Polowanie Na Golluma -The.Hunt.for.Gollum.2009.WEBRip.txt

(8 KB) Pobierz
00:00:10: Napisy utworzone przez Zv00n'a na potrzeby tej wersji.
00:00:36: Pod koniec Trzeciej Ery �r�dziemiem w�ada� mrok
00:00:43: Rozproszeni mieszka�cy P�nocnego Kr�lestwa
00:00:47: zapomnieli o potomkach Kr�l�w,
00:00:49: przemierzaj�cych dzicz jako Stra�nicy.
00:00:57: Ale mrok Mordoru mia� wkr�tce okry� wszystkie krainy.
00:01:02: daj�c pocz�tek wydarzeniom donios�ym i strasznym.
00:01:07: Bowiem zaginiony Pier�cie� W�adzy przebudzi� si� na nowo,
00:01:14: poszukiwany przez swego z�ego pana, Saurona.
00:01:18: Jeden by wszystkimi rz�dzi�.
00:01:22: Przez pi��set lat pozostawa� w ukryciu poza jego zasi�giem...
00:01:31: ale szuka� go kto� jeszcze.
00:01:36: Stworzenie, kt�re d�ugo skrywa�o Pier�cie� w grotach pod g�rami
00:01:42: i kt�rym zaw�adn�o jego z�o.
00:01:47: Jego serce um�czone t�sknot� za utraconym skarbem
00:01:52: i przepe�nione nienawi�ci� do z�odzieja, kt�ry go zabra�:
00:01:57: Bilba Bagginsa.
00:03:00: Stra�nicy wzmocnili posterunki jak nakaza�e�.
00:03:04: Czy wci�� jest w ukryciu?
00:03:06: Tak,
00:03:08: przynajmniej na razie.
00:03:17: Nieprzyjaciel nie wie jeszcze, �e Pier�cie� si� odnalaz�.
00:03:22: Doskonale.
00:03:23: Chcia�bym aby by�o to tak proste.
00:03:25: Pope�ni�em powa�ny b��d,
00:03:28: przeoczy�em co� istotnego,
00:03:30: co� niebezpiecznego.
00:03:33: Chodzi o poprzedniego posiadacza Pier�cienia.
00:03:39: Golluma.
00:03:41: Nie wiem, jak wszed� w jego posiadanie,
00:03:44: ale zabi�by, �eby mie� go ponownie;
00:03:47: a teraz opu�ci� swoj� grot� w jego poszukiwaniu.
00:03:52: Gollum wie, prawda Gandalfie?
00:03:56: Wie gdzie jest Pier�cie�?
00:04:00: Tak.
00:04:02: Niestety nasz sekret nie jest ju� bezpieczny.
00:04:07: Niem�dry Hobbit wyjawi� swe imi�.
00:04:10: Pier�cie� powinien by� zosta� zniszczony.
00:04:13: Ale nie zosta�.
00:04:16: P�jd�.
00:04:19: Znajd� go.
00:04:23: Dzi�kuj�, Aragornie.
00:04:27: Droga nie b�dzie �atwa,
00:04:30: ale masz dar przewidywania, dar twego ludu.
00:04:33: Je�li ty go nie znajdziesz...
00:04:36: nikt tego nie zrobi.
00:04:45: Elendil.
00:04:47: Ojcze.
00:04:50: Nie wiem co skrywa przysz�o��.
00:04:52: Daj mi si��, gdy nadejdzie czas.
00:05:27: Jeste� dziedzicem Elendila.
00:05:34: Przyjacielu, zbli�a si� czas walki.
00:05:48: �r�dziemie nie mo�e d�ugo stawia� czo�a pot�dzie, rosn�cej na wschodzie.
00:05:55: Zbli�a si� zmierzch Trzeciej Ery
00:06:00: ale poranek mo�e nie nadej��.
00:07:10: Kto wie, gdzie w��czy� si� przez te wszystkie lata?
00:07:16: I jak stworzenie tak niewielkie mog�o po�o�y� na szali losy tak wielu?
00:08:12: Twoje imi� i co tu robisz?
00:08:14: Jestem Stra�nikiem Arnoru. Przyrzek�em wierno�� Siedmiu Gwiazdom i Siedmiu Kamieniom...
00:08:20: I Bia�emu Drzewu.
00:08:24: Jeste� daleko od Arnoru, Stra�niku
00:08:28: i znasz pozdrowienie Dunedain�w, jednak nie wiem kim jeste�.
00:08:31: Jestem Arithir, syn Argonathena.
00:08:36: Zosta�em wys�any, by sprawdzi� wie�ci ze wschodu.
00:08:39: Jeste�my wi�c ziomkami z daleka.
00:08:43: M�wi� na mnie Obie�y�wiat.
00:08:45: S�ysza�em o tobie...
00:08:48: przyjacielu.
00:08:52: Te ziemie nie pozostan� ju� d�ugo bezpieczne.
00:08:55: Hordy Ork�w grasuj� na brzegach Anduiny, nocami �upi�c wioski.
00:09:01: Wkr�tce przejd� na t� stron� g�r.
00:09:08: S�udzy nieprzyjaciela mno�� si� gdy on ro�nie w si��.
00:09:12: Niestety zosta�o nas ju� niewielu.
00:09:15: A dok�d ty pod��asz?
00:09:21: Tropi� stwora;
00:09:23: mo�na go nazwa� szpiegiem,
00:09:27: niewielki
00:09:29: lecz przebieg�y.
00:09:32: Widzia�em Orki nieznanego mi rodzaju,
00:09:36: jednak pot�niejsze od tych, kt�rych znamy.
00:09:38: To nie jest Ork.
00:09:41: Zostawia �lady jak Hobbit.
00:09:45: Nie mo�e wpa�� w niepowo�ane r�ce.
00:09:49: To mo�e by� bez znaczenia, ale...
00:09:52: s�ysza�em plotki,
00:09:55: pog�oski o bezimiennej grozie.
00:09:58: W odleg�ych wioskach opowiadaj� o duchu, kt�ry pije krew,
00:10:02: o koszmarze, kt�ry czai si� w�r�d drzew, porywa dzieci
00:10:07: i wykrada jedzenie z domostw.
00:10:11: Wie�niacy dok�adnie rygluj� drzwi na noc.
00:10:14: Gdzie o tym s�ysza�e�?
00:10:17: W Ithilien,
00:10:19: ale plotki si�gaj� a� po granice Mrocznej Puszczy.
00:11:35: Po mojemu to fa�szywy alarm,
00:11:37: nie ma �adnych �lad�w i nie ma �adnego cz�owieka-wojownika.
00:11:41: Goblok m�wi, �e mamy problem
00:11:43: wi�c lepiej si� rozgl�daj, albo dostaniesz.
00:11:45: Goblok!
00:11:48: Goblok to zwyk�a kupa mi�sa z kopalni,
00:11:50: du�a i g�upia.
00:11:53: Powinni�my gotowa� sie na wojn�.
00:11:55: Zapomnij o pl�drowaniu.
00:11:58: Uwa�aj na Gobloka, to nie tylko kupa mi�sa.
00:12:00: Mi�so. Chc� �wie�ego mi�ska.
00:12:03: Jestem g�odny. W kiszkach mi gra.
00:12:05: Czuj� co� smacznego,
00:12:07: m�j nos mi to m�wi.
00:12:09: Skombinujemy se smaczego, soczystego wie�niaka,
00:12:11: a teraz przesta� j�cze�, albo skr�ce ci kark, chude �cierwo.
00:12:14: Spr�buj szcz�cia.
00:12:16: Wielkie, g�upie, zakute �by. Wszyscy tacy sami:
00:12:19: wielki nochal, ma�a m�zgownica.
00:12:21: Do��!
00:12:22: Niez�a pr�ba.
00:12:24: Odsu� si�!
00:12:29: Co to by�o?
00:12:31: M�wi�em ci, �e co� czuj�.
00:12:33: Cicho, durniu!
00:12:50: Dabgash!
00:13:05: Ta kraina nie nale�y do was.
00:13:42: M�j Skarbie.
00:14:19: St�jcie!
00:14:21: Mamy swoje rozkazy.
00:14:25: Znajdzcie go.
00:14:27: Przyprowad�cie do mnie.
00:14:29: Tak jest, Goblok.
00:16:29: Uspok�j si�. Nie uciekniesz.
00:16:40: Rozumiesz?
00:16:43: Gollum?
00:16:48: Wie, jak si� nazywamy.
00:16:56: Tak, wiem jak si� nazywasz.
00:17:02: Idziesz ze mn�
00:17:04: na p�noc.
00:17:07: Wyd�ubiemy mu oczy!
00:17:12: Skr�cimy mu wstr�tny kark!
00:17:18: Nie skrzywdziliby�my nawet muchy,
00:17:21: obiecujemy, �e b�dziemy grzeczni.
00:17:28: Wypu�� nas.
00:17:38: Gollum, musisz mi szczerze odpowiedzie�.
00:17:41: Wiem, �e czego� szukasz.
00:17:43: Nie, nie szuka.
00:17:45: Czego�, co straci�e�.
00:17:46: Nie!
00:17:50: Pier�cie�.
00:17:52: Skarb...
00:18:01: Nie skrzywdz� ci�.
00:18:05: Daj� s�owo.
00:18:08: Dotrzymaj s�owa, Skarbie.
00:18:13: Wi�c zostajesz w worku.
00:18:16: Nie! Nieee!
00:18:19: Wypu�� nas!
00:18:32: Nikt nie widzi. Nikt nie widzi. Nikt nie widzi.
00:18:37: Wy�szy ni� drzewa, drzewa, drzewa. Wsz�dzie drzewa.
00:18:43: Co?
00:19:27: Czego od nas chce, Skarbie?
00:19:34: W�a�nie tego.
00:19:37: Naszego urodzinowego prezentu.
00:19:42: Nie mamy go.
00:19:46: Ma go Baggins.
00:19:49: Sshhhh!
00:19:52: On chce si� dowiedzie�.
00:19:55: Nie,
00:19:57: on nas skrzywdzi.
00:19:58: S�uchaj!
00:20:01: Nic mu nie powiemy.
00:20:09: Poza tym, skarbie,
00:20:12: Nie ujdzie daleko.
00:20:24: Chce nam si� pi�.
00:20:35: Odpoczniemy p�niej.
00:20:44: Nie patrzy.
00:20:46: Biegnij! Biegnij Skarbie!
00:21:16: Nie jeste�my sami.
00:27:24: Arweno.
00:27:33: Jeste� dziedzicem Elendilla,
00:27:38: masz si�� swych przodk�w
00:27:45: i...
00:27:47: masz moje serce.
00:28:51: Zejd�, Gollumie!
00:29:00: Nadchodzi,
00:29:02: ju� tu jest!
00:31:00: Chod� ze mn�,
00:31:02: mamy twoje stworzenie.
00:31:15: Skarbie!
00:31:20: Shire! Shire!
00:31:22: Baggins!
00:31:34: Czego si� dowiedzia�e�, Gandalfie?
00:31:38: Stw�r jest... �a�osny... n�dzny...
00:31:44: Ale wiem teraz, jak wszed� w posiadanie Pier�cienia.
00:31:49: Mia� go d�ugo; mine�o wiele �ywot�w jego ma�ego ludu.
00:31:55: Nie ma w�tpliwo�ci,
00:31:58: skrada� si� na po�udnie, mila po mili, krok po kroku
00:32:05: w d� a� do Mordoru.
00:32:10: A wie� Shire zaprz�ta teraz umys� naszego nieprzyjaciela.
00:32:15: Musimy je chroni�.
00:32:19: Gandalfie, je�d�cy w czerni przekroczyli rzek�.
00:32:24: Obawiam si�, �e Dziewi�ciu powr�ci�o.
00:32:29: Zatem Pier�cie� musi opu�ci� Shire.
00:32:34: Musz� wyruszy� natychmiast.
00:32:39: Cie� przesz�o�ci powraca raz jeszcze,
00:32:44: ale dzi�ki Gollumowi wiemy, jaki b�dzie nast�pny krok wroga.
00:32:50: Za wszelk� cen� musimy chroni� Froda.
00:32:54: Wy�lij Hobbita do Bree.
00:32:58: B�d� pilnowa� Pier�cienia a� do twojego powrotu.
00:33:04: Dobrze zatem.
00:33:09: Co z Gollumem?
00:33:12: Obsesja Golluma przerasta nasze mo�liwo�ci,
00:33:17: nigdy nie b�dzie wolny.
00:33:22: Co ma w kieszeniach?
00:33:27: Nie powiedzia�, Skarbie. Nieee...
00:33:32: Nie, zdradliwy Hobbit.
00:33:37: Ma�y oszust!
00:33:41: Powinni�my go udusi�!
00:33:46: i zrobimy to, skarbie.
00:33:50: Zrobimy.
00:33:55: Napisy utworzone przez Zv00n'a na potrzeby tej wersji.

Zgłoś jeśli naruszono regulamin