p31.pdf

(35 KB) Pobierz
(Microsoft Word - p31 pozew o rozw\363d z wy\263acznej winy wsp\363\263ma\263\277onka.doc)
Cz ħ stochowa, dnia ........................
S Ģ d Okr ħ gowy
Wydział Cywilny
w .........................................
Powódka: .............................., zam. .......................... ul. ............................
Pozwany:
POZEW O ROZWÓD
z wnioskiem o zwolnienie od ponoszenia kosztów s Ģ dowych .
Wnosz ħ o:
1) rozwi Ģ zanie mał Ň e ı stwa powódki .......................... z pozwanym ........................., zawartego
w dniu ................... roku w Urz ħ dzie Stanu Cywilnego w ...................... - nr aktu mał Ň e ı stwa
......................... - przez rozwód z wył Ģ cznej winy pozwanego(j);
2) powierzenie powódce (powodowi) wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim
synem stron: ........................., urodzonym w ......................... w dniu ................. roku;
3) zobowi Ģ zanie pozwanego(j) do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka
w wysoko Ļ ci ............... zł miesi ħ cznie;
4) zas Ģ dzenie od pozwanego(j) na rzecz powódki (powoda) kosztów procesu wg norm
przepisanych,
Ponadto wnosz ħ o :
5) zwolnienie powódki (powoda) od ponoszenia kosztów procesu.
UZASADNIENIE
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Zał Ģ czniki:
1. odpis skrócony aktu mał Ň e ı stwa,
2. odpis skrócony aktu urodzenia,
3. o Ļ wiadczenie o stanie maj Ģ tkowym i rodzinnym powódki,
4. odpis pozwu wraz z zał Ģ cznikami.
Opłata stała od pozwu o rozwód wynosi 600 zł .
Je Ň eli równocze Ļ nie z pozwem o rozwód powód(ka) wnosi o zwolnienie od kosztów s Ģ dowych
nale Ň y doł Ģ czy ę do pozwu:
1) za Ļ wiadczenie o wysoko Ļ ci dochodów,
2) o Ļ wiadczenie o stanie rodzinnym, maj Ģ tku, dochodach i Ņ ródłach utrzymania powódki(a) na
druku urz ħ dowym.
.............................., zam. ........................... ul. ............................
Zgłoś jeśli naruszono regulamin