Who's your daddy 2002 DVDRip napisy PL.txt

(61 KB) Pobierz
{0}{60} T�umaczenie: elo125
{60}{125} http://rmvbusters.xorg.pl/
{127}{205} Gotowy? | OK.
{205}{323} B�d� agresywny!| B�d� agresywny!
{355}{505} - Chris poka� mi swojego sztywniaka!|- Uwielbiam twoje pompony!
{508}{588} Jeste� numerem jeden!
{590}{690} - Podoba Ci si�?|- O tak!
{818}{1015} - Prujesz jak skrzyd�owy|- Wiem o tym kotku... w�a�nie tak, w�a�nie tak!
{1110}{1230} Spokojnie kotku, uwa�aj na g��wk�.| To nie jest �winka g�uptasie.
{1232}{1340} - Na�o�y� kocyk na �wink�?| - O tak, na�� kocyk na �wink�!
{1343}{1485} - Lubisz nak�ada� kocyk na �wink�? |- O, tak.
{1570}{1680} Ssij mojego wielkiego kutasa!
{1810}{1918} Chris kochanie, �ni�o ci si� �niadanie?
{1920}{2048} Bo�e, ale ty si� pocisz,|ko�dra jest ca�a mokra.
{2050}{2120} Kochanie.|
{2140}{2188} Mamo!
{2190}{2277} Mamo patrz, wielki paj�k!
{2280}{2395} Paj�k?|Synku, nic tam nie widz�.
{2425}{2538} - Chris, wszystko w porz�dku, tw�j penis jest fioletowy.|- Mamo, nie mo�esz na to patrze�.
{2540}{2605} Kochanie, jestem twoj� matk�|widzia�am twojego penisa ju� wiele razy.
{2605}{2663} Oczywi�cie nigdy nie widzia�am |takiego wytarganego i fioletowego.
{2663}{2738} Mo�e go z�ama�e�, jak spad�e� z ��ka?| Powinnam zadzwoni� po kogo�...
{2738}{2800} Mamo wyjd�! Niczego nie|z�ama�em, chyba bym to wiedzia�.
{2802}{2918} Nie mog� tak po prostu wyj��, z�ama�e� sobie siusiaka.| Daj mamie zerkn�� jeszcze raz.
{2920}{2975} Chyba si� rozchoruje!
{2977}{3048} Co to za czerwone |cholerstwa na twoich plecach?
{3050}{3100} - Jezu prosz� uderz we mnie piorunem.| - Co jest z tym niedorozwojem?
{3102}{3163} - Tw�j brat w�a�nie z�ama� sobie penisa.|- Niemo�liwe!
{3163}{3213} Koniec ogl�dzin, wszyscy wynocha.
{3215}{3373} Stary, ztryni�e� si� na w�asne ��ko.|Ha! I jeszcze ci cieknie.
{3373}{3460} Obgadam ci� jak Mark'a McGuire.
{3463}{3573} Zabij� ci�, je�li nie dzi� to kt�rego� dnia.|Mamo!
{3573}{3663} Niewiarogodne, nie wiem, komu pierwszemu| powiedzie�, dzi�ki Bogu, �e jest e-mail.
{3665}{3800} Danny zostaw go w spokoju.| On nie czuj� si� zbyt dobrze.
{3800}{3917} Kochanie, co znaczy "ztryni� si�"?
{4590}{4750} Przepraszam za to.|To musia� zrobi� jaki� z�y pies.
{4875}{4952} Mi�ego dnia.
{5623}{5683} M�ody cz�owieku...
{5683}{5790} - M�ody cz�owieku, chcesz wzi�� motorower?| - To...
{5790}{5842} - Tak czy nie?| -Tak.
{5845}{5890} Wi�c za�� kask i �adnych ale.
{5890}{6048} To dla twojego dobra, setki tysi�cy os�b maj�|wypadki w drodze do szko�y jad�c motorowerem.
{6050}{6288} Twoja matka ma racj�, statystyki nie k�ami�.|Kask albo nie bierzesz motoroweru. Bez dyskusji!
{6495}{6695} Hej, wygl�dasz dobrze dziecinko.| Kijem b�dziesz si� op�dza� od dziewczyn.
{7178}{7340} - Fajny kask, ofermo!| - Napraw sobie �wiat�o frajerze.
{7980}{8040} Niez�y skuter...
{8042}{8113} ...cioto.
{8278}{8340} Ch�opaki dajcie spok�j.
{8342}{8375} B�d�cie lud�mi.
{8378}{8458} Nic ci nie jest, ma�y cz�owieku?
{8460}{8545} Nie dotykaj mnie!
{8550}{8630} Nie po twarzy!
{8835}{8950} - Hughes. Sp�ni�e� si�.|- Nie, doko�czy�em to w nocy.
{8950}{9050} Termin min�� wczoraj| o 17:00, a nie w nocy.
{9053}{9125} Przepraszam mia�em do ciebie zadzwoni�,|ale pracowa�em do p�na w sklepie...
{9128}{9245} Hughes, jeste� najlepszy| reporterem w mojej ekipie.
{9245}{9397} Zaraz po mnie. Twoje przywi�zanie do szczeg��w, |nie jest na poziomie dziennikarza z liceum.
{9400}{9517} Ale je�li chcesz by� reporterem |i tego pragniesz ze wszystkiego na �wiecie...
{9520}{9642} to wiedz, �e tutaj chodzi| o terminy i po�wiecenie.
{9645}{9765} Je�eli pisa�bym do prawdziwej|gazety, a nie uczelnianej
{9767}{9880} jestem pewny, �e twoja gadka mia�aby jakie� znaczenie.| Zerknij na m�j artyku�...
{9883}{10025} Nie, ja musz� wyda� gazetk�.| Dzia� dystrybucji liczy na mnie...
{10025}{10153} dzie� po dniu, je�eli raz dam|plam� to padnie ca�y ekosystem...
{10155}{10305} Bycie redaktorem gazetki szkolnej to|nie jest praca tylko dodatkowe zaj�cie.
{10305}{10430} Powinna� si� wyluzowa� i si� zabawi�.
{10438}{10508} Trafiony.
{10528}{10610} - Nic Ci nie jest?|- Nie, nie.
{10613}{10785} Powinienem by� j� zobaczy�.| �smoklasi�ci robi� si� zawzi�ci.
{10815}{10900} C�, do rzeczy...
{10910}{11010} Zastanawia�am si�, czy...
{11053}{11133} ...czy poszed�by� ze mn�?..
{11133}{11215} na Wiosenne Szale�stwo.
{11215}{11330} - Wiosenne Szale�stwo?|- Razem.
{11350}{11453} C� to nie by�aby randka.
{11538}{11650} Nie, mogliby�my razem pracowa�.
{11667}{11770} Kto si� ubiera w co?|Kto umawia si� z kim?
{11770}{11830} Kto z kim chce si� spotka�|i dlaczego nie z kim� innym?
{11830}{11888} Wiosenne Szale�stwo.
{11890}{12028} Ju� zaplanowa�em zaprosi�|kogo�, na randk�.
{12083}{12217} Ale dzi�ki,| na pewno by�my si� razem �wietnie bawili.
{12217}{12295} W porz�dku. | Nie ma sprawy.
{12295}{12428} My�la�am, �e nie|latasz za dziewczynami.
{12435}{12628} Tak naprawd� to lepiej dla mnie,|poniewa� wyg�upi�am si� wybieraj�c...
{12655}{12733} ...zapinacza.
{12747}{12870} Dobra, wi�c... |mi�o si� rozmawia�o.
{13035}{13125} - Chyba znowu b�d� wymiotowa�.|- A tobie co si� sta�o?
{13128}{13213} Erin! |Zrobi�em wszystko co mi kaza�e�.
{13213}{13280} Sta�em wyprostowany, wypi��em |klat� i zaprezentowa�em klejony.
{13280}{13418} I wesz�a. Jak b�stwo| Czu�em, �e jestem gotowy zaprosi� j� do ta�ca...
{13420}{13575} I bum, pojawi�o si� ciasto, kt�re |mama zrobi�a dla mnie 2 dni temu.
{13575}{13647} - Zwymiotowa�e� na ni�?.|- My�l�, �e dobrze sobie z tym poradzi�em.
{13650}{13807} Odwr�ci�em si� i uda�em, �e b�d� kaszla� |i zwymiotowa�em na swoj� r�k� w drodze do toalety.
{13810}{13870} Mniej wi�cej.
{13872}{13945} Pewnie pomy�la�a, �e|si� zdenerwowa�em...
{13947}{14032} albo jestem nie�mia�y.
{14035}{14215} - Dzie� dobry dziewczyny, szukacie zabawy.|- To ten, kt�ry si� zarzyga� na oczach Erin.
{14215}{14347} Po tym ona si�|pop�aka�a i rozchorowa�a.
{14350}{14440} Jeszcze od niego �mierdzi.
{14440}{14510} A co z tob�.|Dzisiaj wielki dzie�, co?
{14510}{14568} Zajebista Brittany Van Horn!
{14568}{14693} - Nie wiem czy dam rad�.|- Zamknij si�. Brittany jest doros�� dup�!
{14693}{14715} Co jest bardzo podniecaj�ce.
{14715}{14855} Trzech r�nych ginekolog�w o�wiadczy�o si� jej.| S� lekarzami wiedz� co dobre!
{14855}{14945} - Boj� si� poprosi� j� do ta�ca.|- Czego si� boisz?
{14945}{14985} �e b�dzie �mia�a si� |z twojej brzydkiej twarzy?
{14988}{15110} �e jaki� inny popularny dzieciak b�dzie ciebie napi�tnowa�.|Tak jak ta dziwaczka rok temu.
{15113}{15253} Tacy jak my s� stworzeni|do takich rytua��w.
{15365}{15435} Brittany.
{15963}{16025} Chris.
{16025}{16115} Nie, tylko nie tu.
{16140}{16288} - Nie teraz. Tylko nie teraz!|- We� mnie, Chris.
{16295}{16357} Go�a babcia. | Ca�kowicie.
{16357}{16488} - Pierwsza Baza: poca�uj Brittany.|- W po�czochach.
{16490}{16600} Druga Baza: dotknij Brittany.
{16603}{16647} Trzecia baza:...
{16650}{16750} Strzel palc�wk� Brittany!
{16865}{17020} Brittany...|P�jdziesz ze mn� na Wiosenne Szale�stwo?
{17222}{17305} To by�o okropne.|Nawet Pan Torkenbush si� �mia�.
{17305}{17405} Po co w og�le j� pyta�em?|To twoja wina, ty mnie do tego nak�oni�e�.
{17405}{17503} - Takie rzeczy przytrafiaj� si� ka�demu.|- Niby komu?
{17503}{17535} Tobie.
{17538}{17570}I mnie.
{17570}{17715} Czy nie martwi ci� nasze, �e |wspomnienia z liceum s� do bani?
{17715}{17840} Nie martwi ci�, �e w przysz�o�ci, kiedy |ludzie b�d� opowiada� o szkolnych frajerach...
{17840}{17928} b�d� m�wili o nas?
{17982}{18043} Liceum jest tym czego si� nauczy�e�.
{18043}{18215} Ja na przyk�ad nauczy�em si�, �e nadal mo�na| wymiotowa� nawet jak ju� si� my�li, �e si� sko�czy�o.
{18215}{18245} Tak samo jest z pierdzeniem.
{18245}{18315} - O czym ty m�wisz?|- M�wi� powa�nie, Adamie.
{18318}{18428} To powinien by� najlepszy czas| w naszym �yciu, ale nie jest.
{18430}{18480} Po�owa naszego �ycia ju� przepad�a.
{18480}{18645} Kim my jeste�my? Na czym stoimy?|Jak zostaniemy zapami�tani?
{18645}{18720} O pra�ynki.
{18760}{18863} Witam, panie.|Wielki dzie� dla naszej dru�yny.
{18863}{18955} Adam zarzyga� na Erin, a Chris narobi�| sobie wstydu na lekcji historii.
{18957}{19053} Nie polecia�o bezpo�rednio na ni�. |Wi�kszo�� polecia�o na r�k�.
{19055}{19115} To by�a algebra, a nie historia.
{19115}{19288} Tak, to wszystko zmienia.| Teraz dopiero jeste�my popularni.
{19310}{19390} Dupki!| My�la�em, �e g�osowali�my na barbarzy�c�w?
{19390}{19503} - Co ty do diab�a masz na sobie?|- Barbarzy�ca.
{19503}{19582} - Jestem barbarzy�c�. | - Wygl�dasz jak jaka� brzydka, ow�osiona laska.
{19582}{19615} Czy to makija� twojej mamy?
{19615}{19740} - Z�a papugo, jakie g�osowanie?|- Tydzie� temu, na spotkaniu? Jest tam kto�?
{19743}{19865} Rozmawiali�my o przebraniu si� za barbarzy�c�w,| �eby�my mogli �atwiej si� w to wczu� pod koniec roku.
{19865}{19982} - Rozmawiali�my ale nie g�osowali�my.|- To Murphy o tym gada�.
{19985}{20093} - Ale my go zignorowali�my.|- Dobra, zr�bmy to teraz, g�osujemy?
{20095}{20172} Wszyscy, kt�rzy s� za|przebraniem si� za barbarzy�c�w...
{20172}{20275} podnie�cie r�ce! |Wysoko!
{20297}{20510} - Chris, twoi starzy wyje�d�aj� w ten weekend?|- Racja, b�dzie czas na imprezk�!
{20757}{20832} Hudson Reed.
{20925}{21070} Czy wszyscy widz� go jak|idzie, w spowolnieniu?
{21650}{21757} Co jest z tym go�ciem.|Sp�dzi� ca�e swoje �ycie na pierwszym miejscu.
{21760}{21855} A ja zawsze na ostatnim.| Czy to si� kiedy� zmieni?
{21857}{21997} Mo�e ja by�em popularny w poprzednim �yciu.| Mo�e w r�wnoleg�ym �wiecie.
{21997}{22168} - Ja jestem Hudsonem Reed, a on jest mn�.|- To jak w filmie o zamianie miejscami.
{22170}{22278} - Kiedy b�dzie moja kolej byciem Hudsonem?|- Mo�e wymienimy si� kartami?
{22278}{22368} Co ty robisz?| Nie tutaj!
{22368}{22475} Do�� tego, mam ju�|dosy� tego wszystkiego.
{22475}{22550} Nie jeste�my nieudacznikami.
{22550}{22628} Mo�e w innej szkole by�my|byli tymi fajowymi go��mi.
{22628}{22770} Nie mam zamiaru sko�czy� |t...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin