Paulo Coelho ALCHEMIK Cytaty.txt

(5 KB) Pobierz
 PAULO COELHO      "ALCHEMIK"


Ksi��ka opowiada histori� pasterza z Andaluzji o imieniu Santiago. Pewnej nocy �ni on o zakopanym, gdzie� przy egipskich piramidach, skarbie. Sen mu si� powtarza. Gdy przychodzi do jakiego� miasteczka sprzeda� we�n� z owiec udaje si� do Cyganki, kt�ra m�wi mu, �e powinien i�� do Egiptu szuka� skarbu. Zawiedziony radami Cyganki udaje si� na spacer po mie�cie. Spotyka starca, kt�ry przedstawia si� jako Kr�l Salem. Kr�l zach�ca go do podr�y do Egiptu. Twierdzi r�wnie�, �e ka�dy cz�owiek ma swoj� W�asn� Legend�, czyli jak�� �yciow� misj�, kt�ra powinna by� zrealizowana, cho�by za cen� najwi�kszego po�wi�cenia. Santiago wyrusza w podr�...  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Kocha si� za nic. Nie istnieje �aden pow�d do mi�o�ci."

                *****************************

"I tylko jedno mo�e unicestwi� marzenie - strach przed pora�k�."


               ******************************

            "Bo w oczach tkwi si�a duszy."


               *******************************

 " - Dlaczego mam zatem s�ucha� serca?
  - Bo nie uciszysz go nigdy. I nawet gdyby� udawa�, �e nie    s�yszysz, o czym m�wi, nadal b�dzie bi�o w twojej piersi i nie    przestanie powtarza� tego, co my�li o �yciu i o �wiecie."


               ********************************


 "Kiedy si� czego� pragnie, wtedy ca�y wszech�wiat sprzysi�ga  si�, by�my mogli spe�ni� nasze marzenie."


               **********************************


  "To mo�liwo�� spe�nienia marze� sprawia, �e �ycie jest tak     fascynuj�ce."


               ***********************************


 "Kocham Ci�, bo ca�y wszech�wiat sprzyja� mi w tym, bym m�g�  Ci� pozna�."


               ************************************


 "Je�li przebywasz ci�gle z tymi samymi lud�mi, to staj� si� oni w  ko�cu cz�ci� twojego �ycia. A skoro s� ju� cz�ci� twojego �ycia  to chc� je zmienia�, bo ludziom wydaje si�, �e wiedz� jak  powinno wygl�da� twoje �ycie, nikt jednak nie wie jak powinien   prze�y� w�asne..."


               **************************************


"Gdy cz�owiek podejmuje ju� decyzj�, to troch� tak, jakby skoczy�  w wartki strumie�, kt�ry porywa go w kierunku, o jakim mu si�  nawet nie �ni�o, w chwili gdy j� podejmowa�."


              ****************************************


      "Nikt nie mo�e uciec przed g�osem w�asnego serca."


              ******************************************


"Przysz�o�� jest w�asno�ci� Boga. On jeden mo�e j� ods�oni� w wyj�tkowych okoliczno�ciach. Jak udaje si� odgadn�� przysz�o��? Dzi�ki znakom tera�niejszo�ci. To w tera�niejszo�ci drzemie ca�a tajemnica. Je�li szanujesz dzie� dzisiejszy, mo�esz go uczyni� lepszym. A kiedy ulepszysz tera�niejszo��, wszystko to, co nast�pi i po niej, r�wnie� stanie si� lepsze."


               ******************************************


"Zawsze na �wiecie kto� na kogo� czeka, czy to na dalekiej pustyni, czy w samym �rodku gwarnego miasta."


               ******************************************


"Pami�taj, �e wszystko jest jednym. Pami�taj o j�zyku znak�w. Ale nade wszystko pami�taj, �e musisz i�� do kresu swojej w�asnej legendy."


               ********************************************


"Wszystko mog�oby by� symfoni� spokoju, gdyby r�ka, kt�ra to  zapisa�a, zatrzyma�a si� pi�tego dnia."


               ********************************************


 "Zazwyczaj widmo �mierci sprawia, �e bardziej szanujemy �ycie."


               ***********************************************


'Tajemnica Szcz�cia jest ukryta w tym, by widzie� wszystkie cuda �wiata i nigdy nie zapomnie� o dw�ch kroplach oleju na �y�ce."


               ************************************************


"Zanim marzenie si� spe�ni, Dusza �wiata pragnie podda� pr�bie to wszystko, czego nauczy�e� si� w drodze. Je�li tak czyni, to nie powoduje ni� z�o�liwo��, ale ch��, by� zg��bi� nauki, kt�rych do�wiadczasz id�c tropem marze�. I wtedy w�a�nie wi�kszo�� ludzi wycofuje si�. W j�zyku pustyni to tak, jak umrze� z pragnienia w chwili, gdy na widnokr�gu wida� ju� palmy oazy."


              **************************************************


"Je�li to, co odnalaz�e�, powsta�o z materii czystej, nie zmurszeje nigdy. I b�dziesz m�g� po to kiedy� powr�ci�. Je�li za� jest to jedynie przeb�ysk �wiat�a podobny smudze kre�lonej przez spadaj�c� gwiazd�, nie zastaniesz tu po powrocie nic. Ale przynajmniej by�o ci dane zobaczy� blask �wiat�a. I ju� samo to warto by�o prze�y�."


               *************************************************


'Nikomu nie wolno dr�e� przed nieznanym, gdy� ka�dy jest w stanie zdoby� to, czego pragnie i to, czego mu potrzeba."


               *************************************************


"Je�li szcz�cie si� do nas u�miecha, to trzeba z tego korzysta� i  stara� si� mu dopom�c, tak jak ono pomaga nam."


              *************************************************


       "Rzeczy proste s� zawsze najbardziej niezwyk�e."


              **************************************************


 "[...] w tym okresie �ycia wszystko jest mo�liwe, ludzie nie boj� si�  pragnie� ani marze� o tym, co chcieliby w �yciu osi�gn��.  Jednak w miar� up�ywu czasu jaka� tajemnicza si�a stara si�  dowie�� za wszelk� cen�, �e spe�nienie w�asnej legendy jest  niemo�liwe."

�r�d�o: http://www.cytaty.info/temat/mlodosc/1

       http://cytaty.eu/autor/paulocoelho.html

Zgłoś jeśli naruszono regulamin