Horoskop opisowy.pdf

(70 KB) Pobierz
2852025 UNPDF
Portal Internetowy CyberSieæ - Avatar, Darmowa Poczta, Darmowe MP3, Emotikony, Galeria Fotek, Gry On-line, Horoskop, Opisy GaduGadu, Kalery On-line Sennik, Gotowe SMS, Tapety na Komórki
Horoskop - Opisowy
¯ywioł - ogieñ
Planeta rz±dz±ca - Mars
Planeta miło¶ci - Wenus
Szczê¶liwy kolor - czerwony, karminowy
Pomy¶lny dzieñ - wtorek
Kamieñ szlachetny - ametyst
Metal - ¿elazo, stal
Zapachy - ró¿a
Warto¶æ znaku - kardynalny (aktywno¶æ)
Cechy najsilniejsze - niewyczerpana energia fizyczna, odwaga, uczciwo¶æ
Znaki zgodne - Lew, Strzelec
Niezgodne - Rak, Waga, Kozioro¿ec
Pomaga w karierze - Kozioro¿ec
Wspiera emocjonalnie - Rak
Pomocny w finansach - Byk
Mał¿eñstwo, partnerstwo - z Wag±
Pogoñ za znikaj±cym punktem
BARAN ma naturê zdobywcy. To nietypowy idealista, gotów do po¶wiêceñ dla jakiego¶ szalonego
pomysłu, ale nie na długo. Interesuje go przede wszystkim zmaganie siê z oporem materii, z lud¼mi i
splotem okoliczno¶ci, lecz tylko do momentu, gdy pokona przeszkody. To, co stanie siê potem, nie
interesuje go zbytnio. Zaczyna siê wiêc rozgl±daæ za nowym celem. Gustuje w szybkich akcjach.
Najlepiej takich, które zapewniaj± mu sukces. Chce znale¼æ siê na podium zwyciêscy, a przynajmniej w
pierwszej dziesi±tce. Brak mu cierpliwo¶ci i konsekwencji. Jak siê zwykło mówiæ - "słomiany ogieñ".
Bywa gwałtowny i niepokorny. Czêsto narzuca swoj± wolê i ma trudno¶ci z przystosowaniem siê do
otoczenia. Słowo "nie" traktuje jak wyzwanie. Musi postawiæ na swoim, a sprzeciw wyzwala w nim gniew,
podobnie jak upomnienia i tak zwane dobre rady. Trudno mu co¶ wytłumaczyæ. Słucha tylko siebie,
podszeptów własnej wyobra¼ni i wci±¿ nowych pragnieñ, co czyni go odpornym na wszelkie argumenty i
głos rozs±dku. Mówi szybciej, ni¿ my¶li. Podobnie te¿ rozwi±zuje swoje problemy. Rzuca siê w wir
wydarzeñ, nie zastanawiaj±c siê nad konsekwencjami swoich poczynañ. Patronuje mu Mars. Zwi±zane z
tym znakiem odwaga, przebojowo¶æ i wola zwyciêstwa zapewniaj± mu sukcesy w zawodach zawi±zanych
z wojskiem lub w sporcie. instynkt wodzowski sprzyja roli przywódców politycznych i społecznych, a
tak¿e wysokim stanowiskom b±d¼ prowadzeniu przedsiêbiorstw na du¿± skalê. Nie wró¿y to jednak
stabilnej pozycji, bo Baran zbyt czêsto wchodzi w konflikty i popełnia błêdy. Chyba ¿e pójdzie na
kompromis i otoczy siê grup± m±drych doradców, co nie bêdzie łatwe. Zreszt± i tak nie wytrzyma w
jednym miejscu. Szybko siê znudzi i poszuka czego¶ nowego. Baran mo¿e wiele osi±gn±æ w swoim ¿yciu,
ale tak naprawdê nie czuje siê spełniony i szczê¶liwy. Nie potrafi w pełni korzystaæ z tego co zdobył.
Goni wiêc za znikaj±cym punktem zamiast cieszyæ siê tym, co ma. Niszczy to, co stworzył szukaj±c
przygód i mocnych wra¿eñ. Nie chce, a mo¿e niee potrafi, wytrwaæ do koñca w ¿adnej roli. Wci±¿ ¿±dny
walki, nienasycony gotów wspinaæ siê na dziesiêciotysiêcznik by udowodniæ sobie i całemu ¶wiatu, ¿e jest
nie do pokonania. Szkoda, ¿e nie widzi nic poza met±. Zna tylko smak zwyciêstwa, a cała reszta jest jak
nie rozpakowane prezenty. Podobnie traktuje miło¶æ. Baran ma kompleks Casanovy. Zale¿y mu na
podbojach. W tym cała rado¶æ i sens. Znacznie gorzej radzi sobie w partnerstwie i mał¿eñstwie.
Horoskop opisowy - na randce
Barany kochaj± szczerze i bardzo mocno - ale czêsto zmieniaj± obiekty swych uczuæ. S± odwa¿ne i
łatwo pokonuj± nie¶miało¶æ. Bywaj± bardzo kochliwe - flirt i pierwsze zauroczenie to ich ¿ywioł. Nêci je
tajemnica i niebezpieczeñstwo. Panowie spod tego znaku z ochot± pokonuj± przeszkody i rywali w
drodze do serca ukochanej. Panie nie wahaj± siê uczyniæ pierwszego kroku, oczekuj± jednak od
partnera troski i prawdziwego zaanga¿owania. Aby mile spêdzaæ czas z przedstawicielem Znaku Barana
najlepiej dzieliæ z nim pasjê lub hobby, uprawiaæ sport, wspólnie wyje¿d¿aæ. Barany nie cierpi± nudy -
pod jej wpływem bez wahania zapomn± o obietnicach i poszukaj± nowej przygody. Horoskop opisowy -
w pracy
W pracy zawodowej nie mog± siê Barany nudziæ - monotonia jest ich najgorszym wrogiem. Nie boj± siê
ryzyka, z chêci± podejmuj± nowe i trudne wyzwania. Nie ogl±daj± siê na innych, ufaj± we własne siły.
Wedle tradycji słu¿± im profesje zwi±zane z wojskiem, sportem, zarz±dzaniem. Odpowiednie s± te¿
http://www.portalcs.pl
Kreator PDF
Utworzono 20 November, 2007, 21:08
2852025.004.png
 
Portal Internetowy CyberSieæ - Avatar, Darmowa Poczta, Darmowe MP3, Emotikony, Galeria Fotek, Gry On-line, Horoskop, Opisy GaduGadu, Kalery On-line Sennik, Gotowe SMS, Tapety na Komórki
wolne zawody, najlepiej z du¿± ilo¶ci± wyjazdów czy delegacji. Jako szef jest Baran wymagaj±cy - chce
aby pracownicy byli samodzielni i inteligentni. Rozzłoszczony potrafi krzyczeæ, ale nie jest zło¶liwy czy
pamiêtliwy. Podwładny Baran lubi nowe wyzwania i bywa bałaganiarzem. Jest ambitny i nie ukrywa tego
- pominiêty przy premii czy awansie mo¿e szukaæ innej posady. Horoskop opisowy - jaki prezent?
Barany wzruszaj± siê prezentami i kartkami z ¿yczeniami, choæ same czêsto zapominaj± o ¶wiêtach
innych. Odpowiednie dla Baranów prezenty musz± byæ u¿yteczne - bibeloty i ozdoby prêdko odło¿± na
półkê. Uciesz± je sprzêt sportowy, gry i programy komputerowe, bilety do kina lub na wycieczkê. Wa¿ne,
aby prezent dało siê wykorzystaæ - najlepiej zaraz i wspólnie z ofiarodawc±. Niewskazane s± skarbonki,
przybory do robótek rêcznych i porcelanowe figurki.
Byk
¯ywioł - Ziemia
Planeta rz±dz±ca - Pluton
Szczê¶liwy kolor - zielony, pomarañczowy, ¿ółty, odcienie ziemi
Pomy¶lny dzieñ - pi±tek
Kamienie szlachetne - koral, szmaragd
Metal - mied¼
Zapachy - gorzkie migdały, fiołek, wanilia, ró¿a
Warto¶æ znaku - stały
Cechy najsilniejsze - lojalno¶æ, stabilno¶æ, wytrzymało¶æ
Znaki zgodne - Panna, Kozioro¿ec
Znaki niezgodne - Lew, Skorpion, Wodnik
Pomaga w karierze - Wodnik
Wspiera emocjonalnie - Lew
Pomocne w finansach - Bli¼niêta
Mał¿eñstwo, partnerstwo - ze Skorpionem
Wszystko ma swoj± warto¶æ
BYK w pełni docenia zmysłow± urodê ¶wiata i zwi±zane z tym przyjemno¶ci. Potrzebuje kontaktu z
przyrod± i lubi zwierzêta. Silnie zaakcentowany ¿ywioł ziemi sprawia, ¿e chêtnie odpoczywa w ogrodzie
czy działce i to niekoniecznie wyleguj±c siê na le¿aku. Jak wiadomo, osoby spod tego znaku maj±
szczê¶liw± rêkê do ro¶lin. na wakacjach zdecydowanie lepiej czuje siê w lesie czy na ł±ce ni¿ w
zatłoczonych uliczkach jakiego¶ uzdrowiska czy w modnej restauracji. Chyba ¿e bêdzie to jaka¶
wyj±tkowa, słynna z elegancji i ciekawej architektury miejscowo¶æ, a szef kuchni oka¿e siê mistrzem
sztuki kulinarnej. Bykiem opiekuje siê Wenus, nic wiêc dziwnego, ¿e osoby pod takim wpływem d±¿± do
harmonii i piêkna. Nie sprowadza siê to do wizyt w galerii, pój¶cia na koncert czy do teatru, choæ
wra¿liwy i zmysłowy Byk jest czêsto znawc± i miło¶nikiem sztuki. Spod tego znaku wywodzi siê przecie¿
sporo znakomitych malarzy i rze¼biarzy. Dla niego ¿ycie traci swój sens i blask bez piêkna. Potrzebuje go
na co dzieñ. St±d czerpie rado¶æ i siłê. Lubi otaczaæ siê ładnymi przedmiotami, a tak¿e wygodne, ze
smakiem urz±dzone mieszkania i dobre samochody w odpowiednim kształcie i kolorze. Nie jest mu
obojêtne, co na siebie wło¿y. Gustuje te¿ w kosztownych drobiazgach i bi¿uterii. Ma du¿e wymagania,
je¶li chodzi o jedzenie i jak wiêkszo¶æ smakoszy potrafi nie¼le gotowaæ. Zwraca uwagê na to, jak
wygl±da stół, na markê i rocznik wina, nie wspominaj±c o tak podstawowych sprawach, jak dobre
towarzystwo i muzyka. Czerpie z ¿ycia pełnymi gar¶ciami, czêsto bez umiaru. Nie odmawia sobie ¿adnej
przyjemno¶ci, zwłaszcza rozkoszy stołu i ło¿a. Nie zawsze wychodzi mu to na zdrowie. Byk lubi mieæ
wszystko na własno¶æ. Zna warto¶æ tego, co go otacza, i przywi±zuje du¿± wagê do spraw materialnych.
Praktyczny i wytrwały potrafi zapewniæ spokojne ¿ycie sobie i rodzinie. Pogodny z natury nie powinien
mieæ problemów z odnalezieniem siê w rzeczywisto¶ci, chyba ¿e ulegnie magii pieni±dza. BYK ma swój
wewnêtrzny rytm ¿ycia, rytm pracy i odpoczynku, niezbêdny by zachowaæ harmoniê a tym samym dobry
nastrój i zdrowie. Przysłowiowy ju¿ upór i konserwatyzm pełni± w tym przypadku rolê bezpiecznika.
Trudno wyprowadziæ z równowagi tê rozkochan± w ¿yciu istotê, ale nie radzê przeci±gaæ struny.
Gniewny BYK potrafi byæ niebezpieczny dla siebie i dla innych. Wpada w furiê i nie wie, co czyni.
Potrzebny mu spokój i poczucie bezpieczeñstwa. Nie warto z nich rezygnowaæ. Horoskop opisowy - na
randce
Byk traktuje miło¶æ bardzo powa¿nie. Raz zauroczony nie odst±pi od obiektu westchnieñ, dopóki go nie
zdobêdzie. Uczucia traktuje jako lokatê kapitału, zainwestowany czas i pieni±dze musz± siê zwróciæ.
Wbrew pozorom Byk nie nadaje siê do przelotnych flirtów, szuka kandydata na mê¿a lub ¿onê. Jego
zasad± jest przez ¿oł±dek do serca partnera. Kobieta Byk uwielbia dostawaæ kwiaty i drogie prezenty, a
dobra kolacja w eleganckiej restauracji zmiêkczy jej wyniosłe serce. Pan Byk stosuje siê do zasad
http://www.portalcs.pl
Kreator PDF
Utworzono 20 November, 2007, 21:08
2852025.005.png
 
Portal Internetowy CyberSieæ - Avatar, Darmowa Poczta, Darmowe MP3, Emotikony, Galeria Fotek, Gry On-line, Horoskop, Opisy GaduGadu, Kalery On-line Sennik, Gotowe SMS, Tapety na Komórki
dobrego wychowania, traktuje randkê jak ceremoniał. Całuje kobietê w rêkê, daje jej kwiaty i odwozi
samochodem lub taksówk± do domu. Horoskop opisowy - w pracy
Byk jest wymarzonym pracownikiem. Sumienny, obowi±zkowy zna swoje mo¿liwo¶ci i jest realist±.
Nigdy nie porwie siê z motyk± na słoñce, trafnie oceni szanse powodzenia danego przedsiêwziêcia.
Mo¿na powierzyæ mu odpowiedzialne zadanie i spodziewaæ siê wyczerpuj±cego raportu. Nie lekcewa¿y
swoich obowi±zków. Rzadko zmienia miejsca pracy, cierpliwie czekaj±c na awans czy podwy¿kê.
Motywacj± do pracy s± dla niego pieni±dze i presti¿. Szef spod znaku Byka jest cierpliwy i wyrozumiały
dla podwładnych. Kieruje siê zdrowym rozs±dkiem i trze¼wo ocenia sytuacjê. Marzy o tym, aby jego
firma stała siê wielkim rynkowym potentatem. Nastawiony jest wył±cznie na korzy¶ci i zyski, rzadko
ryzykuje i stawia wszystko na jedn± kartê. Wedle tradycji zawody dla Byka to bankowiec, finansista,
ksiêgowy, posiadacz ziemski, kucharz. Horoskop opisowy - jaki prezent?
Byki uwielbiaj± dostawaæ prezenty, które s± luksusowe i piêknie zapakowane. Drogie perfumy, ozdobne
bibeloty, kwiaty s± mile widziane. Byk ceni rzeczy drogie, z najlepszego materiału, firmowane przez
znane i ekskluzywne marki. Prezenty robione na zamówienie, specjalnie dla Byka, zaskocz± go i
przynios± wiele zadowolenia. Rado¶æ sprawi± mu równie¿ egzotyczne potrawy czy zamorskie przyprawy
Bli¼niêta
¯ywioł - ogieñ
Planeta rz±dz±ca - Merkury
Planeta miło¶ci - Jowisz
Szczê¶liwy kolor - niebieski, ¿ółty, ¿ółto-zielony
Pomy¶lny dzieñ - ¶roda
Kamieñ szlachetny - agat, akwamaryna
Metal - rtêæ
Zapach - lawenda, bez, fiołek
Warto¶æ znaku - zmienno¶æ
Cechy najsilniejsze - szybko¶æ, umiejêtno¶æ komunikowania siê
Znaki zgodne - Waga, Wodnik
Znaki niezgodne - Panna, Strzelec, Ryby
Wspiera emocjonalnie - Panna
Pomocny w finansach - Rak
Mał¿eñstwo, partnerstwo - ze Strzelcem
Dwie strony medalu
BLI¬NIAK zna mnóstwo ludzi i chêtnie siê z nimi spotyka. Nie wytrzyma zbyt długo w domu. Mêczy go
monotonia. Co¶ powinno siê dziaæ, a najlepiej kilka rzeczy naraz. Dopiero jest w swoim ¿ywiole.
BLI¬NIAK sprawdza siê w sytuacjach, gdzie potrzebna jest szybka reakcja. Zawsze znajdzie jakie¶
rozwi±zanie. Powi±¿e fakty, informacje i wyjdzie obronn± rêk± z kłopotów. Znacznie gorzej radzi sobie z
obowi±zkami, a zwłaszcza z terminow± prac±. Trudno mu usiedzieæ przy biurku, zdobyæ siê na
cierpliwo¶æ i wysiłek. Maj±c podzielon± uwagê nastawia zwykle radio, czy telewizor, by zagłuszyæ
narastaj±c± w nim nudê i zmêczenie. Jego pomysłowo¶æ, inteligencja, łatwo¶æ przyswajania i
przekazywania informacji, tak¿e umiejêtno¶ci dostosowania siê do innych, czyni± go znakomitym
partnerem w zespole. Zwi±zany z tym znakiem Merkury sprzyja pracy umysłowej, zwłaszcza literackiej.
Wybór zawodu wydaje siê niezwykle wa¿ny dla BLI¬NIAKA. Jego ruchliwo¶æ, zmienno¶æ, ciekawo¶æ
¶wiata, pogoñ za nowo¶ci± nie pasuj± do biografii skrupulatnego urzêdnika. musi daæ upust wyobra¼ni,
podejmowaæ siê coraz to innych zadañ, które traktuje jak pasjonuj±c± rozrywkê. Wymarzonym
zawodem dla BLI¬NIAKA jest na przykład dziennikarstwo czy prowadzenie skomplikowanych transakcji
handlowych, gdzie mo¿e popisaæ siê jakim¶ błyskotliwym pomysłem b±d¼ po mistrzowsku zaplanowaæ
działanie, Wrodzony wdziêk, celno¶æ i dowcip w posługiwaniu siê słowem daj± mu szanse w reklamie i
sztuce rozrywkowej. Rajem dla BLI¬NIAKA s± komputery. Lubi mechaniczne zabawki. Poza tym chêtnie
siê uczy, a znacznie pro¶ciej znale¼æ informacjê w komputerze ni¿ pój¶æ do biblioteki. Wystarczy
nacisn±æ odpowiedni klawisz i otwiera siê ¶wiat. Ta podró¿ na ekranie czy dziêki lekturom nie mo¿e go
zadowoliæ. Lubi zmieniaæ otoczenie. Wszêdzie czuje siê jak w domu, ale nie na długo. Dwoisty z natury
nigdy nie jest pewien, czy znalazł wła¶ciwe miejsce b±d¼ osobê. Dotyczy to zarówno pracy zawodowej
jak i spraw osobistych - miło¶ci, przyja¼ni i mał¿eñstwa. Czuje siê zagubiony. Nie umie wytrwaæ do
koñca w danej sytuacji czy układzie. byæ mo¿e dlatego zarzuca mu siê powierzchowno¶æ, płytko¶æ,
niefrasobliwo¶æ. Zanim zgłêbi siê do koñca jaki¶ problem, zanim zyska pewno¶æ, ¿e jest szczê¶liwy w
partnerstwie, ¿e znalazł wreszcie swoje miejsce na Ziemi, siêga po co¶ nowego. Rusza w kolejn±
wêdrówkê. Ucieka przed samym sob±, bo nie potrafi rozwi±zaæ drêcz±cych go w±tpliwo¶ci. Musi
http://www.portalcs.pl
Kreator PDF
Utworzono 20 November, 2007, 21:08
2852025.001.png
 
Portal Internetowy CyberSieæ - Avatar, Darmowa Poczta, Darmowe MP3, Emotikony, Galeria Fotek, Gry On-line, Horoskop, Opisy GaduGadu, Kalery On-line Sennik, Gotowe SMS, Tapety na Komórki
sprawdziæ, co kryje ta druga strona medalu. Nic go nie powstrzyma. Horoskop opisowy - na randce
Droga do serca Bli¼niaka wiedzie przez ciekawo¶æ, a podstaw± wszelkich relacji jest ¿ywa rozmowa. Je¶li
nie ma o czym rozmawiaæ - Bli¼niêta odchodz±. Podekscytowane Bli¼niêta mówi± bez przerwy -
zwłaszcza je¶li chc± ukryæ zdenerwowanie. Przedstawiciele tego Znaku traktuj± uczucia w sposób
intelektualny, obserwuj± swoje reakcje i analizuj± je. Wiele o nich mówi±, jednak w głêbi serca boj± siê
rzuciæ w ich wir. Odpowiedzialno¶æ, podobnie jak punktualno¶æ, nie jest mocn± stron± Bli¼ni±t. Panie
Bli¼niaczki uwielbiaj± modne kina i restauracje, trudno namówiæ je na wieczór tylko we dwoje. Panowie
Bli¼niêta za¶ ochoczo aran¿uj± niecodzienne scenariusze spotkañ. Horoskop opisowy - w pracy
Wedle tradycji zawody odpowiednie dla Bli¼ni±t to dziennikarz, handlowiec, prawnik i aktor. Bli¼niêta
radz± te¿ sobie ¶wietnie w ¶wiecie reklamy, biur podró¿y i firm komputerowych. Kontakt z lud¼mi jest
tym, co Bli¼niêta lubi± najbardziej. Zdolno¶ci jêzykowe i talent literacki nale¿± do ich atutów. Zadania
trudne i ¿mudne mêcz± Bli¼niêta - ksiêgowo¶æ nie jest ich mocn± stron±. Jako szef Bli¼niak jest
sympatyczny, nie wywy¿sza siê i ceni układ partnerski. Jako podwładny lubi mieæ woln± rêkê,
zachwycaj± go słu¿bowe wyjazdy i szkolenia. Bli¼niêta bywaj± jednak roztrzepane i mog± mieæ problemy
z dotrzymywaniem terminów. Horoskop opisowy - jaki prezent?
Bli¼niêta kochaj± prezenty. Nie zwracaj± uwagi na ich cenê czy opakowanie - liczy siê pomysł.
Przedmioty dziwne i niecodzienne spotkaj± siê z ich zainteresowaniem. Kochaj± dostawaæ ksi±¿ki i płyty,
tak¿e gry komputerowe. Bilety do kina zawsze s± mile widziane. Rzeczy praktyczne i dotycz±ce
gospodarstwa domowego nie wzbudz± zainteresowania Bli¼ni±t, lepiej te¿ powstrzymaæ siê przed
kupowaniem im ubrañ. Rak
¯ywioł - woda
Planeta rz±dz±ca - Ksiê¿yc
Planeta miło¶ci - Saturn
Szczê¶liwy kolor - niebieski, srebrny, purpurowo-br±zowy
Pomy¶lny dzieñ - wtorek
Kamieñ szlachetny - kamieñ ksiê¿ycowy, perła
Metal - srebro
Zapachy - ja¶minowy, drzewo sandałowe
Warto¶æ znaku - kardynalny (aktywno¶æ)
Cechy najsilniejsze - wra¿liwo¶æ, delikatno¶æ uczuæ
Znaki zgodne - Skorpion, Ryby
Znaki niezgodne - Baran, Waga, Kozioro¿ec
Pomaga w karierze - Strzelec
Wspiera emocjonalnie - Waga
Pomocny w finansach - Lew
Mał¿eñstwo, partnerstwo - z Kozioro¿cem
Odbite ¶wiatło
Niełatwo byæ RAKIEM. Cały problem sprowadza siê do przesuniêcia akcentu. Do tego by staæ siê ¼ródłem
energii, osi± zdarzeñ, zamiast bezradnie unosiæ siê na fali czasu zdaj±c siê na przypadek. Zwi±zany z
Ksiê¿ycem RAK woli siêgaæ po "odbite ¶wiatło", co czyni go podatnym na wpływ ¶rodowiska i uzale¿nia
od okoliczno¶ci. Zdany na siebie czuje siê zagubiony, a wyobra¼nia podsuwa mu wizje rzekomych
przykro¶ci i wrogów. I tak powoli odgradza siê murem niejasnych obaw i przeczuæ. Roztrz±sa ka¿dy
szczegół, analizuje wszystkie za i przeciw. Rezygnuje i zaczyna od nowa. I tak krok do przodu i krok w
tył, a¿ zmêczy siê własn± słabo¶ci± i przestanie go to bawiæ, nawet gdy osi±gnie to, co zamierzał. Trzeba
mieæ sporo szczê¶cia by zdobyæ sukces przy takiej postawie ¿yciowej, a Rak ¼le znosi niepowodzenia.
traci wiarê w siebie, łatwo siê zniechêca i szuka usprawiedliwienia w chorobie. Zwi±zany z Rakiem
Ksiê¿yc wnosi ogromn± wra¿liwo¶æ, uczuciowo¶æ, wyobra¼niê i d±¿enie do zmian. st±d niepokój, kaprysy,
nadmierne uleganie nastrojom od wzlotów do bierno¶ci i melancholii. Własny dom to jedyne miejsce,
gdzie Rak czuje siê bezpieczny i szczê¶liwy, choæ nie do koñca. Siêgaj±c po "odbite ¶wiatło" RAK d±¿y do
całkowitej wiêzi z partnerem. Wynikaj±ce st±d poczucie niespełnienia łagodzi do pewnego stopnia
mał¿eñstwo, a przede wszystkim potomstwo daj±c gwarancjê bezpieczeñstwa i trwało¶ci. RAK potrafi
stworzyæ wspaniały dom, wypełniæ go miło¶ci± i ciepłem. Dom, który wspomina siê jak z łezk± w oku,
gdzie wraca siê jak do oazy. Jest silny, bo czuje siê kochany, bo wznosi warowniê na bezdro¿ach ¶wiata.
Obawa przed utrat± tak cennej dla niego stabilno¶ci okazuje siê wystarczaj±cym bod¼cem, by pobudziæ
go do działania i walki. RAK nie zazna spokoju, a¿ dobrze wypełni spi¿arniê i wpłaci okr±gł± sumê na
rodzinne konto w banku. Jeszcze bardziej potrzebuje miło¶ci i dowodów uznania. Po¶wiêca siê i pragnie
byæ doceniony. I znowu czeka go rozczarowanie. Dzieci maj± własne problemy i towarzystwo.
http://www.portalcs.pl
Kreator PDF
Utworzono 20 November, 2007, 21:08
2852025.002.png
 
Portal Internetowy CyberSieæ - Avatar, Darmowa Poczta, Darmowe MP3, Emotikony, Galeria Fotek, Gry On-line, Horoskop, Opisy GaduGadu, Kalery On-line Sennik, Gotowe SMS, Tapety na Komórki
Prze¿ywaj± pierwsze przyja¼nie i romanse. Rzadko który RAK potrafi pogodziæ siê z tym stanem rzeczy.
I znów powtarza siê historia sprzed lat - niespełniona do koñca miło¶æ, puste dni i czekanie. Tym razem
na wnuki. By unikn±æ tych rozczarowañ RAK nie powinien ograniczaæ swych d±¿eñ do rodziny. ¶wiat nie
koñczy siê przecie¿ za progiem domu. Horoskop opisowy - na randce
Rak jest z natury nie¶miały i wstydzi siê mówiæ o swoich uczuciach. Jest jednak kochliwy i łatwo
zakochuje siê od pierwszego wejrzenia. Jest bardzo wra¿liwy i od razu wyczuje, jakie partner ma do
niego nastawienie. Trzeba uwa¿aæ, bo Rak czêsto uzale¿nia siê emocjonalnie od partnera i szuka w
zwi±zku bezpieczeñstwa. Dlatego trzeba zapewniaæ go ci±gle o swoich uczuciach. Rak bardzo szybko
bêdzie chciał zało¿yæ dom i rodzinê, nie nadaje siê wiêc do wolnych i niestabilnych zwi±zków. Horoskop
opisowy - w pracy
W pracy Rak jest cichy i spokojny, nie wadzi nikomu. Uprzejmy i pełen zrozumienia dla problemów
innych zyska sympatiê i uznanie w¶ród współpracowników. Z chêci± wysłucha zwierzeñ i pocieszy w
kłopocie. Nie nadaje siê do zadañ reprezentacyjnych, nie lubi zmian i przeprowadzek. Raz wybrane
miejsce i biurko staje siê jego drugim domem. Jego mo¿liwo¶ci s± bardzo du¿e, potrafi zast±piæ ka¿dego.
Pracuje dobrze, kiedy ma zapewnion± stał± posadê i godziwe wynagrodzenie. Bo gdyby nie pieni±dze,
najlepiej siedziałby w domu. Szef spod Raka jest wyrozumiały i łagodny. Maj±tek zrobi dziêki
wytrwało¶ci, przemy¶lanej organizacji oraz wyczuciu ludzi. Wie, ile jest wart jego pracownik i umie to
wykorzystaæ. Wedle tradycji zawody odpowiednie dla Raka: lekarz, opiekunka, pielêgniarz, kucharz,
fotograf, psycholog, nauczyciel. Horoskop opisowy - jaki prezent?
Rak lubi rzeczy romantyczne i sentymentalne, które bêd± pami±tk± wspólnie spêdzonych chwil.
Eleganckie albumy do zdjêæ, pamiêtniki, pocztówki, oprawione w ramki zdjêcia czy gar¶æ muszelek znad
morza w ozdobnej szkatułce wzrusz± ka¿dego Raka. Lubi równie¿ dostawaæ prezenty praktyczne, takie
jak bi¿uteria, porcelana, ekskluzywne gad¿ety gospodarstwa domowego, ¶wieczniki i ¶wiece ozdobne.
Lew
¯ywioł - ogieñ
Planeta rz±dz±ca - Słoñce
Planeta miło¶ci - Uran
Szczê¶liwy kolor - ¿ółty, pomarañczowy, czerwony
Pomy¶lny dzieñ - niedziela
Kamieñ szlachetny - bursztyn, chryzolit, ¿ółty diament
Metal - złoto
Zapachy - kadzidło, ¿ywica, pi¿mo
Warto¶æ znaku - stały
Cechy najsilniejsze - szacunek, umiejêtno¶ci przywódcze
Znaki zgodne - Baran, Strzelec
Znaki niezgodne - Byk, Skorpion, Wodnik
Pomaga w karierze - Byk
Wspiera emocjonalnie - Skorpion
Pomocna w finansach - Panna
Mał¿eñstwo, partnerstwo - z wodnikiem
Byle nie kanapowy....
LWY maj± mnóstwo energii i wewnêtrznej siły. Z powodzeniem mog± jej u¿yczaæ otoczeniu, a nawet
zaj±æ siê uzdrawianiem. To dzieje siê spontanicznie. Ich pozytywno¶æ i magnetyzm przyci±gaj±
niepewnych i zagubionych. Tych, co zwykli grzaæ siê w blasku cudzej sławy. Prawy, szczery, niezłomny
wyczulony w sprawach honoru i wierny ideałom kieruje siê odruchem serca. nie trudno go wiêc zraniæ.
Szybko wpada w gniew, i to nie byle jaki, i równie szybko wybacza. Jego uczucia s± ¿arliwe i stałe. To
wła¶nie Lew jest zdolny do wielkiej, prawdziwej miło¶ci. Takiej na całe ¿ycie, o której pisze siê w
ksi±¿kach. Ten znak ma w sobie co¶ wyj±tkowego. Obdarza charyzm±. Nie wolno tego zmarnowaæ ! LEW
potrzebuje motywacji, inaczej bêdzie nieszczê¶liwy. Zniszczy siebie i swoich najbli¿szych. Nie nale¿y do
zbyt pracowitych. Nie lubi siê przemêczaæ. Zwłaszcza gdy to, co robi, nie daje mu rado¶ci i nie zapewnia
sukcesu. Musi byæ wszêdzie pierwszy i oczywi¶cie najlepszy, Inaczej go to nie bawi. Umie kierowaæ
innymi, zyskaæ posłuch, szacunek, a nawet uwielbienie. Najlepiej czuje siê w blasku sławy. Sztuka
¿yciowej roli, jakie¶ niezwykłej misji. Da z siebie wszystko, je¶li siê w niej odnajdzie. Lew nie umie
przegrywaæ. Jest na to zbyt ambitny. Klêska mo¿e go zniszczyæ, ale rzadko poprzestaje na małym.
Działa z rozmachem. Popisuje siê odwag± i chyba trochê przecenia swe siły i mo¿liwo¶ci. Nie nale¿y do
rozs±dnych, a duma nie pozwala mu na ustêpstwa. Gdy odniesie upragnione zwyciêstwo, wpada w
samouwielbienie i zmienia siê w pyszałka lub kota salonowego, je¶li w porê nie znajdzie godnego
http://www.portalcs.pl
Kreator PDF
Utworzono 20 November, 2007, 21:08
2852025.003.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin