obrobka_ubytkowa_egzamin_formatowany.pdf

(4340 KB) Pobierz
267737461 UNPDF
KLASYFIKACJA I CHARA KTERYSTYKA METOD OBRÓBKIUBYTKOWEJ(WIÓROWEJ,
CIERNEJ,EROYJNEJ)
Obróbkaubytkowa – jetcciąproceu(techniką)wytwaraniaelementówmayniurądeowktórej
predmiotobrabianyuykujewymaganektałtywymiaryijakoci powierzchni przez usuwanie naddatku
materiału.
ObróbkaubytkowadieliinaobróbkkrawaniaiobróbkapomocąerodowaniaObróbkakrawaniem
dieliinaobróbk wiórową iobróbk cierną natomiatobróbkaapomocąerodowaniadieliina
obróbk elektroerozyjną obróbk elektrochemiczną iobróbk strumieniowo-erozyjną .
Obróbkakrawaniem – poleganauuwaniuapomocąpracymechanicnejokrelonejobjtocimateriału
nardiamiaopatronymiwklinoweotrakrawające
Obróbkawiórowa – obróbkadokonywananardiamiookrelonejlicbieiktałcieotrykrawających
naddatek na obróbk a jet uuwany w potaci widocnych wiórów (Toczenie, wiercenie, struganie,
reowaniepreciąganiedłutowanie)
Obróbkacierna – dokonywana licznymi drobnymiotramionieutalonejcilelicbieiktałcienaddatek
jetuuwanywpotacilicnychwiórów Obróbka wykaoczająca pozwala na zebranie naddatku (szlifowanie,
gładenieobróbkatrumieniowo- ciernaobróbkaudarowo– cierna)
Obróbkaerozyjna – poleganauuwaniuokrelonejobjtocimateriałuprewykorytanieproceueroji
PoleganaobróbcemateriałuwywołującwnimubytkiObróbkataachodiapomocąelektrodyapomocą
trumienilubapomocąpłynu
MECHANIZM NISZCZENIA MTERIŁU WPROCEIEOBRÓBKIKRAWA NIEM
Prycynyużyciaotra
mechanicneużycieotra
cieraniemechanicne– acepianienierównocijednejpowierchniodrugą
doraneużyciewytrymałociowe- gdynakutekdiałającychiłwytpujeprekrocenie
wytrzymałociotra
mceniowe – utratapójnocinakutekmcenia
Objawy: wycerbieniawykrueniawyłamaniapknicia.
dhezyjnezużycieotrza – wytpujewokrelonychwarunkachkrawaniaJegoobjawemjetpowtawanie
narotówtarciacepieoitpWarunkiemwytąpieniaąodpowiedniowyokienacikijednostkowe oraz
niezbyt wysoka temperatura.
Dyuzyjnezużycieotrza – wytpujewwyokiej temperaturepoleganagrewaniuicątekmateriału
otraimateriałuobrabianegoprecootretraciwewłanoci
Chemicznezużycieotrza – tworenieinapowierchniotrawiąkówchemicnychorodkiemktóreą
łabowiąanemateriałemotraiłatwocierająi: np. powtawaniepowłokitlenków.
ObróbkaUbytkowa– EGZAMIN 2008
1
267737461.013.png 267737461.014.png
1) Krzywa zużycia otrza a) materiał cierny niewielkie prędkoci krawania, b) rednia prędkod krawania,
mała intenywnod chłodzenia, c) duże zybkoci krawania
2) Krzywa typowa zużycia otrza – t=0-t1-wytepuje zużycie otrza, t1-t2-umiarkowane zużycie otrza, t2-
zwiekzenie zużycia otrza
OMÓWIDPROCEPOWTWNIWIÓRORJWIKFIYCNEWYTPUJĄCEW
STREFIE SKRAWANIA.
WproceiepowtawaniawióranatpujeoddieleniepreotrenardiamateriałuwartwykrawanejW
materialepowtająodktałceniaprżyteiplatycneprymiennychiwyokichtempobarukrawania
prycinieniutarciapryjawikupcnianiaiutwardaniawióracieraniuiotra
Rozróżniamywióry
cinanegdywytpujeprekroceniewytrymałocimateriałunacinanie
odrywanegdywytpujeprekroceniewytrymałocinarociąganiemateriału
Spczaniewióra – mianawymiarowawiórawtounkudowymiarówwartwykrawanejktórejwiór
powtałDługodwiórajetkrótaoddłwartwykrawanejlnatomiatpoleprekrojupoprecnegowióra
jetwikaodpolaprekrojuwartwykrawanej
Zjawikoutwardzaniaobróbkowego – materiałwartwykrawanejrodielainadwatrumieniektórych
jedenprechodigórądowióraadrugiotajewcinitypodotrewgłąbmateriałupredmiotuPowodujeto
utwardzanie powierzchniowe.
ObróbkaUbytkowa– EGZAMIN 2008
2
267737461.015.png 267737461.016.png 267737461.001.png 267737461.002.png 267737461.003.png
Graniczneliniepowtawaniaodkztałceniaplatycznego
Rzeczywitapracaotrzazzaokrąglonąkrawdzią
Rozróżniamywióry
odpryskowe – pryobróbcemateriałówtrudnychniewytpujeplatycnepłynicieegmentuw
płacyniepoligugdyżgranicaoporuplatycnegopoligujettounkowonikaanaciknoża
takybkowratażenatpujeoderwanieegmentuodwartwykrawanej
wtgowe – obróbkamateriałówplatycnychWartwakrawanaamienianawwiórypreuwai
popowierchninatarcianoża
schodkowe – krawanieeredniąprdkociąmateriałóworedniejtwardoci
WARUNKI I PARAMETRY CHRKTERYUJĄCEPROCEOBRÓBKIKRWANIEM
Warunki skrawania – danecharakteryzujące :
obrabiark
przedmiot obrabiany,
nardie
poóbmocowania,
warunki chłodenia
prdkod ruchunardiaipredmiotuobrabianego,
wymiary charakterystyczne warstwy skrawanej.
Parametry:
Geometryczne - okrelającharakterytycnewielkocigeometrycnedotycącepredmiotuobrabianegonardiai
wartwykrawanejąto
rednicakrawania
rednicanardia
erokodkrawania
głbokodkrawania
nominalne pole przekroju poprzez. warstwy skrawanej (F=ap*f)
resztkowe pole przekroju poprzecznego warstwy skrawanej (Fr)
rzeczywiste pole pow. przekroju poprzecznego warstwy skrawanej (Fe=F-Fr)
grubod warstwy skrawanej g
redniawartod warstwy skrawanej,
erokodwartwykrawanej
ObróbkaUbytkowa– EGZAMIN 2008
3
267737461.004.png 267737461.005.png 267737461.006.png 267737461.007.png
Kinematyczne - ąto
prdkod ruchugłównego(prdkodobrotowan)
prdkod ruchu pouwowego (pouw na obrót (mm/obr), posuw czasowy (mm/min), posuw na
ostrze(mm/ostrze))
Dynamiczne - iływypadkowaiłakrawaniarokładanana3kładowegłównąalbotycnąoporową- promieniowąi
pouwową
Cechy techniczno-użytkowe:
tywnod
dokładnodkinematycnaigeometrycna
dobrewłanocidynamicne
Przeznaczenie produkcyjne obrabiarki:
ogólnegoprenacenia
pecjalneoawżonychakreiemożliwychrobót
Możliwociobróbkowe okrelająoperacjemożliwychdowykonaniamamytuobrabiarki
uniwersalne – różnorodnodoperacji
produkcyjne – wikawydajnododobruniwmniejyakrerobóttoowanewprodukcji seryjnej,
uproszczone – jecebardiejawżonyakreoperacji
Wydajnodobróbki
objtociowa
powierzchniowa,
OMÓWIDWKNIKICHRKTERYUJĄCEWYDJNODPROCEUSKR AWANIA. PODD
WÓRNWYDJNODPOWIERCHNIOWĄ LUBOBJTOCIOWĄKRWNI
Wydajnociąkrawania naywamyumownąwielkod charakteryującąobjtodlubciżarwartwyskrawanej,
polepowierchniobrabianejlubjejdługodkrawaniawjednotcecau
Wydajnodkrawaniaobjtociowa Qv okrelaobjtod warstwy skrawanej w jednostce czasu, dla przypadku
toczenia: Qv=1000*f*v=1000gpv (mm 3 /min)
Wydajnodkrawaniapowierchniowa Qp okrelapolepowierchniobrabianejwjednotcecau
Qp=1000*p*v (mm 2 /min)
Wydajnodkrawanialiniowa Ql długod powierzchni obrobionej w jednostce czasu, odpowiadaonaprdkoci
posuwu czasowego Ql=p*n ( mm/min)
KażdąwydajnodkrawaniaodmieronądomocykrawaniaNanaywamy właciwąwydajnociąkrawania.
WydajnodproceukrawaniaależyoddobranychparametrówkrawaniaPrydoboreparametrów
uwgldniamy
wymagania technologiczne
dokładnodktałtowowymiarowąipowierchniową
ograniceniamożliwociobróbkowych
ekonomia wytwarzania (mniejsze użycie materiałówwyokawydajnodproceu, koszt jednostkowy)
ObróbkaUbytkowa– EGZAMIN 2008
4
jednostkowa.
267737461.008.png
PREKRÓJWRTWYKRAWANEJ PRZY TOCZENIU (RYUNEK)PODJWIĄZKI PO
MIDYPRMETRMITECHNOLOGICZNYMI I GE OMETRYCZNYMI WARSTWY
SKRAWANEJ.
Warstwa skrawana -- charakteryujeijąwprekrojuprotopadłymdowektoraybkocikrawaniai
prechodącymprewierchołekotra
b - szerokod warstwy skrawanej
a -grubodwartwykrawanejmieronaprotopadledoerokocib
g - głbokod skrawania , mierzona prostopadle do wektoragłównegoipouwowego
p -pouwnaobrót
r -promieoaokrąglenia
F - nominalna powierzchnia warstwy skrawanej
-kątprytawania
Frz - rzezczywista powierzchnia warstwy skrawanej
Fr - resztowa powierzchnia warstwy skrawanej
Fr=F-Frz
NRYOWDIOMÓWIDELEMENTY GEOMETRYCZN A WARSTWY SKRAWANEJ PRZY
WIERCENIU I POWIERCA NIU
Wiercenie
Powiercanie
g -głbokodkrawania g=d/2
d -rednicawywierconegootworu
p -posuw – odległodojakąpreunieiekażdypunktkrawdikrawającejwkierunkuwiercenia podczas
jednego obrotu. Wkrawaniubiorąudiałjednoceniedwiekrawdiekrawające: p1=p2=p/2 mm
ObróbkaUbytkowa– EGZAMIN 2008
5
267737461.009.png 267737461.010.png 267737461.011.png 267737461.012.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin