¶wiata materii daje im wiêcej cierpliwo¶ci i samodyscypliny ni¿ innym znakom. Wykazuj±
one tendencje do ostro¿no¶ci oraz rozwagi, s± do¶æ konwecjonalne. Nie lubi± zbytnich szaleñstw i zwykle
„stoj± twardo na ziemii”. Charakteryzuje je te¿ zazwyczaj sumienno¶æ i dokładno¶æ w tym
co na codzieñ robi±.Trygon wodny, do którego nale¿± – Rak, Skorpion i Ryby. ¯yj± one zawsze w
kontakcie ze swoimi uczuciami. Potrafi±, w ¿yciu codziennym, wychwytywaæ niuanse i subtelno¶ci, które
dla pozostałych znaków potrafi±æ byæ zupełnie niezauwa¿alne. Reprezentuj± one sob± obszar głebokich
emocji i reakcji uczuciowych – od kompulsywnych namiêtno¶ci i przygniataj±cych lêków do
wszechogarniaj±cej akceptacji i miło¶ci wszystkich stworzeñ. Potrafi± siê gubiæ w swoich uczuciach i
czêsto maj± trudno¶ci z zachowaniem swojej własnej odrêbno¶ci.Trzeci podział to podział na jako¶ci.
Jako¶æ kardynalna zawiera w sobie znaki Barana, Raka, Wagi i Kozioro¿ca. To co charakteryzuje te znaki
to aktywno¶æ, zaanga¿owanie, ambicja, silna wola osi±gania zamierzonych celów. Wol± one byc
przeładowane zajêciami, ni¿ siê nudziæ. S± zawsze zdecydowane podejmowaæ wyzwania i rozwi±zywac
kryzysy. Jako¶æ stała zawiera w sobie znaki Byka, Lwa, Skorpiona i Wodnika. Potrafi± one bardzo
zdecydowanie d±¿yæ do zaplanowanego sobie celu. Cechuje je przy tym silna determinacja, wyrtwało¶æ,
uparto¶æ i nieugiêto¶æ. Potrafi± tak¿e byæ rozwa¿ne i powolne w tym co robi±. Najczê¶ciej rozkrêcaj± siê
powoli, ale kiedy okre¶l± ju¿ swój kierunek działania bardzo trudne je z niego wytr±ciæ, wydaje siê to
nawet czasami wrêcz niemo¿liwe. Jako¶æ zmienna zawiera w sobie znaki Bli¼ni±t, Panny, Strzelca i Ryb.
Posiadaj± one bardzo du¿e zdolno¶ci asymilacyjne, łatwo przystosowuj± siê do ka¿dego otoczenia, w
którym przychodzi im poruszac siê. Przy tym łatwo ulegaj± wpływowi innych osób. Potrafi± byæ bardzo
niezdecydowane i czêsto nie wiedz± czego tak naprawdê chc± i oczekuj± od ¿ycia. I ostatni czwarty
najlepiej chyba znany podział na 12 Znaków. Omówiê je poprzez podanie kilku pozytywnych i
negatywnych cech charakteryzuj±cych ka¿dy z nich. Znak Barana pozytywne:odwaga, zdecydowanie,
szybko¶æ, aktywno¶æ, szczero¶æ, inicjatywa, inspiracja, entuzjazm negatywne:niecierpliwo¶æ, egoizm,
impulsywno¶æ, brak subtelno¶ci Znak Byka pozytywne:cierpliwo¶æ, spokój, konsekwencja, łagodno¶æ,
harmonia współistnienia, zmysłowo¶æ, praktycyzm, stanowczo¶æ negatywne:upór, zaborczo¶æ,
materializm, sk±pstwo, konserwatyzm, zło¶liwo¶æ Znak Bli¼ni±t pozytywne:wszechstronno¶æ,
komunikatywno¶æ, obiektywizm, intelektualizm, nowatorstwo, ciekawo¶æ ¶wiata i ludzi
negatywne:powierzchowno¶æ, niedokładno¶æ, brak koncentracji, plotkarstwo, zmienno¶æ, rozproszenie
Znak Raka pozytywne:wra¿liwo¶æ, romantyczno¶æ, intuicyjno¶æ, szeroka wyobra¼nia, uczuciowo¶æ,
domatorstwo, opiekuñczo¶æ, ostro¿no¶æ, przywi±zanie, negatywne:zmienno¶æ nastrojów,
przewra¿liwienie, zgry¼liwo¶æ, sentymentalizm, niestabilno¶æ, nie¶miało¶æ, samolubno¶æ, frasobliwo¶æ,
przes±dno¶æ Znak Lwa pozytywne:godno¶æ, szczero¶æ, protekcyjno¶æ, twórczo¶æ, otwarto¶æ, nobliwo¶æ,
szlachetno¶æ negatywne:zarozumiało¶æ, pycha, autokratyzm, nietolerancja, pompatyczno¶æ, pró¿no¶æ,
egocentryzm Znak Panny pozytywne:analityczno¶æ, konkretno¶æ, sceptycyzm, skromno¶æ, czysto¶æ,
dokładno¶æ, wiarygodno¶æ, perfekcjonizm, krytycyzm, pracowito¶æ, trze¼wo¶æ s±du
negatywne:krytykanctwo, marudno¶æ, oschło¶æ, emocjonalny chłód, wygórowane ambicje,
manipulacyjno¶æ, pedanteria, masochizm Znak Wagi pozytywne:bezstronno¶æ, wdziêk, artyzm,
poczucie partnerstwa, uspołecznienie, kompromisowo¶ænegatywne:wygodnictwo, lenistwo,
http://astrol.strefa.pl/jomla
Kreator PDF
Utworzono 4 January, 2008, 11:11
2649121.001.png
 
ASTROL - astrologia, numerologia, tarot
niezdecydowanie, narcyzm Znak Skorpionapozytywne:wytrwało¶æ, odwaga, zdolno¶æ do maksymalnego
wysiłku, intuicja, szczero¶æ, intensywno¶æ emocjonalna, koncentracja negatywna:podejrzliwo¶æ,
m¶ciwo¶æ, bezwzglêdno¶æ, destrukcywno¶æ, okrucieñstwo, zazdro¶æ, wybujały seksualizm,
Znak Strzelcapozytywne: optymizm, szczero¶æ, otwarto¶æ, idealizm, szczodro¶æ, ¶miało¶æ, poczucie
sprawiedliwo¶ci, jowialno¶æ, dobroduszno¶æ, prostolinijno¶ænegatywne:skłonno¶æ do przesady, gadulstwo,
wyolbrzymianie, nadgorliwo¶æ, nieostro¿no¶æ, brak umiaru, brak taktuZnak
Kozioro¿capozytywne:konkretno¶æ, obowi±zkowo¶æ, lojalno¶æ, wiarygodno¶æ, odpowiedzialno¶æ,
zorganizowanie, planowanie, wytrzymało¶ænegatywne: dyktatorstwo, pragnienie wł±dzy, nadmierna
ambicja melancholijno¶æ, oschło¶æ, formalizm, nieprzejednanie, konserwatyzm, sadyzmZnak
Wodnikapozytywne:tolerancja, humanitaryzm, niekonwencjonalno¶æ, oryginalno¶æ, poczucie braterstwa,
odkrywczo¶æ, niezale¿no¶æ, wizjonierstwo,negatywne:niepraktyczno¶æ, fanatyzm, dogmatyzm,
ekscentryczno¶æ, brak poczucia realizmuZnak Rybpozytywne:wra¿liwo¶æ, intuicyjno¶æ, delikatno¶æ,
subtelno¶æ, czuło¶æ, altruizm, po¶wiêcenie, miedialno¶æ, mistycyzm,negatywne:niezdecydowanie,
gnu¶no¶æ, znerwicowanie, fatalizm, uleganie nałogom, brak poczucia rzeczywisto¶ci
http://astrol.strefa.pl/jomla
Kreator PDF
Utworzono 4 January, 2008, 11:11
2649121.002.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin