Rozkaz 05 - Brotherhood.txt

(9 KB) Pobierz
00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
00:00:00: -----AKUMA FANSUBS-----|
00:00:04: Napisy na zam�wienie
00:01:59: Rozkaz : 05|Bractwo
00:02:19: J-jak mam t� kart�...
00:02:27: Co chcesz robi�, jak ju� zostaniesz wampirem?
00:02:31: T-to...
00:02:32: Moc... Przyjemno��... Wp�ywy...
00:02:36: Wszystko w zasi�gu r�ki.
00:02:45: I z tego powodu s� g�upcy, kt�rzy nas �cigaj�.
00:02:49: Nie znaj� swojego miejsca i w zwi�zku z tym chc� zosta� wampirami.
00:02:52: Ja...
00:02:58: Karta jest przyn�t�.
00:03:00: A g�upcy, kt�rzy j� tu przynios�...
00:03:02: Dranie sprzeciwiaj�cy si� braci� Valentine.
00:03:05: N-nie! Ja taki nie jestem!
00:03:08: Britz mnie tu skierowa�!
00:03:12: Naprawd�?
00:03:19: Przepraszam, �e musia�e� czeka� tak d�ugo, Lordzie Alucard.
00:03:23: Nareszcie jest sko�czony.
00:03:33: To Szakal, 13 mm bro� przeciwko FREAK...
00:03:38: 390 mm d�ugo�ci...
00:03:40: ...wa�y 35 funt�w|funt = 0.4536 kg...
00:03:42: ...sze�� naboj�w w magazynku.
00:03:44: Cz�owiek by nad nim nie zapanowa�.
00:03:47: R�ni si� od zmodyfikowanego 454 Cassul...
00:03:51: ...kt�ry strzela specjalnymi 13 mm wybuchowymi pociskami FMJ.
00:03:56: Co z rdzeniami pocisk�w?
00:03:58: Rdze� z czystego przetwarzanego srebra Macedonium.
00:04:01: A proch?
00:04:02: Proch Mabelles NNA-9.
00:04:07: Pociski wybuchowe? Czy wype�nione rt�ci�?
00:04:10: Pociski wype�nione po�wi�con� rt�ci�.
00:04:14: Idealnie, Walter.
00:04:18: Dzi�kuj�.
00:04:20: T� broni� mo�esz pokona� tego Andersona?
00:04:24: Oczywi�cie.
00:04:26: Lady Celes...
00:04:28: Dla ciebie te� przygotowa�em now� bro�.
00:04:32: Na-naprawd�?
00:04:41: 30 mm dzia�ko przeciw FREAK, Halconnen.
00:04:52: Ma dwa typy amunicji.
00:04:53: Z os�abionego uranu i wybuchowe zapalaj�ce pociski FMJ.
00:04:57: Pokona ka�d� l�dow� i powietrzn� jednostk�| na tej planecie z wyj�tkiem batalionu czo�g�w.
00:05:03: J-ja naprawd� mam walczy� przy pomocy tego?
00:05:07: Idealnie do ciebie pasuje, policjantko.
00:05:10: N-naprawd�?
00:05:11: Naprawd� do mnie pasuje?
00:05:13: Ale... Czy on nie jest troch� za du�y, �eby go tak ze sob� nosi�?
00:05:17: Przecie� te pociski z os�abionego uranu mog� by� niebezpieczne...
00:05:19: Przecie� jestem kobiet�...
00:05:22: Nie mog� si� doczeka� pani osi�gni��, policjantko.
00:05:38: My�la�em, �e to tylko walka o terytorium...
00:05:40: ...ale on �ykn�� przyn�t� w sklepie Britz'a.
00:05:44: Skoro Britz nas zdradzi� to go wyko�cz!
00:05:46: Przesta� gada� g�upoty, Yan.
00:05:50: W zesz�ym tygodniu gliny z�apa�y Britz'a.
00:05:53: Wi�c?
00:05:54: Rany... Nie mog� si� skupi�.
00:05:57: Ale gliny by nie przysz�y...
00:05:59: ...�eby da� se obci�� �apy....
00:06:01:  ...przynosz�c kart�.
00:06:04: W�lizgn�� si�? Mia� jaki� nadajnik?
00:06:07: Nie mia� nic, co mo�na by namierzy�.
00:06:10: Wi�c innymi s�owy to zawodowiec.
00:06:15: Mia� tylko to.
00:06:19: Jest g�wniana Agencja Specjalna...
00:06:20: ...kt�ra wybija naszych przyjaci�, upiory.
00:06:25: Jaki� czas temu widzia�em ich w telewizji.
00:06:27: Co to za jedni?
00:06:28: Nie mam zamiaru w niesko�czono�� walczy� o terytorium...
00:06:32: A ty, Yan?
00:06:37: Zagramy w gry wojenne, braciszku?
00:06:40: Do gry w gry wojenne potrzeba �o�nierzy.
00:07:05: Zgin�� agent MI5, kt�ry bada� spraw� sztucznych wampir�w.
00:07:11: Naprawd�?
00:07:13: W dawnych czasach szukanie zw�ok kogo�...
00:07:15: ...kto pe�ni� tak� funkcj� by�o...
00:07:18: Nie w tym problem!
00:07:20: Tak.
00:07:21: S� tacy, kt�rzy sprzeciwiaj� si� Wielkiemu Imperium Brytyjskiemu.
00:07:27: Wi�c wkr�tce odb�dzie si� posiedzenie okr�g�ego sto�u...
00:07:30: Wcze�niej czy p�niej... pewnie tak...
00:07:33: Halo-o! R-ratujcie nas!
00:07:36: W-wa-wampiry wypijaj� wszystkim krew.
00:07:39: Naprawd�! Nie �artuj�!
00:07:43: Naprawd�. Nie �artujemy.
00:08:03: Jak d�ugo macie zamiar si� zabawia�?
00:08:09: Hej, pieprzone pijawy.
00:08:27: Tak jak my�la�am... Nie podoba mi si� to.
00:08:30: Wed�ug danych od lokalnej policji...
00:08:33: ...atakuj�cymi jest jaki� nowy gang.
00:08:37: Mog� by� uzbrojeni.
00:08:40: Nie ma powodu si� powstrzymywa�.
00:08:42: Niewarci s� �ycia w tym kraju, czy b�d� upiorami czy nie.
00:08:46: Niech B�g i Kr�lowa wam b�ogos�awi�.
00:08:51: Amen.
00:09:04: Nie powinienem i�� z nimi?
00:09:08: Niech ludzkie oddzia�y si� tym zajm�.
00:09:11: To ten czas, Alucard.
00:09:15: Ludzie ograniczaj� si� niezrozumia�ym murem...
00:09:17: ...z w�asnej woli.
00:09:20: Chcia�em tylko wypr�bowa� now� bro� od Waltera.
00:09:25: Alucard.
00:09:27: Od teraz nie b�dziemy walczy� ze zwyk�ymi FREAK.
00:09:31: To nowi FREAK z ludzk� przebieg�o�ci�, kt�rej nie zrozumiesz.
00:09:37: Chyba nie b�d� si� ju� nudzi�.
00:09:58: Cel namierzony! Potwierdzam NHB.
00:10:23: Co to?
00:10:24: Nie ma innych cel�w!
00:10:26: Nie ma tak�e cia� z wyssan� krwi�!
00:10:40: Zapach... krwi?
00:10:44: Nie tylko!
00:10:47: Tylko jeden wampir i �adnych upior�w...
00:11:04: Ucieka�!
00:11:21: Nie chc�... �eby kto� zn�w by� ofiar�...
00:12:12: Za p�no zauwa�yli�my, �e to pu�apka.
00:12:15: Jednak uda�o nam si� unikn�� ofiar.
00:12:17: Bardzo przepraszam.
00:12:19: Przesta�cie lekcewa�y� nasz� Agencj�... wy podrz�dne potwory!
00:14:27: Wej��.
00:14:29: Przybyli ju� wszyscy cz�onkowie posiedzenia, Lady Integro.
00:14:50: W dzisiejszych czasach Rycerze Okr�g�ego Sto�u nie nosz� mieczy.
00:14:55: Sir Integral Wingates Hellsing.
00:14:58: Broni� Wsp�czesnych Rycerzy nie s� tylko miecze.
00:15:02: Zajmij miejsce.
00:15:03: Wszyscy jeste�my bardzo zaj�ci.
00:15:09: Integral...
00:15:10: ...zgodnie z twoim raportem...
00:15:12: ...wi�kszo�� nowych wampir�w jest....
00:15:15: ...sztucznych, z wszczepionym chipem FREAK.
00:15:20: Zadaniem Agencji Hellsing, |ustanowionym przez Bractwo, jest powstrzymywanie nie-ludzi.
00:15:27: W tym mie�ci si� tak�e eliminacja wampir�w.
00:15:31: Ale dochodzenie w sprawie mechanizm�w chipa, jego dzia�ania...
00:15:35: ...i tych, kt�rzy go rozprowadzaj� nie nale�y do naszych obowi�zk�w.
00:15:40: Oczywi�cie, �e prowadzimy dochodzenie!
00:15:43: I gdyby w�sz�cy pies nie zosta� tak �atwo zabity przez wroga...
00:15:47: Co wi�cej z flag� Wielkiej Brytanii na zw�okach jako przyk�ad...
00:15:52: Czy si� nie pomyli�a�, Integral?
00:15:56: My, uczestnicy posiedzenia Okr�g�ego Sto�u...
00:15:58: ...lojalni Kr�lowej...
00:16:01: ...dzielimy sw� moc.
00:16:04: Wiem o tym.
00:16:06: Problem w tym, Integral...
00:16:08: ...�e dzia�alno�� Agencji Hellsing...
00:16:11: ...staje si� troch� zbyt ha�a�liwa.
00:16:14: Od pocz�tk�w czasu, zawsze byli nie-ludzie.
00:16:18: Ale Wielka Brytania kry�a to przed lud�mi, a� do dzisiaj.
00:16:23: A mo�liwe to by�o, bo mieli�my ca�kowit�...
00:16:26: ...kontrol� nad istnieniem nie-ludzi.
00:16:28: Status dzia�alno�ci Agencji Hellsing jest skaz� na jego historii.
00:16:34: Wr�g posiada bro� paln�.
00:16:37: Nic na to nie poradzimy.
00:16:38: Sir Penwood, wywiad to pa�skie zdanie, prawda?
00:16:42: Nie o to chodzi!
00:16:44: Istniej� granice manipulacji mediami!
00:16:47: Wi�c czy to oznacza, �e moc cz�onk�w Okr�g�e Sto�u tak s�ab�a?
00:16:53: To nie prawda, Integral!
00:16:55: Tw�j ojciec nigdy czego� takiego nie powiedzia�...
00:17:01: M�j ojciec... m�j ojciec...
00:17:07: Wi�c co si� sta�o?
00:17:09: To by�o niesamowite! Ten go��... rozwali� sklep Reef'a, ale...
00:17:13: ...ale ocali� wszystkie dziewczyny.
00:17:16: Ten bezduszny dra� si� wkurzy� i...
00:17:18: Cicho b�d�!
00:17:19: Hej, ty tak nie uwa�asz?
00:17:21: Hej?
00:17:22: Zawsze du�o gadasz przed robot�.
00:17:26: Robot� powinno wykonywa� si� w ciszy.
00:17:28: Ci�gle ci to powtarzam.
00:17:29: Tak, tak, zn�w to samo? Wiem, wiem.
00:17:36: Nie b�d� tolerowa� pora�ki, Yan.
00:17:39: Pora�ki?
00:17:40: Jest tylko jeden!? To niemo�liwe!
00:17:42: To �atwiejsze ni� zabranie dziecku lizaka!
00:17:46: Tu nie wolno wchodzi�.
00:17:49: Prosz� odej��.
00:17:51: Ahhh, przepraszamy.
00:17:53: Oprowadzamy wycieczk�.
00:17:55: Zwiedzamy stare posiad�o�ci i zamki dumnie wystawiane przez ten kraj.
00:18:00: Wiesz...
00:18:01: O czym ty m�wisz? To miejsce jest...
00:18:04: Nie jest otwarte dla publiczno�ci?
00:18:06: Wygl�da na to, �e nasi klienci umieraj� z ch�ci wej�cia do �rodka.
00:18:16: Tu g��wna brama. Mam tu podejrzanych ludzi.
00:18:19: Prosz� o wsparcie.
00:18:28: Yan, oprowad� go�ci.
00:18:43: Co si� dzieje? Raport o sytuacji!
00:19:03: Kogo to obchodzi?
00:19:05: Nuda, straszna nuda!
00:19:07: Nic nas nie odchodzi jak d�ugo mo�emy mordowa� i pi� �wie�� krew!
00:19:12: Hellsing, czy czym tam jeste�cie!
00:19:14: Zabijemy was wszystkich!
00:19:22: Integral!
00:19:23: Co ta si� dzieje!? Co si� sta�o?
00:19:26: Jeste�my atakowani!
00:19:28: Atakuj� nas uzbrojone upiory!
00:19:31: Sia�a wroga... Nie mo�emy oceni� ich liczebno�ci...
00:19:33: S� niezorganizowane i nie mo�na przewidzie� ich posuni��.
00:19:36: Przebili si� ju� przez par� punkt�w posiad�o�ci.
00:19:48: Zaj****** zabawa!
00:19:50: Jeste�my niepokonani!
00:19:54: Co to...
00:19:55: Integral!
00:19:57: Hej! Integral!
00:19:59:Z-zaatakowali... posiad�o�� Hellsing!
00:20:08: Co si� dzieje, Integral! Wyja�nij to!
00:20:11: Integral!
00:20:32: Ludzie poza posiad�o�ci wycofa� si� do �rodka.
00:20:34: Za wszelk� cen� bro�cie trzeciego pi�tra!
00:20:42: Ju� tu s�?
00:20:44: Heh? Rany... wasza brona jest beznadziejna.
00:20:54: Co robi�?
00:20:56: Krew starca nie smakuje dobrze...
00:20:59: Po prostu go zastrzeli� to te� nuda...
00:21:04: Ferguson! Odpowiedz! Ferguson!
00:21:11: Wy dranie!!
00:22:40: Yanbo i...
00:22:42: Luke...
00:22:43: Hej...
00:22:44: Prognoza pogody:
00:22:45: Czekaj!|W przysz�ym tygodniu nad posiad�o�ci� Hellsing deszcz krwi...
00:22:48: Nie rozumiem co...|Rozkaz : 06|Martwa strefa
Zgłoś jeśli naruszono regulamin