ŚWIĘCI O REALIACH PIEKŁA.pdf

(628 KB) Pobierz
414388590 UNPDF
WI CI O REALIACH PIEK Ł ŁA
414388590.011.png 414388590.012.png 414388590.013.png 414388590.014.png 414388590.001.png
ŚWIADECTWA O PIEKLE
WST P
Bógwwoimmiłoierdiudlanaegoopamitaniaibawieniaobjawia
istnieniewiecnegopiekłaijegoniedającej ipojądprerażającejgroyo
naturepiekłaijegomiekaocachCorobidabyitamniedotad?Karty
hitoriiKociołaawierająwielewiadectwkarywiecnejprekaanychw
mistycznych wizjach i objawieniachniektórenichpredtawionoponiżej.
BÓG DA Ł Ł IM SZANS NAWRÓCENIA
Za caów papieża Klemena VIII daryło i że w grobie kocioła
Najwitej Maryi Panny Monticelli pochowano cłowieka poornie
umarłego Poniejakimcaieumarłytenodykałprytomnodiprekonał
iotraliwympołożeniuwoimWtaje– szuka wyjcialecciemnoci
dokoławyjcianaledniemożeWołailetylkoiłwpierilecniktnie
łyy .
Zmconyiadaroważacopocądtrupydokołagnilinaewądgo
zalatuje, – wic tubdiemuiałkoocydmierciąpowolną Tumiał
kielichaboleciumieraniapidkroplpokroplitumiałwcałejokropnoci
dowiadcydnaobiecotonacyumierad Iimnypotwytpujemuna
cołoropacchwytagoaerceWtemdotejciemnicypadapromieo
wiatła– łyydalekakrokiludkie – okrykiemradociwykakuje
grobubootworonogróbabywnimnowegołożydtrupa
***
Młoda diewcyna o imieniu Julia odeła od wiary w abawach i
pryjemnociachżyciailubowałaiwwymiewaniunaukiBożejPewnego
dnia kto otregł ją tymi łowami Julio to i le koocy Twoje
bluniertwaciągnąnaciebiekarBożą
414388590.002.png 414388590.003.png 414388590.004.png
Tomniemałoobchodi– odpowiediałabecelnie– cyktokiedykolwiek
wróciłdrugiegowiataiopowiediałcotamjet?
Tydieopóniejnaleionojąwypialni benakużyciaPrygotowano
pogrebiłożonojąwtrumnieNatpnegodniapracownikcmentara
ułyałjakiediwnedwikidochodącejednejtrumienWobecnoci
aalarmowanychwładotworonotrumniwycyroumieliegroąże
diewcyn amknito w trumnie żywcem Jej twar była traliwie
podrapanaiakrwawionaPodnoącydiewcyntrumnyułyelijej
okrzyk: DikiCiBoże!
Po jakim caie Julia opowiediała co i tało Gdy odykałam
wiadomodwtrumnieidałamobieprawżepogrebanomnieżywcem
acłamdrapadiwalidgłowąwdekilenapróżnoiwtedypredocyma
tanłamimierd Nietylebałamimierciciałacomierciwiecnej
wiediałamżeidnapotpienie Bożejakżenatoaługiwałam!Krycałam
imodliłamiapotemnowutraciłamwiadomodObudiłamigdy
wyciągano mnie trumny O jakże wielka jet dobrod Boga! Jak ja
pogardałamprawdamiwiaryUkarałemniePaniealewwymmiłoierdiu
dałemiłaknawróceniaiżalu
Podumowując powyżedarenia Jakżeokropnebyłopołożenietychludi –
nieprawdaż?Cóżdopierogdybyniktniebyłpryedłnaim ratunek!tera
pomylciecychcielibycieażebyiwacopodobnegopotkało
Wiarawita ucyżegrenikaniepokutującegocekalopodobnycekago
pochowanieżywcemwtraliwymgrobie– w grobie – tam – wwiecnociO
tym mówi diiaj Pan Jeu “Welkie drewo które nie rodi dobrych
owocówbdiewyciteiwogieowrucone”tonacygrenikbdie
potpiony w wiecznym piekle na wieki.
PAPIE Ż Ż BENEDYKT XVI MÓWI W SWEJ HOMILII O PIEKLE REALNYM
Piekłoniejetwcalereligijnymymbolemktóryotałwymylonypotożeby
atraadwiernychimuidichdopretreganiadekalogu Jakpowiediał
papieżjettorealnemiejcewktórymgrenicycierpiąkatuewogniu
piekielnym.
Grenicybdąimażydwogniupiekielnympowiecnecay - otregł
Benedykt XVI . Ojciecwitypodkreliłiżwdiiejymnowocenymwiecie
wieleoóbapomniałoże“nieprynającidopopełnianiagrechówinie
obiecującpoprawykaujeinawiecnepotpienie”
414388590.005.png
Bógdałludiomwolnąwolabymogliamiwybradcychcąbydbawieni-
powiediał Benedykt XVI w homilii wygłoonej w paraii w Fidene na
predmieciachRymu
W. ALFONS MARIA DE LIGUORI O WIECZNO CI PIEK Ł ŁA
Naawiaramówinamżepiekłoitnieje GdiewrodkuZiemiitnieje
wiieniewktórymkarodbywająbuntownicypreciwkoBogu Czym jest
piekło? Miejcem kani dla potpionych Miejcem kani gdie wytkie
myłyimocepotpionychdotąpiąodpowiednich im tortur, gdzie im bardziej
kto obraił Boga jakimkolwiek myłem tym bardiej ten mył bdie
torturowany.
WIECZNE CIEMNO CI
WrokbdietorturowanyciemnociamiJakżeżałoniecułbyicłowiek
uwiionywciemnejjakininacterdiecicypiddieiątlatamożenawet
nacałewojeżyciePiekłojetlochemcelnieamknitymewytkich
woichtrontakżeanijedenpromykłoocaaniżadneinnewiatłonigdytam
nie dotre Ogieo iemki promieniuje janocią ale ogieo piekielny jest
całkowiciepobawionyblaku TłumacąctojawikowBayliwyjaniłże
Panoddieliwiatłoodogniatakiżogieobdiepaliłależadnewiatłonie
bdieodniegopromieniowad wity Tomanaucałżepotpieniobacą
tylkotakiewiatłoktórepowikyich cierpienia. W tym promykuwiatła
obacą deormacj wpółpotpieoców i diabłów prybierających okropne
formy abyjecebardiejpotgowadterrorpotpionych .
ODÓR NIE DO ZNIESIENIA
ZmyłpowonieniarównieżotaniepoddanytorturomJakżeprykrymbyłoby
dowiadcyd amknicia w pomieceniu rokładającymi i włokami!
Potpieocymuąprebywadpomidymilionamiroputnikówktórychod
beutannieżywidlabólunaywaniącierwamiewgldunamródjakii
414388590.006.png 414388590.007.png 414388590.008.png
od nich rozchodzi . Święty Bonawentura powiedział, że gdyby ciało, choć
jednego tylko skazańca umieszczono na ziemi, wystarczyłoby to, aby
smrodem, jaki z niego promieniuje zabić wszystkich ludzi. „Tam”
powiediał w Toma „prebywanie we wpólnocie roputników nie
umniejyalewrcpotgujeniedolkaaoca”Cierpieniaątymbardiej
niedonieieniaimwikyjetmródjkpotpionychicianotamiejca
Wpieklewycybdącinicijedennadrugimjakowcegromadącei
raemwimCowicejbdąjakwinogronacinitewinnąpraąbożego
gniewuTobdieprycynąbóluwynikającegoniemocyporuaniai Tak,
wic, w jakiejkolwiek pozycji potpieocypadnądopiekławichotatnim
dniużyciawtakiejpootanąjużbemianypołożeniaanimożliwoci
rueniarkącynogądopókiBógbdieBogiem
NIEUSTANNY HA Ł ŁAS
Zmyłłuchubdiekatowanynieutannymwyciemipłacemtychndnych
itotktóreotałyatopionewceluciachropacy Diabłybdątorturowały
potpieoców nieutannymi hałaami Jakże mcące jet dla kogo kto
pragnieanądłyedjkchoregocłowiekaujadaniepacykrykliwypłac
niemowlcia! Tymbardiejjakndnyjettanpotpieocaktórymuipre
całąwiecnodnieutanniełuchadkrykuipłacuwpółtowaryyjegokani!
Potpienibdąteżkatowanimorącymgłodeminigdyniedotąpiąnawetka
chlebaIchpragnieniebdietakwielkieżecaławodaoceanuniebyłabyw
tanietegougaidalenigdynieotrymająoninawetjednejkropli
OGNIE PIEKIELNE
Najwikejednakcierpieniapotpionychpochodąodogniapiekielnego
torturującegomyłdotyku Nawetwtymżyciubóljakipryparaparenie
ogniemjetnajwikymcierpieniemalewedługwugutynanaiemki
ogieowporównaniuogniempiekielnymjetnicyminnymjaktylkoogniem
przedstawionym na obrazie.
414388590.009.png 414388590.010.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin