Powiększenie.txt

(15 KB) Pobierz
{40}{160}Downloaded From www.AllSubs.org
{50}{180}SubRip by Zyga, fps 25.0000
{238}{346}POWI�KSZENIE
{4211}{4269}- Na razie.|- Do widzenia.
{5433}{5501}Dawaj fors�. Szybko.
{5561}{5626}- �wietnie.|- Dzi�ki.
{6199}{6252}Niebieski 439.
{6264}{6388}- Niebieski 439. Odbi�r.|- "Niebieski 439, s�ucham ci�."
{6392}{6458}Zadzwo� do Westona i powiedz, �e jad�.
{6462}{6528}"Przyj�am. Bez odbioru."
{7399}{7453}- Cze��, kochanie.|- Cze��.
{7996}{8060}- Wywo�aj to.|- Dobra.
{8064}{8106}Natychmiast.
{8453}{8502}Jestem.
{8617}{8661}Gotowa?
{8691}{8793}- Od godziny.|- To dobrze.
{8797}{8864}�piesz� si� na Iot do Pary�a, wi�c...
{8868}{8913}Wi�c co?
{8928}{8977}Niewa�ne.
{9122}{9191}Z kim sp�dzi�a� noc?
{9224}{9271}Reg!
{10222}{10282}Reg, w��cz jak�� muzyk�.
{10502}{10545}Dobrze.
{10563}{10616}Dobrze. Nie ruszaj si�.
{11424}{11466}Reg!
{11748}{11824}Poka� mi to. Jeszcze. Dobrze.
{11890}{11932}PochyI si� bardziej.
{11936}{11989}Tak, dobrze.
{12040}{12122}�wietnie. Odgarnij w�osy.
{12143}{12214}WspaniaIe! Jeszcze troch�.
{12218}{12285}Poka� mi to. Poka� wszystko.
{12322}{12400}Jak mo�esz najszybciej.|Teraz do przodu.
{12404}{12494}Dobrze. Teraz w t� stron�.|PochyI si�. D�o� tutaj.
{12498}{12568}Dotknij twarzy. Bardzo dobrze.
{12572}{12650}Teraz w t� stron�. Dotykaj twarzy.
{12654}{12719}Dobrze. Teraz w�osy. Cudownie.
{12723}{12795}Dobrze, tak. Wi�cej, wi�cej.
{12799}{12887}Dobrze, wspaniaIe.|I jeszcze, i jeszcze.
{12907}{12997}Tak trzymaj. W�osy do ty�u. Dobrze.
{13020}{13074}Dobra, Reg, podaj pi��dziesi�tk�.
{13078}{13162}Na pIecy. Na pIecy, daIej.
{13210}{13262}Tak. Dawaj, ju�.
{13266}{13343}Dobra. Pracuj, pracuj, pracuj!
{13347}{13431}�wietnie. Do ty�u. Ramiona do g�ry.
{13435}{13501}Wyci�gnij si�, maIe�ka. �wietnie.
{13505}{13574}Jeszcze raz, dobrze!
{13684}{13720}WspaniaIe.
{13724}{13792}Tak trzymaj. S�odko.
{13796}{13859}Tak, zr�b to.
{13863}{13935}Nie, nie, g�owa do g�ry.
{13949}{14003}Zr�b to dIa mnie, kotku.
{14007}{14109}Teraz! Tak! Tak! Tak!
{14675}{14715}HaIo?
{14719}{14761}ChwiIeczk�.
{14793}{14836}To Peter.
{14864}{14901}HaIo?
{14943}{14992}Tak.
{14996}{15045}Tak.
{15049}{15116}Tak, gdzie� to mam. Na pewno.
{15159}{15198}Zaraz.
{15202}{15303}Reg, zanotuj adres|tego choIernego antykwariatu.
{16064}{16122}S� wspania�e. DaIej.
{16140}{16180}Tak.
{16236}{16309}Tak. Super.
{16319}{16380}Masz, mo�esz to spaIi�.
{16935}{16981}Reg!
{17017}{17092}- Powiedz im, �eby zesz�y.|- Dobra.
{18176}{18240}WypIuj t� gum�.
{18244}{18313}Nie na moj� pod�og�.
{18317}{18376}Ty, r�ka w d�.
{18391}{18429}Dobrze.
{18438}{18489}6 miIimetr�w.
{18664}{18710}Co� okropnego.
{18742}{18832}Daj t� nog� do przodu.
{18859}{18901}G�owa wy�ej.
{19137}{19246}RozchyI usta. Tak, dobrze.
{19881}{19980}Nie, do kitu. Zacznijcie od pocz�tku.|Przemy�Icie to.
{20084}{20176}Ty w paski, suknia ma sp�ywa�.|Paski maj� by� proste.
{20180}{20238}Poruszaj ramionami.
{20242}{20338}Dobrze, podoba mi si�. DaIej.
{20350}{20384}Tak.
{20388}{20439}Dobra, zmiana pozycji.
{20537}{20576}Tak.
{20624}{20656}Pobudka!
{20716}{20800}Macie wieIkie szcz�cie,|�e pracujecie ze mn�.
{20804}{20850}Jeszcze raz.
{20868}{20928}A teraz u�miech.
{20936}{20985}U�miech.
{20989}{21043}U�miech!
{21158}{21201}Bo�e.
{21326}{21388}Prosi�em o u�miech.
{21402}{21448}O co chodzi?
{21474}{21520}Nie wiecie, co to znaczy?
{21524}{21570}Hej?!
{21772}{21846}Dobra, jeste�cie zm�czone.|Odpocznijcie.
{21873}{21967}Macie ju� oczy jak szparki.
{21993}{22031}Jazda.
{22035}{22094}Zamknijcie oczy.
{22110}{22184}Zamknijcie oczy.
{22259}{22317}I nie otwierajcie.
{22344}{22399}Dobrze wam to zrobi.
{22828}{22871}Zamknij oczy.
{23948}{24020}Ten ma z 5, 6 Iat.
{24132}{24232}Nigdy nie wiem, co z nich wyjdzie.|To chaos.
{24274}{24399}Dopiero p�niej znajduj�|jaki� punkt zaczepienia...
{24403}{24461}Jak ta noga.
{24542}{24657}Wtedy wszystko zaczyna si� uk�ada�.
{24712}{24795}To jak rozwi�zywanie|zagadki kryminaInej.
{24868}{24940}O ten nie pytaj.|Jeszcze nic nie wiem.
{24980}{25042}- Sprzedasz mi go?|- Nie.
{25084}{25136}To mo�e mi go dasz?
{26010}{26051}Prosz�.
{26200}{26249}Nad�ty dra�.
{26253}{26336}Nie chce sprzeda� �adnego bohomaza.
{26604}{26679}Zakradn� si� w nocy i sam sobie wezm�.
{26948}{27009}Nie przerywaj, to boskie.
{27076}{27124}Jeste� zm�czony.
{27144}{27206}Sp�dzi�em noc w nocIegowni.
{27968}{28043}M�wi�, �e kto� je tu zaprosi�.
{28047}{28169}- Nie ja.|- To niezupe�nie tak.
{28204}{28248}Przykro mi, jestem zaj�ty.
{28252}{28336}Skocz na g�r� po moje odbitki.
{28451}{28520}Mo�e nam pan po�wi�ci� kiIka minut?
{28532}{28564}KiIka minut?
{28568}{28655}Nie mam nawet czasu,|by wyci�� sobie wyrostek.
{29358}{29425}- To kiedy mo�emy przyj��?|- Nigdy.
{29500}{29551}Czekaj� z zamkni�tymi oczami?
{29555}{29628}Czekaj�, aIe oczy maj� otwarte.
{29632}{29673}To dobrze.
{29686}{29740}Ka� im je znowu zamkn��.
{29980}{30057}Wyrzu� t� torebk�.|Jest diaboIiczna.
{30150}{30226}Mo�emy przyj�� po po�udniu?
{32113}{32189}ANTYKI
{32811}{32888}- Czego pan chce?|- TyIko si� rozgI�dam.
{32892}{32971}Nie znajdzie pan nic taniego.|Traci pan czas.
{32975}{33027}A jednak si� rozejrz�.
{33067}{33118}Czego pan szuka?
{33122}{33202}- Obraz�w.|- Nie mamy.
{33313}{33365}Jakich obraz�w?
{33453}{33554}- Pejza�y.|- Nie mamy pejza�y.
{33799}{33855}Sprzedany. Wszystkie sprzedane.
{33952}{34052}- Pan jest w�a�cicieIem?|- W�a�cicieI wyszed�.
{34099}{34151}Kiedy wr�ci?
{42950}{42988}Co pan robi?
{42993}{43043}Prosz� przesta�!
{43047}{43115}Prosz� odda� fiIm.|Tak nie woIno.
{43119}{43167}Niby dIaczego?
{43171}{43242}To moja praca.|Jedni s� torreadorami,
{43246}{43293}inni poIitykami.
{43297}{43332}Ja jestem fotografem.
{43364}{43464}To miejsce pubIiczne.|Ka�dy ma prawo do spokoju.
{43500}{43574}To nie moja wina,|�e �wiat jest niespokojny.
{43596}{43676}Inne dziewczyny p�ac� mi,|�ebym je fotografowa�.
{43710}{43760}Zap�ac� panu.
{43772}{43823}Jestem bardzo drogi.
{43827}{43895}Na tym fiImie mam te� inne rzeczy.
{44217}{44251}Co wi�c zrobimy?
{44269}{44324}Wy�I� pani te zdj�cia.
{44329}{44382}Chc� je mie� teraz.
{44548}{44578}Nie!
{44582}{44631}Po co ten po�piech?
{44793}{44868}Nie psujmy tego.|Dopiero si� poznaIi�my.
{45164}{45235}Nieprawda.|Pan mnie nigdy nie widzia�.
{46896}{46953}- Dzie� dobry.|- Dzie� dobry.
{46992}{47068}- M�j agent rozmawia� z pani�.|- Czy�by?
{47081}{47120}Facet z cygarem.
{47124}{47172}Strz�sa popi� na pod�og�.
{47180}{47237}Chyba wiem, o kogo chodzi.
{47262}{47328}Pewnie za��da�am za du�o pieni�dzy.
{47332}{47400}Pieni�dze to wieczny probIem, prawda?
{47472}{47524}Niech przyjdzie jeszcze raz.
{47619}{47666}Czemu pani sprzedaje skIep?
{47825}{47884}Chc� spr�bowa� czego� innego.
{47888}{47932}Gdzie� wyjecha�.
{47936}{48007}Mam dosy� tych antyk�w.
{48028}{48069}Dok�d wyjecha�?
{48073}{48111}Do NepaIu.
{48150}{48212}NepaI to jeden wieIki antyk.
{48216}{48253}Naprawd�?
{48306}{48396}Mo�e powinnam pojecha� do Maroka.
{48630}{48660}- IIe?|- Co?
{48664}{48714}�mig�o.
{48783}{48825}Oddam je panu za...
{48829}{48886}- 8 funt�w.|- Za�atwione.
{48890}{48956}- Ma pani furgonetk�?|- Nie we�mie pan go teraz!
{48960}{49000}Musz�.
{49004}{49034}Musz�.
{49038}{49086}- Nie mog� bez niego �y�.|- Nie.
{49090}{49184}Odechce si� panu zakochiwa�|w ci�kich przedmiotach.
{49449}{49519}- To pa�ski w�z?|- Tak.
{49633}{49708}Nie mo�e go pan tak traktowa�.|To nie furgonetka.
{49712}{49781}- I co z tego?|- Prosz� je zostawi�.
{49785}{49839}Co� wykombinuj�.
{49854}{49928}Dobrze. ByIeby dzisiaj.
{51090}{51155}Niebieski 439. Niebieski 439. Odbi�r.
{51168}{51245}"439, s�ucham ci�. Odbi�r."
{51252}{51290}HaIo, tu...
{51294}{51393}Daj mi FIaxton 2-249.|Pan WaIker. Pan Peter WaIker.
{51397}{51486}By�em w antykwariacie.|Drogi, aIe dziewczyna opu�ci.
{51490}{51548}Niech zaraz do niej zadzwoni,
{51558}{51612}zanim kto� go uprzedzi.
{51634}{51703}"Przyj�am. Bez odbioru."
{51828}{51913}"Niebieski 439. Niebieski 439. Odbi�r."
{51917}{51976}Niebieski 439. S�ucham ci�.
{51980}{52076}"Niebieski 439, wiadomo�� przekazana."|"Sklep mu si� nie podoba."
{52080}{52132}Powiedz mu, �eby si� wypcha�.
{52136}{52204}Nie rozumie, �e okoIica si� rozbudowuje?
{52208}{52298}Peda�y z pudIami ju� tam s�.
{52320}{52380}Sam widzia�em.
{52384}{52508}- To b�dzie reweIacja. Odbi�r.|- "Co ju� tam jest? Odbi�r."
{52512}{52611}- Niewa�ne. Odbi�r.|- "Przyj�am. Bez odbioru."
{53263}{53312}Chcesz wykorzysta� wszystkie?
{53580}{53628}Nie podobaj� ci si�?
{53633}{53680}S� �wietne.
{53826}{53876}Wybierzemy 3 Iub 4.
{53896}{53931}Rozrzucimy po ksi��ce?
{53948}{54000}Nie. Musz� by� razem.
{54006}{54052}S�usznie.
{54148}{54214}- I piwo.|- Tak jest.
{54258}{54290}Co damy na koniec?
{54294}{54360}Nic st�d.|Na koniec mam co� geniaInego.
{54364}{54456}Z parku. Zrobi�em je rano.|Dostaniesz je dzisiaj.
{54460}{54540}S� bardzo spokojne, wr�cz nieruchome.
{54549}{54652}Reszta jest brutaIna, wi�c to dobry fina�.
{54657}{54691}Tak.
{54695}{54740}Dobry pomys�.
{54752}{54802}B�dzie bardziej prawdziwie.
{55155}{55210}Wyje�d�am z Londynu.
{55214}{55255}DIaczego?
{55334}{55388}Ju� mnie nie kr�ci.
{55429}{55460}No tak...
{55464}{55538}- SkIeci�em par� podpis�w.|- Tak?
{55812}{55868}Mam do�� tych choIernych dziwek.
{55883}{55934}Chcia�bym mie� kup� forsy.
{55938}{55985}By�bym wtedy woIny.
{55990}{56040}WoIny jak?
{56058}{56096}Jak on?
{56328}{56372}Znamy go?
{58025}{58070}TYLKO NIE TO|PRECZ
{58297}{58362}POK�J|ZAMIAST WOJNY
{58687}{58733}PRECZ
{58779}{58820}Mo�e by�.
{60999}{61073}HaIo? Poprosz� Frobershire 3-229.
{61077}{61112}Mam tyIko 6 pens�w.
{61147}{61202}Park 1296.
{61363}{61405}To ja.
{61422}{61511}Nie mia�e� jecha� do HurIey?
{61584}{61693}Nie ruszaj si� i zaraz|zadzwo� do mnie do domu.
{62073}{62104}Przysz�am...
{62108}{62164}Przysz�am po zdj�cia.
{62207}{62262}Jak mnie znaIaz�a�?
{62316}{62367}Mieszkasz tutaj?
{63612}{63654}Napijesz si�?
{63922}{63995...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin