Zombieland R5 LiNE XviD-DEViSE.txt

(36 KB) Pobierz
{600}{641}{y:i}Ach, Ameryka.
{643}{725}{y:i}Chcia�bym m�c rzec,|{y:i}�e to jeszcze Ameryka.
{725}{809}{y:i}Jednak nie ma kraju|{y:i}bez ludzi.
{840}{898}{y:i}A tu nie ma ludzi.
{1295}{1345}{y:i}Nie, drodzy przyjaciele.
{1347}{1454}{y:i}Teraz to Stany Zjednoczone|{y:i}Zombielandu.
{1510}{1605}{y:i}Niesamowite,|{y:i}jak szybko ze "�le"
{1605}{1649}{y:i}robi si� "przesrane".
{1651}{1742}{y:i}Czemu �yj�,|{y:i}skoro inni s� ju� trupami?
{1742}{1798}{y:i}Dzi�ki w�asnemu kodeksowi.
{1801}{1859}{y:i}Zasada nr 1:
{1860}{1919}{y:i}kondycja.
{1921}{2019}{y:i}Nie trzeba t�umaczy�,|{y:i}�e po wybuchu epidemii
{2019}{2103}{y:i}grubasy by�y pierwsze|{y:i}do odstrza�u.
{2178}{2221}{y:i}Biedny spa�lak.
{2254}{2335}{y:i}Lecz wraz z post�puj�c�|{y:i}pandemi� i chaosem,
{2336}{2399}{y:i}szybki bieg ju� nie wystarczy�.
{2401}{2503}{y:i}Trzeba by�o mie� bro�|{y:i}i umie� si� ni� pos�ugiwa�.
{2503}{2594}{y:i}Tu pojawia si�|{y:i}zasada nr 2: dobi�.
{2622}{2717}{y:i}Kiedy nie wiadomo,|{y:i}czy trupy s� ju� trupami,
{2717}{2775}{y:i}nie ma co oszcz�dza� naboi.
{2777}{2843}{y:i}Jeszcze jeden strza� w g�ow�.
{2873}{2970}{y:i}Ta pani nie musia�a|{y:i}by� hamburgerem.
{2971}{3043}{y:i}Nie musia�a i nie powinna.
{3044}{3119}{y:i}Zombiaki szybko|{y:i}si� wycwani�y.
{3120}{3202}{y:i}Jako� potrafi� wyczu�|{y:i}chwil� s�abo�ci.
{3202}{3292}Nie mo�na ju� w spokoju|postawi� klocka?
{3419}{3517}{y:i}Zasada nr 3:|{y:i}uwaga na toalety.
{3560}{3645}{y:i}Kiedy zombiak�w|{y:i}jest ju� wi�cej ni� ludzi,
{3646}{3716}{y:i}wtedy nie ma sentyment�w.
{3717}{3818}{y:i}Je�li dziewczynki z osiedla|{y:i}zmieni�y si� w potwory,
{3822}{3907}{y:i}chyba pora sko�czy�|{y:i}z podw�zkami.
{4031}{4125}{y:i}Trzeba my�le� o sobie.|{y:i}I tu mamy zasad� nr 4.
{4129}{4178}{y:i}Do�� podstawow�.
{4340}{4389}{y:i}Zapina� pasy.
{4391}{4456}{y:i}To b�dzie ostra jazda.
{4490}{4578}<<KinoMania SubGroup>>|http://kinomania. org
{4953}{5006}w roli g��wnej
{5147}{5227}ZOMBIELAND
{5286}{5359}w pozosta�ych rolach
{5800}{5861}muzyka
{6289}{6396}zdj�cia
{6632}{6713}scenariusz
{6751}{6854}re�yseria
{7012}{7077}{y:i}Ten tam na dole to ja.
{7079}{7189}{y:i}Jestem w Garland, Teksas.|{y:i}Obskurne miasto, nie przez zombie.
{7193}{7313}{y:i}Miesi�ce po tym, jak pacjent zero|{y:i}wzi�� k�s ska�onego kotleta.
{7317}{7412}{y:i}Nied�ugo mog� by� ostatnim|{y:i}niekanibalem w kraju.
{7416}{7559}{y:i}To dziwne z uwagi na moje fobie|{y:i}i zesp� jelita dra�liwego.
{7563}{7660}{y:i}Na swoje szcz�cie|{y:i}nie mia�em bliskich.
{7663}{7746}{y:i}Nie ryzykowa�em|{y:i}i przestrzega�em kodeksu.
{7747}{7779}{y:i}W�asnego.
{8213}{8268}ZASADA NR 1:|KONDYCJA
{8846}{8886}Ano tak.
{9439}{9501}ZASADA NR 4:|ZAPINA� PASY
{9538}{9587}Kurwa ma�.
{10037}{10109}ZASADA NR 2:|DOBI�
{10179}{10273}{y:i}Na pocieszenie|{y:i}mia�em gdzie si� wypr�ni�.
{10379}{10463}{y:i}Kolejna zasada:|{y:i}mie� lekki baga�.
{10463}{10522}{y:i}Nie chodzi tylko o torby.
{10524}{10584}{y:i}Zawsze by�em samotnikiem.
{10586}{10679}{y:i}Ju� wcze�niej unika�em ludzi|{y:i}jakby byli zombiakami.
{10680}{10747}{y:i}A jak ju� nimi s�,|{y:i}troch� mi ich brak.
{10749}{10839}{y:i}Jestem w drodze z akademika|{y:i}w Austin, Teksas
{10839}{10880}{y:i}do Colombus, Ohio.
{10882}{10933}{y:i}Licz�, �e rodzice �yj�.
{10935}{10985}{y:i}Cho� nie byli�my blisko,
{10988}{11059}{y:i}mi�o by�oby ujrze�|{y:i}znajom� twarz.
{11060}{11171}{y:i}Jak�kolwiek bez krwi na ustach|{y:i}i surowego mi�sa w z�bach.
{13278}{13306}Dzi�kuj�.
{13481}{13579}- Czego szukasz?|- Niczego. Mam tak� list�.
{13579}{13641}To tylko moja torba.
{13715}{13802}- Jak masz na imi�?|- �adnych imion.
{13802}{13871}�eby�my si�|za dobrze nie znali.
{13877}{13957}Przewr�ci�by� alkohol no�em.
{13969}{14054}- Nie musisz...|- Dok�d zmierzasz?
{14083}{14132}Do Colombus. A ty?
{14150}{14194}Do Tallahassee.
{14292}{14350}- Chcesz?|- Jeden i szlus.
{14353}{14399}Tak m�wi�. Raz kiedy�.
{14461}{14547}Tallahassee i Colombus|s� na wsch�d.
{14548}{14630}- No i?|- No i... Tallahassee...
{14635}{14703}Mo�e przejedziemy|kawa�ek razem?
{14705}{14767}Pos�uchaj, Colombus.
{14773}{14884}Nie�atwo si� ze mn� dogada�,|a ty wygl�dasz na upierdliwca.
{14923}{14996}Daj� nam szanse|gdzie� do Texarkany.
{14997}{15048}Tam mnie podrzucisz?
{15074}{15148}Narwana z ciebie pierdo�a.
{15149}{15227}Lepiej zapnij pasy|dla bezpiecze�stwa.
{15229}{15320}Ju� wiem,|�e b�dziesz wkurzaj�cy.
{15335}{15447}{y:i}Cho� dzia�a�em w pojedynk�,|{y:i}z nim by�em bezpieczniejszy.
{15450}{15513}{y:i}Rozpierducha to jego bran�a.
{15515}{15563}Interes si� kr�ci.
{15587}{15684}{y:i}Szybko wysz�a na wierzch|{y:i}jego jedyna s�abo��.
{15708}{15801}- Co tu robimy?|- Ogl�damy ci�ar�wk� Hostess.
{15801}{15883}W�a�nie widz�. I co?
{15884}{15951}Zjad�bym sobie Twinkie.
{16048}{16087}Idziesz?
{16104}{16177}Tak. Momencik.
{16254}{16316}To jakie� jajca?
{16317}{16398}Nie. Lepiej te� si� rozgrzej.
{16400}{16491}Przy schodzeniu na d�|to bardzo wa�ne.
{16492}{16531}Nie wierz� w to.
{16533}{16621}Lew si� rozgrzewa|przed skokiem na gazel�?
{17215}{17253}Sno Balle?
{17332}{17406}A gdzie, do ciula, Twinkie?
{17408}{17451}Lubi� Sno Balle.
{17454}{17533}Nie znosz� kokos�w.|Konsystencji, nie smaku.
{17553}{17591}�wie�e.
{17637}{17719}To jeszcze nie koniec.
{17802}{17914}Powinni�my jecha� dalej,|ale musz� nauczy� kreta p�ywa�.
{17914}{17960}- Serio?|- Tak.
{18110}{18176}{y:i}Wiem. Znowu. Tak szybko.
{18177}{18251}{y:i}Cierpi� na chroniczne l�ki.
{18351}{18420}{y:i}Tak naprawd�|{y:i}zawsze mia�em fobie.
{18421}{18481}{y:i}Wiele rzeczy mnie niepokoi�o.
{18482}{18590}{y:i}Cofaj�ce si� fale morskie,|{y:i}Miko�aje w domach towarowych,
{18594}{18648}{y:i}opiekowanie si� dzieckiem.
{18651}{18757}{y:i}Ale czym�, czego boj� si�|{y:i}nawet bardziej ni� zombiak�w,
{18757}{18809}{y:i}s� cholerne klauny.
{18890}{18956}{y:i}Kiedy boisz si� wszystkiego,
{18957}{19003}{y:i}przestajesz wychodzi�.
{19005}{19067}{y:i}Tak mia�em przed Zombielandem.
{19069}{19173}{y:i}Pi�tek wieczorem.|{y:i}Trzeci tydzie� z rz�du w pokoju.
{19177}{19270}{y:i}"World of Warcraft".|{y:i}Masa karton�w po pizzy.
{19270}{19337}{y:i}Code Red Mountain Dew.
{19338}{19387}{y:i}Duma - nie stwierdzono.
{19389}{19436}{y:i}Godno�� - od dawna brak.
{19438}{19524}{y:i}Dziewictwo - mo�na pospekulowa�.
{19537}{19617}{y:i}Zawsze chcia�em|{y:i}pozna� dziewczyn�,
{19618}{19689}{y:i}zakocha� si�,|{y:i}przedstawi� j� rodzicom.
{19690}{19785}{y:i}Jako �e moi starzy|{y:i}te� s� aspo�ecznymi paranoikami,
{19785}{19843}{y:i}mo�e ona przedstawi mnie swoim.
{19845}{19938}{y:i}Wreszcie mia�bym|{y:i}niepatologiczn� rodzin�.
{19939}{19990}408!
{20001}{20064}Jest tu kto?|To nag�y wypadek.
{20065}{20148}{y:i}Zwykle nie otwieram,|{y:i}gdy s�ysz� panik�,
{20150}{20213}{y:i}ale s�siadka 406|{y:i}to gor�ca laska.
{20332}{20391}Dzi�kuj�, dzi�kuj�.
{20415}{20460}Mi�o ci� pozna�.
{20583}{20623}Prosz�.
{20786}{20854}- Mountain Dew?|- Code Red.
{20855}{20934}Golden Grahams.|Chrupi�ce, bo z woreczka.
{21027}{21071}Co si� wydarzy�o?
{21120}{21200}By� bezdomny i chory.
{21208}{21295}Wraca�am z baru.|Rozmawia�am przez telefon.
{21297}{21381}Zacz�� biec sprintem|w moim kierunku.
{21398}{21509}To nie by� zwyk�y bieg,|tylko sprint.
{21509}{21590}My�la�am, �e mo�e|ucieka przed kim�
{21591}{21674}albo kogo� goni,|ale ca�kiem mu odbi�o.
{21675}{21724}Mo�e by� na�pany.
{21778}{21832}Nie s�ysza�e� najgorszego.
{21897}{21949}Chcia� mnie ugry��.
{21970}{22040}Fakt, to najgorsze.
{22056}{22136}Przepraszam.|Strasznie si� boj�.
{22137}{22179}I s�usznie.
{22181}{22235}Bezdomny chcia� ci� zje��.
{22238}{22294}To akurat pow�d do strachu.
{22295}{22393}Ja si� boj� byle czego.|Klaun�w z czerwonymi nosami.
{22393}{22516}Albo �cierek, kt�rymi wycieraj�|sto�y w knajpach po jedzeniu.
{22516}{22555}Serio?
{22574}{22644}Wa�ne, �e jestem przy tobie.
{22645}{22717}Nie wyjd�, dop�ki tu jeste�.
{22739}{22811}Mog� si� chwil� zdrzemn��?
{22812}{22857}Jasne.
{22859}{22903}Dzi�kuj�.
{22924}{22994}{y:i}Pomijaj�c bezdomnego kanibala,
{22995}{23046}{y:i}jest jak we �nie.
{23048}{23167}{y:i}Zawsze chcia�em za�o�y�|{y:i}dziewczynie w�osy za ucho.
{23202}{23259}- Dobranoc.|- Dobranoc.
{23619}{23670}O Bo�e!
{23672}{23734}Dobrze si� czujesz?
{23866}{23902}Przesta�.
{23904}{23963}Co ty robisz?
{24102}{24184}Nie podchod�, 406.|Nie chc� robi� ci krzywdy.
{24510}{24582}Tak mi zajebi�cie przykro.
{25488}{25537}{y:i}Nikomu nie mo�na ufa�.
{25540}{25681}{y:i}Raz da�em dziewczynie si� zbli�y�,|{y:i}a ona chcia�a mie� mnie w ustach.
{25969}{26017}B�agam.
{26019}{26063}Wys�uchaj mnie...
{26065}{26114}406.
{26116}{26174}Je�li tam jeste�...
{26175}{26211}To tylko choroba.
{26554}{26610}ZASADA NR 2:|DOBI�
{26646}{26737}{y:i}To by� m�j pierwszy zatarg|{y:i}z plag� XXI wieku.
{26741}{26840}{y:i}Z choroby w�ciek�ych kr�w|{y:i}powsta� w�ciek�y cz�owiek,
{26844}{26901}{y:i}a z niego w�ciek�y zombiak.
{26903}{26972}{y:i}M�zgi puch�y,|{y:i}temperatura skaka�a,
{26973}{27086}{y:i}wzrasta�a nienawi��, przemoc,|{y:i}a g��d by� niewyobra�alny.
{27086}{27156}Ty kieruj, ja b�d� pcha�.
{27312}{27397}Podobno jest jaki�|nieska�ony rejon.
{27397}{27455}- Na wsch�d?|- Te� s�ysza�e�?
{27457}{27567}Tu m�wi�, �e na wsch�d,|a tam, �e na zach�d.
{27571}{27620}To wszystko bzdury.
{27622}{27700}Tak jakby pingwin|na biegunie p�nocnym
{27701}{27795}us�ysza�, �e teraz|�adnie jest na po�udniowym.
{27795}{27873}Na biegunie p�nocnym|nie ma pingwin�w.
{27874}{27945}Chcesz sprawdzi�,|jak mocno lutuj�?
{27986}{28026}To jak?
{28028}{28096}Kiedy ostatnio przetyka�em rur�?
{28097}{28138}Mia�e� cztery kolana.
{28141}{28209}Kisi�e� og�rka.
{28211}{28269}Nadziewa�e� na ber�o.
{28271}{28351}- Niebo stan�o otworem.|- Kocha� si�.
{28353}{28396}Po prostu seks.
{28469}{28513}Trzy tygodnie temu.
{28516}{28586}Na ty�ach opuszczonego|wozu kuriera.
{28588}{28669}- Chrzanisz.|- Nie, jecha�em na wsch�d.
{28669}{28717}Ona na zach�d.
{2...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin