Human Target [1x04] Sanctuary.txt

(25 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{378}{431}/Sprawa numer 0387.
{435}{520}/Klasztor benedykty�ski|/w prowincji Quebec.
{524}{613}/�luby pos�usze�stwa i milczenia...
{617}{686}/Nie bardzo kojarz� mi si�|/z Christopherem Chance'em.
{690}{768}/W�a�ciwie to jak ogie� i woda.
{772}{862}/Nie chcia�em wi�c z pocz�tku|/bra� tej sprawy, ale potem...
{866}{957}/Pomy�la�em,|/�e mo�e dobrze mu to zrobi.
{961}{1038}/Ca�e to "czy�cie pokut�",|/czy "szukajcie, a znajdziecie".
{1042}{1144}/Jecha� 1500 km w poszukiwaniu|/rozgrzeszenia to troch� droga naoko�o,
{1148}{1168}/no ale przecie�...
{1172}{1198}Brat Mitchell?
{1202}{1278}/Przeznaczenie to dziwna sprawa.
{1282}{1380}/Ale zagalopowa�em si�.|/Zaczn� od pocz�tku.
{1384}{1459}/Ta sprawa, jak wiele innych,|/zacz�a si� od przest�pstwa.
{1463}{1525}/Rozegra�o si� ono wok� ch�opaka|/imieniem John Gray.
{1529}{1546}/Mi�y facet.
{1550}{1659}/Co dziwne, odwala� wewn�trzn� robot�|/dla najbardziej parszywej ekipy w okolicy.
{1663}{1758}/Dowodzonej przez|/niejakiego Sama Fishera.
{1762}{1852}/M�zg jednego z najwi�kszych napad�w|/ostatniego dziesi�ciolecia.
{1856}{1938}/I, kr�tko m�wi�c, potwora.
{1942}{2082}/Fisher upatrywa� sobie warto�ciowe cele|/i wysy�a� Graya na przeszpiegi.
{2100}{2154}/W ten spos�b Gray pozna� Emily.
{2158}{2263}/Im bli�ej j� poznawa�,|/tym bardziej chcia� sko�czy� z takim �yciem.
{2267}{2339}/�eby spr�bowa� nowego z ni�.
{2343}{2426}/John powiadomi� wi�c gliny.
{2579}{2650}/I da� rad� uciec.
{2712}{2818}/Ale Fisherowi te� to|/wiele czasu nie zaj�o.
{2869}{2941}/Przekupi� kogo�...
{2972}{3070}/By ukry� co�,|/co mu pomo�e w ucieczce.
{3574}{3650}/Ucieczka Fishera oznacza�a|/dla Johna Graya tarapaty.
{3654}{3721}/Dlatego Emily|/przysz�a po pomoc do nas.
{3725}{3864}John nigdy nikogo nie skrzywdzi�.|Wychowa� si� na ulicy, chcia� prze�y�.
{3871}{3944}Jest inteligentny...
{3955}{4031}Fisher go wykorzysta�.
{4066}{4104}Pos�uchaj...
{4108}{4139}Rozumiem ci�.
{4143}{4250}- My�lisz, �e ten Gray jest inny.|- Wiem, jak to brzmi, ale...
{4254}{4333}Musisz uwierzy�,|�e John to porz�dny cz�owiek.
{4337}{4372}Prosz�.
{4376}{4457}Dzi�ki wam mog� go ocali�.
{4632}{4679}Gdzie John teraz jest?
{4683}{4742}- W klasztorze?|- I to odleg�ym.
{4746}{4786}300 km na p�noc od Quebeku.
{4790}{4847}Siedzi tam,|prawdopodobnie nieuzbrojony...
{4851}{4966}A tymczasem sze�ciu uzbrojonych po z�by|kole�k�w jedzie tam szuka� odwetu.
{4970}{5032}- Dlaczego akurat klasztor?|- Nie wiem.
{5036}{5083}Musz� ich by� tysi�ce,|dlaczego akurat tamten?
{5087}{5146}Nie wiem.
{5204}{5284}Niewiedza ci teraz przeszkadza?|To by� tw�j ulubiony element roboty.
{5288}{5393}Za�atwi�e� mi wycieczk�|do obl�onego klasztoru, ale co tam.
{5397}{5502}Niewiedza zwykle ciebie|�miertelnie przera�a.
{5531}{5574}Teraz to si� zaczynam ba�.
{5578}{5630}[?]
{5692}{5756}Co� mi umyka?
{5830}{5912}Ten go�� stara si� zostawi�|�ycie pe�ne pomy�ek za sob�.
{5916}{6017}Je�li nie potrafimy|komu� takiemu pom�c...
{6054}{6126}To co my tu robimy?
{6331}{6409}Gdzie to dok�adnie jest?
{6439}{6538}/W g�rach.|/Niedaleko wioski Port Cartier.
{6542}{6617}/Dosta� si� tam mo�na|/tylko kolejk� linow�.
{6621}{6708}/Wje�d�amy tam, cichaczem|/znajdujemy i ochraniamy Gray'a...
{6712}{6800}/Naprowadzamy gliniarzy na Fishera|/i problem z g�owy.
{6804}{6865}/Zak�adaj�c, �e ju� teraz|/nie jest za p�no.
{6869}{6938}/Banda Fishera jest|/na wolno�ci od wielu dni.
{6942}{7034}/Nie wiemy,|/kiedy dotr� do klasztoru.
{7038}{7094}Zr�bmy to szybko.|Jeste� na miejscu?
{7098}{7164}Brat Mitchell?
{7218}{7242}Tak.
{7246}{7302}To ja.
{7334}{7441}{C:$0057cc}Human Target [1x04]|Sanctuary ("Sanktuarium")
{7445}{7504}{C:$0057cc}T�umaczy�a: Aith
{7508}{7633}{C:$0057cc}.:: Grupa Hatak - Hatak.pl ::.|.:: Napisy24. pl::.
{8268}{8365}/Troch� si� obawia�em wpuszcza� Chance'a|/samego do miejsca kultu.
{8369}{8492}/Jak �yj� nie widzia�em go w Ko�ciele.|/Chyba nie jest zbyt religijny.
{8496}{8625}/Przynajmniej on tak twierdzi.|/Licho wie, w co naprawd� wierzy.
{8631}{8718}[?]|m�j kumpel zna tu jednego kolesia.
{8722}{8783}Johna Graya.
{8787}{8866}Gdzie m�g�bym go znale��?
{8950}{9028}Rozumiem, zaj�ty jeste�.
{9039}{9115}Nie b�d� przeszkadza�.
{9145}{9233}No ale powiedz, gdybym chcia�|zebra� wszystkich w jednym miejscu...
{9237}{9303}Jak to zrobi�?
{9594}{9662}/S� wszyscy mnisi?
{9666}{9732}Widzisz Graya?
{9916}{10018}/Nie�le si� wkopa�e�, stary.|/Czekaj, mo�e co� znajd�.
{10022}{10063}Dobra.
{10067}{10127}Mam Stary Testament, Nowy,|teksty hymn�w...
{10131}{10219}I tekst "Ka�dy mo�e �wietym by�",|je�li tamto nie wystarczy.
{10223}{10262}Dobra, poradz� sobie.
{10266}{10311}/Co?|/Niby jak?
{10315}{10407}Szuka�em Pana,|a On mnie wys�ucha�.
{10475}{10561}I uwolni� od wszelkiej trwogi.
{10629}{10776}Sp�jrzcie na Niego, promieniejcie rado�ci�,|a oblicza wasze nie zaznaj� wstydu.
{10783}{10860}Oto biedak zawo�a�,|a Pan go us�ysza�.
{10864}{10939}I wybawi� ze wszystkich ucisk�w.
{10943}{11001}/Psalm 34, 4 - 6.
{11005}{11049}Amen.
{11053}{11102}/Nie by�o tak �le.
{11106}{11204}/A teraz mo�e|/znajd�my naszego klienta?
{11487}{11548}Pono� po przejechaniu granicy|mia�o nie by� problem�w?
{11552}{11626}Nie przejmuj si� tym.
{11864}{11912}Dzie� dobry, panie w�adzo.|Jaki� problem?
{11916}{11963}Nie.
{11967}{12069}Rutynowa kontrola|w strefie przygranicznej.
{12201}{12285}Prosz� wysi��� z samochodu...
{12332}{12420}Noah, posprz�taj tu.|Potem id� na stacj� kolejki.
{12424}{12539}Po nas nikt nie mo�e|wjecha� ani zjecha� z klasztoru.
{12738}{12810}KOLEJ LINOWA - 1 KM
{12936}{12964}Przepraszam.
{12968}{13075}Chc� si� skontaktowa�|z jednym z braci, nazywa si� John Gray.
{13079}{13148}Mam dla niego wiadomo��,|ale nigdzie go nie widz�.
{13152}{13184}To oczywiste.
{13188}{13221}Jest jedenasta.
{13225}{13277}I co z t� jedenast�?
{13281}{13351}Ten brat pe�ni inne pos�ugi.
{13355}{13419}W bibliotece.
{13426}{13545}Musi si� wi�c po�wi�ci�,|�eby uratowa� prawdziw� Ziemi�.
{13559}{13612}- Nie rozumiem.|- Ale czego?
{13616}{13665}- On w tej cz�ci ginie.|- No tak.
{13669}{13749}- A w tej znowu jest �ywy.|- Dok�adnie.
{13753}{13845}Anty-Monitor chce zniszczy� Ziemie|ze wszystkich wszech�wiat�w.
{13849}{13931}�eby powstrzyma� go|przed u�yciem broni z antymateri�...
{13935}{14017}Flash musi po�wi�ci� �ycie.
{14030}{14096}A potem wraca.
{14129}{14190}Jak Jezus.
{14257}{14288}Chyba znalaz�em.
{14292}{14382}/Daj zna�,|/gdy b�dziecie gotowi.
{14408}{14501}- Mo�emy w czym� pom�c?|- John Gray?
{15062}{15173}Nadal interesuj� ci� materia�y,|o kt�rych rozmawiali�my?
{15177}{15209}Interesuj�.
{15213}{15295}Mog� je zdoby� do wieczora.
{15337}{15444}Wiem, jakie to dla ciebie ryzyko,|ale zwr�ci ci si� to z nawi�zk�.
{15448}{15523}- B�d� gotowi na wymian�.|- To mnie w�a�nie zastanawia.
{15527}{15642}Jak kto� nie kr�ci nosem na moje stawki,|zaczynam si� zastanawia�, kto to taki.
{15646}{15684}O co ci chodzi?
{15688}{15795}Kto� wi�kszy za tob� stoi|i chc� wiedzie�, kto.
{15802}{15856}Ja przywioz� materia�y,|a ty si� wygadasz.
{15860}{15922}Umowa stoi?
{15959}{16049}Pogadamy,|gdy dostan� je do r�ki.
{16130}{16189}Tak z ciekawo�ci...
{16193}{16305}Kiedy� powtarza�e�,|�e to nie do zrobienia, co si� zmieni�o?
{16309}{16419}Chodzi�o tylko o to,|�eby znale�� dogodny moment.
{16423}{16536}Chance i jego partner s� zagranic�,|wi�c w ko�cu jest okazja.
{16540}{16623}Gdy b�d� je mia�, zadzwoni�.
{16674}{16745}Pos�uchaj mnie.|Nawet teraz grozi ci niebezpiecze�stwo.
{16749}{16833}Zatrudniono mnie,|bym ci� ochroni�.
{16837}{16919}- Niby przed czym?|- Przed Samem Fisherem.
{16923}{16988}Uciek� razem z ekip�|i wie, �e tu jeste�.
{16992}{17016}Niby sk�d?
{17020}{17058}- Od Emily.|- Nic jej nie jest?
{17062}{17163}Wszystko w porz�dku.|Przej�li twoje listy.
{17216}{17291}- To naprawd� niedobrze.|- A b�dzie jeszcze gorzej.
{17295}{17358}Ale to moje zmartwienie.|Na dole czeka na nas samoch�d.
{17362}{17412}Gdy ci� st�d wyci�gn�,|zakoczymy Fishera.
{17416}{17468}Nie mog� odej��.
{17472}{17574}Je�li Fisher tu jedzie,|ja nie mog� odej��.
{17596}{17691}- To skomplikowane.|- W jakim sensie?
{17967}{18096}Wagonik jedzie na g�r�.|Mia�e� powiedzie�, jak b�dziecie gotowi.
{18208}{18235}Chance!
{18239}{18337}S�yszysz mnie?|To ty �ci�gn��e� wagonik?
{18508}{18581}Gdy zabezpieczymy teren,|najwa�niejsze b�dzie znalezienie obiektu.
{18585}{18625}Reszta jest mniej wa�na.
{18629}{18697}Czyli Gray nie zap�aci|za to, co zrobi�?
{18701}{18772}Gdy dorwiemy obiekt,|przyjdzie pora na Graya.
{18776}{18874}P�ki co, trzymamy si� planu.|Zrozumiano?
{18898}{18948}Zrozumiano?
{18952}{19005}Tak.
{19108}{19169}Warto�ciowe antyki, relikwie...
{19173}{19286}- To ja wybiera�em cele.|- Wytypowa�e� ten klasztor.
{19307}{19379}Co tu mo�na ukra��?
{19393}{19451}Anna�y nicejskie.
{19455}{19495}Ale� to mit.
{19499}{19588}Mo�e by�cie mnie wprowadzili w temat?
{19592}{19734}Sob�r Nicejski zebra� si� w 397 roku,|by ustali� definicj� chrze�cija�stwa.
{19768}{19838}Relacja z niego, spisana przez|biskupa Jerozolimy...
{19842}{19941}Trzymana by�a w tajemnicy|i przekazywana kolejnym Papie�om.
{19945}{20029}P�ki nie zagin�a w XVI wieku,|gdy cesarz z�upi� Rzym.
{20033}{20088}400 lat p�niej austriacka zakonnica
{20092}{20237}widzia�a co� przypominaj�cego ksi�g�|u zaprzyja�nionego belgijskiego mnicha.
{20282}{20355}Ojca Roberta Regana.
{20383}{20439}To za�o�yciel tego klasztoru.
{20443}{20509}S� tacy, dla kt�rych|ta ksi�ga warta jest miliony.
{20513}{20642}Chcia�em j� gwizdn��,|a potem sprzeda� i ukry� si�.
{20732}{20779}Przepraszam.
{20783}{20893}Wiadomym by�o, �e b�dziesz|musia� si� zmierzy� z przesz�o�ci�.
{20897}{20934}Zaraz...|Ojciec wiedzia�?
{20938}{21017}Wyczu�em, �e czego� �a�uje.
{21021}{21076}I �e jest dobrym cz�owiekiem.
{21080}{21151}Szukaj�cym lepszej drogi.
{21155}{21242}Je�li komu� takiemu|nie potrafi� pom�c...
...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin