24. WZÓR PLANU BIOZ.doc

(26 KB) Pobierz
WZÓR PLANU BIOZ

WZÓR PLANU BIOZ

 

 

 

 

Pieczątka budowy

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

 

 

 

 

Nazwa i adres budowy

 

.............................................................................................

 

.............................................................................................

 

Imię i nazwisko lub nazwa i adres inwestora

 

.............................................................................................

 

.............................................................................................

 

Imię i nazwisko oraz adres osoby sporządzającej plan bioz

 

.............................................................................................

 

.............................................................................................

 

data sporządzenia planu bioz data przyjęcia planu do realizacji

 

................................................................ .......................................................................... .

 

.......................................................................... .

 

podpis kierownika budowy

CZĘŚĆ OPISOW A

1. OPIS PRZEDMIOTU BUDOWY

 

[...]

2. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 

[...]

3. CELE DO OSIĄGNIĘCIA

 

[...]

 

4. WYKAZ PRACOWNIKÓW Pracownicy nadzoru

 

[...]

 

Pracownicy wykonawczy

 

[...]

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA W ZAKRESIE NADZORU

 

Kierownik budowy

 

[...]

 

Koordynator ds. bhp

 

[...]

 

Kierownik Bazy Sprzętowej

 

[...]

6. DOKUMENTY BUDOWY

 

[...]

7. KOORDYNACJA ROBÓT

 

[...]

8. PROCEDURY, INSTRUKCJE

 

[...]

 

9. ŁĄCZNOŚĆ

 

[...]

 

10. RUCH KOŁOWY I PIESZY NA TERENIE BUDOWY

 

[...]

 

11. DROGI EWAKUACYJNE

 

[...]

 

12. PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE

 

[...]

 

13. MAGAZYNOWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

 

[...]

 

14. INFORMACJE NIEZBĘDNE W RAZIE NAGŁYCH SYTUACJI

 

Punkt pierwszej pomocy

 

[...]

 

Telefony alarmowe

 

[...]

15. SANKCJE ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA

 

[...]

Zgłoś jeśli naruszono regulamin