NS_1959-06.pdf

(1051 KB) Pobierz
455795821 UNPDF
NA STRAŻY
ZWIASTUN OBECNOŚCI
CHRYSTUSA PANA
I WYPEŁNIAJĄCYCH SIĘ
PROROCTW BIBLIJNYCH
W HISTORII ŚWIATA
Numer 6
listopad – grudzień 1959
Redaguje: Kolegium Redakcyjne
Wszelką korespondencję i uwagi krytyczne, jak również i słowa zachęty w postaci ciekawych
materiałów i artykułów, prosimy kierować na adres sekretarza Redakcji
br Kaleta Stanisław
Myślachowice 48,
pow Chrzanów
Oddał się w ręce katów, by nie złamać słowa, że powróci.
„JesteścienaszymjeńcemoficerzeleczznamywasząprawośćWysyłamywięcwasdoswoich
abyściezawiadomiliichowarunkachpokojuinamówiliichdozgodyJedźcieiwracajciezdobrą
odpowiedzią”
Warunkipokojubyłydlarodakówpojmanegooficeraciężkieihańbiącewięcprzybywszydo
swoichzachęciłichdodalszejwalkiwiedzącżeradyjegojakosłynnegodowódcyposkutkują
Następniepożegnałsięzrodzinąiprzyjaciółmiiwróciłdowrogówbyzgodnieztamtejszym
prawemwojskowymprzyjąćwyrokśmierciizginąćwpośródtorturTymżołnierzembyłsłynny
AtyllusRegulusobywatelrzymskipojmanywwojniezKartaginąw255rprzedChrystusem.
OnnieznałpełnejPrawdyleczwiedziałżedobrobliskichiwiernośćobietnicysąważniejszeniż
doczesneżycie
Gazeta Krakowska 11. 9. 59 r
Potop był sześć tysięcy lat temu
Nowy Jork (PAP). Dr R. W. Fairbridge z uniwersytetu kolumbijskiego przedstawiłwśrodędane
świadcząceiż6tysięcylattemucałyświatdotknęłakatastrofalnapowódźzapewnetasama
którąjakopotopopisujeBibliaioktórejwspominająksięgibuddyjskie
FairbridgeuczestnikobradującegowNowymJorkumiędzynarodowegozjazduoceanografów
oświadczyłwrozmowiezkorespondentemagencjiUPIżezarównowynikijego16-letnich
studiównadosadamimorskimijakrezultatybadańinnychuczonychpozwalająstwierdzićże
terenyprzybrzeżnewielulądówzostałykiedyśnaglezalane przez morze.
Uczonemuudałosięokreślićwiekwieluosadówarównocześnieustalićjakwdanymokresie
zmieniałsiępoziomwódwoceanachAbyzebraćpotrzebnedaneFairbridgenauczywszysię
nurkowaniaspędziłdłuższyczasminnabadaniuobszarówpodmorskichuwybrzeżyAustralii
zachodniej.
Fairbridgepowiedziałżepoziomwodywoceanachbyłnajwyższymniejwięcej6tysięcylat
temu.
„Wodyprzybierałystopniowocalpocaluwciągucałychstuleci– oświadczyłuczony– Potem
raptowniemorzeosiągnęłotakipoziomiżzalałowybrzeżeiwdarłosięwgłąblądu”
Fairbridgeoceniaiżpowódźzalaławtedypasterenównadbrzeżnychoszerokości50-100 mil,
dowysokości100metrównadnormalnypoziomwód
W OBRONIE PRAWDY
WSTĘP
ArtykułktóryzamieszczamyponiżejwyszedłspodpiórabrataRussellanakrótkoprzed
zakończeniemJegoziemskiejwędrówki
MożemyzauważyćżedoświadczeńktóreobecnieprzeżywaludBożyniezaoszczędziłPani
„WiernemuSłudze”(EwMat24:45-51)ijużzajegożyciazetknęłysięzsobądwaprądy
naukowedotyczącepokarmunaczassłusznyi„wiernegosługi”
BratRussellwmilczeniuobserwowałtestarciaamyzdajemysobiesprawęztegożebędąc
uniżonymsługąPańskim– niechciałzająćwyraźnegostanowiskawtakdelikatnejsprawie
Rozszerzającasięjednakapostazjazmusiłagodonapisaniaartykułuztąwiarążeposłużyon
dladobraluduBożegoArtykułtenukazałsięw„Strażnicy”podtytułem„Towarzystwo
jedynym przewodem Prawdy” Ponieważ do dnia dzisiejszego nastąpiły pewne zmiany
strukturalno-organizacyjnedlategotytułtenmożenieodpowiadaobecnejrzeczywistościw
czasiewktórymżyłtworzyłidziałałbrRussellmiałonpełnezastosowanieibyłwiele
mówiącymkazaniemdziśniewątpliweniewszystkimBadaczomPismaŚwodpowiadaDziś
wieluzastanawiasięnadtymczyabyniezamocnejesttostwierdzenie„jedynymprzewodem
Prawdy”„CzyposiadaciepatentnaPrawdę?”Wmyślnowychteorii– Prawdynależydopiero
szukaćponieważ śpiące„panny”nieoczyściłyswychlampżniwojeszczenierozpoczętenależy
więcoczekiwaćdopierosług– aniołazprawdziwympokarmem
Wydawcy wierzą że artykuł ten swoją logiczną treścią przyczyni się do umocnienia
zajmowanego przez nas stanowiska i dlatego polecamy pilnie przestudiowanie go braciom i
siostrom.
TOWARZYSTWO JEDYNYM PRZEWODEM PRAWDY
CzternaścielattemuzostałzastosowanytekstzEwangeliiMat2445doStowarzyszenia
BadaczyPismaŚwiętegotytułującnasonym„WiernymSługą”Tobyłopodane przez jednego z
dzisiejszychnaszychgorzkichprzeciwnikówktórzytwierdząiżutraciliśmytostanowisko
„wiernegosługi”ainnijeotrzymaliWdyskusjinadtąsprawądotądniebraliśmyżadnego
udziału Wiadomości te były rozszerzone przez oponentówmiędzy naszymiczytelnikami
Staraliśmy się wyjaśnić to Pismo z wyjątkiem dwóch wypadków gdzie było koniecznie
potrzebnym:
1)przytłumaczeniucałego24rozdziałuEwangeliiMateuszawIVtomie12rozdziale
2)przydaniupewnejlekcjiwStrażnicygdzietobyłoniezbędnymnadmienićWostatecznym
czasiejednakopozycjapobudziławieluznaszychbracidolepszegozbadaniategoprzedmiotu
któryterazstajesięcorazważniejszymwKościele
PrzyjacielenasitwierdzążePismotowykazujeiżwkońcuWiekuEwangeliiPanniebędzie
używałwieluźródełlecztylkojednoiżebędzietoprzywilejeminnych„wiernychsługPańskich”
dopomagaćTwierdzątakżeiżfaktypołączonezczasemżniwzgadzająsięztymtłumaczeniem
OniuznająiżotrzymaliznajomośćobecnejPrawdywprostzogłoszeńilekcjiudzielanychprzez
MiędzynarodoweStowarzyszenieBadaczyPismaŚwiętegoiStrażnicę”lubteżodtychktórzy
bylioświeceniprzeztoźródłoDlategoradująsiężemogąwspólniedziałaćzeStowarzyszeniem
jako„wiernisłudzy”wiedząciżprzeztopostępujązawskazówkamiBoskiejopatrznościpod
kierownictwemiinstrukcjąJegoSłowa
WiedząonidobrzeżewszyscyktórzywinnysposóbpostępująsąprzeciwniSłowuBożemui
„pracyżniwiarskiej”idlategoniedająinie otrzymujążadnegopożytku
„WIERNYSŁUGA”I„WSPÓŁSŁUDZY”
Pozajęciuprzeciwnegostanowiskanasioponencibardzoczęstorozgoryczająsięiokazują
sarkastyczneusposobieniawobecluduPanaOdrzucająoniwyrażenie„wiernysługa”itwierdzą
iżtoodnosisiędowszystkichczłonkówCiałaChrystusowegoiżedlategowyraz„współsłudzy”
niemażadnegoznaczeniaiodnosisiędowszystkichOświadczajążechoćjestprawdąiż
pierwsze wyjaśnienie odnośnie ceny śmierci Chrystusa jako „okupu za wszystkich” i ich
pierwszezrozumienieo„czasienaprawieniawszystkichrzeczy”orazichpierwszeocenienie
„wielkiegopowołania”iichpierwszezrozumienieobecności(parousii)naszegoPanaiczasu
żniwategowiekuiichpojęciaonaturzeludzkiejidzielewybawieniapojednania i odrodzenia
otrzymalizogłoszeńStowarzyszeniatojednakonimyśląiżterzeczyjużdawniejegzystowałyi
przezinnychbyłytłumaczonedlategoteżstarająsięodnaleźćtakiedziełaTwierdzątakżeiż
zastosowanie tego Pisma do nas (Stowarzyszenia)znaczyłobyżejesteśmynieomylnymi
NasiprzyjacielezaśoświadczająiżStowarzyszenienigdynietwierdziłożejestnieomylnymże
ogłoszeniainaukitegożniesąwtensposóbprzedstawianeiżejesttylkoPismoŚwięteijego
znaczenie podawane i zostawioneczytelnikomdoichwłasnegorozsądzeniaDalejoświadczają
iż nigdy nie mogli zauważyć aby jakiegokolwiek inne książki były w stanie dać takie
zadowalającenaukijak„WykładyPismaŚw”ipokrewneimPismaibroszuryStowarzyszenia
JeżelimoglibyznaleźćcoślepszegotowynałożylibywszelkiesumypieniędzynatoWykazują
takżeżeStowarzyszenie„Strażnicy”nigdynietwierdziłoiżustanowiłonaukiowybraniu
Kościołaowolnejłascedlaświataousprawiedliwieniuopoświęceniurestytucjichrzcie itd.,
ależeotymuczysamoPismoŚwięteWykazujądalejiżwrzeczywistościtysiąceksiążekbyły
setkilattemujużwydaneodnośnietychrzeczyatakżewykazujążenigdyprzedmiotytenie
byłytakwyraźnietłumaczonejakwobecnymczasieprzezStowarzyszenieżedawniejszedzieła
zamiastobjaśnićonezaciemniałyizagmatwiałyrozumserceibyłyjednedrugimprzeciwne
NaukizaśStowarzyszeniasąharmonijneizgodnejednezdrugimiczegonigdyprzedtemnie
było
JEDNOSPECJALNEŹRÓDŁOPRZEWIDZIANE
Nasiprzyjaciele ibraciadalejwykazująnam iżbyłobywielkąnidorzecznościąibłędem
przypuszczaćbyteharmonijnenaukipochodziłyodludzilubnapisanebyłyprzypadkowogdyż
todałobymyślżedopieropoośmiusetlatachnieporozumieniawśródchrześcijanktośzludzi
przyprowadziłkażdączęśćSłowaBożegodoharmoniiwyrozumieniaiświatłościbezBoskiej
pomocyOświadczajążeniedobrzebyłobywpodobnysposóbsięzapatrywaćalelepiejprzyjąć
wedługichzrozumieniatocoznajdujesięwEwangeliiMateusza2445odnośnieczasużniwa
Oświadczajątakżeiżwedługzrozumienianiemożnaznaleźćlepszegowytłumaczeniaobietnic
naszegoPanażewewłaściwymczasiewkońcutegowiekuOnmabyćobecnyiwydaze
skarbca swego prawdy – rzeczy stare i noweiżeustanowiwswoimczasiespecjalneźródło”
przezktóreudzielaćbędziebłogosławieństwadomownikomwiarywykazujątakżewielki
przywilejudzielonyinnymktórzybychcielidołączyćsiędotejpracyjako„współsłudzy”Tacy
którzyharmonijnie stalisięwspółsługami”zostaliprzeztowielceubłogosławieniiużycicizaś
którzysprzeciwialisiępracyżniwiarskiejprawdzieiusługiwaniuposzlidoświata„wciemności
zewnętrzne”nominalnegochrześcijaństwa
WykazująnamjeszczeiżwielukaznodzieiksiężyibadaczyBibliiodrzucaipotępianauki
Stowarzyszenia ponieważ myślą iż jest to niemożliwym aby można otrzymać zupełną
harmonięnaukbiblijnychgdyżtegoniezdołaliuczynićnajmądrzejsiludzieminionychstuleci
dlategoteżniechcą badaćBoskiegoPlanuWiekówaleraczejsłuchająteoriioewolucjii
podzielajązapatrywanianaBiblięróżnychwyższychkrytykówitwierdzążetakowajest
„babskąbajką”któraniemożebyćzharmonizowanazsobąiichwłasnymzrozumieniemNasi
oponenci, niebędącwstanienamodpowiedziećczęstogniewająsięnanasNiektórzyznich
publicznieatakująnaszepismaajednocześniebadająprywatnienaszeogłoszeniachełpiącsię
tymiżmajądowodyżePannieużywajużwięcej„tegoźródła”i„tegosługi” abydawał
domownikomwiarypokarmnaczassłusznyInniznówwięcejprzebieglizniechęcajądrugich
abywięcejnieużywalipodręcznikówStowarzyszeniainiepochwalalitakowychagdyzachodzi
kwestiaskąddowiedzielisięoPlanieBożymprzyznająiżotrzymaliwyjaśnienietegożprzez
literaturęStowarzyszeniaprzezktóreimPanwszystkoodnośnieBibliiiwyrokówBoskich
objawiłStarająsięodwrócićmyśliwięcejoświeconychwinnąstronęabyoniterazsamidla
siebie wydobywali klejnoty Boskiej prawdy i że literatura Stowarzyszenia dała im tylko
początekasamipowinniterazsięudoskonalićiżetenaukiStowarzyszeniasąjużdlanichza
stare.
Cinielojalni„współsłudzy”takżejeszczetwierdzążejestwielkimniebezpieczeństwemmieć
poszanowanie dlaStowarzyszeniaidlategojestkonieczniepotrzebnymabyjeodrzucići
odwrócićsięodniegoMówiąoni„BadajmyBiblięaodrzućmypodręcznikiStowarzyszenia
UczyńmywrażenieiżjesteśmywielkimibadaczamiPismaŚwiętegoinauczycielamiisami
dowiedzieliśmy się o tych prawdach Bądźmy więcej pozornie pokornymi i dawajmy
świadectwożenaszympragnieniemjestwywyższyćSłowoBożeibadaćjetylkobezpomocy
podręczników”
PODRĘCZNIKITARCZĄOCHRONNĄ
Przyjacielenasiodpowiadająnamiżnieznajdująsięwżadnymniebezpieczeństwiejeżelimają
poszanowaniedlaStowarzyszenialubkogokolwiekżeichdoświadczeniaodnośniedawaniaczci
ludziomlubsektomnależądoprzeszłościOświadczajążezostaliwyprowadzenizróżnychform
bałwochwalstwa do właściwego poszanowania i czci dla Boga i Jego Słowa przez
Stowarzyszenieanieprzezinnychiżenigdyniesłyszeliotakichnaukachktórebytakwyraźnie
mogłytłumaczyćistrzecludBożyodróżnychbłędnychformuwielbieniaidawaniaczciludziom
i sektom i żeżadneinnePismaniewykazałytakwyraźnegoprawaiwolnościdlaluduBożego
przeciwkoniewolniczymcelomizamiaromszatanabiskupówksiężyministrówistarszych
normalnego chrześcijaństwa Nasi przyjaciele także uznają że VI Tom Wykładów Pisma
Świętegojestdlategobardzonielubianyprzezniektórychponieważtacychcieliby„panowaćnad
dziedzictwemPańskim”
Przyjacielenasiwykazująnamżeoniiojcowieichzgromadzilisiędawniejnastudiabiblijnei
nieotrzymywaliżadnegopożytkudopieroażPanwswoimczasieudzieliłimpodręczników
przezStowarzyszenieWykazująnamtakżeiżignorowanietychpodręcznikówiwyłączanie
nauczycielaktóregoPanposłałbyłoznieważeniemsamegoPanaiJegopomocydlanasktórą
OnnamudzieliłprzezswepodręcznikiWynikiemtakiegopostępowaniabyłobystopniowo
utracenieświatłaawproporcjiutrataduchaświętegoduchaprawdyaostateczniepogrążenie
sięw„ciemnościzewnętrzne”tegoświatainominalnegokosciołazktóregoprzedtemzostali
wyprowadzeni przezSłowoPrawdyOświadczająiżtostosowałobysiędoświniktóraomyta
wracasiędowalaniawbłocieidopsaktórypowracadozwracaniaswegoOświadczajątakżeiż
gdybyonimielipodobniepostąpićtoznaczyłobybrakposzanowaniategoiżbylipowołaniz
ciemnościkudziwnejJegoświatłościbrakocenieniaświatłatejjutrzenki(gwiazdyporannej)
którąPanprzyobiecałiżmiałabyćtymprzedświtemchwalebnegosłońcasprawiedliwości
nowej dyspensacji (2 Piotra 1:19).
Dalej wykazują nam że tomy Wykładów Pisma Świętego są ułożone w systematycznym
porządku są praktycznie samą Biblią i że ten systematyczny sposób tłumaczenia Biblii
doprowadziłichdoobecnegooświadczeniairadościduchaświętegoOświadczająiżwaśnie
Zgłoś jeśli naruszono regulamin