Czarny Wiatr.txt

(672 KB) Pobierz
Najpopularniejszy na �wiecie autor powie�ci przygodowo-sensacyjnych
Clive Cussler, barwna, wspania�a posta�, istny Dirk Pitt - nurek, poszukiwacz
przyg�d i wrak�w okr�t�w - jest autorem �wiatowych bestseller�w:
Afera �r�dziemnomorska, Vixen 03, Wydoby�Titanica", Cyklop, Wir Pacyfiku,
Operacja �HF", Smok, Skarb, Potop, Z�oto Ink�w, Sahara (filmowy przeb�j
2005 - Matthew McConaughey jako Dirk Pitt), Zab�jcze wibracje, Na dno nocy, W�� sprzedanych w ponad 130 000 000 egzemplarzy,
t�umaczonych na 60 j�zyk�w i publikowanych w 105 krajach.
Atlantyda odnaleziona, B��kitne z�oto, Cerber i Ognisty l�d by�y wed�ug
�Rzeczpospolitej" jednymi z najlepiej sprzedaj�cych si� ksi��ek w Polsce
ostatnich lat, Podwodny zab�jca by� bestsellerem 2003 roku, Z�oty Budda
i Odyseja troja�ska - 2004, a Zaginione Miasto - 2005. Podwodni �owcy
i Podwodni �owcy 2 to autentyczne przygody Clive'a Cusslera
i NUMA podczas poszukiwa� s�ynnych wrak�w.
Gdy oddajemy do r�k polskiego czytelnika Czarny wiatr, najnowszy bestseller
z Dirkiem Pittem, na pierwsze miejsca ameryka�skich list bestseller�w
wchodzi w�a�nie kolejna powie�� Clive'a Cusslera PolarShift.
CZARNY WIATR
Ostatnie dni II wojny �wiatowej. Do wybrze�y Stan�w Zjednoczonych dop�ywa japo�ski okr�t podwodny. Ale nie wype�nia powierzonego mu tajnego zadania.
Zatopiony przez ameryka�ski niszczyciel znika na dnie oceanu wraz ze swym �adunkiem...
Rok 2007. Kto� wie o misji sprzed sze��dziesi�ciu lat.
I zamierza wykorzysta� to, co przewozi� japo�ski okr�t,
by przeprowadzi� podst�pny plan. Na jego drodze stoi jednak troje ludzi:
pi�kna biolog, m�ody in�ynier i ich ojciec, szef NUMA - Dirk Pitt.
 
Powie�ci CLIWA CUSSLERA
w Wydawnictwie Amber
AFERA �R�DZIEMNOMORSKA
ATLANTYDA ODNALEZIONA
B��KITNE Z�OTO
CERBER
CYKLOP
CZARNY WIATR
LODOWA PU�APKA
NA DNO NOCY
ODYSEJA TROJA�SKA
OGNISTY L�D
OPERACJA �HF"
PODWODNI �OWCY
PODWODNI �OWCY 2
PODWODNY ZAB�JCA
POTOP
SAHARA
SKARB
SMOK
VIXEN 03
W��
WIR PACYFIKU
WYDOBY� �TITANICA"
ZAB�JCZE WIBRACJE
ZAGINIONE MIASTO
Z�OTO INK�W
Z�OTY BUDDA


CLIVE CUSSLER 
DIRK CUSSLER

CZARNY WIATR

Przek�ad Maciej Pintara

AMBER
 
Tytu� orygina�u BLACK WIND
Redaktorzy serii
MA�GORZATA CEBO-FONIOK. ZBIGNIEW FONIOK
Redakcja stylistyczna JOANNA Z�OTNICKA
Redakcja techniczna ANDRZEJ WITKOWSKI
Korekta
JOLANTA KUCHARSKA, RENATA KUK
Ilustracja na ok�adce LARRYROSTANT
Zdj�cia autor�w PAUL PEREGRINE/PEREGRINE STUDIOS
Opracowanie graficzne ok�adki STUDIO GRAFICZNE WYDAWNICTWA AMBER
Sk�ad WYDAWNICTWO AMBER
Wydawnictwo Amber zaprasza do w�asnej ksi�garni internetowej http://www.wydawnictwoamber.pl
Copyright � 2004 by Sandecker, RLLLP.
By arrangement with Peter Lampack Agency, Inc.
551 Fifth Avenue, Suite 1613, New York, NY 10176-0187 USA.
All rights reserved.
For the Polish edition Copyright � 2005 by Wydawnictwo Amber Sp. z o.o.
ISBN 83-241-2305-9
 
Pami�ci mojej matki Barbary.
Wszystkim, kt�rzy j� znali,
bardzo brakuje jej mi�o�ci,
wsp�czucia, �yczliwo�ci i wsparcia.
D.E.C.


MAKAZEJapo�ski okr�t podwodny 1-403 i hydroplan Seiran

12 grudnia 1944 roku, Baza morska w Kure, Japonia

Komandor podporucznik Takeo Ogawa zerkn�� na zegarek i z irytacj� pokr�ci� g�ow�.
- Ju� p� godziny po p�nocy - mrukn�� niecierpliwie. - Trzy godziny sp�nienia i ci�gle czekamy.
M�ody chor��y z oczami szklistymi z niewyspania skin�� lekko g�ow�, ale nic nie powiedzia�. Stali na szczycie kiosku okr�tu podwodnego Marynarki Wojennej Cesarstwa Japonii 1-403 i patrzyli wyczekuj�co na portowe nabrze�e. Za rozleg�� baz� morsk� b�yszcza�y �wiat�a malowniczego miasta Kure. M�y�o. Nocn� cisz� zak��ca�y dalekie odg�osy m�otk�w, d�wig�w i palnik�w. W innych cz�ciach stoczni bez przerwy naprawiano okr�ty uszkodzone przez wroga i budowano nowe, w daremnej pr�bie utrzymania s�abn�cej pot�gi floty wojennej.
Nad wod� rozleg� si� odleg�y warkot ci�ar�wki z silnikiem Diesla. Ha�as narasta�. Po chwili zza rogu ceglanego magazynu wy�oni�o si� szare ci�arowe isuzu. Kierowca prowadzi� ostro�nie, usi�uj�c dostrzec kraw�dzie falochronu, ledwo widoczne w s�abym �wietle przyciemnionych reflektor�w. Z piskiem zu�ytych hamulc�w ci�ar�wka zatrzyma�a si� przy szerokim trapie.
Ze skrzyni �adunkowej zeskoczy�o sze�ciu uzbrojonych �o�nierzy, kt�rzy otoczyli pojazd. Kiedy Ogawa zszed� z kiosku na brzeg, wyczu�, �e jeden z wartownik�w wycelowa� w niego bro�. Komandor zauwa�y�, �e to nie �o�nierze regularnej armii cesarskiej, ale elitarna, budz�ca postrach �andarmeria wojskowa Kempei Tai.
Z szoferki wysiedli dwaj umundurowani m�czy�ni i podeszli do niego. Rozpozna� starszego stopniem oficera, stan�� na baczno�� i zasalutowa�.
-	Czeka�em na pa�ski przyjazd, panie admirale - powiedzia� z nut� niezadowolenia w g�osie.
Kontradmira� Miyoshi Horinouchi zignorowa� jego ton. By� oficerem sztabowym Sz�stej Floty i mia� na g�owie wa�niejsze sprawy. Japo�ska flota podwodna ponosi�a du�e straty na Pacyfiku. Nie mog�a sobie poradzi� z ameryka�sk� broni� przeciwpodwodn�. Desperackie walki z przewa�aj�cymi si�ami wroga ko�czy�y si� utrat� okr�t�w i za��g. Horinouchi by� tym przybity; jego kr�tkie w�osy przedwcze�nie posiwia�y, twarz poora�y g��bokie zmarszczki.
-	Komandorze, to doktor Hisaichi Tanaka z Wojskowej Akademii Medycznej. B�dzie panu towarzyszy� podczas pa�skiej operacji na morzu.
Ogawa nawet nie spojrza� na niskiego m�czyzn� w okularach.
-	Panie admirale - powiedzia� do prze�o�onego - nie jestem przyzwyczajony do zabierania pasa�er�w na patrol.
-	Pa�skie rozkazy patrolowania rejonu Filipin przesta�y obowi�zywa� - odpar� Horinouchi i wr�czy� Ogawie br�zow� kopert�. - Tutaj s� nowe. Z polecenia dow�dztwa floty zabierze pan na pok�ad doktora Tanak� oraz jego �adunek i natychmiast zaatakuje przeciwnika.
Ogawa zerkn�� na jednego z wartownik�w z niemieckim pistoletem maszynowym Bergman MP34 wycelowanym w jego stron�.
-	To co� nowego, panie admirale.
Horinouchi przechyli� g�ow� i zrobi� kilka krok�w w prawo. Ogawa poszed� za nim. Tanaka zosta� poza zasi�giem s�uchu.
-	Nasza flota nawodna zosta�a rozbita w zatoce Leyte - wyja�ni� cicho kontradmira�. - Liczyli�my, �e w decyduj�cej bitwie zdo�amy zatrzyma� Amerykan�w, ale ponie�li�my kl�sk�. Wszystkie pozosta�e �rodki b�dziemy musieli skierowa� do obrony ojczyzny. To tylko kwestia czasu.
-	Amerykanie drogo zap�ac� za atak - rzuci� gniewnie Ogawa.
-	Z pewno�ci�, ale nie ma w�tpliwo�ci, �e b�d� chcieli zwyci�y� bez wzgl�du na w�asne straty. Dojdzie do rzezi naszych rodak�w. - Horinouchi pomy�la� o �mierci swojej rodziny. - Armia poprosi�a nas o pomoc w przeprowadzeniu �mia�ej operacji - podj�� po chwili. - Doktor Tanaka zosta� przydzielony do jednostki 731. Zabierzesz jego i jego �adunek w rejs przez Pacyfik i zaatakujesz kontynent ameryka�ski. Po drodze nie mo�esz zosta� wykryty i musisz chroni� okr�t za wszelk� cen�. Je�li ci si� uda, Ogawa, Amerykanie poprosz� o rozejm i nasz kraj b�dzie bezpieczny.
Ogawa milcza� zaskoczony. Jego koledzy, dow�dcy innych okr�t�w podwodnych, prowadzili g��wnie dzia�ania obronne, �eby chroni� resztki floty
nawodnej, a on mia� w pojedynk� przep�yn�� Pacyfik i dokona� ataku, kt�ry zako�czy wojn�. Wy�mia�by ten pomys�, gdyby nie to, �e rozkaz wyda� mu zdesperowany oficer sztabowy w �rodku nocy.
-	Jestem zaszczycony, �e ma pan do mnie takie zaufanie, panie admirale. Zapewniam, �e moja za�oga i oficerowie nie zawiod� cesarza. Je�li wolno spyta�, jaki dok�adnie �adunek ma doktor Tanaka?
Horinouchi wpatrywa� si� chwil� w wody zatoki.
-	Makaze - odpar� w ko�cu. - Z�y wiatr.
Pod czujnym okiem doktora Tanaki wartownicy z Kempei Tai ostro�nie za�adowali do dziobowej torpedowni 1-403 p� tuzina pod�u�nych drewnianych skrzy� i mocno przywi�zali �adunek. Ogawa kaza� uruchomi� cztery dieslowskie silniki i odcumowa�. O wp� do trzeciej nad ranem okr�t ruszy� wolno przez atramentowe wody portu i min�� kilka podobnych jednostek stoj�cych w stoczni. Ogawa zauwa�y� ze zdumieniem, �e Horinouchi siedzi w zaciemnionej ci�ar�wce na nabrze�u i najwyra�niej czeka, a� 1-403 zniknie mu z oczu.
Okr�t przep�yn�� obok dok�w i magazyn�w bazy i wkr�tce zbli�y� si� do wielkiego cienia na tle ciemno�ci przed dziobem. W doku remontowym spoczywa� pot�ny pancernik �Yamato". G�rowa� nad okr�tem podwodnym jak wie�a. Mia� 457-milimetrowe dzia�a i pancerz grubo�ci czterdziestu centymetr�w. By� najgro�niejsz� jednostk� p�ywaj�c�. Ogawa podziwia� sylwetk� i uzbrojenie najwi�kszego okr�tu wojennego na �wiecie, czu� jednak smutek. Obawia� si�, �e tak jak bli�niaczy �Musashi" zatopiony ostatnio w rejonie Filipin, �Yamato" te� znajdzie swe przeznaczenie na dnie oceanu.
�wiat�a Kure powoli znika�y w oddali. 1-403 omin�� grup� du�ych wysp i wydosta� si� na Wewn�trzne Morze Japo�skie. Gdy g�rzyste wyspy zosta�y za ruf�, a niebo na wschodzie zacz�o ja�nie�, Ogawa kaza� zwi�kszy� pr�dko��. Kiedy razem z nawigatorem wyznacza� kurs, do kiosku wszed� pierwszy oficer.
-	Gor�ca herbata, panie komandorze. - Porucznik Yoshi Motoshita poda� dow�dcy ma�� fili�ank�. Szczup�y, sympatyczny Motoshita potrafi� si� u�miecha� nawet o pi�tej nad ranem.
-	Dzi�kuj�. - Ogawa wypi� �yk. Gor�cy nap�j �wietnie smakowa� w ch�odny grudniowy poranek, szybko wi�c opr�ni� fili�ank�.
-	Morze jest dzi� wyj�tkowo spokojne - zauwa�y� Motoshita.
-	Idealne warunki do �owienia - odpar� Ogawa.
By� synem rybaka i wychowa� si� w ma�ej wiosce na po�udniu Kiusiu. Mia� trudne �ycie, ale celuj�co zda� egzaminy do Etajimy, akademii morskiej. Po
jej uko�czeniu zaci�gn�� si� do rozbudowywanych z my�l� o wojnie si� podwodnych. S�u�y� na dw�ch okr�tach, zanim pod koniec 1943 roku obj�� dowodzenie 1-403. Pod jego komend� okr�t zatopi� p� tuzina statk�w handlowych i australijski niszczyciel w rejonie Filipin. Ogaw� uwa�ano za jednego z najlepszych dow�dc�w, kt�rzy jeszcze pozostali w szybko kurcz�cej si� flocie podwodnej.
-	Kiedy dotrzemy do cie�niny, zaczniemy zygzakowa�, a potem si� zanurzymy - instruowa� porucznika. - Nie mo�emy ryzyk...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin