p14.pdf

(56 KB) Pobierz
(Microsoft Word - p14 wniosek o zwolnienie od koszt\363w s\271dowych.doc)
Cz ħ stochowa, dnia .........................
Imi ħ , nazwisko,
dokładny adres zamieszkania.
Do
S Ģ du Rejonowego
Wydział ................... (wpisa ę nazw ħ wydziału)
w Cz ħ stochowie
S Ģ d Okr ħ gowy w Cz ħ stochowie
Wydział ................... ( wpisa ę nazw ħ wydziału)
Sygn. akt I C 271/05
WNIOSEK O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW S ġ DOWYCH
Wnosz ħ o zwolnienie .............. ( poda ę czy całkowite czy cz ħĻ ciowe ) od kosztów s Ģ dowych
w sprawie przeciwko ....................... o .......... .
UZASADNIENIE
(nale Ň y poda ę okoliczno Ļ ci faktyczne i dowody na ich poparcie)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................
własnor ħ czny podpis
Zał Ģ czniki:
- o Ļ wiadczenie o stanie rodzinnym, maj Ģ tku, dochodach i Ņ ródłach utrzymania na druku ,
- za Ļ wiadczenie o dochodach wnioskodawcy z zakładu pracy; za Ļ wiadczenie o dochodach
współmał Ň onka lub osób, z którymi wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo
domowe; za Ļ wiadczenie z urz ħ du pracy lub z o Ļ rodka pomocy społecznej; za Ļ wiadczenie
z urz ħ du skarbowego o dochodach, je Ļ li wnioskodawca prowadzi własn Ģ działalno Ļę
gospodarcz Ģ ; zestawienie Ļ rednich miesi ħ cznych kosztów utrzymania osób, pozostaj Ģ cych
we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawc Ģ ; dokumenty Ļ wiadcz Ģ ce
o zaci Ģ gni ħ tych kredytach, płaceniu alimentów, egzekucjach komorniczych; ostatni
odcinek emerytury lub renty; kopia PIT-u za dany rok.
Uwaga! Zwolnienia z kosztów s Ģ dowych mo Ň e domaga ę si ħ osoba fizyczna, która zło Ň yła
o Ļ wiadczenie, Ň e nie jest w stanie ponie Ļę ich bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla
siebie i rodziny.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin