brieg.pdf

(33740 KB) Pobierz
Rysunek2
PIOTR KALINOWSKI
PIENI¥DZ
MIASTA BRZEG
KATALOG
KALETY 2009
© Piotr Kalinowski, Kalety 2009
Wydawca:
Wydawnictwo
Piotr Kalinowski
Ks Drozdka 20
42-660 KALETY
ISBN 978-83-61755-25-8
S³owo wstêpu
Katalog, który Pañstwo macie przed sob¹ powsta³ na podstawie
wydanego w 1901 roku dzie³a Friedensburga Schlesiens Münzen und
Medaillen der neueren Zeit . W katalogu tym równie¿ znajduj¹ siê emisje
miejskie z terenu Brzegu oraz medale tematycznie powi¹zane z miastem.
Katalog zosta³ u³o¿ony nomina³owo odpowiednimi epokami
historycznymi. Przy wiêkszoœci monet podano ich ceny w euro osi¹gane
wspó³czeœnie na aukcjach zarówno stacjonarnych jak i internetowych (dane
pochodz¹ z portali Coinarchives, WCN, e-Bay, iAllegro).
Wszystkie uwagi do wyszukanych odmian, uk³adu katalogowego czy
wyceny mo¿na sk³adaæ pod adresem
Piotr Kalinowski
3
pk99@op.pl
BOLES£AW ROZRZUTNY
1296 - 1352
Nr
Nomina³
Rok Metal FuS Kop RzadkoϾ Ostatnie notowania
1Parwus
---- Ag
167 4897 R7
2
3
4
Kwartnik
Kwartnik
Kwartnik
----
----
----
Ag 1,75g
Ag
Ag
153
153
153
4898
4898
4898
R5
R5
R5
5
6
7
Kwartnik
Kwartnik
Kwartnik
----
----
----
Ag
Ag
Ag
154
154
155
4899
4899
4899
R7
R7
R7
8
9
10
11
Kwartnik
Kwartnik
Kwartnik
Kwartnik
----
----
----
----
Ag
Ag
Ag
Ag
156
156
156
156
4900
4900
4900
4900
R6
R6
R6
R6
12Kwartnik
---- Ag
1110 4901 R8
4
664107210.001.png 664107210.002.png
HENRYK VIII
1364 - 1398
Nr
Nomina³
Rok Metal FuS Kop RzadkoϾ Ostatnie notowania
13
14
15
16
17
Halerz
Halerz
Halerz
Halerz
Halerz
----
----
----
----
----
Ag
Ag
Ag
Ag
Ag
172
172
172
172
172
4909
4909
4909
4909
4909
R2
R2
R2
R2
R2
5
664107210.003.png 664107210.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin