The Simpsons - 21x13 - The Color Yellow.txt

(19 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{1}{72}Episode MABF06|The Color Yellow
{1147}{1264}Ten pniak nadwyr�a|m�j bud�et traktorowy.
{1288}{1370}Musz� u�y�|materia�u wybuchowego.
{1372}{1432}Wybuchowego?|Super.
{1434}{1482}/Je�li umie�cimy �adunki|na �cianach no�nych,/
{1484}{1514}/mo�emy zniszczy� sal� karn�
{1516}{1573}/bez naruszenia klasy|do zaj�� ze sztuki./
{1575}{1607}Lubi� sztuk�, jasne?
{1608}{1673}Wysadzam tylko kawa�ek,|a nie ca�� szko��.
{1675}{1720}No tak, tak.
{1722}{1758}Nigdy tego nie widzia�e�.
{2027}{2056}Bardzo dobrze, ch�opcze.
{2058}{2087}Czekaj, zaraz b�dzie "majkija."
{2088}{2121}A co to?
{2150}{2206}Moja Kia!
{2265}{2324}�miej� si� jak reszta,|ale wci�� nie wiem o co biega.
{2365}{2411}Panno Hoover,|co dzi� b�dzie na lekcji?
{2412}{2456}Mo�e szko�a?
{2479}{2538}KTO WIE? KOGO TO OBCHODZI?|SK�D MAM WIEDZIE�, CHOROBOWE
{2539}{2589}No nie wiem.|Zobaczmy.
{2618}{2672}Drzewa genealogiczne.
{2674}{2743}Kto wie co to takiego?
{2744}{2779}Drzewa genealogiczne--
{2781}{2843}zestawienie przedstawiaj�ce|genealogiczne relacje
{2845}{2891}w strukturze ga��zi.
{2892}{2924}Bardzo dobrze, Lisa.
{2926}{2967}Waszym zadaniem|na weekend b�dzie
{2968}{3013}przygotowanie w�asnego|drzewa genealogicznego,
{3015}{3095}z wyszczeg�lnieniem przodk�w wybitnych|czy te� dystyngowanych.
{3097}{3156}Nie mog� si� doczeka�,|jakie szlachetne ga��zie le��
{3158}{3218}w listowiu rodziny Simpson.
{3244}{3324}/Nie, to niemo�liwe.
{3326}{3386}B�e, wszyscy s� okropni.
{3388}{3469}Tak, rodzina Simpson�w to|d�uga linia koniokrad�w,
{3471}{3562}naci�gaczy, maltretowaczy koni,|z�odziei trup�w, a nawet...
{3564}{3618}...alkoholik�w.
{3620}{3666}Musia� by� w naszej rodzinie|jaki� porz�dny przodek.
{3668}{3708}/Dziadku,
{3710}{3747}- nie znasz jakiego�?|- Ani jednego.
{3748}{3811}Mo�e najlepsza by�a|Abigail Simpson,
{3813}{3874}kt�r� znacie pod pseudonimem|Trucicielka z Pittsburgha.
{3876}{3905}S�uchaj, Lisa,|znajdziesz wi�cej
{3907}{3940}ni� sobie �yczysz.
{3942}{4004}Na twoim miejscu|nie grzeba�bym w przesz�o�ci.
{4006}{4095}�y�em w tej przesz�o�ci|i wyszed�em z niej z pewnych powod�w.
{4097}{4147}Nie odpuszcz�.|Musz� dowiedzie� si�, �e gdzie�
{4148}{4208}po�r�d tego gnoju i bagna|i Trucicieli z Pittsburgha,
{4209}{4249}nasza rodzina ma|szlachetn� iskr�,
{4251}{4328}a ja j� znajd� nawet gdybym|mia�a cofn�� si� a� do Adama i Ewy.
{4353}{4395}/Masz na my�li|Adama i Ew� Simpson,
{4396}{4483}kt�rzy s� znani jako|Julius i Ethel Rosenberg.
{4701}{4767}Pomo�esz mi czy nie?
{5121}{5152}Dzi�kuj�.
{5154}{5205}Czego szukasz?
{5207}{5271}Informacji o rodzinie na szkolny|projekt genealogicznego...
{5272}{5320}Wspaniale.
{5646}{5706}POMYS� NA FILM-- PARODIA INNEGO FILMU|- Blok na pomys�y taty./
{5708}{5771}/Dw�chsetletnie wydanie|Reader's Digest./
{5773}{5825}/Stara reklama Buzz Coli.
{5882}{5938}/Ale zakurzone.
{6069}{6145}/"Pami�tnik Elizy Simpson"?
{6147}{6219}Data wpisu 14 kwietnia 1860.
{6220}{6267}Ostrzegam ci�:|nie wiem co jest w �rodku,
{6269}{6344}ale je�li to dotyczy Simpsona,|nie b�dziesz z tego dumna.
{6346}{6423}Nasi przodkowie zostali|wydaleni z Australii.
{6425}{6457}Przesta�cie.
{6459}{6508}To pami�tnik ma�ej dziewczynki.
{6510}{6534}Czytaj dalej, kochanie.
{6536}{6567}"Drogi pami�tniku,
{6568}{6619}dzi� jestem najszcz�liwsz�|dziewczyn� w Springfield..."
{6621}{6663}Widzicie, zaczyna si� dobrze.
{6665}{6734}"...bo jutro dostan� swojego|pierwszego niewolnika."
{6786}{6857}Nie do wiary, �e pochodzimy|z rodu w�a�cicieli niewolnik�w.
{6859}{6895}Ja te�.
{6897}{6941}Cho� raz Simpsonowie|stanowili kadr� kierownicz�.
{6942}{6970}Homer.
{6972}{7051}Czytaj dalej, kochanie.
{7053}{7122}"Sobota, 14 kwietnia 1860.
{7124}{7167}/"Drogi pami�tniku,|musz� si� streszcza�,/
{7169}{7212}/"gdy� dzi� jest wielki bal
{7213}{7264}/"na plantacji pu�kownika Burnsa."
{7265}{7313}Musz� si� wystroi�
{7314}{7357}niczym zamo�na pi�kno��|z po�udnia.
{7359}{7389}Co na kolacj�?
{7391}{7473}- Zdechlak.|- A nie mo�emy mie� oposa?
{7475}{7510}Nie z twojej pensji.
{7512}{7599}Nie do wiary, �e zapi��em|z tej okazji moje bryczesy.
{7601}{7666}W mojej eleganckiej sukni|nikt nie b�dzie podejrzewa�,
{7668}{7714}�e bior� udzia�|w misji pomocniczej,
{7716}{7772}w ucieczce mojego|pierwszego niewolnika.
{7773}{7835}Tak! Nie by�a|w�a�cicielk� niewolnika.
{7837}{7913}Nasza rodzina zajmowa�a si�|Podziemn� Kolej�.
{7914}{7972}Prowadzili�my stacj�|kolejki podziemnej?
{7973}{8010}Nie, Podziemna Kolej
{8012}{8070}to grupa ludzi, kt�rzy pomagali|niewolnikom ucieka� do Kanady.
{8072}{8130}Nie by�o �adnych poci�g�w,|ani nic nie odbywa�o si� pod ziemi�.
{8132}{8196}No to powinni nazwa� to|Naziemn� Zwyk�� Drog�.
{8197}{8216}S�uszna uwaga, Bart.
{8217}{8272}- Nie pomy�la�am o tym wcze�niej.|- Bardzo dobrze, Bart.
{8273}{8317}Wspania�a ta opowie��, Lisa!
{8318}{8377}Powinna� sko�czy� j�|czyta� w tym miejscu.
{8413}{8441}Co... ty robisz?
{8443}{8480}Chc� wiedzie�,|co si� stanie dalej.
{8481}{8511}A ja nie.
{8513}{8555}Motto Simpson�w brzmi:
{8557}{8590}"Odpu��, gdy jeste� do przodu."
{8592}{8625}To m�j wz�r.
{8673}{8717}Tak jak wtedy, gdy razem|z waszym tat� wyszli�my
{8719}{8789}z filmu "Carrie" tu� po scenie,|gdy zosta�a kr�low� balu.
{8790}{8837}By�a taka szcz�liwa.
{8839}{8898}Mia�a wiele problem�w,|ale wszystkie pozosta�y w tyle.
{8900}{8930}Ale, ale, ale...
{8932}{8965}Pora do ��ka, z�otko.
{9021}{9110}/Lisa. Lisa, to ja.
{9112}{9162}/Eliza, jedyna dobra Simpson�wna.
{9164}{9225}/Mam ci tyle do opowiedzenia.
{9320}{9372}Musz� wiedzie�.
{9657}{9723}Nadal to czytasz?
{9725}{9795}Ostrzegam: Gdy co� wpada|w ten kana�,
{9797}{9833}ju� nigdy nie powinno wypa��.
{9835}{9881}OSTATECZNE WEZWANIE Z URZ�DU|SKARBOWEGO, PILNE WYNIKI Z REZONANSU
{9882}{9929}Przeczytam to,|a gdy sko�cz�,
{9930}{9975}wykorzystam pami�tnik Elizy
{9977}{10025}do mojej prezentacji|"Miesi�c Historii Czarnych".
{10026}{10061}Dobry pomys�.
{10063}{10117}Bart, a ty co robisz na|"Miesi�c Historii Czarnych"?
{10118}{10180}Mam pomys�:|Mo�esz i�� do Selmy
{10181}{10209}i powiedzie� jej,|�e jest brzydka!
{10309}{10362}S�uchajcie.|"20 kwietnia 1860.
{10364}{10434}"Tydzie� temu nie mia�am poj�cia|co przyniesie przysz�o��,
{10436}{10497}"co, jak mi si� wydaje,|jest zawsze prawd�.
{10498}{10539}"Tak czy inaczej, poprzedniej soboty,
{10541}{10575}/"posz�am na bal pu�kownika Burnsa."
{10840}{10909}Nie podoba mi si� ten szalony|wiede�ski taniec: "walc."
{10911}{10949}1, 2, 3, 1, 2, 3...
{10951}{11021}A gdzie "4"?|Ka�da muzyka potrzebuje czw�rki!
{11022}{11090}Ka�� orkiestrze poczyni�|odpowiednie poprawki, sir.
{11092}{11132}Ka�.
{11409}{11457}/W zamieszaniu wykrad�am si� z balu
{11458}{11495}/i skierowa�am si� ku stajniom,
{11497}{11595}/gdzie mia�am spotka� si� z niewolnikiem|pana Burnsa, Virgilem?/
{11597}{11693}/Jednak nigdzie go nie widzia�am.
{11694}{11749}Virgil?
{11751}{11773}Virgil, chod�my.
{11931}{11979}Wygl�dasz na kogo�,|komu potrzebna jest pomoc.
{11981}{12031}W�a�ciwie to ja jestem tutaj,|aby pom�c tobie.
{12033}{12097}- Chod� ze mn� na p�noc ku wolno�ci.|- Raczej nie.
{12099}{12146}Dlaczego? Bo jestem|m�oda i jestem kobiet�?
{12148}{12184}Nie, poniewa� wskazujesz|na po�udnie.
{12223}{12272}Ach, no tak.|Przepraszam.
{12273}{12314}To m�j pierwszy raz.
{12316}{12376}W porz�dku.|To m�j 14 raz.
{12377}{12425}/Gdy szli�my w kierunku p�nocnym,
{12426}{12470}/spostrzeg�a nas para patroluj�cych.
{12472}{12522}No prosz�.
{12524}{12571}A gdzie wy si� wybieracie?
{12573}{12603}Uciekaj!
{12605}{12643}- Za nimi!|- To przecie� oczywiste.
{12645}{12692}Nic nie powiedzia�e�.
{12735}{12779}/Z �omocz�cymi sercami|zbiegli�my ku lasom,/
{12781}{12817}/jednak ich konie by�y szybkie.
{13204}{13243}/Ucieczka wydawa�a si�|by� niemo�liwa./
{13315}{13356}/Co si� sta�o p�niej?
{13357}{13423}/To wszystko.
{13425}{13473}Reszta pami�tnika rozsypa�a si�.
{13569}{13661}Nie dowiem si�, czy Eliza|zdo�a�a pom�c Virgilowi.
{13662}{13705}Rozchmurz si�, kochanie.
{13706}{13765}Mo�e dowiemy si� tego|w bibliotece.
{13766}{13806}Do ksi�gozbioru!
{13839}{13881}Biblioteka?
{13882}{13941}Bart, dasz wiar�, �e jeste�my|zwi�zani z tymi kujonami?
{13986}{14020}/Nie ma ksi��ek
{14021}{14094}o Elizie Simpson,|jednak znalaz�am to.
{14096}{14128}/Ksi��ka kucharska.
{14158}{14213}To matka Elizy!
{14214}{14260}Martha, jeste� najlepsza!
{14316}{14373}/"Ty�ek Wieprzowy w �mietanie,"|"Szyjka Sma�ona w Ryju,"/
{14374}{14436}/"�abi Comber,"|"Racice Au Jus,"/
{14437}{14479}/"Placek z Oposa..."
{14481}{14539}Prosz�, nie korzystaj|z tych przepis�w.
{14541}{14582}Ten nie brzmi tak zab�jczo.
{14584}{14625}I do tego ma swoj� histori�.
{14627}{14693}"Wiele lat temu|moja c�rka Eliza,
{14695}{14775}przyprowadzi�a do domu|zbieg�ego niewolnika Virgila."
{14777}{14847}Zdo�ali dotrze� do domu?!|Jak?
{14849}{14959}/Patroluj�cy ludzie byli zbyt|szybcy dla Elizy i Virgila./
{15075}{15175}/Na szcz�cie natrafili|na w�drowny cyrk.../
{15240}{15323}/gdzie pom�g� im zrz�dliwy,|stary klown./
{15325}{15401}Odrobina brudu,|kawa�eczek smaru, i prosz�!
{15402}{15461}Jeste�cie cz�ci�|pod-klownowej kolejki.
{15462}{15510}Masz jaki� talent?
{15512}{15565}Ja jestem odrobin�|umuzykalniony.
{15567}{15654}# S�o�ce �wieci jasno #
{15656}{15759}# Na m�j stary dom w Kentucky #
{15761}{15829}Zasada numer jeden:|nigdy nie mo�esz by� lepszy ode mnie.
{15831}{15865}A jestem bardzo s�aby.
{16001}{16041}Nie ma tu nic do ogl�dania--
{16043}{16110}tylko parka klown�w i najm�odsza|na �wiecie dziewczynka z brod�.
{16112}{16156}Czyli ja.
{16219}{16301}Jak b�dziesz patrzy� na ni� odrobin� d�u�ej,|b�dziesz musia� zap�aci� pi�ciocent�wk�.
{16302}{16351}Po co gada�em|o tej pi�ciocent�wce?
{16353}{16407}To jak 20 dolc�w w 2010 roku.
{16445}{16510}/Czekaj!|To wszystko by�o w przepisie?
{16512}{16574}Jest stopka.|Widzisz?/
{16576}{16664}"Tak czy i...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin