Dzieci niewidome i słabowidzące - Jadwiga Kuczyńska - Kwapisz.txt

(29 KB) Pobierz
JADWIGA KUCZY�SKA-KWAPISZ
DZIECI NIEWIDOME
I S�ABOWIDZ�CE

ZAK�ADY DLA NIEWIDOMYCH
w LASKACH
05-080 Izabelin k. Warszawy
BIBLIOTEKA TYFLOLOGiCZNA

Seria ONE S�  W�R�D NAS
Jadwiga Kuczy�ska-Kwapisz
Dzieci niewidome i s�abowidz�ce
Warszawa 1996
CENTRUM METODYCZNE
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

Zesp� redakcyjny
prof. dr hab. Krystyna Ostrowska
dyrektor CMPP-P MEN Warszawa
mgr Jadwiga Bogucka
kierownik Zespo�u ds. Integracji CMPP-P MEN
prof. dr hab. Ma�gorzata Ko�cielska
kierownik Katedry Psychologii Klinicznej przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Sfinansowano ze �rodk�w Pa�stwowego Funduszu Rehabilitacji Os�b Niepe�nosprawnych w ramach realizacji rz�dowego
� Programu dzia�a� na rzecz os�b niepe�nosprawnych i ich integracji ze spo�ecze�stwem "
Projekt ok�adki
Monika Handke
Foto
Piotr Bogucki
ZAK�ADY DLA NIEWIDOMYCH
w LASKACH
05-080 izabelin
BIBLIOTEKA TYFLOLOGICZNA
� Copyright by Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa 1996
ISBN 83-86954-01-9
Sk�ad �Sk�adacz" s.c, Ostro��ka, tel. 36-94
Druk �A-Z Color", Ostro��ka, tel. 45-85

One s� w�r�d nas: dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, dysleksj�,
niedos�uchem, pora�eniem m�zgowym; upo�ledzeniem umys�owym
i wieloma innymi problemami w rozwoju.
Czy rozumiemy ich trudno�ci? Czy chcemy i potrafimy im pom�c?
Do�wiadczenia wielu kraj�w, a tak�e nasze, polskie do�wiadczenia
szkolnictwa integracyjnego wskazuj�, �e dzieci z zaburzeniami w roz-
woju i tzw. specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nie musz� si� uczy�
w odr�bnych szko�ach, i by� izolowane od normalnie rozwijaj�cych si�
r�wie�nik�w. 7V\oga uczy� si� i by� raze-m ze wszystkimi � pod wa-
runkiem, �e b�dziemy chcieli je bli�ej pozna�; dostrzec ich podobie�-
stwo i odr�bno�� i uwzgl�dni� obydwie w�a�ciwo�ci w dydaktyce, we
wzajemnym wsp�yciu.
Seria �One s� w�r�d nas", przygotowana przez specjalist�w
wsp�pracuj�cych z Centrum Pomocy Psyehologiczno-Pedagogicznej
,AAC/\1, "^a za zadanie przybli�y� nauczycielom, rodzicom i uczniom
specyficzne problemy funkcjonowania szkolnego dzieci z zaburzeniami
w rozwoju i wskaza� kierunki i sposoby rozwi�zywania tych proble-
m�w. Zach�camy Czytelnik�w do prezentowania w�asnych pomys��w
pomocy dzieciom i dzielenia si� swoimi osi�gni�ciami z Centrum.
C7ntergracja szkolna, zgodne i tw�rcze wsp�ycie wszystkich dzie-
ci jest nasz� wsp�ln� szans�.
Odkryjmy jej warto��.
Zesp� redakcyjny

LIST NIEWIDOMEJ UCZENNICY
DO KOLE�ANEK I KOLEG�W
Chodz� do szko�y podstawowej.
Tak jak moje kole�anki lubi� si� ba-
wi� i �mia�. Wiem, �e niekt�rym lu-
dziom wydaje si� to dziwne. Dlaczego
tak jest?
Jestem niewidoma. Taka si� uro-
dzi�am. Wi�kszo�� ludzi widzi i wy-
daje im si�, �e moja sytuacja jest nie-
zwykle tragiczna, �e ja nie wiem, co
si� wok� mnie dzieje, �e nic nie rozu-
miem, niewiele umiem. Oczekuj�, �e
powinnam by� zawsze smutna. Sz�am
kiedy� z kole�ank�, w r�ku mia�am la-
sk�. Jacy� ch�opcy si� nam przygl�da-
li. Opowiada�y�my sobie r�ne weso�e
historie i g�o�no si� �mia�y�my. I wte-
dy us�ysza�am, jak jeden z ch�opc�w
m�wi do drugiego: � A widzisz, ona
nie jest niewidoma, bo si� �mieje.
Niekt�rzy si� nade mn� lituj�. Raz,
kiedy czeka�am na mam� przed bram�,
kto� w�o�y� mi do kieszeni z�ot�wk�.
Inni mnie unikaj�, bo nie wiedz�, jak ze
mn� rozmawia�. Nie rozumiej� mojej
sytuacji, dlatego chc� j� wam wyja�ni�.
Co to znaczy nie widzie�?
Ja nie widz� od pocz�tku mojego
�ycia i nikt dok�adnie nie wie, dlacze-
go tak si� sta�o. A mimo to wiele rze-
czy mog� jednak robi� sama. Dobrze
s�ysz�. Mam bardzo sprawne r�ce, no-
gi i ca�e cia�o. Robi� r�ne rzeczy
z gliny i plasteliny. Czuj� zapachy.
Odr�niam smaki. Potrafi� my�le�, za-
pami�tywa�, uwa�nie s�ucha�. Lubi�
si� uczy�. Umiem pisa� i czyta�. Znam
wiele piosenek i wierszy. Zdarza si�,
�e nie odrobi� lekcji, ale to nie jest ta-
kie niezwyk�e, bo i moje kole�anki te�
o tym zapominaj� albo maj� co� cie-
kawszego, podobnie jak i ja, do zrobie-
nia.
Co mnie interesuje?
Lubi� si� bawi� i interesuje mnie
to samo, co i moich r�wie�nik�w. Kie-
dy� moja kole�anka powiedzia�a do
mnie: � Zobacz, jak� dosta�am spin-
k� do w�os�w i korale. � I zaraz si�
zmiesza�a, i mnie przeprosi�a. Zupe�-

Ryc. 1. Korale mo�na �ogl�da�" r�koma
nie niepotrzebnie. Przecie� �yjemy
w tym samym �wiecie, pos�ugujemy
si� tym samym j�zykiem. Ja nie wi-
dz�, ale interesuj� si� mod� i z wielk�
przyjemno�ci� obejrza�am spink� i ko-
rale dotykiem (ryc. 1).
M�j brat i koledzy ogl�daj� mecze
NBA i graj� w koszyk�wk�.
Ja r�wnie� interesuj� si� lig� NBA,
znam nazwy dru�yn i nazwiska wielu
zawodnik�w. Mog� r�wnie� rzuca�
pi�k� do kosza. Je�eli do siatki jest
przywi�zany dzwoneczek, to s�ysz�
i ciesz� si�, �e uda�o mi si� celnie rzu-
ci�. Moja pi�ka te� ma w �rodku dzwo-
neczek, w�wczas �atwiej mi j� odna-
le��. Zawodnicy NBA czasem w ce-
lach treningowych, a czasem dla zade-
monstrowania swoich umiej�tno�ci,
te� rzucaj� do kosza w opaskach zas�a-
niaj�cych oczy.
Bardzo lubi� p�ywa�. W basenie
czuj� si� �wietnie. W jeziorze lub
w morzu wol� p�ywa� w towarzystwie;
my�l�, �e wszyscy tak wol�.
Lubi� gra� w chi�czyka, warcaby,
szachy i w domino. W te gry mog�
gra� ze wszystkimi. Mam je �ubrajlo-
wione", tzn. wykonane tak, abym mo-
g�a je rozr�nia� dotykiem.
Ch�tnie chodz� do kina, teatru i na
koncerty. Jestem zadowolona, je�li kto�
opowie mi o dekoracjach i strojach.
Czasem na filmie lub w sztuce s� takie
sytuacje, �e aktorzy uzupe�niaj� tre��
gestami, w�wczas gubi� si� w akcji.
Wtedy dobrze, je�eli obok mnie siedzi
przyjaciel, kt�ry mi kr�tko wyja�ni,
o co chodzi.
Lubi� wycieczki i w�dr�wki po g�-
rach. W�wczas mam tyle nowych wra-
�e�! W g�rach czuj� inne powietrze,
wiatr, inne g�osy przyrody, szum poto-
k�w. Jestem dumna, je�li zdob�d�, po-
mimo trudu, kolejny szczyt.
Mam kilka ulubionych audycji ra-
diowych, a tak�e lubi� nagrywa� pio-
senki na swoje kasety magnetofonowe.
Czy mog� samodzielnie chodzi�?
Pewnie ka�dy bawi� si� w �ciuciu-
babk�" i wie, �e mo�na si� porusza�
z zawi�zanymi oczami. Ja potrafi� sa-
modzielnie chodzi�, pomaga mi w tym
moja laska. Dzi�ki niej wiem, jaki jest
chodnik, czy nie ma w nim dziur, roz-
poznaj� kraw�niki, wyczuwam, gdy
co� przede mn� stoi.
Po d�wi�kach rozpoznaj� ulic�; od-
g�os hamuj�cych autobus�w i tramwa-
j�w podpowiada mi, gdzie jest przysta-
nek. Szmer otwieranych drzwi m�wi

Ryc. 2. Najlepiej dla osoby niewidomej jest trzy-
ma� przewodnika za r�k� tu� nad �okciem i i��
p� kroku z ty�u
mi, gdzie jest wej�cie. Pomagaj� mi te�
odg�osy krok�w i rozm�w ludzi; upew-
niem si�, �e skoro tak wiele os�b idzie
bezpiecznie, to i ja na nic nie wpadn�.

Czasem mam k�opoty z trafieniem
do miejsca, do kt�rego chc� doj��,
szczeg�lnie, gdy id� tam pierwszy raz.
Ciesz� si�, gdy kto� zaproponuje mi
pomoc. W�wczas trzymam go za r�k�
tu� nad �okciem i id� za nim p�l kroku
z ty�u (ryc. 2). Ten spos�b trzymania
jest dla mnie wygodny, poniewa� po
ruchach cia�a mojego przewodnika
rozpoznaj�, czy idziemy w g�r�, czy
w d� lub � czy skr�camy.
Zdarza si�, �e kto� na ulicy chce mi
pom�c i bez uprzedzenia zaczyna po-
pycha� mnie przed sob�. Jest to dla
mnie bardzo nieprzyjemne...
Czyta�am o niezwyk�ych osi�gni�-
ciach dw�ch niewidomych Brytyjczy-
k�w. Zdobyli oni najwy�szy szczyt
Europy � Mont Blanc. Obaj alpini�ci
korzystali w czasie wspinaczki jedy-
nie z pomocy ps�w przewodnik�w. Ja
te� chcia�abym mie� w przysz�o�ci
pi�knego owczarka niemieckiego lub
labradora! Tata obiecuje, �e b�d� go
mia�a, kiedy uko�cz� 16 lat.
W jaki spos�b pisz� i czytam?
Wszystkich fascynuje to, �e mog�
czyta� i pisa�. A to dzi�ki genialnemu
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
� o
� 0
� 0
00
0O
00
00
0O
00
00
oo
� 0
oo
O0
O0
� o
00
00
0O
00
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
00
oo
oo
k
1
m
n
0
p
q
r
s
t
� o
� 0
00
00
00

00
0O
Ol
O0
oo
�o
oo
O0
00
� o
0 0
0 0
� o
� #
� o
� 0
� o
0O
0O
� o
� 0
0O
� 0
0O
u
V
X
y
Z
�

[
�
]
� o
� o
00

0O
00
00
0O
Ol
O0
oo
� 0
oo
O0

� o
00
��
� 0

�
t
�
�
�

znak
miana
/
�
w
� o
� 0
00
00
0O
00
00
0O
Ol
O0
oo
� 0
oo
Ol
O0
� o
0 0
0 0
� o
0 0
00
00
00
O0
00
01
O0
00
01
00

1

.
9
1
0
�
*
"
oo
oo
oo
OO
OO
oo
oo
00
oo
oo
� o
� o
0 0
00
00
0 0
00
0O
01
O0
oo
� o
oo
O0
O0
� o
00
00
0O
00
znak


znak

znak
zn. wlk.
zn.druku


diakr.


wiersza
0
cyfrowy
litery
wyr�n.


O0
00
O0
O0
00
Ol
O0
O0
oo
oo
OO
00
oo
00
oo
Ol
00
O0
00
00
oo
00
0O
00
00
� I
O0
00
00
00
apostrof
�
OO
oo
ooOO
oo
00� O
��
O0
1

2
3

4

5
o#
� o
o�
0O
Ol
00
O0
00
O0 0O
o*
oo
o*
00
Ol
OO
O0
O0
00 00
� �
oo
� �
oo
00
OO
00
OO
0
0 OO

6

7
8

9

0
o*
00
o*
00
Ol
� 0
00
O0
O0 00
Ol
� o
o�
00
Ol
)0
O0
00
O0 00
**
oo
� �
oo
**
00
**
oo
0
0 OO
Ryc. 3. Pismo Braille 'a polega na rozmieszczeniu sze�ciu punkt�w na obwodzie prostok�ta

wynalazkowi Louisa Braille'a, kt�ry
opar� sw�j system na sze�ciu punk-
tach. Gdy chc� napisa� literk� a, to pi-
sz� tylko jedn� kropk�. Literka b to
ju� dwie kropki. Pisz� na do�� grubym
papierze, wyciskam litery d�utkiem
z pomoc� specjalnej tabliczki. Umiem
te� pisa� na specjalnej maszynie braj-
lowskiej. Kupi�am te pomoce w Pol-
skim Zwi�zku Niewidomych. A mo�e
Ty spr�bujesz zapisa� systemem braj-
la swoje imi� i nazwisko? Pewnie nie
masz specjalnych pomocy, ale mo�esz
pisa� d�ugopisem na zwyk�ej kartce,
stawiaj�c kropeczki w odpowiednich
miejscach. Ja czytam dotykaj�c lekko
liter palcem wskazuj�cym, a Ty spr�-
buj przeczyta� wzrokiem. Ten system
mo�esz zastosowa� w zabawach har-
cerskich, w podchodach lub innych
grach terenowych.
Opr�cz ksi��ek, kt�re czytam sa-
modzielnie brajlem, mam te� ksi��ki
nagrane na kasetach magnetofono-
wych, czytane przez lektora. Wypo�y-
czam je w bibliotece ksi��ek m�wio-
nych Polskiego Zwi�zku Niewido-
mych. Znajduj� si� one r�wnie� w nie-
kt�rych bibliotekach publicznych.
Czego nie lubi�?
Z lektur, nie lubi� Katarynki Bole-
s�awa Prusa. Ka...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin