artykul3997[1].pdf

(2770 KB) Pobierz
303812899 UNPDF
Sławomir Basak, Janusz Biliński, Sylwester Buta, Krzysztof Kosim, Maciej Kucharski,
Wojciech Maliński, Cezary Popis, Łukasz Rogoza, Andrzej Rutkowski, Tomasz Wakuła,
Marek Wardziński
Modernizacja elektrycznego
zespołu trakcyjnego serii EW60 (6WEb)
sprzedane spółce Koleje Mazowieckie w Warszawie, które posta-
nowiły kompleksowo je zmodernizować. Zdecydowano się na za-
stosowanie rozruchu impulsowego silników, sterowania mikro-
procesorowego i nowego rozwiązania hamulca, modernizację
czoła oraz nowy wystrój wnętrza. Zmiany te były na tyle duże, że
uległo zmianie oznaczenie jednostki na 6WEb.
Elektryczny zespół trakcyjny typu 6WEb przeznaczony jest do
obsługi ruchu podmiejskiego na liniach normalnotorowych, ze-
lektryfikowanych prądem stałym 3000 V. Jednostka składa się
z dwóch wagonów rozrządczych (404Bb i 405Bb), wyposażonych
w kabiny sterownicze, oraz wagonu silnikowego (302Bb), usy­
tuowanego między wagonami rozrządczymi. Zespół 6WEb wypo-
sażony jest w sprzęg automatyczny Scharfenberga i może jeździć
w trakcji wielokrotnej z innymi zespołami tego typu. Połączenia
elektryczne między zespołami trakcyjnymi są realizowane za po-
mocą złącza sterowania wielokrotnego typu Hartinga.
Modernizację przeprowadzono na przełomie lat 2006 i 2007
w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiec-
ki”. Konstruktorzy zaprojektowani nowe wnętrze jednostki, wpro-
wadzili wiele nowoczesnych rozwiązań (toalety próżniowe, elek-
tryczne rampy dla niepełnosprawnych), zmodernizowali czoło
zespołu, kabinę maszynisty. Istotną modernizacją było też zasto-
sowanie przekształtnika trakcyjnego DC­DC opracowanego przez
firmę MEDCOM Warszawa oraz opracowanie nowego układu sta-
rowania hamulcem, opracowanego przez Instytut Pojazdów Szy-
nowych z Poznania.
Podstawowe dane techniczne zmodernizowanego zespołu
przedstawiono w tabeli 1.
Pomiędzy obiema jednostkami występowały drobne różnice bu-
dowy, z których najistotniejszą jest zastosowanie w zespole o nu-
merze 002 wymuszonego chłodzenia silników trakcyjnych. Jed-
nostki były eksploatowane w SKM Gdynia do grudnia 2000 r., po
czym zostały odstawione ze względu na potrzebę wykonania na-
prawy rewizyjnej. Pod koniec 2005 r. obie jednostki zostały
Fot. 1. Zespół EW60 przed modernizacją
Fot. M. Kucharski
Opis zmodernizowanego zespołu trakcyjnego
Pudło
Konstrukcja pudła stalowego poszczególnych wagonów składa
się z ostojnicy pudła, ścian bocznych, ścian czołowych (przed-
niej i tylnej) i dachu. Ostojnica wykonana jest jako konstrukcja
całkowicie spawana z profili walcowanych i giętych. Na czołow-
nicach ostoi przewidziane jest miejsce do zabudowy urządzenia
pociągowo­zderzakowego (sprzęgu typu ZEa i ZEk) oraz kurków
i sprzęgów pneumatycznych oraz gniazd elektrycznych do podłą-
czenia ze współpracującymi wagonami jednostek.
Boczne oparcie pudła na wózkach przy zwiększonym rozsta-
wie sprężyn podpierających narzuciło konieczność poszerzenia
ostojnicy poza podstawowy zarys pudła w miejscach podparcia.
Ściany boczne i szczytowe oraz dach składają się ze szkiele-
tów wykonanych z profili giętych pokrytych od zewnątrz blachami
poszyciowymi. Słupki ścian bocznych oparte są na górnej pozio-
mej półce ostojnicy. Ostoja, ściany oraz dach tworzą jednolitą,
samonośną konstrukcję, półskorupową zapewniającą dużą wy-
trzymałość i sztywność konstrukcji. W przedniej części wagonów
Fot. 2. Zespół EW60 po modernizacji
Fot. W. Maliński
44
5-6 /2007
Elektryczne zespoły trakcyjne 6WE zaprojektowano w la -
tach 80. XX w. w OBRPSz Poznań. Wykonano dwie jed -
nostki, których budowę ukończono w 1990 r. 11 lutego
1993 r. przyjęto je na stan Lokomotywowni Gdynia Ciso -
wa [1], a 17 listopada 1993 r. rozpoczęto eksploatację
jednostek w ruchu pasażerskim.
303812899.013.png 303812899.014.png 303812899.015.png 303812899.016.png
rozrządczych przyspawana jest konstrukcja nośna czoła
wagonu wykonanego z laminatu poliestrowo­szklanego.
Konstrukcja ostoi zapewnia przeniesienie obciążeń
ściskających w osi sprzęgu wielkości 1500 kN. Ostoja nie
została poddana żadnym zmianom podczas modernizacji.
Od strony wewnętrznej szkielety, ściany, podłoga
i dach pokryte są masą dźwiękochłonną i ocieplone wełną
mineralną. Na podłodze wagonu ułożone są drewniane
belki, do których przykręcone są płyty sklejki stanowiące
podłogę. Do ściana i dachu przyspawana jest konstrukcja
nośna, do której przymocowane są panele ścienne i sufi-
towe. Panele wykonane są z laminatu poliestrowo­szkla-
nego.
Tabela 1
Podstawowe dane techniczne zmodernizowanego ezt serii EW60
Typ jednostki 6WEb
Seria EZT według oznaczeń kolejowych EW60
Typ wagonu silnikowego 302Bb
Typ wagonu rozrządczego 404Bb i 405Bb
Układ zespołu R+S+R
Szerokość toru 1435 mm
Znamionowe napięcie zasilania 3000 V DC
Zakres zmian napięcia zasilania w czasie jazdy 2000–3600 V DC
Prędkość maksymalna 100 km/h
Liczba silników 4
Zawieszenie silników typu tramwajowego („za nos”)
Napięcie znamionowe silnika 750 VDC
Moc ciągła silników 4×206 = 824 kW
Przełożenie silnik zestaw 77:20=3,85
Średnica koła wagonu silnikowego: nowe/zużyte 1000/920 mm
Średnica koła wagonu rozrządczego: nowe/zużyte 1000/920 mm
Maksymalna liczba miejsc do siedzenia 147
Liczba miejsc do stania przy zapełnieniu 5 osób/m 2 430
Ogólna liczba miejsc w jednostce 577
Masa wagonu silnikowego 302Bb ok. 53 t
Masa wagonu rozrządczego 404Bb ok. 40 t
Masa wagonu rozrządczego 405Bb ok. 36 t
Łączna masa jednostki nieobciążonej ok. 129 t
Łączna masa jednostki z obciążeniem użytecznym ok. 170 t
Skrajnia B według PN­70/K­02056
Długość jednostki bez sprzęgów 64 280 mm
Długość jednostki ze sprzęgami 64 840 mm
Wysokość wagonu od główki szyny do dachu 3900 mm
Długość wagonu silnikowego 20 940 mm
Długość wagonu rozrządczego 21 175 mm
Rozstaw czopów skrętu (dla każdego wagonu) 15 040 mm
Baza wózka (silnikowego i rozrządczego) 2500 mm
Liczba drzwi w każdym wagonie (na każdej ścianie bocznej) 4
Prześwit drzwi 1180 mm
Średnie przyspieszenie rozruchu do prędkości 35 km/h 0,6 m/s 2
Sterowanie pośrednie, sterownik mikroprocesorowy
System rozruchu impulsowy
Hamowanie elektrodynamiczne, pneumatyczne,
pneumatyczne sterowane elektrycznie
Obwody pomocnicze i sterowania
Źródło napięcia pomocniczego przetwornica statyczna
Napięcia obwodów pomocniczych 24 i 110 V DC, 3×400 V AC
Moc znamionowa wyjściowa przetwornicy 32 kW
Baterie akumulatorów zasadowe niklowo­kadmowe
w technologii włóknistej
Pojemność baterii 100 Ah
Liczba ogniw baterii 72
Wydajność sprężarki głównej 60 m 3 /h
Napęd sprężarki elektryczny 3×400 V AC
Oświetlenie awaryjne żarowe 110 V DC
Oświetlenie jednostki fluorescencyjne
Moc świetlówek 36 i 18 W
Zasilanie świetlówek przekształtnik indywidualny 110 V/110 V
Ogrzewanie przedziałów pasażerskich elektryczne nawiewne
Liczba nagrzewnic w wagonie – silnikowym 302Bb 1
– rozrządczym 404Bb, 405Bb 1
Liczba małych nagrzewnic w wagonie silnikowym 302Bb 4
Moc nagrzewnicy
Wnętrze zespołu
Wyposażenie i rozplanowanie wnętrza jednostki 6WEb jest
funkcjonalne i zapewnia w okresie szczytu przewozowego,
przy równoczesnym dużym zagęszczeniu przystanków,
właściwy przepływ pasażerów. Wagon Ra ma cztery prze-
działy pasażerskie, wagon S – pięć przedziałów pasażer-
skich, a wagon Rb – dwa przedziały pasażerskie, jeden
przedział dla niepełnosprawnych, jedno WC dla niepełno-
sprawnych, jeden przedział ze stojakami dla rowerów.
W zespole 6WEb w pomieszczeniach przeznaczonych
dla pasażerów zastosowane są siedzenia podwójne (dla
czterech pasażerów), siedzenia pojedyncze (dla dwóch
pasażerów) i siedzenia odchylne. Jedno siedzenie odchyl-
ne w przedziale dla niepełnosprawnych wyposażone jest
w pasy bezwładnościowe do zapięcia pasażera na wózku
inwalidzkim.
W przedziałach pasażerskich półki bagażowe umiesz-
czone są nad oknami wzdłuż ścian bocznych. Półki te wy-
konane są jako konstrukcja spawana i skręcana z profili
stalowych.
W każdym przedsionku na ścianach działowych
umieszczone są poziome poręcze wykonane ze stali nie-
rdzewnej. Do wykończenia i usztywnienie krawędzi ściany
działowej została zastosowana rura wykonana ze stali nie-
rdzewnej, stanowiąca jednocześnie pionową poręcz dla
pasażerów stojących w przedsionku.
W przedziałach pasażerskich pomiędzy siedzeniami,
pod oknem przykręcone są stoliki. Stoliki wykonane są ja-
ko klejone z dwóch warstw laminatu poliestrowo­szklane-
go. Pomiędzy siedzeniami zamontowane są śmietniczki
z blachy stalowej, malowanej proszkowo.
W wagonie Rb umieszczono stojak na pięć rowerów.
W ścianach bocznych poszczególnych wagonów za-
stosowano okna pakietowe uchylne. W każdym wagonie
na każdej ze ścian bocznych umieszczone jest po jednym
oknie bezpieczeństwa. W kabinie maszynisty zastosowano
okno przesuwne pakietowe z mechanizmem równowa­
żącym.
Na wagonie Rb zabudowana jest kabina WC przysto-
sowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Ze
względu na eksploatację zespołu w obrębie aglomeracji
warszawskiej kabina została wyposażona w system ubika-
cji z obiegiem zamkniętym.
50 kW
Wydajność wentylatora
5200 m 3 /h
Ogrzewanie kabiny maszynisty
ogrzewacze elektryczne
Klimatyzacja kabiny maszynisty
wymuszona
5-6 /2007
45
303812899.001.png
Na wagonie Rb w podłodze drugiego od czoła przedsionka
zabudowane są rampy wysuwne dla umożliwienia wjazdu osobom
niepełnosprawnym na wózkach.
Do ogrzewania wnętrza zostało zastosowane ogrzewanie na-
wiewne. Na każdym wagonie zamontowana jest jedna nagrzewni-
ca o dużej mocy, a w wagonie silnikowym skrajne przedziały są
dogrzewane nagrzewnicami o małej mocy (poniżej 1 kW).
Na sufitach wagonów silnikowego zamocowane są głośniki
oraz linia świetlna. Załączenie oświetlenia całej jednostki w trak-
cji pojedynczej, jak i wielokrotnej dokonywane jest łącznikiem
umieszczonym na pulpicie maszynisty.
Drzwi
W celu zapewnienia sprawnego ruchu pasażerów wsiadających
i wysiadających w ścianach bocznych poszczególnych wagonów
zespołu 6WEb zostały zastosowane po 4 pary drzwi automatycz-
nych – dwuskrzydłowych, przystosowanych do wysokich pero-
nów. Prześwit drzwi po otwarciu wynosi około 1180 mm. Drzwi
automatyczne mogą być otwierane centralnie z pulpitu maszyni-
sty lub indywidualnie przez pasażera przyciskiem zlokalizowanym
przy drzwiach.
W ścianach szczytowych wagonów silnikowych i rozrządczych
znajdują się drzwi przesuwne, jednoskrzydłowe z pneumatycznym
wspomaganiem otwierania. W ścianach bocznych kabiny sterow-
niczej, z lewej strony znajdują się drzwi skrzydłowe otwierające
się do środka kabiny. Szkielet drzwi wykonany jest z żywicy po-
liestrowej wzmocnionej włóknem szklanym. Drzwi mają szybę
wykonaną ze szkła hartowanego typu „antisol”. Drzwi zaopatrzone
są w odpowiedni zamek zabezpieczający przed dostaniem się do
kabiny osób niepowołanych.
W tylnej ścianie kabiny sterowniczej znajdują się drzwi skrzy-
dłowe, konstrukcji drewnianej. Drzwi zaopatrzone są w odpowied-
ni zamek zabezpieczający przed dostaniem się do kabiny maszy-
nisty osób niepowołanych.
Fot. 3. Zespoły EW60 w końcowej fazie montażu w ZNTK Mińsk Maowiecki
Fot. M. Kucharski
Kabina sterownicza
Kabiny sterownicze znajdują się w obu końcowych częściach ze-
społu i tworzą samodzielne zamknięte pomieszczenia. Wejście
do kabiny sterowniczej umożliwiają drzwi boczne – umieszczone
Fot. 4. Przedział dla pasażerów
Fot. W. Maliński Fot. 5. Przedsionek
Fot. W. Maliński
46 5-6 /2007
303812899.002.png 303812899.003.png 303812899.004.png 303812899.005.png
Rys. 1. Widok ogólny wagonu
na lewej ścianie kabiny – i drzwi umieszczone na tylnej ścianie
kabiny maszynisty, umożliwiające wejście od strony przedziałów
pasażerskich.
Na pulpicie maszynisty umieszczono wszystkie niezbędne
przy prowadzeniu aparaty kontrolne, lampki sygnalizacyjne i urzą-
dzenia sterujące.
Do umożliwienia najwłaściwszego odczytu wskaźników
wszystkie urządzenia są zgrupowane w panele: sterujący, nastaw-
nika jazdy, hamulca, manometrów, wskaźników, monitoringu.
Pulpit sterowniczy jest konstrukcją spawaną z blach i profili
stalowych, do której w górnej części zamocowano płytę pulpitu
wykonaną z laminatu poliestrowo­szklanego. Do pulpitu wkrętami
mocowane są blachy z zamontowanymi przyrządami. Po odkręce-
niu wkrętów można zdjąć płyty, co umożliwia swobodny dostęp
do urządzeń, które są zgrupowane w panele: manometrów, ha-
mulca, sterowniczy, urządzeń kontrolnych i pomocniczych.
Wszystkie te elementy są wbudowane zgodnie z zasadami ergo-
nomii, co ułatwia pracę maszynisty i tym samym zapewnia bez-
pieczniejsze prowadzenie ezt. Konstrukcja metalowa pod pulpi-
tem osłonięta jest przykręcanymi blachami i pokrywami. Po
zdjęciu blach i pokryw zapewniony jest dogodny dostęp do urzą-
dzeń zabudowanych w pulpicie takich, jak: reflektory, wycieracz-
ka, sterownik napędu, listwy zaciskowe itp. W laminacie pulpitu
wykonano dwie otwierane klapy, które umożliwiają dostęp do
urządzeń elektrycznych. Pod pulpitem, w podnóżku, zabudowano
pedały uruchamiające syreny sygnałowe, przycisk nożny rozłą-
czania sprzęgu automatycznego i kasowania SHP.
Nad szybą czołową, w specjalnie przygotowanej ramie, umo-
cowana jest tablica kierunkowa z diodami LED. Usytuowanie ta-
blicy zapewnia pasażerom stojącym na peronie dobrą widocz-
ność komunikatów na niej wyświetlanych. Dostęp do tablicy
kierunkowej jest możliwy poprzez otwarcie klapy nad szybą czo-
łową w kabinie maszynisty.
W celu ochrony maszynisty przed oślepieniem przez promie-
nie słoneczne, w futrynie szyby czołowej zamocowano roletę
przeciwsłoneczną. Ma ona mechanizm zwijający, prowadnice
boczne i materiał, stanowiący ochronę przed słońcem.
W lewym rogu pod sufitem podwieszony jest monitor, służą-
cy do obserwacji obrazu z kamer systemu monitoringu. Monitor
jest zamocowany obrotowo i może być ustawiony w dogodnej do
obserwacji pozycji. Jednostkę 6WEb przystosowywano do za-
montowania radiotelefonu produkcji ZR „Radmor”.
Antenę zamocowano w najwyższym miejscu na dachu każde-
go wagonu rozrządczego.
Na tylnej ścianie kabiny maszynisty umieszczono dwie szafy.
W większej szafie znajduje się kabinowa tablica hamulcowa, ta-
blica z przekaźnikami i listwami zaciskowymi, przetwornicami re-
Fot. 6. Czoło kabiny zespołu
Fot. M. Kucharski
flektorów, przekaźnikami ogrzewania, klimatyzacji, sterowania
drzwi, reflektorów, tablica z urządzeniami sterowania rampą dla
niepełnosprawnych, zawór redukcyjny magistrali drzwiowej
W mniejszej szafie znajdują się: skrzynka generatora czuwaka,
skrzynka generatora SHP, szafka na ubrania. Ponadto na wagonie
Ra w tej szafce zamontowano rejestrator monitoringu, jednostkę
centralną prędkościomierza i filtr prędkościomierza. Urządzenia
w większej szafie montowane są na stalowym szkielecie, w mniej-
szej – na sklejce drewnianej. Szafy obudowane są sklejką oklejo-
ną unilamem. Do udostępniania urządzeń w ścianach wykonano
drzwi zamykane na klucz konduktorski.
W kabinie maszynisty, w osi symetrii wagonu, zamontowano
regulowany fotel maszynisty, umożliwiający dostosowanie go do
wzrostu maszynisty.
W kabinie maszynisty zastosowano elektryczne ogrzewacze
kabinowe, montowane na ścianach bocznych i zakryte osłonami
stalowymi. W blachach osłon grzejników wykonano perforację,
przez którą wypływa ciepłe powietrze. Grzejniki zasilane są napię-
ciem 3000 V.
W kabinie maszynisty na prawej ścianie zamontowano sie-
dzenie odchylne dla obsługi pociągu. Siedzenie to ma mecha-
nizm sprężynowy, który powoduje złożenie się siedzenia, gdy nie
jest wykorzystywane.
Do wycierania szyby czołowej podczas deszczu pod pulpitem
maszynisty w osi pojazdu zamontowano wycieraczkę elektryczną.
Dostęp do mechanizmu wycieraczki możliwy jest po zdjęciu
blach pod pulpitem maszynisty.
5-6 /2007
47
303812899.006.png 303812899.007.png 303812899.008.png 303812899.009.png
Nad kabiną maszynisty zamocowany jest klimatyzator. Przez
dach poprowadzone są kanały z powietrzem, które po przejściu
przez dach zakończone są anemostatami (wyloty rozprowadzające
powietrze w kabinie).
Sprzęgnięcie elektryczne jednostek następuje poprzez połą-
czenie ręczne złączem miedzywagonowym dwóch ezt. Skrzynka
połączeń elektrycznych sprzęgu Scharfenberga nie jest wykorzy-
stywana do przesyłania sygnałów.
Sprzęg krótki służy do łączenia poszczególnych wagonów tej
samej jednostki między sobą. Nie ma on automatycznych urzą-
dzeń do sprzęgania i rozprzęgania. Urządzenie zderzakowo­pocią-
gowe służy do zamocowania sprzęgu w ostoi i przyjmowania sił
wzdłużnych. Odpowiada ono swoją konstrukcją i sposobem dzia-
łania urządzeniu pociągowo­zderzakowemu w sprzęgach automa-
tycznych typu ZEa.
Na czołownicach między wagonami ezt 6WEb znajduje się po
jednej stronie osi wagonu zderzak, a po drugiej stronie płyta opo-
rowa. Zderzaki poprawiają spokojność biegu ezt, likwidując jed-
nocześnie ewentualne szarpnięcia.
Urządzenia mechaniczne na zewnątrz wagonu
Czoła wagonów silnikowych po stronie kabiny sterowniczej wy-
posażono w sprzęgi automatyczne typu ZEa, przystosowane do
łączenia dwóch wagonów sterowniczych sąsiednich jednostek
w jeździe ukrotnionej.
W przejściach międzywagonowych ezt 6WEb znajdują się:
n wałki gumowe osłaniające przejście międzywagonowe dla pa-
sażerów
n mostki przejściowe usytuowane na poziomie podłogi obu są-
siednich wagonów
n sprzęgi krótkie typu ZEk
n przewody pneumatyczne przewodu zasilającego, głównego
oraz sterowniczego
n elektryczne połączenia międzywagonowe.
Na czole zespołu, w dolnej części czołownicy, umieszczono
zgarniacz śniegu.
Na dachu wagonów zabudowano czerpnie do pobierania po-
wietrza do chłodzenia silników trakcyjnych oraz ogrzewania na-
wiewnego. Na dachu wagonu silnikowego mocowane są również
opory hamowania i nagrzewnica powietrza.
Do ostoi wagonu silnikowego zamocowano skrzynie: WN,
przekształtników trakcyjnych, dławików, nawrotnika, wyłącznika
szybkiego dla aparatury elektrycznej, przetwornicy, hamulca
pneumatycznego oraz sprężarki pomocniczej do podnoszenia
pantografu. Konstrukcja tych skrzyń zapewnia dużą szczelność,
tym samym odpowiednie warunki pracy tej aparatury.
W części międzywózkowej wagonów sterowniczych mocowa-
ne są kanały powietrza ogrzewania, sprężarka powietrza, baterie
i skrzynia hamulca.
Wózki
W wagonie silnikowym zastosowane są wózki napędowe typu
3MNd, natomiast w wagonach sterowniczych wózki toczne typu
9ANd. W trakcie modernizacji dokonano zmiany układu hamulca
w obrębie wózka, nie dokonano żadnych zmian w układzie biego-
wym i konstrukcji wózków w stosunku do pierwotnych jednostek
6WE.
Rozmieszczenie urządzeń i aparatów elektrycznych
Do maksymalnego wykorzystania powierzchni wnętrza wagonów
jednostki dla pasażerów większość urządzeń i aparatów elektrycz-
nych zamontowano na podwoziu i dachu wagonów 404Bb, 302Bb
i 405Bb. Na dachu wagonu silnikowego, oprócz pantografów
i urządzeń odgromowych, umieszczono opory hamowania i na-
grzewnice ogrzewania nawiewnego.
Wewnątrz każdego wagonu znajduje się jedna szafka z urzą-
dzeniami i aparatami elektrycznymi, związanymi z przełączaniem
i wyłączaniem zasilania obwodów elektrycznych ezt.
Sprzęgi i zderzaki
Każdy wagon sterowniczy w części czołowej, po stronie kabiny
sterowniczej, ma wbudowany automatyczny sprzęg typu ZEa, zaś
na drugim końcu – krótki sprzęg typu ZEk. Wagon silnikowy na
obu końcach wyposażono w krótkie sprzęgi typu ZEk.
Fot. 7. Sprzęg samoczynny czołowy
Fot. W. Maliński Fot. 8. Międzywagonowe sprzęgi elektryczne Fot. W. Maliński
48
5-6 /2007
303812899.010.png 303812899.011.png 303812899.012.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin