Valhalla Rising (2009) BDRip.XviD-KAFFEREP.txt

(8 KB) Pobierz
00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
00:00:30:NA POCZ�TKU BY� TYLKO|CZ�OWIEK I NATURA
00:00:36:PRZYBYLI LUDZIE Z KRZY�AMI|I WYGNALI INNOWIERC�W
00:00:43:NA SKRAJ �WIATA
00:00:51:{y:b}VALHALLA RISING
00:01:00:CZʌ� I|GNIEW
00:07:20:Nigdy nie nale�a� do kogo�|d�u�ej ni� 5 lat.
00:07:28:Tw�j czas min��.
00:07:33:Nadszed� m�j czas.
00:12:11:To sukinsyny...
00:12:16:Wyznawcy bia�ego Chrystusa.
00:12:20:�ajdaki.
00:12:24:Podr�owa�em z cz�owiekiem,|kt�ry powiedzia� mi,
00:12:28:�e jedz� w�asnego boga.
00:12:33:Jedz� jego cia�o, pij� jego krew.
00:12:38:Obrzydlistwo.
00:12:42:Nienawidz� nas...
00:12:45:Chc� naszej �mierci.
00:12:52:{Y:i}A wi�c m�dl si� do bog�w,|by nas chronili.
00:12:58:{Y:i}My mamy wielu bog�w.
00:13:02:{Y:i}Oni maj� tylko jednego.
00:13:20:Nie mo�emy go wypu�ci�.
00:13:23:Potrzebujemy go.
00:13:27:Potrzebujesz pieni�dzy, wodzu.
00:13:31:Jak my wszyscy.
00:13:35:Tylko tak mo�emy|przekona� chrze�cijan.
00:13:40:Ale mo�esz je te� dosta�|ode mnie.
00:14:44:Kim jeste�?
00:15:00:Przykryjcie go...
00:15:03:i st�d zabierzcie.
00:17:32:Co widzisz?
00:17:39:Siebie?
00:17:47:Kiedy umr�...
00:17:51:wr�cisz do piek�a.
00:18:53:{Y:i}Kierowa�a nim nienawi��.
00:18:57:Dlatego przetrwa�.
00:19:02:I nigdy nie przegra�.
00:19:08:{Y:i}Przyb�dzie, bo tak by� musi.
00:19:12:By to doko�czy�.
00:19:59:CZʌ� II|NIEMY WOJOWNIK
00:21:28:Podoba ci si�?
00:21:33:Da� mi go m�j ojciec, chyba.
00:23:10:Jeste� z klan�w, wojowniku?
00:23:18:Nie.
00:23:22:Czemu ch�opiec m�wi za ciebie?
00:23:34:Jeste�cie chrze�cijanami?
00:23:40:Tak.
00:23:46:��ecie.
00:23:48:Nie robi�bym tego.
00:23:51:S�ysza�em o nim.
00:23:54:Najwi�kszy brutal w Sutherland.
00:23:58:Zabi� syna wodza...
00:24:01:i wi�kszo�� jego ludzi.
00:24:09:Synu.
00:25:19:Czy ten niemowa ma imi�?
00:25:23:Nazywa si� Jednooki.
00:25:27:Jednooki.
00:25:31:Mo�ecie z nami zje��.|Potem mo�emy pogada�.
00:25:36:Przynajmniej ch�opiec mo�e.
00:25:43:Potrzebujesz imienia.
00:25:48:A masz tylko jedno oko.
00:25:54:A wi�c...
00:25:56:macie ju� sw� wolno��.|Co z ni� zrobicie?
00:26:05:Chc� wr�ci� do domu.
00:26:09:Gdzie to jest?
00:26:18:Nie wiem.
00:26:23:Mo�e przyniesie nam szcz�cie.
00:26:30:Jednooki.
00:26:33:Przyda�by mi si�|taki wojownik jak ty.
00:26:38:Jeste�my �o�nierzami Boga.
00:26:41:Zmierzamy do Jerozolimy...
00:26:44:by odzyska� Ziemi� �wi�t�.
00:26:51:To wielki zaszczyt bra�|w tym udzia�.
00:26:53:Bogactwa.
00:26:55:Ziemia.
00:26:57:Czy� nie tak, wojowniku?
00:27:00:Zgadza si�.
00:27:10:Nieko�cz�ca si� wojna.
00:27:14:Wi�cej przez ni� w��cz�g|ni�li bohater�w.
00:27:23:Ale powiniene� p�j�� z nami|do Jerozolimy.
00:27:28:Twe grzechy b�d� ci odpuszczone.|�ywemu b�d� martwemu.
00:27:35:Ujrzysz znowu swych bliskich.
00:27:42:Ch�opcze.
00:27:46:Sk�d on pochodzi?
00:27:51:Z piek�a.
00:28:04:To gdzie jest to piek�o?
00:28:09:Po drugiej stronie oceanu.
00:28:15:Jeste�my kim� wi�cej|ni� cia�o i krew.
00:28:19:Kim� wi�cej ni� zemsta.
00:28:24:To wszystko przemija.
00:28:30:Powiniene� pomy�le�|nad sw� dusz�.
00:28:34:Tam w�a�nie mieszka|prawdziwy b�l.
00:28:54:My�licie, �e wr�ci?
00:29:04:Je�li taka b�dzie wola Pana.
00:29:24:CZʌ� III|LUDZIE BOGA
00:30:37:Ojciec wiele mi opowiada�|o Ziemi �wi�tej.
00:30:44:Nigdy nie mia�em do��|tych opowie�ci.
00:30:50:M�wi� o jej pi�knie.
00:30:54:O jej bogactwie.
00:31:04:Wiesz, co robi�, kiedy si� boj�?
00:31:10:Modl� si� do Chrystusa.
00:31:14:Wiesz, kto to jest?
00:31:19:Po�wi�ci� swoje �ycie...
00:31:23:aby�my byli wolni...
00:31:25:od b�lu... i nieszcz�cia.
00:31:34:W�a�nie to robimy.
00:31:38:B�dziemy broni� Jego ziemi.|Jego kr�lestwa.
00:31:43:Wi�c musisz by� silny.
00:32:11:Nigdy wcze�niej nie widzia�em|takiej mg�y.
00:32:16:Tak daleko od brzegu.
00:32:21:Jak d�ugo ju� tak jest?
00:32:24:Dni?
00:32:27:Mo�e to przekle�stwo.
00:32:30:To nie przekle�stwo.
00:32:32:To tylko mg�a, nic wi�cej.
00:32:52:To tw�j okr�t, Panie.
00:32:56:Tak jak i ci ludzie.
00:32:59:Wieziemy te miecze dla Ciebie.
00:33:04:Prosimy Ci�, by� zes�a� wiatr,|aby przegoni� t� mg��.
00:33:08:Prosimy Ci�, by� zes�a� wiatr,
00:33:11:by prowadzi� nas �cie�k�|do Twej ziemi, �wi�tej Ziemi.
00:33:16:Prosimy Ci�, Panie,|by� z��czy� Swe d�onie z naszymi
00:33:21:i poprowadzi� nas|do Swego kr�lestwa.
00:34:07:Wi�cej tego nie r�b.|Umrzesz.
00:34:16:Jeste� martwy.
00:34:22:{Y:i}W�a�nie to robimy.
00:34:26:{Y:i}B�dziemy broni� Jego ziemi.|Jego kr�lestwa.
00:34:46:{Y:i}Wi�c musisz by� silny.
00:36:09:Nie ma wiatru.
00:36:15:Nie ma pr�du.
00:36:20:To przekle�stwo.
00:36:25:My�lisz, �e to przez ch�opca?
00:36:29:Oczywi�cie.
00:36:36:Jak go zabijemy?
00:36:43:Ja to zrobi�.
00:37:29:- To ch�opiec.|- Zamknij si�!
00:37:32:- Zabi� naszego.|- Cofnij si�!
00:37:36:Zr�b co�.
00:37:36:Ostrzega�em ci�, co si� mo�e sta�.|A teraz si� cofnij!
00:38:56:Ch�opiec powiedzia�,|�e on jest z piek�a.
00:39:00:Mo�e tam zmierzamy...
00:41:24:Pragniesz mej �mierci?
00:41:59:To �wie�a woda.
00:43:00:CZʌ� IV|ZIEMIA �WI�TA
00:44:44:To rzeka.
00:50:20:Poka�� im, �e przyby�|cz�owiek Boga.
00:51:48:Wi�c... je�li nie jeste�my|na Ziemi �wi�tej...
00:51:56:to gdzie, do diab�a, jeste�my?
00:52:18:Sk�d go wzi��e�?
00:52:53:Gdzie on jest?
00:53:22:Zabi� go.
00:53:28:Jednooki zabije nas wszystkich.
00:53:36:Ka�dego po kolei.
00:53:54:Kiedy� mia�em o tym sen.
00:54:00:Nie mog�em odnale��|drogi do domu...
00:54:06:i wtedy zda�em sobie spraw�,|�e nie �yj�.
00:54:16:Co zrobimy z naszym|przyjacielem?
00:54:20:Zostawimy miecz.
00:54:23:Je�li go odnajdzie...
00:54:26:taka wola Pana.
00:54:31:Musimy rusza�.|Dowiedzie� si�, gdzie jeste�my.
00:55:15:Pierdolona mg�a!
00:55:18:Zostawcie go!
00:55:20:- Pomocy!|- Spierdalaj!
00:55:23:Do brzegu i do boju!
00:55:27:Zamknij mord�!
00:55:29:Ruchy!
00:56:03:CZʌ� V|PIEK�O
00:57:11:Sp�jrz na to.
00:57:16:Kamie�.
00:57:20:To �elazo.
00:57:26:To prymitywy.
00:57:30:B�g wyprowadzi� nas z tej mg�y|nie bez przyczyny.
00:57:34:Zdob�dziemy t� ziemi�|w Jego imieniu.
00:57:39:Jak?
00:57:44:Przymieramy g�odem.
00:57:47:Trzech nie �yje.
00:57:50:Jeden zagin��.
01:06:21:S�yszysz mnie?
01:06:36:Zostawili�my tw�j miecz.
01:06:42:Nie s�yszycie go?
01:06:48:On m�wi.
01:06:52:Kto?
01:06:56:Jednooki.
01:07:02:Co m�wi?
01:07:05:M�wi, �e jeste�my w piekle.
01:07:19:M�wi�em ci.
01:07:21:On nas tu sprowadzi�.
01:07:28:Musimy opu�ci� to miejsce.
01:07:34:Musimy wej�� do lasu.
01:07:38:Teraz m�wi przez ciebie?
01:07:42:To jedyna droga.
01:07:44:Jak to?
01:07:48:Do domu.
01:07:50:- Musimy wr�ci�.|- W mg��?
01:07:53:- Oszala�e�?|- Musimy znale�� s�on� wod�.
01:07:56:- Tak si� st�d wydostaniemy.|- Nie.
01:08:00:Zostaniemy i poka�emy im,|do czego s� zdolni ludzie,
01:08:03:gdy dzia�aj� w imi� Boga.
01:08:04:Wznie�li�my krzy�.|Teraz niesiemy miecz.
01:08:08:Innowiercy zostan� nawr�ceni,|ich grzechy odpuszczone,
01:08:12:i zapanuje nowe Jeruzalem!
01:08:16:Obieca�e� nam bogactwa.
01:08:20:I Ziemi� �wi�t�.
01:08:23:Jednooki zabra� nas do piek�a.
01:08:25:I nie ma Boga.
01:09:04:Nie.
01:10:16:Musimy i�� za nim.
01:10:39:M�j dozgonny przyjacielu.
01:10:42:Odwr�cisz si� ode mnie?
01:10:56:�mia�o wi�c.
01:11:01:Odwr�� si� od Boga.
01:11:04:Tylko ludzie wiary|zas�uguj� na bogactwa
01:11:08:mojego nowego Jeruzalem!
01:11:13:CZʌ� VI|OFIARA
01:11:42:Postawi� krzy�e wzd�u� rzeki,
01:11:44:by prowadzi�y naszych braci,|gdy do nas do��cz�.
01:11:51:Wezm� kobiety.
01:11:56:Nasze miasta b�d� trwa�y|przez tysi�c lat.
01:12:01:A ty...
01:12:04:b�dziesz duchowym doradc�|w moim nowym Jeruzalem.
01:16:20:Czy kiedykolwiek wybacz� ojcu,|�e mnie tu sprowadzi�?
01:16:30:Przyby�em tu b�aga� moich syn�w|o przebaczenie.
01:16:43:Nie by�o mnie przy nich,|kiedy zgin�li w bitwie.
01:16:53:To wa�ne, prawda?
01:16:59:To, jak �yj�?
01:17:05:Tak.
01:17:19:Powiedz mi...
01:17:26:Powiedzia�, �e dotr� do morza.
01:17:34:Zbuduj� now� ��d�.
01:17:40:I pop�yn� do domu.
01:17:47:A co m�wi o mnie?
01:18:00:Zginiesz.
01:18:05:K�amie.
01:18:10:Je�li k�amie...
01:18:14:to dlaczego za nim idziesz?
01:18:30:Dlaczego tu przyby�em, Jednooki?
01:18:36:Dlaczego musz�|przez to przechodzi�?
01:18:42:Powiedz mi.
01:19:10:Musz� wr�ci�.
01:19:16:Musz� by� z moim ojcem.
01:19:25:Nawet je�li nie �yje.
01:19:31:Twoi synowie nie �yj�...
01:19:34:i przyby�e� tu, by z nimi by�.
01:22:26:S�ona.
01:26:56:OLIVEROWI WINDINGOWI
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin