Opuszczenie zakładu karnego – między diagnozą a działaniem.pdf

(3791 KB) Pobierz
Trudnoci w prytoowaniu do życia po
zwolnieniu z akładukarnego– midydiagnoą
adiałaniem
Seria poświęcona klientom pomocy społecznej
Poradnik dla służb społecznych
Irena Dybalska
908124251.020.png 908124251.021.png 908124251.022.png
Publikacjapowtaławramachprojektu„Koordynacjanarecaktywnejintegracji” w ramach
Diałania12„Wparcieytemoweintytucjipomocyiintegracjipołecnej”ProgramOperacyjny
KapitałLudkiwpółinanowanypreUniEuropejkąerodkówEuropejkiegoFunduu
połecnego
Redakcja naukowa: dr Joannatarga-Piasek
Redakcja serii: Agnieszka Hryniewicka
Korekta: Marcin Teodorczyk
Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonane z podaniem źródła.
Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.
1
908124251.023.png
Publikacja powtała w ramach projektu „Koordynacja na rec aktywnej integracji” który jest
realizowany od listopada 2008 r. do grudnia 2013 r. Celem projektu jet podnieienie jakoci i
eektywnoci unkcjonowania intytucji diałających w obare pomocy połecnej na poiomie
amorądowym i centralnym W ramach tworenia pretreni wymiany dowiadceń wiedy i
inormacji obok diałań badawco-analitycnych erokiego pektrum koleń w ramach projektu
aplanowane otało wydanie 28 publikacji
Wród publikacji najdują i poycje o charaktere teoretycnym predtawiające rby
ytemu pomocy połecnej w Polce i Unii Europejkiej ora poycje praktycne o charaktere
podrcników dotycące poobów diałania i rowiąań wartych upowechniania ą one
kierowane do różnych grup odbiorców prede wytkim do pracowników intytucji pomocy
połecnej organiacji poarądowych ora radnych amorądowych i erokiego rodowika
mającego wpływ na ktałtowanie pomocy połecnej w Polce
Preentowana publikacja jet jedną erii powiconej klientom pomocy połecnej w której
predtawiane ą ooby wyklucone ora problemy powodu których naleli i w trudnej ytuacji
życiowej eria publikacji dotycy natpujących kategorii
rodiny niepełne
ooby niepełnoprawne intelektualnie
ooby niepełnoprawne ruchowo,
ooby uależnione
osoby bezrobotne,
osoby starsze,
ooby opucające akłady karne
oiary katatro i klk żywiołowych
eria jet kolejnym podejciem do tego agadnienia ponieważ w 1996 r otały wydane
publikacje o podopiecznych pomocy połecnej jednakże choć nie mieniły i grupy oób którym
udielana jet pomoc to od tego cau mieniła i ytuacja prawna recywitoć ora metody
diałania pracowników ocjalnych a także podejcie do rowiąywania problemów paywnego
zabepiecania podtawowych warunków do życia do aktywnego wpółdiałania w rowiąywaniu
problemu pre klienta pomocy połecnej Klienci tali i predmiotów diałania – jego
podmiotem.
Pocególne poycje w erii otały opracowane pre aproonych przez Instytut
pecjalitów i praktyków ajmujących i daną problematyką Publikacje mają być praktycnym
wkaaniem dla pracowników ocjalnych i innych grup awodowych w orodkach pomocy połecnej
a także pecjalitów atrudnionych w innych intytucjach na prykład w urdach pracy na co dień
tykającymi i wybranymi grupami tak, aby mieli wpólny pogląd na problemy dotykające
klientów pomocy połecnej Diki tym opracowaniom mogą lepiej roumieć woich klientów ich
problemy umieć diagnoować dany problem ora wiedieć kto i w jakim akreie może im pomóc
gdie kierować daną oob po wparcie lub kim wpółpracować w rowiąywaniu danego
problemu Poa tym w publikacjach najdują i wkaania do diałań cyli inormacje jakich
błdów nie popełniać a jakie diałania podejmować Dlatego taralimy i aby w każdej publikacji
były awarte natpujące agadnienia
2
908124251.001.png 908124251.002.png 908124251.003.png 908124251.004.png 908124251.005.png 908124251.006.png 908124251.007.png 908124251.008.png
Diagnoa problemu połecnego – predtawienie deinicji dotycących danego
problemu
oraz
jego
charakterystyki,
np.
przyczyny
problemu,
problemy
wpółwytpujące konekwencje nierowiąania problemu
Charakterytyka połecno-demograicna wybranej grupy klientów – podstawowe
dane połecno-demograicne (np wiek płeć wyktałcenie miejce amiekania)
oób dotknitych problemem ora ich podiał na podtawowe grupy tworenie
portretu pychopołecnego ooby danym problemem wkaanie na podtawowe
ogranicenia i możliwoci tych oób ora ich potreby
Intytucje powołane do wiadcenia pomocy wra kompetencjami – katalog
intytucji wra akreem ich diałań do których można kierować klientów lub
którymi można wpółpracować na rec rowiąania problemów
Prawne uwarunkowania udzielania pomocy – dotpny akre uług i wiadceń
oerta arówno e trony jednotek adminitracji amorądowej jak i e trony
organiacji poarądowych
Wkaania do diałań – praktycne wkaówki prydatne w romowach lub
ytuacjach udielania pomocy pocególnym grupom ora prykłady rowiąań
innowacyjnych które warte ą upowzechnienia.
Wywania tojące pred ytemem pomocy połecnej w odnieieniu do wybranej
grupy.
Każda publikacja awiera pi publikacji diki którym można poeryć wied w danym
akreie ora anek awierający pi klucowych intytucji i lit tron internetowych dotycących
omawianej tematyki.
Publikacje wydawane w ramach projektu „Koordynacja na rec aktywnej integracji” ą
kontynuacją wieloletniej diałalnoci wydawnicej Intytutu Rowoju łużb połecnych który wydaje
caopima („Praca ocjalna” „Problemy Opiekuńco-Wychowawce” „Niepełnoprawnoć i
Rehabilitacja”) ora publikacje warte w ramach erii „Ex Libri Pracownika ocjalnego” Jet to jedna
orm koleniowych prowadonych pre Intytut gdyż obok koleń prowadonych w ormie
tradycyjnej wieda na temat bogatego intrumentarium pracowników ocjalnych jet prekaywana
w publikacjach kiążkowych ora caopimach
3
908124251.009.png 908124251.010.png 908124251.011.png 908124251.012.png 908124251.013.png 908124251.014.png
PITRECI
4
908124251.015.png 908124251.016.png 908124251.017.png 908124251.018.png 908124251.019.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin