Cała prawda o marihuanie.txt

(39 KB) Pobierz
00:00:01:movie info: RMVB  384x288 25.0fps 121.7 MB|/SubEdit b.4043 (http://subedit.prv.pl)/
00:00:48:Help End Marihuana Prohibition
00:00:52:Help End Marihuana Prohibition
00:01:00:KONOPIE
00:01:05:ZIELE WARTE MILIARDY
00:01:19:Marihuana, cannabis, trawa.
00:01:23:Wszystko to r�ne okre�lenia jednej i tej samej ro�liny.
00:01:26:Konopie.
00:01:31:Od 50 lat konopie s� �r�d�em najpopularniejszego nielegalnego narkotyku na �wiecie.
00:01:40:Wcze�niej konopie by�y jedn� najbardziej znacz�cych ro�lin uprawnych na �wiecie.
00:01:45:Jeszcze w ubieg�ym stuleciu z ich wytrzyma�ych w��kien wytwarzano papier, tekstylia oraz liny.
00:01:49:Jeszcze w ubieg�ym stuleciu z ich wytrzyma�ych w��kien wytwarzano papier, tekstylia oraz liny.
00:01:54:Z nasion konopi otrzymywano �ywno�� i olej,
00:01:58:kwiaty znajdowa�y zastosowanie w medycynie.
00:02:02:Dzi� istniej� hodowle konopi bez w�a�ciwo�ci odurzaj�cych,
00:02:06:dzi�ki kt�rym ta wszechstronna ro�lina powr�ci�a w wielkim stylu.
00:02:15:Mimo to uprawa konopi jest zabroniona przez prawo.
00:02:26:Niedawno wprawdzie kilka pa�stw, w tym Francja, Anglia i Austria
00:02:30:uchyli�o zakaz dla przemys�owych gatunk�w konopi,
00:02:34:a uprawy s� dotowane przez Uni� Europejsk� w kwocie ponad 10 000 szyling�w na hektar.
00:02:40:Jednocze�nie uprawy tej ro�liny na ca�ym �wiecie warte miliardy dolar�w s� spalane
00:02:44:i spryskiwane truj�cymi �rodkami chemicznymi.
00:02:51:Sk�d bierze si� ten strach przed konopiami?
00:02:53:Dlaczego powszechnie demonizowana jest prastara ro�lina u�ytkowa - marihuana?
00:02:57:Po co zwalcza si� tak usilnie t� daj�c� si� ca�kowicie zu�ytkowa�,
00:03:02:wart� miliardy dolar�w ro�lin�?
00:03:17:Z tego co wiemy, cannabis nie by�o jeszcze nigdy przyczyn� �mierci.
00:03:22:Z drugiej strony alkohol jest codziennie przyczyn� �mierci ludzi przez swoje gwa�towne,
00:03:26:toksyczne dzia�anie na organizm jak i przez d�ugotrwa�e skutki.
00:03:29:Ka�dy musi postawi� sobie pytanie,
00:03:31:dlaczego niebezpiecze�stwa zwi�zane z u�ywaniem alkoholu i marihuany
00:03:34:s� przez media przedstawiane zupe�nie odwrotnie?
00:03:44:W swoim wolnym czasie dr Katelaris po�wi�ci� si� ca�kowicie pracy nad o�ywieniem ro�liny,
00:03:49:kt�r� rz�d australijski pr�buje od dziesi�cioleci wyt�pi�.
00:03:55:Fakt, �e mimo licznych leczniczych w�a�ciwo�ci
00:03:58:konopie nie mog� by� stosowane np. przez pacjent�w chorych na AIDS,
00:04:02:z medycznego punktu widzenia, jest czyst� hipokryzj�.
00:04:05:Do marihuany powinien mie� dost�p ka�dy, kt�remu ona pomaga.
00:04:09:Do laboratorium nale�� te� miliony hektar�w p�l uprawnych
00:04:12:kt�re koniecznie wymagaj� obsadzenia ro�lin� wzbogacaj�c� gleb�,
00:04:16:Konopie, dzi�ki swoim delikatnie spulchniaj�cym ziemi� korzeniom
00:04:19:m�g�by odm�odzi� wiele p�l w Australii.
00:04:24:Tego zdania jest te� wielu australijskich farmer�w,
00:04:27:kt�rzy widz� w zakazanej ro�linie alternatyw� dla bawe�ny.
00:04:31:Je�li znikn�yby strach i uprzedzenia ludzi do marihuany,
00:04:35:i je�li ludzie nie widzieliby w niej wy��cznie narkotyku,
00:04:38:lecz normaln� ro�lin� u�ytkow�,
00:04:41:uprawa konopi sta�aby si� jeszcze bardziej atrakcyjna.
00:04:52:Substancja, kt�r� uwielbiaj� pal�cy zio�o
00:04:55:znajduje si� jedynie w kwiatach i li�ciach ro�liny.
00:04:58:stanowi�c 10-15% ro�liny.
00:05:04:Od dawna jednak istniej� odmiany zawieraj�ce jedynie
00:05:08:0.3% psychoaktywnej substancji THC (Tetrahydrokanabinol)
00:05:16:Takich ro�lin zwolennicy ziela mogliby spali� ca�e pole,
00:05:19:dostaj�c przy tym najwy�ej b�lu g�owy.
00:05:23:We prawie wszystkich krajach policja antynarkotykowa �ledzi jednak tak�e
00:05:27:uprawy tych odmian konopi,
00:05:29:mimo ich olbrzymich mo�liwo�ci przemys�owych.
00:05:33:Warto�� konopi jest du�a dzi�ki mocnym, trwa�ym w��knom naoko�o �odygi,
00:05:37:s� to najmocniejsze ze wszystkich w��kien naturalnych,
00:05:41:3 razy bardziej trwa�e od w��kien bawe�ny,
00:05:43:nadaj�ce si� doskonale dla przemys�u tekstylnego,
00:05:45:wcze�niej z w��kien konopi produkowano liny, nici oraz papier.
00:05:49:Kr�tkie w��kna w �rodku �odygi sk�adaj� si� w 77% z celulozy
00:05:53:i mog� by� wykorzystane do produkcji
00:05:55:przyjaznych dla �rodowiska, alkoholowych paliw jak np. etanol.
00:05:58:Z konopi mog� by� produkowane r�wnie� biologicznie rozk�adalne tworzywa sztuczne,
00:06:02:takie jak np. celofan.
00:06:06:To bardzo po�yteczna ro�lina.
00:06:14:Konopie towarzysz� ludziom ju� od 12 tysi�cy lat.
00:06:19:Nale�a�y one do najbardziej rozpowszechnionego towaru handlowego na �wiecie.
00:06:25:Dla rozwijaj�cej si� Ameryki, konopie by�y tak wa�n� ro�lin�,
00:06:28:�e pa�stwo wspiera�o upraw�.
00:06:31:Konopie by�y legalnym �rodkiem p�atno�ci, tak�e podatkowym.
00:06:36:Przez setki lat w morze wychodzi�y statki wyposa�one w liny i �agle z konopi.
00:06:40:Przez setki lat w morze wychodzi�y statki wyposa�one w liny i �agle z konopi.
00:06:43:Van Gogh, jak i wi�kszo�� artyst�w, malowa� na p��tnach z konopi.
00:06:47:Oryginalne jeansy Levi's'
00:06:49:jak i flaga USA by�y produktami z konopi.
00:06:52:W Angli kr�lowa Victoria za�ywa�a ekstrakt z konopi przy dolegliwo�ciach menstruacyjnych.
00:06:56:W Angli kr�lowa Victoria za�ywa�a ekstrakt z konopi przy dolegliwo�ciach menstruacyjnych.
00:06:58:
00:07:00:Dzi� na po�udniu brytyjskich wysp rosn�
00:07:03:pierwsze legalne konopie od prawie 50 lat.
00:07:08:Oko�o 30 hodowc�w po zaledwie jednych �niwach pr�bnych
00:07:12:z pe�n� pomoc� rz�dow� uprawia na powierzchni ok. 600 hektar�w
00:07:15:konopie nie zawieraj�ce narkotyk�w.
00:07:17:Pomys� powsta� tu, w prywatnej sp�ce rolniczo-handlowej.
00:07:27:Nasza firma by�a od zawsze otwarta na nowe koncepcje inwestycyjne.
00:07:31:Nasza firma by�a od zawsze otwarta na nowe koncepcje inwestycyjne.
00:07:33:Byli�my ju� pionierami w produkcji s�onecznik�w i siemia lnianego.
00:07:37:Konopie nie s� wi�c nasz� pierwsz� ryzykown� inwestycj�,
00:07:40:ale prawdopodobnie najbardziej obiecuj�c�.
00:07:44:Pocz�tkiem odrodzenia konopi w przemy�le brytyjskim
00:07:47:by�o ich wykorzystanie jako �ci�ki dla koni.
00:07:50:Rosn�ce zainteresowanie konopiami ze strony przemys�u tekstylnego i papierniczego
00:07:53:zach�ci�o przedsi�biorstwo do milionowych inwestycji
00:07:57:w specjalistyczne technologie przetw�rstwa i uprawy konopi.
00:08:02:Na podstawie ostro�nej analizy rynku przedsi�biorstwo liczy na du�e zyski
00:08:06:dzi�ki ma�ej poda�y w��kien konopi na �wiatowym rynku,
00:08:09:pomimo niejasnego statusu prawnego tej ro�liny.
00:08:22:Fakt, �e uprawa konopi jest nielegalna
00:08:25:i wymaga specjalnych zezwole�,
00:08:28:jest dla nas bardzo uci��liwe.
00:08:31:Uwa�am, �e gdyby konopie nie by�y nielegalne,
00:08:35:�ycie by�oby du�o �atwiejsze.
00:08:44:Og�lno�wiatowa prohibicja rozpocz�a si� na prze�omie wiek�w w USA,
00:08:48:kiedy popularno�� konopi zacz�a spada�.
00:08:53:Epoka maszyny parowej zahamowa�a zapotrzebowanie na liny i �agle z konopi.
00:08:58:Poza tym nie by�o wtedy jeszcze technologii mechanicznego przetw�rstwa konopi.
00:09:05:Los konopi zosta� jednak przypiecz�towany
00:09:08:przez rosn�c� histeri� przed stosowaniem konopi jako u�ywki.
00:09:13:"Ten nieszkodliwie wygl�daj�cy papieros"
00:09:15:"spotyka ci� ukryty w niewinnie wygl�daj�cym przebraniu,"
00:09:19:"ale je�li go zapalisz i zaci�gniesz si� dymem..."
00:09:22:"ryzykujesz �yciem,"
00:09:24:"bo ten zab�jca i jego dealer nie maj� przed nikim szacunku"
00:09:32:Zwyczaj palenia tej odpr�aj�cej, lekko uskrzydlaj�cej u�ywki jest prastary.
00:09:37:Tradycja palenia konopi ma tysi�ce lat i si�ga korzeniami Indii,
00:09:41:gdzie konopie jeszcze dzi� cenione s� jako pomoc na drodze do o�wiecenia.
00:09:47:Przez �rodkowy Wsch�d konopie trafi�y do Afryki,
00:09:50:nast�pnie wraz z niewolnikami dotar�y do Ameryki.
00:09:55:Na prze�omie wiek�w Meksykanie przywie�li konopie do USA.
00:10:00:By�a to ta sama ro�lina, kt�rej tony uprawiali Amerykanie.
00:10:04:Jednak palenie jej kwiat�w wydawa�o si� Amerykanom zbyt "hiszpa�skie",
00:10:08:i by�o postrzegane nieufnie i boja�liwie.
00:10:13:W roku 1914 w El Paso na granicy z Meksykiem
00:10:16:uchwalono pierwsze antymarihuanowe przepisy.
00:10:20:Mia�y one na celu nie tylko powstrzymanie konsumpcji marihuany,
00:10:23:ale tak�e zmniejszenie liczby meksyka�skich imigrant�w.
00:10:29:Jednocze�nie nast�pi�a epoka puryta�skiej wstrzemi�liwo�ci.
00:10:33:Narkotyki wszelkiego rodzaju by�y coraz bardziej demonizowane.
00:10:36:Wrogiem publicznym nr 1 by� przede wszystkim alkohol.
00:10:39:Z niemoralno�ci� walczono poprzez ca�� rzek� przepis�w oraz demokratycznych proces�w,
00:10:43:jednak bez wi�kszych sukces�w.
00:10:48:W roku 1933, po zako�czeniu prohibicji (ze wzgl�d�w podatkowych),
00:10:52:szukano nowego koz�a ofiarngo
00:10:54:odpowiedzialnego za moralny i socjalny upadek pa�stwa,
00:10:57:... i znaleziono go w marihuanie.
00:11:09:ROZPUSTNE IMPREZY
00:11:11:
00:11:12:BEZGRANICZNE ��DZE
00:11:14:
00:11:15:NIEPOHAMOWANE NAMI�TNO�CI
00:11:17:
00:11:19:Ten cz�owiek najbardziej przyczyni� si� do demonizacji marihuany.
00:11:23:Pe�nomocnik rz�du - Harry Anslinger.
00:11:26:Swego czasu drugi co do wa�no�ci polityk prohibicyjny.
00:11:30:W latach 1930-1962 g�owa urz�du ds. �rodk�w odurzaj�cych.
00:11:37:Harry Anslinger by� najbardziej znacz�c� pojedy�cz� osob�
00:11:41:w polityce narkotykowej USA.
00:11:43:Jest on odpowiedzialny bardziej ni� ktokolwiek inny
00:11:45:za gn�bienie, �ledzenie i karanie
00:11:47:za�ywania wszelkich narkotyk�w w ostatnim pi��dziesi�cioleciu.
00:11:53:Anslinger umocni� si�,
00:11:55:aby wprowadzi� w �ycie powszechny zakaz dla marihuany,
00:11:59:tylko to dawa�o mu perspektyw� utrzymania swojego urz�du jako organu kontrolnego.
00:12:04:McWilliams jest przekonany,
00:12:06:�e Harry Anslinger z premedytacj� wykorzysta� brak wiedzy spo�ecze�stwa na temat marihuan...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin