p25.pdf

(43 KB) Pobierz
(Microsoft Word - p25 APELACJA OD WYROKU S\245DU REJONOWEGO _KARNY_.doc)
Cz ħ stochowa, dnia ....................
Imi ħ , nazwisko,
dokładny adres zamieszkania
S Ģ d Okr ħ gowy w Cz ħ stochowie
Wydział Karny Odwoławczy
za po Ļ rednictwem
S Ģ du Rejonowego w Cz ħ stochowie
Wydział ….. Karny /
Wydział ….. Grodzki
APELACJA
od wyroku S Ģ du Rejonowego w Cz ħ stochowie Wydział ....... Karny / Grodzki z dnia ...................
sygn. akt .................. .
Zaskar Ň am w ............. ( poda ę czy wyrok jest zaskar Ň ony w cało Ļ ci czy w cz ħĻ ci ) wyrok S Ģ du
Rejonowego w Cz ħ stochowie ........................ z dnia ................... sygn. akt ....................... .
Wyrokowi zarzucam ...................................................................... ( przedstawi ę zwi ħ złe zarzuty).
Wnosz ħ o ................. ( wpisa ę : zmian ħ lub uchylenie wyroku, z zaznaczeniem zakresu ŇĢ danej
zmiany lub uchylenia).
UZASADNIENIE
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...............................................
(własnor ħ czny podpis)
Zał Ģ czniki:
odpis apelacji + tyle egz. ile jest stron post ħ powania
Zgłoś jeśli naruszono regulamin