wybieramy_rynny.pdf

(1244 KB) Pobierz
384457365 UNPDF
$OMIOTOCZENIE
-ONTAEMRYNIENNIEMUSZZAJMOWAÃ
SIÇWYCZNIEPROFESJONALIyCI/BECNIE
WSZYSTKIESYSTEMYRYNNOWEsZARÐWNO
STALOWEMIEDZIANEJAKIPLASTIKOWE
sNADAJSIÇDOAMATORSKIEGOMONTAU
BOSWYPOSAANEWWYGODNEZCZA
79")%2!-929..9
5JARZMIÃ
CZONEORYNNOWANIEMOESU
YÃPRZEZWIELELATNIENASTRÇ
CZAJCADNYCHPROBLEMÐW+IEDYy
JEDNAKNADCHODZITAKIMOMENT
GDYRYNNAZACZYNAPRZECIEKAÃ
.AJCZÇyCIEJTAKIEMIEJSCEMONA
JESZCZENAPRAWIÃALEWKRÐTCEPO
JAWIAJSIÇKOLEJNEPRZECIEKIWIÇC
JEDYNYMSKUTECZNYMROZWIZANIEM
STAJESIÇWYMIANA$AWNIEJDO
CZENIAELEMENTÐWRYNIENTRZEBA
BYOWZYWAÃFACHOWCAZLUTOWNI
CBLACHARSK
/DWIELULATSDOSTÇPNESYS
TEMYRYNNOWEZESTALIOCYNKOWA
NEJTYTANOCYNKUMIEDZII0#7
KTÐREMONAZAMONTOWAÃSA
MODZIELNIEBEZSKOMPLIKOWA
NYCHNARZÇDZIIPROFESJONALNYCH
UMIEJÇTNOyCI7SYSTEMACH
ZNAJDUJSIÇWSZYSTKIEELE
MENTYPOTRZEBNEDOWYKO
NANIAKOMPLETNEGOORYN
NOWANIARYNNYHAKIRURY
SPUSTOWEOBEJMYDENKAKOLAN
KAWYLEWKICZNIKINARONIKI
ZEWNÇTRZNEIWEWNÇTRZNESITKA
SZTUCERYANAWETOSONYPRZE
CIWROZPRYSKOWE
2YNNYZTWORZYWSZTUCZNYCH
MONACZYÃZELEMENTAMIMETA
LOWYMINPOPRZEÃJENASTARYCH
NIEZNISZCZONYCHHAKACH3TESYS
TEMYWKTÐRYCHPOCZONOSTALO
WERYNNYOCYNKOWANEZPLASTIKO
WYMIRURAMISPUSTOWYMI
0LANUJCZAMONTOWANIERYNIEN
MIEDZIANYCHTRZEBAPRZESTRZEGAÃ
PEWNYCHREGU.APRZYKADNO
WARYNNAZMIEDZINIEMOEBYÃ
OSADZONANAOCYNKOWANYCHHA
KACH:NACZENIEMARÐWNIEPO
KRYCIEDACHUsNIEMONAMONTO
WAÃMIEDZIANEGOORYNNOWANIA
JEyLINADACHUJESTUOONASTA
LOWABLACHODACHÐWKA0ROWA
DZITODOTZWKOROZJIKONTAKTO
WEJsWWILGOTNYMyRODOWISKU
PODWPYWEMWODYDESZCZOWEJ
POMIÇDZYRÐNYMIMETALAMIZA
CHODZPROCESYELEKTROCHEMICZ
NEBÇDCEPRZYCZYNPOWSTAWA
NIAUBYTKÐWWMATERIALE
0RZEDZAMONTOWANIEMRYNIEN
SPRAWDZAMYCZYDESKAIBLA
CHAOKAPOWAS
-AYELEMENTARZ
(AKRYNNOWY RYNAJZAPODPIERA
IPRZYTRZYMUJERYNNÇ-OCUJEMYGO
DOKROKWILUBDESKIOKAPOWEJDACHU
CZNIKRYNNOWY ZCZKIKLAMRY
ZGUMOWUSZCZELKUSZCZELNIAPOCZENIE
SSIEDNICHRYNIEN5OONENAZAKADKÇ
MAJMOLIWOyÃPRZESUWANIASIÇPOD
WPYWEMZMIANTEMPERATURY3TE
SPECJALNEELEMENTYsDYLATACJEDORYNIEN
METALOWYCHsKTÐREUMOLIWIAJPRACÇ
RYNIEN
3ZTUCER KRÐCIECCZYRYNNÇZRUR
SPUSTOW0ODWIESZASIÇGOODSPODU
PODOTWOREMODPYWOWYMWRYNNIE
:AyLEPKA ZWANATEDENKIEM
LUBDEKLEMTOELEMENTZAMYKAJCY
KONIECRYNNY
+IELICH TOROZSZERZONYKONIECRURY
SPUSTOWEJUMOLIWIAJCYCZENIE
KOLEJNYCHODCINKÐW
+OLANKA SZAZWYCZAJWYGIÇTEPOD
KTAMIODmDOmLUBNAKSZTAT3
/BEJMA UCHWYTMOCOWANA
DOyCIANYTRZPIENIEMDOyCIAN
DREWNIANYCHyRUBIKOKIEMDOyCIAN
MUROWANYCHWKRÇTAMILUBGWO|DZIAMI
3UYDOMOCOWANIARURYSPUSTOWEJ
DOyCIANYBUDYNKU
2URASPUSTOWA ODPROWADZA
DESZCZÐWKÇDOKANALIZACJI*EJyREDNICA
MUSIBYÃDOPASOWANADOSZEROKOyCI
RYNNYABYMOGAPRZYJÃCAZEBRAN
ZDACHUWODÇ
7YLEWKAZREWIZJ CZYSZCZAK
ODPROWADZADESZCZÐWKÇ
DOPODSTAWIONEGONACZYNIAsWODÇ
MONAWYKORZYSTYWAÃDOCELÐW
GOSPODARCZYCH
4RZYRODZAJEMATERIAU sJEDNAMETODA
MONTAUPOLEGAJCANAPODOBNYM
SYSTEMOWYMCZENIUWSZYSTKICHELEMENTÐW
,UTOWNICALUTIUMIEJÇTNOyCIPOSUGIWANIASIÇ
NIMISTAJSIÇCAKOWICIEZBÇDNE
WDOBRYMSTA
NIE.AJNISZYRZD
DACHÐWEKPODSUWAMY
WGÐRÇISPRAWDZAMYCZY
HAKIORAZBLACHAMOCNOTRZY
MAJSIÇPODOA"LACHAOKA
POWACHRONIKONSTRUKCJÇDACHU
PRZEDZAWILGOCENIEMsWODAKTÐ
RAEWENTUALNIEPRZECIEKNIEPOD
DACHÐWKISPYWAPONIEJDORYN
NYOSANIAJCWTENSPOSÐBKON
STRUKCJÇDACHOW
+ANCIASTEKUZYNKIPÐOKRGEJRYNNY
#ZASAMINADACHULEPIEJODTRADYCYJNYCH
PÐOKRGYCHWYGLDAJRYNNYIRURY
SPUSTOWEOPRZEKROJUPROSTOKTNYM
LUBTZWSKRZYNKOWE.ADAJSIÇ
DOODPROWADZANIAWODYZNIEWIELKICH
DACHÐWOPOWIERZCHNINIEPRZEKRACZAJCEJ
MCZYLIPRZYDOMKACHOGRODOWYCH
WIATACHGARAOWYCHLUBOGRODACH
ZIMOWYCH
DESZCZ
0 OPRAWNIEZAMONTOWANEICZYSZ
384457365.022.png 384457365.023.png 384457365.024.png 384457365.025.png
$OMIOTOCZENIE
$OKRAWÇDZIOKAPUCO
sCMZALENIEODMATERIAU
MONTUJEMYHAKIRYNNOWE-USZ
BYÃUSTAWIONEZESPADKIEM
WKIERUNKURURYSPUSTOWEJ
sCMNAM
:ACZYNAJCODNARONIKA
DOMUWSUWAMYKOLEJNE
SEGMENTYRYNNYTAKBY
KOÎCEHAKÐWZNALAZYSIÇPOD
PRZEDNIMZAWINIÇTYMBRZEGIEM
BLACHY
2YNNYPLASTIKOWE
NEGOJESTNAJPROSTSZEWMONTA
U%LEMENTYSLEKKIEIDEALNIE
DOPASOWANEODPORNENAUDERZE
NIAMETALOWEATWOUSZKODZIÃ
ICZYNNIKIATMOSFERYCZNE/PRÐCZ
REGULARNEGOCZYSZCZENIANIEWY
MAGAJSPECJALNEJKONSERWACJI
4WORZYWOJESTBARWIONEWMASIE
DLATEGONIEWIDAÃZARYSOWAÎ/D
CINKIRYNIENCZYSIÇSPECJALNYMI
CZNIKAMIZGUMOWYMIUSZCZEL
KAMIJEyLIPRODUCENTZALECAsDO
DATKOWOSIÇSKLEJA
/RYNNOWANIEZ0#7JESTWWIE
LUKOLORACHDLATEGOATWODOBRAÃ
JEDOSTYLUIKOLORYSTYKIELEWACJI
0RZEKROJEILICZBÇRURSPUSTOWYCH
DOBIERASIÇDOPOWIERZCHNIISPAD
KUDACHU$OOBRÐBKIRYNIENWY
STARCZPIKADOMETALUOTWORNICA
INÐZWYSUWANYMOSTRZEM2YN
NYCZONENAZATRZASKISWYGOD
NIEJSZEODSKLEJANYCHsATWIEJWY
MIENIÃUSZKODZONYELEMENT
2YNNÇUOON
DOGÐRYDNEMOPIERAMY
NAODPOWIEDNIOZAOKRGLONYM
KLOCKU/TWÐRODPYWOWY
WYCINAMYOTWORNICOSADZON
WWIERTARCE
.ATYLNEBRZEGICZONYCH
ODCINKÐWRYNIENNAKADAMY
CZNIKIZATRZASKUJEMYGO
NAPRZEDNIMBRZEGUCZNIKNIE
POWINIENBYÃBLIEJNICM
ODHAKA
0LASTIKOWALBOMIEDZIAN
LUBSTALOWOCYNKOWANKRATKÇ
DOWYAPYWANIALIyCIMONAATWO
WOYÃWKADPÐOKRGRYNNÇ
,IyCIEPOZOSTAJNAKRATCEAWODA
SPYWADOEM
+OSZYKRYNNOWYZATRZYMUJELIyCIE
ALEWOKÐNICHPOWSTAJOSADY
ZAMULAJCESZTUCERCOPOWODUJE
PRZELEWANIESIÇWODYPRZEZ
KRAWÇD|RYNNY
2YNNY
STALOWE
3ZTUCERNASUWAMY
NARYNNÇWMIEJSCUOTWORU
ODPYWOWEGOZACZEPIAJCJEGO
PRZEDNIKRAWÇD|OZAWINIÇTY
BRZEGRYNNYIZAGINAJCBLASZKI
NATYLNYMBRZEGU
.AKOÎCUZAKADAMYDENKO
RYNNYIZALENIEODSYSTEMU
MOCUJEMYODGINANYMI
JÇZYCZKAMIZBLACHYLUBPRZEZ
ZAGNIATANIEBRZEGÐW
SZCZYPCAMI
4AKRÐNORODNOyÃKOLORÐW
SPOTYKAMYTYLKOWyRÐD
RYNIENZTWORZYWSZTUCZNYCH
.AZDJÇCIUPRZYKADOFERTY
JEDNEGOPRODUCENTA
2YNNY
MIEDZIANE
2 YNNYZBLACHYSTALOWEJOCYNKO
NENACZYNNIKIATMOSFERYCZNE3
RYNNYCIGNIONENPZALUMINIUM
LUBSTALISZLACHETNEJ+SZTATUJESIÇ
JEWSPECJALNEJMASZYNIEMAJPRZE
KRÐJSKRZYNKOWYIMOGBYÃBARDZO
DUGIENAWETDOM
/RYNNOWANIEMETALOWEMON
TUJESIÇBARDZOPROSTO0OZAO
ENIUHAKÐWRYNNOWYCHIBLACHY
OKAPOWEJUKADAMYPOSZCZEGÐL
NEELEMENTY+OLEJNEODCINKIRY
NIENMOCNOCZYMYSYSTEMOWYMI
CZNIKAMIANAKOÎCÐWKIRYNIEN
NAKADAMYDENKA7ODPOWIED
NICHMIEJSCACHZAKADAMYSZTU
CERY2URYSPUSTOWEWKADAMY
JEDNAWDRUGKIELICHAMISKIE
ROWANYMIKUGÐRZE
7 yRÐDMATERIAÐWUYWA
SKLEPACHKUPIÃPREPARATYCHE
MICZNEDOPATYNOWANIAMIEDZI
DZIÇKIKTÐRYMRYNNYWKRÐTKIM
CZASIEPOKRYJSIÇSZLACHETN
yNIEDZI
3YSTEMYRYNIENZMIEDZIMON
TUJESIÇJAKOCYNKOWANE.ALEY
JEDNAKZWRÐCIÃUWAGÇNATOBY
ADNAZMIEDZIANYCHCZÇyCINIE
MIAASTYCZNOyCIZINNYMIMETA
LAMIPONIEWAGROZITOKOROZJ
KONTAKTOWNPNADACHACHPO
KRYTYCHBLACHSTALOWNIEMO
NAMONTOWAÃRYNIENZMIEDZI
BOSPYWAJCAWODABÇDZIEPO
WODOWAAKOROZJÇMIEDZI2YN
NYMIEDZIANESDROGIEALEBAR
DZOTRWAEIWYTRZYMAE
WANEJOGNIOWOSDOyÃTRWAE
ISTOSUNKOWOTANIE)CHPOWIERZCH
NIAJESTPOLAKIEROWANALUBPOWLE
KANAOBUSTRONNIEOCHRONNYMIPO
WOKAMIPLASTISOLEMPOLIESTREM
06&ALBOsNAJTRWALSZYMsPU
RALEM$ZIÇKITEMUSBARDZIEJ
ODPORNENAKOROZJÇJEDNAKJEyLI
POWOKAOCHRONNAZOSTANIEUSZKO
DZONAWTEDYNALEYJEPOMALO
WAÃFARBPRZEZNACZONDOELE
MENTÐWOCYNKOWANYCH
$OSTÇPNESSYSTEMYORYNNO
WANIAZBLACHYTYTANOWOCYNKOWEJ
KTÐRANIEMALWJESTCZYSTYM
CYNKIEMDODATEKTYTANUJESTBAR
DZOMAY3BARDZOTRWAEIODPOR
NYCHDOPRODUKCJIRYNIEN
MIED|JESTNAJBARDZIEJODPOR
NANAKOROZJÇINAJADNIEJWY
GLDA'DYJESTNOWABYSZCZY
JEDNAKPOUPYWIEDWÐCHTRZECH
MIESIÇCYWWYNIKUUTLENIANIA
POKRYWASIÇCOR A ZCIEMNIEJSZ
BARWBRZU7TEDYRYNNYS
MAOWIDOCZNENATLEDOMU
$OPRODUKCJIORYNNOWANIAUY
WASIÇCZYSTEJMIEDZILUBMIE
DZIPOWLECZONEJCYNKIEMBD|
AKRYLEM0OWSTANIEZIELONEGO
ZABARWIENIAMIEDZIsPATYNY
sNIEJESTMOLIWEWOBECNYCH
WARUNKACHATMOSFERYCZNYCH
ALEMONAWSPECJALISTYCZNYCH
5WAGA
0OCZENIASZTYWNEISZCZELNE
.OWOCZESNESYSTEMY
RYNNOWESATWE
DOZAMONTOWANIA
.IEWYKLUCZATOJEDNAK
MOLIWOyCIPOPENIENIA
POWANYCHBÇDÐWTAKICH
JAKZBYTMAYSPADEKRYNNY
NIESTABILNEMOCOWANIE
HAKÐWORAZBRAKBLACHY
OKAPOWEJPODPIERWSZYM
RZÇDEMDACHÐWEK
2YNNYPLASTIKOWESWYKONYWANEZTAKDUDOKADNOyCI
ETEORETYCZNIEMOGSIÇOBYÃBEZDODATKOWYCHUSZCZELEK*EDNAK
CZNIKIINASADKIWYPOSAASIÇWDODATKOWEPROFILEUSZCZELNIAJCE
+IELICHOWEPOCZENIARURMONAUSZCZELNIÃSPECJALNYMKLEJEMDO0#7
2URÇSPUSTOWMOCUJEMY
WOBEJMACHPRZYTWIERDZONYCH
DOMURUICZYMYJZRYNN
ZAPOMOCODPOWIEDNICH
KOLANEKUSTAWIONYCHKIELICHAMI
WGÐRÇ
/ RYNNOWANIEZTWORZYWASZTUCZ
384457365.001.png 384457365.002.png 384457365.003.png 384457365.004.png 384457365.005.png
*%$9.9-!*34%2
+4°2%-5-/.!:!5&!£
.!2:§$:)!
)!+#%3/2)!
PODPOWIADAMYJAKIENARZÇDZIABÇDDLANASNAJLEPSZE
PODAJEMYNAJWANIEJSZEKRYTERIAWYBORUELEKTRONARZÇDZI
RADZIMYJAKUYWAÃNARZÇDZI
52:$:!.)%
)$%+/2/7!.)%
PODPOWIADAMYJAKEFEKTOWNIEURZDZIÃWNÇTRZE
POMAGAMYWDOBORZEMATERIAÐWOKUÃINARZÇDZI
DORADZAMYJAKKROKPOKROKUZBUDOWAÃMEBLE
2%-/.4
)-/$%2.):!#*!
PODPOWIADAMYJAKZAPLANOWAÃREMONT
DORADZAMYJAKNAJLEPIEJWYKONAÃPRACEWYKOÎCZENIOWE
OCENIAMYMATERIAYIPREPARATYNIEZBÇDNEPRZYREMONCIE
3ZUKAJWKIOSKACH
PODKONIECKADEGOMIESICA
$/-
)/4/#:%.)%
ARCHIWUMINFORMACJE
NAJCIEKAWSZEARTYKUY
WPLIKACHPDFZADARMONA
WWWDIYMAJSTERPL
POMAGAMYZBUDOWAÃALTANKÇIOGRODOWEyCIEKI
DORADZAMYJAKWYBRAÃNAJLEPSZKOSIARKÇ
PODPOWIADAMYJAKURZDZIÃPLACYKZABAWDLADZIECI
384457365.006.png 384457365.007.png 384457365.008.png 384457365.009.png 384457365.010.png 384457365.011.png 384457365.012.png 384457365.013.png 384457365.014.png 384457365.015.png 384457365.016.png 384457365.017.png 384457365.018.png 384457365.019.png 384457365.020.png 384457365.021.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin