p08.pdf

(44 KB) Pobierz
(Microsoft Word - pozew o wydanie nieruchomo\234ci p08.doc)
Cz ħ stochowa, dnia .....................
Do
S Ģ du Rejonowego
Wydział Cywilny
w Cz ħ stochowie
Powód: imi ħ , nazwisko, miejsce zamieszkania
Pozwany: imi ħ , nazwisko, miejsce zamieszkania
Warto Ļę przedmiotu sporu: (poda ę kwot ħ )
POZEW O WYDANIE NIERUCHOMO ĺ CI
Wnosz ħ o:
1) nakazanie pozwanemu (imi ħ i nazwisko), by wydał nieruchomo Ļę gruntow Ģ o powierzchni
(…) poło Ň on Ģ w …. (adres), obj ħ t Ģ ksi ħ g Ģ wieczyst Ģ KW nr (…) S Ģ du Rejonowego w (…)
stanowi Ģ c Ģ własno Ļę powoda,
2) zas Ģ dzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.
Ponadto wnosz ħ o:
3) przeprowadzenie rozprawy tak Ň e w nieobecno Ļ ci powoda.
UZASADNIENIE
(nale Ň y poda ę okoliczno Ļ ci faktyczne i dowody na ich poparcie)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................
własnor ħ czny podpis
Zał Ģ czniki:
1) wyci Ģ g z ksi ħ gi wieczystej,
2) odpisy pozwu i zał Ģ czników.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin