nawigacja w praktyce.pdf

(748 KB) Pobierz
I_III_KS_25_01 GPS TP/WP
TELEKOMUNIKACJA
JAK KORZYSTAĆ Z GPS W PALMTOPIE I KOMÓRCE
Nawigacja w praktyce
System GPS nie pozwoli nam się zgubić w podróży. Aby jednak z niego skorzystać, musimy zainstalować
odpowiednią aplikację na palmtopie lub telefonie komórkowym i nauczyć się nią posługiwać
Nawigacji satelitarnej możemy uży-
wać, wykorzystując różnego typu
sprzęt. Najprostszym rozwiązaniem
jest kupienie urządzenia PND (osobi-
ste urządzenie nawigacyjne), które
fabrycznie przygotowane jest do na-
wigacji. Jeśli jednak do nawigowa-
nia chcemy wykorzystać swój palm-
top lub telefon komórkowy, oprócz
odbiornika GPS będziemy potrzebo-
wali odpowiedniego oprogramowa-
nia. Instalacja takiej aplikacji nie na-
leży do najłatwiejszych. Jednak z po-
mocą Komputer Świata poradzą
sobie z tym nawet mniej zaawanso-
wani użytkownicy.
Korzystamy z Automapy w PocketPC
Do nawigacji możemy wykorzystać praktycznie
każdy palmtop. Gdy nasz PDA nie ma wbudo-
wanego odbiornika GPS, można wykorzystać
zewnętrzny, na przykład podłączany za pomo-
cą Bluetooth. Oprócz sprzętu niezbędne będzie
jeszcze odpowiednie oprogramowanie. Kompu-
ter Świat pokaże, jak zainstalować i korzystać
z aplikacji Automapa 4.1, na przykładzie palm-
topa Mio A501 z wbudowanym GPS. Na innych
modelach urządzeń PDA proces instalacji wy-
gląda bardzo podobnie.
8 Po kliknięciu w nowo otwartym oknie na
. Nastąpi sko-
3 Klikamy na przy-
piowanie plików Auto-
mapy do urządzenia.
Proces ten potrwa oko-
ło 10 minut (czas
instalacji zależy od wy-
branych składników).
4 Następnie wybiera-
my pamięć, na któ-
rej ma zostać zain-
stalowana aplikacja,
i niezbędne mapy, na
przykład . Klikamy na
przycisk
9 Po skopiowaniu plików do urządzenia klika-
Zanim zaczniemy
my na przycisk , a potem w palmto-
pie naciskamy na . Czynność tę powta-
rzamy kilka razy. Kończymy instalację, klikając
na
Przed przystąpieniem do instalacji Automapy
na palmtopie na naszym stacjonarnym kompu-
terze musimy zainstalować program Microsoft
ActiveSync. Najnowszą wersję tej aplikacji znaj-
dziemy na płycie Komputer Świata. Zobaczmy, jak
to zrobić.
1 Uruchamiamy instalację ActiveSync z płyty.
.
.
Jedziemy z Automapą
1 Aby uruchomić Au-
W pierwszym oknie klikamy na
. Za-
znaczamy
i w dwóch następnych oknach klikamy na ,
a potem na i . Klikamy na przy-
cisk , aby zrestartować komputer.
2 Po ponownym uruchomieniu systemu pod-
2 Zostaje wyświetlo-
ne okno z informa-
cjami o bezpie-
czeństwie używania na-
wigacji. Zaznaczamy
i naciskamy na .
łączamy przewodem USB palmtop do kom-
putera. Gdy zostanie uruchomiony kreator
synchronizacji, klikamy na przycisk
5 Klikamy na przycisk i zaznaczamy dodat-
.
.
3 Następnie przecho-
dzimy w aplikacji
do trybu wybiera-
nia celu trasy, naciska-
jąc na przycisk .
Instalujemy Automapę
Po instalacji ActiveSync i podłączeniu PocketPC
do komputera możemy rozpocząć instalację Au-
tomapy. Jeśli mamy już zakupioną licencję Au-
tomapy, najnowszą wersję tego programu może-
my pobrać ze strony www.automapa.pl
1 Rozpoczynamy proces instalacji z płyty, którą
6 W kolejnym oknie zaznaczamy opcję
i ponownie klikamy na
4 Aby wybrać adres miejsca docelowego, na-
2 Klikamy na , a w następnych dwóch
.
5 W nowo otwarte
oknach klikamy na
. Zaznaczamy po-
zycję
i ponownie klikamy w tym i następnym oknie na
.
okno wpisujemy
pierwsze litery
miejscowości adresu,
na przykład , i jeśli
interesująca pozycja
pojawi się na liście,
wtedy naciskamy na
nią .
7 W pole wpisujemy numer naszej licencji,
Automapa demo
a także podajemy swoje imię i nazwisko
oraz adres e-mail . Klikamy na
.
Na płycie dołączonej do Komputer Świata znajdzie-
my demonstracyjną wersję Automapy.
52
25/2007
w palmtopie naciskamy na ,
a potem w komputerze klikamy dwa razy na
i ponownie naciskamy
cisk i na palmto-
pie naciskamy .
tomapę, na ekranie
dotykowym palmto-
pa naciskamy na utwo-
rzony skrót .
kowe komponenty programu, które chcemy
zainstalować . Wybór zatwierdzamy, kli-
kając na
dostaliśmy, kupując program lub uruchamia-
jąc plik instalatora pobrany ze strony WWW.
ciskamy przycisk .
VI
2427433.042.png 2427433.043.png 2427433.044.png 2427433.045.png 2427433.001.png 2427433.002.png 2427433.003.png 2427433.004.png 2427433.005.png 2427433.006.png
JAK KORZYSTAĆ Z GPS W PALMTOPIE I KOMÓRCE TELEKOMUNIKACJA
6 Podobnie postępujemy w następnych ok-
Nie tylko po adresie
Miejsca docelowe naszej podróży mo-
żemy wskazać, niekoniecznie wpisując
jego adres. Wybierając opcję , cel po-
dróży wskażemy bezpośrednio na ma-
pie, a jeśli naszym celem jest punkt uży-
teczności publicznej (kino czy stacja
benzynowa), wystarczy nacisnąć na
przycisk .
7 W wyświetlonym oknie naciskamy na przy-
cisk . Trasa zostanie obliczona od miejsca,
w którym aktualnie
się znajdujemy, do adresu,
który podaliśmy. W na-
stępnym oknie wprowa-
dzamy jeszcze parametry
trasy i naciskamy na
przycisk .
nowana . Aby doje-
chać do celu, wystar-
czy kierować się wska-
zówkami głosowymi
i graficznymi wyświetla-
nymi na ekranie.
Nawigacja z komórki
Do nawigacji możemy wykorzystać również
swoją komórkę, a jeśli nasz telefon nie został
wyposażony w odbiornik GPS, możemy go ku-
pić. Komputer Świat pokaże, jak skorzystać
z nawigacji w komórce na przykładzie telefonu
Nokia N95 z wbudowanym GPS, wykorzystując
aplikację Naviexpert.
brać lokalizację,
w której chcemy za-
instalować aplikację, na
przykład . Program zo-
staje zainstalowany.
i . Na następne wyświetlone pytanie odpo-
wiadamy, naciskając przycisk .
5 Teraz musimy jeszcze zapłacić za korzysta-
nie z usługi nawigacji. Możemy to zrobić
przelewem za pośrednictwem strony
www.naviexpert.pl (zalecane w późniejszych
opłatach) lub wysyłając SMS (koszt 10,98 złote-
go za tygodniową licencję). Aby dokonać płatno-
ści przez wiadomość tekstową, wystarczy odpo-
wiedzieć na kolejne pytanie. Następnie wy-
bieramy pozycję . Musimy jeszcze pozwolić
na wysłanie SMS-a, naciskając na . Nasza li-
cencja na siedem dni została wykupiona.
Rejestrujemy się w Naviexpert
Przed rozpoczęciem korzystania z nawigacji mu-
simy się zarejestrować. Zrobimy to wprost z ko-
mórki, na której zainstalowaliśmy aplikację.
Nawigacja z internetem
Aplikacja Naviexpert pobiera mapy na bieżąco, ko-
rzystając z internetu. Dlatego do prawidłowej pracy
programu nasz telefon powinien być odpowiednio
skonfigurowany. Jeśli komórkę kupiliśmy u operato-
ra, jest ona już odpowiednio przygotowana. Jeżeli na-
tomiast telefon nabyliśmy w niezależnym sklepie lub
z drugiej ręki, wymagana będzie konfiguracja. Najle-
piej skorzystać z automatycznych konfiguratorów,
które znajdziemy na stronie naszego operatora.
1 Uruchamiamy program. W tym celu z menu
Instalujemy Naviexpert
1 Program pobierzemy
cisk , a później . Wskazujemy
punkt dostępu, aby komórka mogła się po-
łączyć się z internetem.
Po tej czynności zostaje
wyświetlona informacja
o przyznanym nam nu-
merze ID i haśle .
UWAGA! Koniecznie
zapisujemy te dane – bę-
dą one niezbędne w pro-
cesie dalszej rejestracji.
Naciskamy na .
dować jeszcze, czy chcemy, aby aplikacja au-
tomatycznie przeliczała trasę, po zjechaniu
z niej . Jest to wygod-
na funkcja, choć mo-
że zwiększyć koszty
transferu danych do
komórki. Następnie
naciskamy przycisk
, a potem . Mo-
żemy rozpocząć korzystanie z aplikacji.
2 W otwartej przeglą-
Zewnętrzny GPS
3 W następnym oknie potwierdzamy rejestra-
3 Wskazujemy punkt
cję, wprowadzając otrzymane hasło , i na-
ciskamy . Nastąpi rejestracja , w trak-
cie której ponownie wskazujemy punkt dostępu
do internetu. Naciskamy na .
Komputer Świat pokazał, jak skonfigurować
aplikację, korzystając z wbudowanego w komór-
ce modułu GPS. Jeśli jednak nasza komórka nie
ma odbiornika i korzystamy
z urządzenia zewnętrznego,
z menu aplikacji Naviexpert wy-
bieramy , a potem pozycję
i wybieramy znale-
dostępu do interne-
tu i naciskamy .
4 Otwiera się strona
Naviexpert, na której
wybieramy link ,
a następnie naciskamy
przycisk i
ziony odbiornik z listy .
4 Twierdząco odpowia-
.
damy na pytanie, czy
mamy odbiornik GPS,
naciskając na
, poź-
niej kolejno na
,
25/2007
VII
nach, wprowadzając nazwę ulicy oraz jej
numer .
8 Trasa zostaje zapla-
5 Musimy jeszcze wy-
telefonu wybieramy , a potem .
2 W programie naciskamy dwa razy na przy-
za pomocą przeglądar-
ki internetowej w ko-
mórce. Naciskamy przy-
cisk , a następnie z me-
nu wybieramy .
6 Aby dokończyć konfigurację, musimy zdecy-
darce internetowej
wpisujemy adres
i naciskamy przycisk .
53
2427433.007.png 2427433.008.png 2427433.009.png 2427433.010.png 2427433.011.png 2427433.012.png 2427433.013.png 2427433.014.png 2427433.015.png 2427433.016.png 2427433.017.png 2427433.018.png 2427433.019.png 2427433.020.png 2427433.021.png 2427433.022.png 2427433.023.png 2427433.024.png 2427433.025.png 2427433.026.png 2427433.027.png 2427433.028.png 2427433.029.png 2427433.030.png 2427433.031.png 2427433.032.png 2427433.033.png 2427433.034.png 2427433.035.png 2427433.036.png 2427433.037.png
TELEKOMUNIKACJA
JAK KORZYSTAĆ Z GPS W PALMTOPIE I KOMÓRCE
Planujemy trasę z Naviexpertem
Gdy już mamy zainstalowaną aplikację, jesteśmy
zarejestrowani i opła-
ciliśmy licencję, może-
my rozpocząć nawiga-
cję z Naviexpertem.
Zobaczmy, jak zapla-
nować trasę.
formularzu podaje-
my dokładny ad-
res, wpisując kraj, mia-
sto, ulicę i numer . Na-
ciskamy na przycisk .
a w następnym oknie zatwierdzamy wybór, na-
ciskając przycisk
.
4 Po chwili
zostaje
wytyczo-
na trasa i po-
brana mapa.
Aby dojechać
do celu, wy-
starczy kiero-
wać się wska-
zówkami gło-
sowymi i gra-
ficznymi .
3 Jeśli istnieje wię-
1 Z menu Naviexpert
cej niż jedna skła-
dowa adresu (na
przykład są dwa mia-
sta o tej samej na-
zwie), z listy znalezio-
nych wybieramy dla
nas właściwą ,
pozycję
, a potem
i
.
VIII
25/2007
2 W wyświetlonym
wybieramy ,
a następnie wy-
bieramy
2427433.038.png 2427433.039.png 2427433.040.png 2427433.041.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin