Dokumentacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.pdf

(323 KB) Pobierz
Microsoft Word - Dokumentacja WWRD w tym IPWWRD_2.doc
Jolanta Rafał-Łuniewska
Dokumentacja wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka, w tym propozycja konstrukcji (schemat)
indywidualnego programu wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka
658798264.028.png
Jolanta Rafał-Łuniewska • Dokumentacja wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka, w tym propozycja konstrukcji (schemat) indywidualnego programu
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka •
Wymienione niżej dokumenty są istotne w przebiegu pracy z małym dzieckiem
z niepełnosprawnością i jego rodziną. Przedstawiony zestaw jest propozycją i nie wyczerpuje
wszystkich możliwości. Prowadzący mogą opracować jeszcze inne dokumenty, które według
nich - są niezbędne do sprawnego prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju i jego
ewaluacji. Nie są przewidziane wzory dokumentów do obligatoryjnego stosowania.
Na dokumentację dziecka objętego WWRD składa się:
1. dokumentacja dotycząca dziecka, w skład której mogą wchodzić:
opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez poradnię
psychologiczno-pedagogiczną,
zaświadczenia lekarskie informujące np. o wspomaganiu farmakologicznym i jego
skutkach (mogących mieć wpływ na samopoczucie dziecka, jego funkcjonowanie...),
dziennik oddziaływań wspomagających rozwój lub inny dokument potwierdzający
przebieg pracy z dzieckiem (realizacja indywidualnego programu wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka),
zeszyt obserwacji lub inny dokument ukazujący przebieg rozwoju dziecka (skuteczność
podjętych oddziaływań);
2. dokumentacja pracy z rodziną dziecka, w skład której mogą wchodzić m.in.:
diagnoza środowiska rodzinnego,
zasady i organizacja współpracy z rodzicami (formy i metody),
harmonogram współpracy z rodzicami i rodzeństwem (spotkania, konsultacje),
harmonogram zajęć instruktażowych (np. warsztaty, treningi umiejętności, terapia
pedagogiczna) dla rodziców i rodzeństwa,
harmonogram zajęć otwartych dla rodziców i rodzeństwa,
terapeutyczny program wspomagania rodziny (formy pomocy udzielane całej rodzinie,
wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i inne – w miarę potrzeb – rodziny),
plan pracy zajęć prowadzonych w domu rodzinnym dziecka, w szczególności dziecka
w wieku
do 3 roku życia;
3. dokumentacja zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w skład której mogą
wchodzić m.in.:
powołanie zespołu wydane przez dyrektora,
wewnętrzne procedury organizacji pracy (funkcjonowania) zespołu
regulamin pracy zespołu,
organizacja pracy zespołu zapewniająca zasadność podejmowanych działań
(systematyczność, częstotliwość, zmienność działań i elastyczność),
harmonogram konsultacji oraz ustalenia pokonsultacyjne,
harmonogram superwizji zespołu specjalistów,
określenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu
(kto i za jakie zadanie odpowiada: np. za kontakty z rodzicami, ze służbą zdrowia, za
dokumentację);
1
658798264.029.png 658798264.030.png 658798264.031.png
Jolanta Rafał-Łuniewska • Dokumentacja wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka, w tym propozycja konstrukcji (schemat) indywidualnego programu
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka •
4. dokumentacja dyrektora szkoły/placówki w obszarze WWRD, w skład której mogą
wchodzić m.in.:
obowiązki dyrektora jako koordynatora pracy zespołu,
informacja o sposobie sprawowania i dokumentowania przez dyrektora nadzoru
pedagogicznego nad zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
informacja o nawiązaniu współpracy (np. zawarcie porozumień) z instytucjami
prowadzącymi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz informacja o innych
instytucjach współpracujących z przedszkolem, szkołą, ośrodkiem czy poradnią w celu
objęcia dziecka całościową, kompleksową opieką (służba zdrowia, pomoc społeczna,
inne placówki wspierające rodzinę, organizacje pozarządowe itp.),
informacja o nawiązanej współpracy z uczelniami dotycząca przedmiotowej
problematyki,
plan doskonalenia zawodowego nauczycieli i specjalistów w zakresie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością
Propozycja konstrukcji indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka
Powołany w danej placówce zespół ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na
podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej przeprowadza diagnozę dziecka,
która pozwala ocenić wszystkie obszary aktywności dziecka i jego możliwości poznawcze.
Prawidłowo przeprowadzona diagnoza wieloprofilowa powinna dostarczać informacji
o przyczynach niepełnosprawności dziecka, o jego rodzinie i jej stosunku do problemów
rozwojowych syna lub córki, podejmowanych przez rodzinę próbach poradzenia sobie
z zaburzeniami oraz trudnościami wychowawczymi. Istotnym elementem diagnozy jest też
ustalenie poziomu rozwoju w zakresie dużej i małej motoryki, koordynacji wzrokowo-
ruchowej, napędu psychoruchowego, kontrolowania emocji, zdobycie informacji
o sposobach nawiązywania przez dziecko kontaktu z dorosłymi, z innymi dziećmi,
funkcjonowaniu jego zmysłów i mowy, aktywności własnej i kierowanej, a także określenie
zakresu umiejętności samoobsługowych. Diagnozę powinno kończyć ustalenie wniosków do
pracy i wskazówek oraz instruktażu dla rodziców.
Indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powinien zawierać:
dane dziecka,
wieloprofilową diagnozę dziecka,
wnioski do pracy dla specjalistów oraz instruktaże dla rodziców,
opis procesu wspomagania rozwoju aktywności lub czynności, w odniesieniu do
wszystkich sfer funkcjonowania dziecka, z uwzględnieniem procedury czynności
i metod wspomagających funkcje biorące udział w danej aktywności czy czynności,
określenie zasad współpracy pomiędzy specjalistami i rodzicami,
określenie psychopedagogicznego i socjalnego wsparcia dla rodziny,
analizę postępów dziecka z dalszymi wskazaniami do pracy z dzieckiem i rodziną.
Przedstawiony poniżej przykładowy wzorzec konstrukcji programu może pomóc
w opracowaniu własnego schematu programu przez dany zespół:
2
658798264.001.png 658798264.002.png 658798264.003.png
Jolanta Rafał-Łuniewska • Dokumentacja wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka, w tym propozycja konstrukcji (schemat) indywidualnego programu
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka •
Indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
I. Dane dziecka……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Wieloprofilowa diagnoza w oparciu o poszczególne sfery funkcjonowania dziecka ……………………………………………………….
III. Odniesienie diagnozy do programowania procesu wspomagania /wg schematu w tabeli/
Cele
szczegółowe
(wskazanie
aktywności
mieszczącej się
w sferze najbliższego
rozwoju)
Określenie
funkcji
(procesów)
biorących
udział w
aktywności /
czynności
Programowanie procesu wspomagania rozwoju
aktywności/ czynności
Sfera
Cel
ogólny
Procedura
czynności
Metody wspomagające
funkcje
(procesy) biorące udział w
aktywności/ czynności
Umiejętności motoryczne:
motoryka duża,
motoryka mała
Funkcjonowanie zmysłów:
patrzenie,
słuchanie,
dotykanie,
wąchanie i smakowanie
Funkcje poznawcze:
pamięć,
uwaga,
myślenie,
percepcja wzrokowa i słuchowa
Kontakt i komunikacja:
kontakt: wzrokowy, emocjonalny,
słowny, przez przedmiot,
piktogramy, kojarzenie słów
z rzeczą/ czynnością,
komunikacja „od” i „do”,
naśladowanie, współdziałanie
w zabawie, w sytuacjach
zadaniowych, komunikacja
z rodzicami i rówieśnikami,
mowa,
inne formy komunikacji
Samoobsługa:
jedzenie,
ubieranie się,
toaleta,
inne
Aktywność własna:
zainteresowania,
manipulacja,
zabawy: tematyczne,
konstrukcyjne, rysunek, czytanie
książeczek, oglądanie telewizji
Preferencje (lubi, nie lubi)
III. Psychopedagogiczna pomoc rodzinie (opis) ................................................................................................
IV. Pomoc społeczno-ekonomiczna (opis) ........................................................................................................
V. Powtórna ocena rozwoju po analizie postępów dziecka……………………………………………………......
Opracowała: Jolanta Rafał-Łuniewska PSPE na podstawie:
- artykułu Marcinkowska B. pt. ”Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną” – w:
Walczak G.(red) Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem z dodatkowymi niepełnosprawnościami .
Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych, MENiS Warszawa 2005
- Serafin T. (red.), Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole
Poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców, MENiS, Warszawa 2005.
3
Zachowania nietypowe, utrudniające
rozwój
658798264.004.png 658798264.005.png 658798264.006.png 658798264.007.png 658798264.008.png 658798264.009.png 658798264.010.png 658798264.011.png 658798264.012.png 658798264.013.png 658798264.014.png 658798264.015.png 658798264.016.png 658798264.017.png 658798264.018.png 658798264.019.png 658798264.020.png 658798264.021.png 658798264.022.png 658798264.023.png 658798264.024.png 658798264.025.png
Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, tel. 22 345 37 00, fax 22 345 37 70, www.ore.edu.pl
658798264.026.png 658798264.027.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin