Jak uatrakcyjnić opis swojego Chomika.txt

(3 KB) Pobierz

Jak uatrakcyjni� opis swojego Chomika?

Aby umie�ci� obrazek z w�asnego komputera w opisie swojego Chomika, nale�y:

  1.

   zalogowa� si� do swojego Chomika jako w�a�ciciel
  2.

   umie�ci� wybrany obrazek w dowolnym, niezahas�owanym folderze Chomika
  3.

   klikn�� na jego miniaturk� prawym przyciskiem myszy i wybra� "kopiuj adres odno�nika" lub "kopiuj skr�t"
  4.

   przej�� do edycji ustawie� swojego Chomika (klikaj�c w link 'edytuj m�j profil i opcje' dost�pny w oknie znajduj�cym si� w g�rnym rogu po w prawej stronie Chomika)
  5.

   u do�u okna o tytul Opis twojego Chomika (du�a ramka, na samej g�rze strony) klikn�� na ikonk� HTML
  6.

   w miejcu, w kt�rym ma zosta� umieszczony obrazek - wpisa�: <img src="" />
  7.

   nast�pnie umie�ci� kursor myszy pomi�dzy dwoma cudzys�owami "" i wklei� ze schowka skopiowany wcze�niej adres obrazka (CTRL + V lub pos�uguj�c si� prawym przyciskeim myszy)
  8.

   zaakceptowa� zmiany w zawarto�ci HTML poprzez klini�cie przycisku na dole okienka
  9.

   zapisa� zmiany w opisie Chomika naciskaj�c przycisk "Zapisz" na samym dole strony

W podobny spos�b mo�na te� wkleja� elementy graficzne w chomikowych rozmowach lub w opisach plik�w. Nale�y jednak pami�ta�, �e umieszczanie zbyt wielu grafik mo�e przeszkadza� innym u�ytkownikom w przegl�daniu zawarto�ci Chomika.

Aby wklei� dowolne uatrakcyjnienie swojego Chomika z jednego z wielu serwis�w z obrazkami i licznikami, nale�y:

  1.

   wej�� na stron� jednego z serwis�w oferuj�cych r�ne dodatki - obrazki, liczniki, video:
   liczniki.org
   Chomik wsp�pracuje z serwisem liczniki.org!
     * http://liczniki.org
     * http://tinypic.com
     * http://www.fancygens.com
     * http://www.gify.org
     * http://www.gify-animowane.pl
     * http://www.katalogonline.pl/t/ruchome-gify
     * http://supergify.pl
     * http://www.e-gify.com
     * http://www.emoty.com.pl
     * http://www.emotikony.net
     * http://www.glitery.pl
     * http://www.obrazky.pl
     * http://www.avatarss.za.pl
     * http://www.luzior.pl
     * http://dodatki.net
  2.

   wygenerowa� kod wybranego dodatku i dostosowa� go do swoich potrzeb - postepuj�c zgodnie z instrukcj� danego serwisu
  3.

   skopiowa� kod HTML wybranego dodatku
  4.

   przej�� do edycji opisu swojego Chomika
  5.

   na dole okna edycji opisu (Opis twojego Chomika) klikn�� na ikonk� HTML
  6.

   nast�pnie w miejscu, w kt�rym ma zosta� umieszczony dodatek - wklei� skopiowany wcze�niej z danego serwisu kod HTML
  7.

   zaakceptowa� zmiany w zawarto�ci HTML poprzez klini�cie przycisku na dole okienka
  8.

   zapisa� zmiany w opisie Chomika naciskaj�c przycisk "Zapisz" na samym dole strony

W podobny spos�b mo�na umie�ci� w Chomiku film z takich serwis�w jak np. YouTube (wystarczy skopiowa� odpowiedni kod HTML i umie�ci� go w opisie we wspomniany powy�ej spos�b)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin