Życie po ludziach-Life After People 2008 [DVDRip. XviD-DOCUMENT].txt

(65 KB) Pobierz
00:00:02: Co si� wydarzy je�eli ka�dy cz�owiek zniknie | z powierzchni ziemi.
00:00:16: W pewnym momencie przysz�o�ci,
00:00:19: to mo�e spotka� nasz� planet�.
00:00:24: To nie jest historia
00:00:25: w jaki spos�b mo�emy znikn��.
00:00:29: To jest historia o tym co si� wydarzy
00:00:31:kiedy ju� pozostawimy �wiat po sobie.
00:00:35: {y:b}{c:$ffda50}T�umaczenie: Undahun & Chebus| {y:b}Dx-teaM GrouP
00:00:39: {y:b} Korekta|{y:b} {c:$#FF8C00} Undahun
00:00:46: {y:b} {c:$ffda50} �ycie po ludziach
00:00:50:{y:b}{c:$ffda50}Specjalne Pozdro dla ludzi z ST-1| {y:b}{c:$#FF8C00}Chudego, Boba, Pana B., Mario, |{y:b}{c:$#FF8C00}Nastera, Skejta i Biedrony
00:00:55: Znikni�cie ludzi | brzmi jak science fiction.
00:01:02:Ale w ko�cu nastanie taki dzie� jak ten.
00:01:07: Dzie�, w kt�rym ludzie | nie b�d� ju� chodzi� po ziemi.
00:01:16: Nie jest niczym nowym wyobra�enie | o znikni�ciu ludzi z powierzchni ziemi.
00:01:20: Od dawien dawna s�yszymy opowie�ci
00:01:22: o Armageddonie czy Apokalipsie.
00:01:25: Jeste�my jednak pierwszym pokoleniem,
00:01:26: kt�re mog�oby poprzez umy�lne dzia�ania,
00:01:29: spowodowa� sw�j w�asny S�d Ostateczny.
00:01:34:Jak mo�e wygl�da� �ycie po ludziach?
00:01:40: Jeste�my naznaczeni przez... nasze mity | o w�asnym zniszczeniu.
00:01:48: Ale sp�jrzmy inaczej
00:01:50: "Hej, to mo�e przynie�� |zmiany dla kogo� jeszcze "
00:01:54: Co one zrobi�, je�eli ju� odejdziemy?
00:02:01: Co zrobi Ziemia, kiedy ja odejd�?
00:02:05:To jest najnaturalniejsze pytanie na �wiecie.
00:02:09: Pierwszy dzie� bez ludzi.
00:02:19: Czas przesta� biec dla cz�owieka.
00:02:31: Nasz pobyt na planecie jest zako�czony.
00:02:42: Witamy na Ziemi,
00:02:45: Ludzka populacja : ZERO.
00:02:57: W godzin� po naszym znikni�ciu,
00:03:00: �wiat�a zaczn� gasn�� | na ca�ym �wiecie.
00:03:08: Wi�cej ni� 70 procent energii | wytwarzanej w Stanach Zjednoczonych
00:03:12:jest generowane przez |palenie paliw kopalnych.
00:03:17: Elektrownie tak d�ugo b�d� kontynuowa�y | produkcj� energi
00:03:20: nim paliwa nie zostan� zu�yte.
00:03:25: Je�eli nie b�dzie komu
00:03:26: dostarczy� paliwa do generator�w energii
00:03:30: Stanie si� to bardzo szybko.
00:03:31: Zanim �wiat�a zaczn� gasn�� na ca�ym �wiecie.
00:03:39: Jest ma�o prawdopodobne by | elektrownie energii atomowej przetrwa�y.
00:03:43: Przeci�tny reaktor posiada wystarczaj�c� ilo�� paliwa | by pracowa� jeszcze przez dwa lata.
00:03:47: Ale bez ludzi, zu�ywaj�cych energi� | wytworzon� przez reaktor,
00:03:52: zostan� one automatycznie |przestawiane do bezpiecznego trybu
00:03:57: w czasie kr�tszym ni� dwa dni.
00:04:01: Nawet elektrownie wiatrowe | nie mog� pracowa� wiecznie.
00:04:04: Turbiny wymagaj� odpowiednich nastaw
00:04:07: i smarowania podzespo��w | �eby utrzyma� je sprawnymi.
00:04:12: Je�eli nie b�dzie nikogo | by obs�ugiwa� turbiny,
00:04:15: energia nie zostanie wytworzona.
00:04:20: Je�eli zak�ady produkcji energii stan� ,
00:04:23: przerwa w dostawie wysokiego napi�cia
00:04:24: przyczyni si� do lawiny
00:04:25: negatywnych zdarze� na ca�ym �wiecie.
00:04:30: Po kilku tygodniach ca�a planeta pogr��y si� | w g��bokich ciemno�ciach.
00:04:34: Takie zdarzenie nie mia�o miejsca | odk�d ludzie gromadzili si� wok� ognisk.
00:04:41: By� mo�e, ostatni blask sztucznych �wiate� na ziemi
00:04:45: b�dzie widoczny |na ameryka�skim po�udniowym zachodzie.
00:04:52: Tutaj wzosi si� pot�na tama.
00:04:54: Dla generator�w energii wodnej | nieobecno�� ludzi ma niewielkie znaczenie.
00:05:01: �r�d�o paliwa jest faktycznie nieograniczone.
00:05:04: W obr�bie tamy nasz zapas paliwa | to w�a�ciwie woda,
00:05:08: w zbiorniku retencyjnym w Lake Mead, |kt�ry znajduje si� za tam�.
00:05:14: Tak wi�c, jak d�ugo b�dzie woda w zbiorniku
00:05:16: ta elektrownia b�dzie pracowa�,
00:05:22: i je�eli woda ze zbiornika
00:05:24: b�dzie dalej dostarczana do hydro-turbin.
00:05:30: Te generatory energii pracuj� automatycznie | i b�d� dalej pracowa�y
00:05:34: tak d�ugo jak wszystkie systemy | b�d� funkcjonowa�y poprawnie.
00:05:40: Je�eli ja i moja za�oga mieliby�my |odej�� dzisiaj wieczorem
00:05:44: i nie wr�ci�, by kontrolowa� tam�.
00:05:48: Powiedzy w takim stanie, |w jakim elektrownia jest teraz.
00:05:52: To wytwarzanie energii | odbywa�oby si� bez naszej obecno�ci.
00:05:56: To nadal by trwa�o mo�e przez tydzie�,
00:06:00: kilka tygodni, kilka miesi�cy,
00:06:04: by� mo�e nawet kilka lat, gdyby wszystko nadal | funkcjonowa�o normalnie.
00:06:10: W �wiecie bez ludzi, jest mo�liwe by cho� jedna tama
00:06:13:z ostatni� elektrowni� nadal pracowa�a.
00:06:21:Opr�cz dostarczania energii | na ca�ym �wiecie znajduj� si� inne systemy,
00:06:26: kt�re mog� szybko zawie��.
00:06:31: Pod wszystkimi g��wnymi miastami,
00:06:32: jest z�o�ona sie� podziemnych tuneli.
00:06:37: S�u�� do osuszania oraz rozmieszczenia okablowania.
00:06:40: A w przypadku du�ych miast
00:06:41: s�u�� r�wnie� do transportu.
00:06:48: Wiele z nich znajduje si� poni�ej| poziomu w�d gruntowych.
00:06:53: A �eby utrzyma� je suchymi | musimy mie� system pomp.
00:06:57: I musz� si� za��czy�
00:06:59: kiedy nast�pi konieczno�� osuszenia tuneli.
00:07:03: W g��bi Nowego Jorku, w miejskim metrze
00:07:06: ponad 700 pomp stale pracuje,
00:07:07: by nie dopu�ci� do zalania wodami gruntowymi.
00:07:11: Wypompowuj�c �rednio 13 milion�w galon�w na dzie�.
00:07:17: Wi�c, je�eli nie by�o by tych wszystkich ludzi woko�o,
00:07:20: nie by�oby komu w��czy� pompy.
00:07:23: Szacuje si�, �e tunele nape�ni� si� wod� |w przeci�gu 36 godzin.
00:07:42: Wracaj�c na powierzchni�,
00:07:44: jedzenie zaczyna gni� na p�kach supermarket�w.
00:07:58: Domowe lod�wki staj� si� niczym wi�cej
00:07:59: ni� pojemnikami na zepsut� �ywno��.
00:08:03: Lecz rozpuszczaj�ca si� woda z zamra�alnik�w
00:08:06: mo�e zapewni� chwilow� po�ywk�
00:08:08: dla niekt�rych stworze�, kt�re pozostan� po nas.
00:08:12: Jaki b�dzie los zwierz�t domowych
00:08:14: pozostawionych bez ludzi
00:08:15: kt�rzy si� onie troszczyli?
00:08:19: Bez opieki, stanie si� to masowym | pomorem ps�w.
00:08:25: Bez udzia�u ludzi, kt�rzy odejd�,
00:08:27: nie b�d� w stanie zapewni� sobie schronie�
00:08:31: czy wytworzy� jedzenia.
00:08:33: Dlatego psy odejd�.
00:08:41: Nie potrafi� otworzy� puszki.
00:08:43: Nie potrafi� dosta� si� lod�wki.
00:08:46: Musz� wydosta� si� z domu.
00:08:50: Pies musi si� wydosta� z domu
00:08:53: albo umrze� w nim.
00:08:57: A skoro si� wydostanie musi znale�� | jakie� �r�d�o po�ywienia.
00:09:08: Pierwsza rzecz, kt�r� musi zrobi� | jest skok przez okno.
00:09:11: A teraz jest to dla nich | ca�kiem nowe otoczenie.
00:09:14: I to z czym musz� si� zmierzy�
00:09:16: to zacz�� �ywi� si� tym co znajd� martwego
00:09:20: w�r�d za�mieconych uli� ca�ego �wiata.
00:09:25: Szacuje s�, �e jest 400 milion�w ps�w na �wiecie.
00:09:31: I 300 r�nych ras.
00:09:38: Ale niewiele z nich mo�e przetrwa� bez ludzi.
00:09:46: Najmniejsze psy prawdopodobnie nie przetrwaj�
00:09:48: nawet tygodnia bez nas.
00:09:50: Prawdopodobnie nie ma �adnej szansy
00:09:51: dla mniejszych ps�w.
00:09:54: Psy s� bardzo konkurencyjne | podobnie jak np:
00:09:56: wilki przeganiaj� kojoty,| kojoty przeganiaj� lisy.
00:09:58: I mo�emy za�o�y�, �e taka hierarchia
00:10:00: zaistnia�aby pomi�dzy domowymi psami.
00:10:04: Faktem jest, �e wiele unikalnych cech
00:10:07: poprzez lata wykszta�ci�o si� u ps�w.
00:10:11: Teraz b�d� musia�y zmierzy� si�| z tymi u�omno�ciami
00:10:13: w walce o przetrwanie.
00:10:15: S� psy o naprawd� kr�tkich nogach.
00:10:17: S� psy z naprawd� kr�tkimi pyskami
00:10:20: albo ze zbyt d�ugimi.
00:10:22: My�l�, �e s� one skazane na zag�ad�.
00:10:24: Wiesz, nie s� na tyle sprawne | by poruszy� si� i funkcjonowa�.
00:10:28: Szuka�, w�szy� i bada�.
00:10:32: My�l�, �e �redniej wielko�ci psy spo�r�d wszystkich
00:10:38: maj� najwi�ksze szanse na przetrwanie.
00:10:42: My�l�, �e one prze�yj� ca�y ten okres zmian.
00:10:46: Ale to nie wystarczy do przetrwania.
00:10:50: Ocala�e psy b�d� musia�y znale�� nowe schronienia.
00:10:54: Szkodniki gospodarstw domowych
00:10:55: powoli zaczynaj� zauwa�a� nasz� nieobecno��
00:11:03: Ma�e stworzenia, takie jak szczury i myszy,
00:11:06: wydawa�yby si� zdolne istnie� bez nas.
00:11:09: S� jednak zaskakuj�co zale�ne
00:11:11: od naszych zapas�w �ywno�ci.
00:11:13: Szczury i myszy zwykle okre�lane s� | jako "gryzonie konsumpcyjne".
00:11:18: Co oznacza, �e "dzielimy z nimi st�"
00:11:21: S� one bardzo zale�ne od ludzi.
00:11:23: Ma�a mysz domowa, czy norweski szczur
00:11:26: to doskona�e przyk�ady zwierz�t,
00:11:29: kt�rym by�oby bardzo trudno
00:11:30: w przypadku braku ludzi.
00:11:36: W pierwszych tygodniach po znikni�ciu ludzi
00:11:38: zaatakowa�y by one spi�arnie w domach
00:11:41: oraz p�ki w sklepach spo�ywczych.
00:11:50: Po zjedzeniu wszystkich zapas�w �ywno�ci
00:11:52: b�d� usi�owa� prze�y�
00:11:54: jedz�c takie rzeczy jak |tektura, ubrania, albo klej.
00:11:59: My�l�, �e je�eli miasta opustoszej�,
00:12:02: szczury b�d� musia�y wr�ci�
00:12:03: do prowadzenia uczciwego �ycia.
00:12:05: Uczciwe �ycie oznacza dzikie �ycie.
00:12:10: I walk� o po�ywienie.
00:12:13: W ko�cu, te gryzonie opuszcz� mieszkania i budynki.
00:12:20: Stan� si� �atwym k�skiem dla drapie�nik�w.
00:12:25: Chocia�, szczury i myszy
00:12:26: prawdopodobnie prze�yj� w przysz�o�ci,
00:12:28: ich liczebno�� znacznie si� zmniejszy.
00:12:38: W 6 miesi�cy po znikni�ciu ludzi,
00:12:43: obszary zurbanizowane zaczynaj� zmienia� si� w dzicz.
00:12:49: Bardzo szybko powr�ci�yby drapie�niki | pod nieobecno�� ludzi
00:12:52: poniewa� nasza ekspansja |oraz tworzenie warunk�w �yciowych
00:12:56: by�y skierowane przeciwko nim.
00:12:58: Jak r�wnie� przez nasze umy�lne dzia�ania | by je usun�� i wyniszczy�.
00:13:01: Teraz powr�c� bardzo szybko.
00:13:05: Mniejs...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin