bejce_i_lazury.pdf

(1953 KB) Pobierz
384457367 UNPDF
$OMIOTOCZENIE
),!:529
/BIEBARWIDREWNOPODKREyLAJ
RYSUNEKSOJÐWIMONAJENAKADAÃ
PÇDZLEM7YJAyNIAMYCOJERÐNI
7IELENAZWsNIEWIELKIERÐNICE
WICEROZPUSZCZALNEWWODZIEBENZYNIE
LAKOWEJLUBSPIRYTUSIEGÇBOKOWNIKA
JCEWDREWNO.IETWORZJEDNAKWARSTWY
OCHRONNEJDLADREWNAIDLATEGOZABEJCOWANE
POWIERZCHNIEZWYKLEPOKRYWASIÇLAKIEREM
*EyLIUYLIyMYBEJCYWODOROZCIEÎCZALNEJTRZEBA
POKRYÃJLAKIEREMNABAZIEYWICYSYNTETYCZ
NEJKTÐRYNIEROZPUyCIWODNEJBEJCY7PRZE
CIWNYMRAZIEWODAZLAKIERUAKRYLOWEGOMO
EROZPUyCIÃWODNBEJCÇCZEGONASTÇPSTWEM
BÇDZIEWYMYCIEWARSTWYLUBPOWSTANIESMUG
0OCZENIEBEJCYWODOROZCIEÎCZALNEJZLA
KIEREMNABAZIEWODYWCHODZIWRACHUBÇ
JEyLIWYKORZYSTAMYZESTAWPRODUKTÐWDO
BRANYSPECJALNIEWTYMCELUPRZEZPRODUCEN
TANPFIRMY#LOUZSERII!QUA#LOUsBEJCA
"ILAKIERDODREWNA
'DYUYWAMYBEJCYROZPUSZCZALNIKOWEJ
DOWYKOÎCZENIAPOWIERZCHNIMOEMYZASTO
SOWAÃLAKIERWODOROZCIEÎCZALNY0OZATYM
WPRZYPADKUBARWIENIADREWNABEJCROZPUSZ
CZALNIKOWMONAZREZYGNOWAÃZNAWILANIA
IPONOWNEGOSZLIFOWANIADREWNAPONIEWAPO
KRYTANIPOWIERZCHNIANIESTAJE
SIÇSZORSTKA
7MARKECIEBUDOWLANYM
ZNAJDZIEMYPRODUKTYORÐNYCH
NAZWACHNPLAZURADEKORACYJNA
LAZURAJEDNOWARSTWOWALAZURA
OCHRONNADODREWNALUBLAZURA
UNIWERSALNAsOKREyLENIABEJCY
SPODOBNIEZRÐNICOWANE
"EZWZGLÇDUNANAZWÇLAZURY
ROZRÐNIAMYNAPODSTAWIE
ZAWARTOyCIMATERIAUWICEGO
3ZATEMLAZURYCIENKOWARSTWOWE
RZADKIEWNIKAJGÇBOKO
IGRUBOWARSTWOWEOKONSYSTENCJI
PODOBNEJDOLAKIERUPOZOSTAJ
NAPOWIERZCHNIDREWNA
.IEKTÐRELAZURYCIENKOWARSTWOWE
ZAWIERAJyRODKIGRZYBOBÐJCZE
CHRONICEDREWNOUMIESZCZONE
NAZEWNTRZPOMIESZCZEÎ
/BARODZAJELAZURSOFEROWANE
WDWÐCHWERSJACHNABAZIE
ROZPUSZCZALNIKÐWLUBWODY
DLATEGOPRZYZAKUPIENALEY
ZWRÐCIÃUWAGÇNASKADNIKI
"EJCESSPRZEDAWANEWPOSTACI
PROSZKUDOZMIESZANIAZGORC
WODLUBGOTOWEDOUYTKU
WBUTELKACHALBOPUSZKACH
"EJCOWANIEWIÇKSZYCHPOWIERZCHNIZA
WSZENIESIEZESOBRYZYKOEDREWNOKTÐ
REGOSTRUKTURANIEJESTJEDNORODNANIEZABAR
WISIÇRÐWNOMIERNIE$LATEGOZWYKLEBEJCUJE
SIÇNIEWIELKIEPOWIERZCHNIENPODNAWIANE
MEBLEROZKADASIÇNAMOLIWIENAJMNIEJSZE
ELEMENTY%LEMENTYNOWYCHMEBLIBEJCUJE
MYPRZEDMONTAEM,AZURATOMIESZANKA
PIGMENTÐWSUBSTANCJIWICYCHIROZPUSZ
CZALNIKÐWWODYOLEJULUBSPIRYTUSU0IG
MENTYBARWICENIEWNIKAJWDREWNOLECZ
OSADZAJSIÇNAJEGOPOWIERZCHNITWORZC
WARSTWÇOCHRONNODEKORACYJN+OLOROWE
LAZURYPATRZRAMKAMONASTOSOWAÃRÐW
NIENAZEWNTRZPOMIESZCZEÎALEWTEDY
TRZEBAREGULARNEODNAWIAÃPOWOKÇ
,AZURYWPRZECIWIEÎSTWIEDOBEJCNA
BIERASIÇPÇDZLEMWPROSTZPOJEMNIKADLA
TEGOLEPIEJNADAJSIÇNADUEPOWIERZCHNIE
NPBOAZERIEIDREWNIANEELEWACJE
:AIPRZECIW
"EJCE
s-IESZAJCZESOBBEJCEORÐNYCHKOLORACH
MONAUZYSKAÃWIELEODCIENI
s7PRZYPADKUBEJCNABAZIEROZPUSZCZALNIKÐW
POMALOWANEGODREWNANIETRZEBAMOCZYÃ
IPONOWNIESZLIFOWAÃ
s0OBEJCOWANPOWIERZCHNIÇMONAPODDAWAÃ
DOWOLNEJDALSZEJOBRÐBCE
-OLIWOyCI
*EyLICHCEMYZABARWIÃ
POWIERZCHNIÇ
DREWNAALERYSUNEK
SOJÐWMABYÃ
WIDOCZNYMOEMY
NAJPIERWZASTOSOWAÃ
BEJCÇIZABEZPIECZYÃ
POWIERZCHNIÇ
LAKIEREM
LUBPOMALOWAÃ
DREWNOTYLKOLAZUR
s0RACOCHONNENAKADANIE
s0OWOKANIECHRONIDREWNATRZEBAJ
POLAKIEROWAÃ
/DPOWIEDNIEPÇDZLE
$OBEJCOWANIALEPIEJ
UYWAÃPÇDZLIZWOSIEM
ZAMOCOWANYMZAPOMOC
OPASKIZTWORZYWA
SZTUCZNEGOKOLOR
NIEBIESKIPONIEWA
UGIZAWARTEWBEJCACH
WCHODZWREAKCJÇ
CHEMICZNZMETALAMI
,AZURY
s"ARWIENIEIOCHRONAPOWIERZCHNIDREWNA
WJEDNYMETAPIEPRAC
s-OLIWOyÃNAKADANIAPROSTOZPOJEMNIKÐW
s/GRANICZONAGAMAKOLORYSTYCZNA
"EJCEPROSZKOWE MIESZASIÇ
ZGORCWOD-ONAJETAKE
MIESZAÃZINNYMIBEJCAMIWODNYMI
ABYUZYSKAÃORYGINALNEKOLORY
"%*#%
$ OSTÇPNENARYNKUBEJCETOSUBSTANCJEBAR
384457367.051.png 384457367.062.png 384457367.073.png
$OMIOTOCZENIE
"EJCOWANIEPOWIERZCHNIDREWNIANYCH
.ARZÇDZIA PÇDZELDOBEJCOWANIAsZOPASK
ZTWORZYWASZTUCZNEGOsNIEBIESKI
PÇDZELDOLAKIEROWANIASZCZOTKAMISECZKAZTWORZYWA
SZTUCZNEGOLUBSZKAGBKAMAYPASKIPÇDZELEK
PAPIERyCIERNYORÐNYCHZIARNISTOyCIACHIWÐKNINA
SZLIFIERSKA
:APOMOCBEJCYWPROSTYSPOSÐBMONA
USZLACHETNIÃTANIEMEBLEZDREWNA
SOSNOWEGO)CHPOWIERZCHNIEZYSKAJ
NATURALNYPIÇKNYWYGLDARYSUNEKSOJÐW
BÇDZIEODPOWIEDNIOWYEKSPONOWANY
"UTELKÇZBEJCDOKADNIE
WSTRZSAMYLUBMIESZAMY
BEJCÇWPROSZKUZGORCWOD
IPOZOSTAWIAMYDOWYSTYGNIÇCIA
"EJCÇNAKADAMYPÇDZLEM
KTÐREGOWOSIEJESTZAMOCOWANE
OPASKZTWORZYWASZTUCZNEGO
TUTAJNIEBIESKA
'DYBYyMYUYLIPÇDZLA
ZMETALOWOPASKBEJCA
WESZABYWREAKCJÇCHEMICZN
ZBLACHCOMOGOBYPOWODOWAÃ
POWSTANIECZARNYCHPLAM
NADREWNIE
'DYDREWNOWCHONIEBEJCÇ
JEJNADMIARZBIERAMYGBK
:GÇBSZYCHSZPARLUBRYS
WDREWNIENADMIARBEJCY
MOEMYUSUNÃKAWAKIEM
ZWINIÇTEGOWROEKRÇCZNIKA
PAPIEROWEGO
'DYBEJCAWYSCHNIENAKADAMY
WYKOÎCZENIOWWARSTWÇOCHRONN
sLAKIERBEZBARWNY
0IONOWEPOWIERZCHNIE
BEJCUJEMYZAWSZEODDOUDOGÐRY
WÐWCZASNAKADANAWARSTWA
BÇDZIEBARDZIEJRÐWNOMIERNA
WNÇTRZIGALANTERIIDRZEWNEJ7YRÐWNUJBARWÇPODOAMASKUJGRANICECZENIA
KILKUELEMENTÐWRÐNICYCHSIÇODCIENIAMILUBMAJCYCHWADYNAPOWIERZCHNI.AJLE
PIEJBEJCOWAÃDREWNOSUROWEDLATEGOJEELIPRZEDMIOTLUBMEBELBYWCZEyNIEJMALO
WANYLAKIEROWANYLUBPOLITUROWANYTRZEBAGOOCZYyCIÃDOSUROWEGODREWNA"EJCENA
NOSISIÇPÇDZLEMTAMPONEMSZMATKPOPRZEZNATRYSKLUBZANURZENIE
.ARYNKUSDOSTÇPNEBEJCEWODNEIROZPUSZCZALNIKOWE
"EJCEWODNETOMIESZANINYWODYBARWNIKÐWORAZPREPARATÐWPOPRAWIAJCYCHWAyCI
WOyCINAKADANIASZYBKOSCHNISTAÎSZEODROZPUSZCZALNIKOWYCHALENIEBARWIDREW
NAZBYTINTENSYWNIE"EJCEWPOSTACIPROSZKUROZPUSZCZONEWWODZIEWYSYCHAJWOLNIEJ
DZIÇKITEMURÐWNOMIERNIEBARWIDREWNO.AKADANIETZWBEJCYANTYCZNEJNADREWNO
IGLASTENPSOSNOWEyWIERKOWEPOWODUJEPOWSTANIENEGATYWUTZNCIEMNYCHSOIKTÐRE
SABIEJCHONBARWNIKAPOZABEJCOWANIUDREWNASTANSIÇJAyNIEJSZEODMOCNIEJZABAR
WIONEGOOTOCZENIA.ATOMIASTWPRZYPADKUDREWNAZGÇBOKIMIPORAMINPDÇBUBEJCÇ
WCIERASIÇSZCZOTECZKWPRZECIWNYMRAZIEPOZOSTANNIEZABARWIONEBIAEPUNKCIKI*EELI
NIECHCEMYTAKICHEFEKTÐWLEPIEJZASTOSUJMYBEJCESPIRYTUSOWELUBNABENZYNIELAKOWEJ
"EJCEWODNEPROSZKOWEPOWODUJPODNOSZENIESIÇWÐKIENDLATEGOPRZEDNAOENIEM
TRZEBAZWILYÃDREWNOIPOWYSCHNIÇCIUPRZESZLIFOWAÃDROBNYMPAPIEREMyCIERNYM
"EJCEWODNEGOTOWEDOUYCIANIEWYMAGAJMOCZENIADREWNAISZLIFOWANIA3TOSUN
KOWOSABOWNIKAJWDREWNOIPRZYPOMINAJNIECOROZCIEÎCZONYLAKIERBARWICY7ARTO
ZNICHKORZYSTAÃGDYCHCEMYSZYBKOZABARWIÃUYTKOWEPRZEDMIOTYNPPÐKÇLISTWYA
TWOMONAUZYSKAÃPODANYODCIEÎBOKADAKOLEJNAWARSTWAPRZYCIEMNIADREWNO
/DMIANBEJCWODNYCHSBEJCEPIGMENTOWEKTÐRECHARAKTERYZUJSIÇJASKRAWOyCI
KOLORÐWsNADAJSIÇDODREWNALITEGOLIyCIASTEGOIIGLASTEGO3TEWODNEBEJCEZDO
DATKIEMWOSKÐWKTÐRETWORZJEDWABISTPOWOKÇPODKREyLAJRYSUNEKSOJÐWISBARDZOODPORNENADZIAANIEPROMIENI56
"EJCESPIRYTUSOWELUBROZPUSZCZALNIKOWESPRODUKOWANENABAZIEROZPUSZCZALNIKÐWORGANICZNYCHSPIRYTUSUBENZYNYLAKOWEJ
BARWNIKÐWORAZPIGMENTUZDODATKIEMTERPENTYNYIOLEJU$OSTÇPNESWPOSTACIPYNULUBPROSZKUPRZEZNACZONEDODEKORACYJNEGO
BARWIENIADREWNIANYCHIDREWNOPOCHODNYCHELEMENTÐWMEBLOWYCHNAJLEPSZEDOOLCHYIBRZOZYMONAICHRÐWNIEUYWAÃJAKOPATY
NY+RÐTKOSCHNISODPORNENADZIAANIEPROMIENI56
"EJCESPIRYTUSOWESPRZEDAWANEWPROSZKULUBWKONCENTRACIEMONARÐWNIESTOSOWAÃDOBARWIENIAPOLITURY$ODAJESIÇJEDOGO
TOWEJPOLITURYBYNADAÃJEJKOLORODPOWIADAJCYGATUNKOWIPOLITUROWANEGODREWNANPDÇBULUBORZECHA
GOTOWANIEPOWIERZCHNIDREW
NAPRZEDBEJCOWANIEM.ALEYJ
ZWILYÃLETNIWODPATRZZDJÇ
CIE$REWNIANEWÐKNAWCHA
NIAJWILGOÃISCHNCPODNOSZ
SIÇ'DYDREWNOWYSCHNIEGÐRNA
CZÇyÃWÐKIENPOZOSTAJEUNIESIONA
DZIÇKITEMUMONAJEPONOWNIE
OSZLIFOWAÃNAGADKO*EyLIWCZE
yNIEJNIENAWILYMYPOWIERZCH
NIWÐKNAWCHONWILGOÃZBEJ
CYINASTROSZSIÇ0OBEJCOWANEJ
POWIERZCHNINIEUDASIÇOSZLIFO
WAÃNACZYSTOAWIDOCZNYNANIEJ
WZÐRNIEBÇDZIEESTETYCZNY
*EyLICHCEMYUZYSKAÃPOWIERZCH
NIÇOSZCZEGÐLNIESZLACHETNYMWY
GLDZIEPOPIERWSZYMSZLIFOWANIU
DREWNOPONOWNIENASCZAMYWO
DBYMOGYNAPÇCZNIEÃDALSZE
WÐKNA7TENSPOSÐBPOOSTATECZ
NYMSZLIFOWANIUUZYSKAMYIDEAL
NIEGADKPOWIERZCHNIÇ
0RZEDBEJCOWANIEM
ILAKIEROWANIEM WARTOWYKONAÃ
PRÐBÇNAMAYMKAWAKU
DREWNA4OWANESZCZEGÐLNIE
GDYBEJCUJEMYILAKIERUJEMY
DREWNOEGZOTYCZNEBONIEKTÐRE
BEJCEILAKIERYMOGZMIENIÃ
WYGLDDREWNALUBPRZEBARWIÃ
JENAZUPENIEINNYKOLOR
NIOCZEKIWANY
2ESZTKISTARYCHPOWOK
NPWOSKUKLEJULUBPLAMYWICY
USUWAMYOSTRONIEDUTEM
APOTEMZMYWAMYCIEP
WODIMYDEMRDZENIOWYM
CZYSZCZCYM$REWNO
NAMYDLAMYSZCZOTKWKIERUNKU
ZGODNYMZUKADEMSOJÐW
0OOCZYSZCZENIURESZTKIMYDA
ZMYWAMYCZYSTWOD
.AWETJEyLICZYSZCZENIEWOD
NIEBYOKONIECZNEWSZYSTKIE
POWIERZCHNIENAWILAMY
ZAPOMOCGBKIZMOCZONEJ
WLETNIEJWODZIE
$ZIÇKITEMUWÐKNAPÇCZNIEJ
ISIÇPODNOSZ
$OKADNIENAWILAMYWSZYSTKIE
ZAGÇBIENIAORNAMENTÐW.AJLEPIEJ
ROBIÃTOPASKIMPÇDZLEMKTÐRYM
ATWOROZPROWADZASIÇWODÇ
0OWYSCHNIÇCIUDREWNA
SZLIFUJEMYJEZGODNIEZUKADEM
SOJÐWPAPIEREMyCIERNYM
OZIARNISTOyCI
2ZE|BIENIAATWOIDOKADNIE
OSZLIFUJEMYWÐKNINSZLIFIERSK
KTÐRAJESTDOSTÇPNAWRÐNYCH
GRUBOyCIACH0OZWALAONA
NAOCZYSZCZENIENAWET
NAJBARDZIEJSKOMPLIKOWANYCH
KSZTATÐW
/DKURZACZEMLUBDELIKATN
ZMIOTKUSUWAMYPYSZLIFIERSKI
.IEKTÐREBEJCEMONANANOSIÃNADREWNOPOPRZEZ
ZANURZENIE*ESTTOWYGODNEGDYCHCEMYZABARWIÃ
NIEWIELKIEELEMENTYKTÐRETRUDNOBYOBYPOMALOWAÃ
PÇDZLEM
" EJCEDOSKONALESIÇNADAJDOBARWIENIADREWNIANYCHMEBLIELEMENTÐWWYPOSAENIA
. AJWANIEJSZEJESTSTARANNEPRZY
384457367.076.png 384457367.001.png 384457367.002.png 384457367.003.png 384457367.004.png 384457367.005.png 384457367.006.png 384457367.007.png 384457367.008.png 384457367.009.png
$OMIOTOCZENIE
*%$9.9-!*34%2
+4°2%-5-/.!:!5&!£
0ERFEKCYJNELAZUROWANIE
,AZURMONAMALOWAÃSZYBCIEJNIBEJC
APOKRYTANIPOWIERZCHNIANIEMUSIBYÃ
.!2:§$:)!
)!+#%3/2)!
LAKIEROWANAANIOLEJOWANA
NE-AMYDOWYBORUKOLORYZ
GAMYBARWPRODUCENTÐW7ASNY
ODCIEÎMONASTWORZYÃDODAJC
FARBÇPIGMENTOWDODREWNA
7PRAWDZIEMONAMIESZAÃLA
ZURYTEGOSAMEGOPRODUCENTA
JEDNAKWPRAKTYCESPOSÐBTEN
SIÇNIESPRAWDZAPONIEWATRUD
NOJESTUZYSKAÃODPOWIEDNIOD
CIEÎ4OROZWIZANIEDOyÃDROGIE
ZWASZCZAJEyLIMIESZANIENIEDA
OCZEKIWANEGOEFEKTU3TOPIEÎZA
BARWIENIADREWNAMONAZWIÇK
SZYÃNAKADAJCWIELOKROTNIEKO
LEJNEWARSTWYLAZURY
JAKIENARZÇDZIABÇDDLANASNAJLEPSZE
KRYTERIAWYBORUELEKTRONARZÇDZI
JAKUYWAÃNARZÇDZI
52:$:!.)%
)$%+/2/7!.)%
.AKADANIELAZURYJESTMNIEJ
KOPOTLIWENIBEJCY-ONAJ
NABIERAÃPÇDZLEMPROSTOZPUSZKI
JAKEFEKTOWNIEURZDZIÃWNÇTRZE
DOBÐRMATERIAÐWOKUÃINARZÇDZI
JAKKROKPOKROKUZBUDOWAÃMEBLE
0OWIERZCHNIEDREWNANAJPIERW
SZLIFUJEMYZGODNIEZKIERUNKIEM
UKADUSOJÐWPAPIEREMyCIERNYM
OZIARNISTOyCICONAJMNIEJ
NAJLEPIEJ.AZAKOÎCZENIE
NALEYCAKOWICIEUSUNÃPY
SZLIFIERSKI
,AZURÇNAKADAMYRÐWNOMIERNIE
CIENKWARSTWZGODNIEZUKADEM
SOJÐWZAPOMOCPASKIEGO
PÇDZLA,AZURAJESTSZYBKO
WCHANIANAPRZEZDREWNODLATEGO
WRAZIEMALOWANIAWPOPRZEK
DREWNAMOGYBYPOWSTAÃ
NIEESTETYCZNEPASY
0OCAKOWITYMWYSCHNIÇCIU
PIERWSZEJWARSTWYLAZURY
SZLIFUJEMYPOWIERZCHNIÇ
INAKADAMYKOLEJN
7OSKOWELAZURYWARTO
POWYSCHNIÇCIUWYPOLEROWAÃ
SZCZOTKPOLERSKZNIEWIELKIMI
KAWAKAMISKÐRYPOMIÇDZY
WOSIEM
2%-/.4
)-/$%2.):!#*!
JAKZAPLANOWAÃREMONT
JAKWYKONAÃPRACEWYKOÎCZENIOWE
MATERIAYIPREPARATYREMONTOWE
, AZURYSWODNYMILUBROZPUSZCZALNIKOWYMIPREPARATAMI
$/-)/4/#:%.)%
OCHRONNODEKORACYJNYMIKTÐREWNIKAJWDREWNO"ARWI
JEPOZOSTAWIAJCWIDOCZNYRYSUNEKSOJÐW.IEKTÐREZAWIE
RAJyRODKIWSPOMAGAJCEODPORNOyÃNADZIAANIEPROMIENI
SONECZNYCH0OWOKIZNICHWYKONANESBARDZOWYTRZYMA
EICHRONIDREWNOPRZEDSKUTKAMIDZIAANIAZMIENNYCHWA
RUNKÐWATMOSFERYCZNYCHNADUGOZACHOWUJCSWOJEWAyCI
WOyCINIEKTÐRENAWETDOLAT3DOSTÇPNEWODNELAZURY
WOSKOWEKTÐRENADAJDREWNUJEDWABISTYPOYSK)DEALNE
DOPOMIESZCZEÎWILGOTNYCHTWORZPOWOKÇODPORNNAWO
DÇIBRUDKTÐRWRAZIEPOTRZEBYMONACZYyCIÃ.IEKTÐRELA
ZURYMAJKONSYSTENCJÇELUDZIÇKITEMUPODCZASNAKADANIA
NIEyCIEKAJNAWETPRZYMALOWANIUPOWIERZCHNIPIONOWYCH
LUBSUFITÐW,AZURYSZWYKLEDOSTÇPNEWKILKUNASTUODCIE
NIACHDREWNA0REPARATYBEZBARWNESMAOODPORNENADZIA
ANIEPROMIENI56sPOWOKACZÇSTOÐKNIEDLATEGONIES
POLECANEDOSTOSOWANIANAZEWNTRZ,AZURYNANOSISIÇPÇDZ
LEMLUBPOPRZEZNATRYSKNIEKTÐREMIÇKKSZMATKNAOCZYSZ
CZONEIODTUSZCZONEPODOE
JAKZBUDOWAÃALTANKÇIOGRODOWEyCIEKI
JAKWYBRAÃNAJLEPSZKOSIARKÇ
JAKURZDZIÃPLACYKZABAWDLADZIECI
ZADARMONA
WWWDIYMAJSTERPL
3ZUKAJWKIOSKACH
PODKONIEC
KADEGOMIESICA
, AZURYTOROZWIZANIEBYSKAWICZ
ARCHIWUMINFORMACJE
NAJCIEKAWSZEARTYKUYWPLIKACHPDF
384457367.010.png 384457367.011.png 384457367.012.png 384457367.013.png 384457367.014.png 384457367.015.png 384457367.016.png 384457367.017.png 384457367.018.png 384457367.019.png 384457367.020.png 384457367.021.png 384457367.022.png 384457367.023.png 384457367.024.png 384457367.025.png 384457367.026.png 384457367.027.png 384457367.028.png 384457367.029.png 384457367.030.png 384457367.031.png 384457367.032.png 384457367.033.png 384457367.034.png 384457367.035.png 384457367.036.png 384457367.037.png 384457367.038.png 384457367.039.png 384457367.040.png 384457367.041.png 384457367.042.png 384457367.043.png 384457367.044.png 384457367.045.png 384457367.046.png 384457367.047.png 384457367.048.png 384457367.049.png 384457367.050.png 384457367.052.png
$OMIOTOCZENIE
"EJCADODREWNA!QUARETHANE3YNTILOR
*EDNOSKADNIKOWAPOLIURETANOWABEJCANABAZIEWODY
ZAWIERACZYNNIKIBARWICENIEWRALIWENAODBARWIENIE
PODWPYWEMyWIATA0RZEZNACZONADOBARWIENIARÐNEGO
RODZAJUPOWIERZCHNIDREWNIANYCHNPZABAWEKMEBLI
OKIENIDRZWIBOAZERIIMEBLIOGRODOWYCHORAZPARKIETÐW
*ESTDOSTÇPNAWOPAKOWANIACHLWODCIENIACHDREWNA
IKOLORACHOWOCOWYCHPRZEZNACZONYCHPRZEDEWSZYSTKIM
DOBARWIENIAJASNEGODREWNAyWIERKSOSNABUKJESION
LUBWIZ"EJCÇNANOSISIÇMIÇKKIMPASKIMLUBOKRGYM
PÇDZLEMTAMPONEMSZMATKALBOGBK,ITRWYSTARCZA
NAPOMALOWANIEOKsM
"EJCEILAZURYDODREWNA
2HENOCOLL$ECORWACHS2HENOCOLL0OLSKA
7ODOROZCIEÎCZALNALAZURANABAZIEWOSKUNATURALNEGOKTÐRATWORZY
AKSAMITNMATOWLUBJEDWABIyCIEMATOWPOWOKÇCHRONIC
POWIERZCHNIÇPRZEDWILGOCI0RZEZNACZONA
ZWASZCZADOMALOWANIAMEBLIBOAZERIIZABAWEK
OKIENIDRZWIORAZDESEKPODOGOWYCH.ANOSISIÇ
JPÇDZLEMMIÇKKSZMATKLUBPOPRZEZNATRYSK
$OJEDNORAZOWEGOPOMALOWANIAM WYSTARCZY
OKMLLAZURY
$OSTÇPNAWWIELUKOLORACHRÐWNIEBEZBARWNA
WOPAKOWANIACHIL
$ECOR4RÁBETS!QUA4RABETS"ECKERS
3ZYBKOSCHNCAMATOWAWODOROZCIEÎCZALNABEJCA
AKRYLOWADOBEJCOWANIASUROWEGODREWNAWEWNTRZ
POMIESZCZEÎ-ONANIPOMALOWAÃDREWNIANEMEBLE
BOAZERIEOKNADRZWIINIEWIELKIEPRZEDMIOTY.ANOSISIÇ
JPASKIMPÇDZLEMLUBGBK*ESTDOSTÇPNAWKOLORZE
BIAYMICZARNYMORAZWKOLORACHZPALETYMARKI"ECKERS
,ITRBEJCYWYSTARCZYNAPOMALOWANIEOKM *EST
SPRZEDAWANAWOPAKOWANIACHIL
2HENOCOLOR2USTIKALBEIZE2HENOCOLL0OLSKA
2OZPUSZCZALNIKOWAGOTOWADOUYTKUBEJCADODREWNA
ODPORNANAyWIATO7NIKAJCWDREWNODAJEEFEKT
RUSTYKALNYNEGATYWMONAJRÐWNIESTOSOWAÃ
DOPATYNOWANIA
"EJCÇNANOSISIÇPÇDZLEMSZPACHLTRYKOTOW
LUBPOPRZEZNATRYSK,ITRWYSTARCZANAPOMALOWANIE
PÇDZLEMsM
$OSTÇPNAWOPAKOWANIACHIL
2HENODECORs0LUS2HENOCOLL0OLSKA
!LKIDOWALAZURAROZPUSZCZALNIKOWAPRZEZNACZONADOMALOWANIA
POWIERZCHNIDREWNIANYCHWEWNTRZINAZEWNTRZ
NPELEWACJIBELEKSTROPOWYCHBALKONÐWPOTÐW
OKIENIDRZWI#HRONIDREWNOPRZEDSZKODLIWYM
DZIAANIEMyWIATAIWILGOCIPODKREyLASOJE
DREWNA.ANOSISIÇJPÇDZLEMORAZPOPRZEZ
ZANURZENIELUBNATRYSK:ALENIEODCHONNOyCI
DREWNANAPOMALOWANIEM POTRZEBAOKML
,AZURAJESTDOSTÇPNAWKOLORACHBIAYMZIELONYM
JASNOBRZOWYMSZAREGOSREBRAORAZODCIENIACH
DREWNAJASNEJSOSNYSOSNYMIODOWEJHEBANU
JASNEGODÇBUMAHONIUDREWNATEAKOWEGOORZECHAKASZTANA
IPALISANDRA-ONAJKUPIÃWOPAKOWANIACH
OPOJEMNOyCIIL
"EJCADOPODÐGDREWNIANYCH$OMALUX
7ODNABEJCANABAZIEYWICPOLIURETANOWYCHPRZEZNACZONA
DOMALOWANIADREWNIANYCHPARKIETÐWPODÐGSCHODÐW
MEBLIZABAWEKBOAZERIIDRZWIMEBLIOGRODOWYCH4WORZY
POWOKÇODPORNNAPROMIENIE56.AKADASIÇJPÇDZLEM
ANADUEPOWIERZCHNIEsWAKIEMLUBSZPACHELK/PRÐCZ
BIAEGOKOLORUMOEMYWYBIERAÃWODCIENIACHDREWNA
BUKDBCIEMNYJASNYyREDNIZOCISTYIRUSTYKALNY
MAHOÎOLCHAPALISANDERTEAKIWIyNIA,ITRBEJCY
WYSTARCZANAPOMALOWANIEsM *ESTSPRZEDAWANA
WOPAKOWANIACHL
$ECOR6ÁGGLASYR"ECKERS
7ODOROZCIEÎCZALNABEJCAAKRYLOWA$ECOR6ÁGGLASYR
TWORZYTRANSPARENTNEPÐMATOWENIEÐKNCE
POWOKIODEKORACYJNEJEFEKTOWNEJGÇBI$ZIÇKI
BEJCYWKOLORACHZOTYMISREBRNYMMONAOSIGNÃ
NIEPOWTARZALNEEFEKTY(ARMONIJNEZESTAWIENIA
UZYSKASIÇPRZYPOCZENIU$ECOR6ÁGGLASYR'OLD
ZODCIENIAMIBRZUCZERWIENIIPOMARAÎCZYORAZ
$ECOR6ÁGGLASYR3ILVERZBARWAMINIEBIESKIMI
FIOLETOWYMIISZARYMI,ITRBEJCYWYSTARCZA
NAPOMALOWANIEOKM
*ESTSPRZEDAWANAWOPAKOWANIACHL
7IELOKOLOROWABEJCADODREWNA,IBERON
7ODNABEJCAPIGMENTOWAPRZEZNACZONADODEKORACJI
ELEMENTÐWDREWNIANYCHWEWNTRZPOMIESZCZEÎ
.AJLEPIEJNADAJESIÇDODREWNAJASNEGOyWIERKSOSNA
MIÇKKIEGOIPOROWATEGO.AKADASIÇJPÇDZLEM
LUBSZMATK
"EJCAJESTDOSTÇPNAWKOLORACH
WOPAKOWANIACHL
,ITRWYSTARCZANAPOMALOWANIEOKM
"EJCAWODCIENIACHDREWNA,IBERON
7ODNABEJCADODEKORACJIELEMENTÐWDREWNIANYCH
WEWNTRZPOMIESZCZEÎPRZEZNACZONAGÐWNIEDODREWNA
JASNEGOyWIERKSOSNADOBRZENAKADASIÇNADREWNO
MIÇKKIEIPOROWATE.ANOSISIÇJPÇDZLEMLUBSZMATK
ANADMIARUSUWAyCIERECZK"EJCAJESTDOSTÇPNA
WODCIENIACHDREWNAWOPAKOWANIACHL
LITRWYSTARCZANAPOMALOWANIEOKM
6ALTTI)NTERIOR7OOD3TAIN0IRTTI
4IKKURILA
7ODOROZCIEÎCZALNABEJCAAKRYLOWAODPORNA
NAyWIATO0RZEZNACZONADOMALOWANIA
DREWNIANYCHMEBLIPODÐGSUFITÐWDRZWI.ANOSI
SIÇJPÇDZLEMWAKIEMZGBKILUBPOPRZEZ
NATRYSK-ONAWYBIERAÃKOLORYSPOyRÐDPALET
OFEROWANYCHPRZEZPRODUCENTA*ESTSPRZEDAWANA
WOPAKOWANIACHIL,ITREMBEJCYMONA
POMALOWAÃsM
0ASTELOWABEJCADODREWNA660OLSKA
'OTOWADOUYCIASPIRYTUSOWABEJCAPODKREyLAJCA
NATURALNYRYSUNEKSOJÐWDREWNA-ONAJNAKADAÃ
NARÐNERODZAJEDREWNANADAJESIÇDOMALOWANIA
DREWNIANYCHPOWIERZCHNIWEWNTRZPOMIESZCZEÎ
NPMEBLIBOAZERIIPARKIETÐWDRZWIISCHODÐW
.AKADASIÇJCZYSTISUCHBAWENIANyCIERECZK
ZGODNIEZKIERUNKIEMSOJÐWANADMIARUSUWA
SZMATK*ESTDOSTÇPNAWKOLORZEBIAYMZIELONYM
SELEDYNOWYMWIyNIOWYMPASTELOWYMNIEBIESKIMLUBPACYFIK
WOPAKOWANIACHL,ITRWYSTARCZANAPOMALOWANIEsM
ZALENIEODTWARDOyCIDREWNA
4AIKA0EARL'LAZEI4AIKATWOCOLOURED
0EARL'LAZE4IKKURILA
,AZURYPRZEZNACZONEDOOZDABIANIAWNÇTRZIMEBLI
POZOSTAWIAJCEPEROWYODCIEÎ5YCIESZABLONÐW
POZWALANAMALOWANIEORNAMENTÐWIWZORÐW
4AIKA0EARL'LAZETOPÐPRZEZROCZYSTALAZURA
DOSTÇPNAWODCIENIACH*ESZCZEINTENSYWNIEJSZY
EFEKTDEKORACYJNYDAJE4AIKATWOCOLOURED0EARL
'LAZEOFEROWANAWKONTRASTOWYCHODCIENIACH
ZOTOSREBRNYMMIEDZIANOTURKUSOWYM
CZERWONOZIELONYMNIEBIESKOÐTYMILILIOWO
ZIELONYM:ALENIEODKTAPADANIAyWIATA
IPATRZENIANAPOMALOWANPOWIERZCHNIÇ
DAJERÐNYEFEKTKOLORYSTYCZNY,AZURYS
SPRZEDAWANEWOPAKOWANIACHL,ITRWYSTARCZA
NAPOMALOWANIEODsM 4AIKATWOCOLOURED
0EARL'LAZEDOOKM 4AIKA0EARL'LAZE
"EJCAWODCIENIACHDREWNA660OLSKA
'OTOWADOUYCIASPIRYTUSOWABEJCADOMALOWANIA
DREWNIANYCHPOWIERZCHNIWEWNTRZPOMIESZCZEÎ
NPMEBLIBOAZERIIPARKIETÐWDRZWIISCHODÐW7NIKA
GÇBOKOWDREWNOIPODKREyLARYSUNEKSOJÐWZWASZCZA
DREWNAJASNEGO.AKADASIÇJBAWENIANyCIERECZK
ZGODNIEZKIERUNKIEMSOJÐWANADMIARUSUWA*EST
DOSTÇPNAWOPAKOWANIACHL-OEMYWYBIERAÃ
SPOyRÐDMATOWYCHODCIENIDREWNAWIyNIADBJASNY
TEAKMAHOÎDByREDNIORZECHDBCIEMNYHEBAN
,ITRWYSTARCZANAPOMALOWANIEsM
,AZURAOCHRONNAOWYSOKIEJODPORNOyCI60OLSKA
!LKIDOWALAZURAPRZEZNACZONADODUGOTRWAEJOCHRONYDREWNA
BARDZOODPORNANADZIAANIECZYNNIKÐW
ATMOSFERYCZNYCH$ZIÇKIYWICOMIyRODKOM
CHRONICYMPRZEDSZKODLIWYMDZIAANIEM
PROMIENI56ZABEZPIECZADREWNONAWETDOLAT
-ONAJNAKADAÃNAWSZYSTKIEGATUNKIDREWNA
ZWYJTKIEMTUSTYCHNPIROKOZARÐWNO
NAZEWNTRZJAKIWEWNTRZPOMIESZCZEÎ.ADAJE
SIÇDOOCHRONYDREWNIANYCHDRZWIOKIENMEBLI
OKIENNICWIÇ|BYDACHOWEJ/PRÐCZBEZBARWNEJ
LAZURYMAMYDOWYBORUODCIENI
0ENETRATING3TAIN"ENJAMIN-OORE
2OZPUSZCZALNIKOWABEJCAALKIDOWAGÇBOKO
PENETRUJCAKTÐRACHRONIIBARWIDREWNO0OLECANA
DOTWARDYCHGATUNKÐWDREWNA-ONANI
MALOWAÃMEBLEPANELEDRZWIFUTRYNYPODOGI
WEWNTRZPOMIESZCZEÎ.AKADASIÇJPÇDZLEM
WAKIEMLUBPOPRZEZNATRYSK4WORZYMATOW
POWOKÇ,ITREMBEJCYMONAPOKRYÃOKM *EST
SPRZEDAWANAWOPAKOWANIACHIL
"EJCEPROSZKOWE#LOU
4OWODNELUBSPIRYTUSOWEBEJCEWPROSZKUZAWIERAJCESPECJALNE
BARWNIKIKTÐREROZPUSZCZAJSIÇWODPOWIEDNIEJILOyCI
SPIRYTUSULUBLETNIEJWODY3DOSTÇPNEWWIELU
KOLORACHMONAJEMIESZAÃIUZYSKAÃWTENSPOSÐB
NOWEORYGINALNEODCIENIE"EJCÇSPIRYTUSOW
POCAKOWITYMROZPUSZCZENIUNANOSISIÇ
PÇDZLEMGBKLUBTKANIN"EJCÇWODN
POROZPUSZCZENIUTRZEBAPRZECEDZIÃINATRZEÃ
NIOSZLIFOWANPOWIERZCHNIÇDREWNA
ZAPOMOCPÇDZLALUBWATY0OWOKAJEST
JEDNOLICIEWYBARWIONABEZPLAMISZYBKOWYSYCHA
"EJCEPROSZKOWEMONAKUPIÃWMAYCHSASZETKACH
ORAZWOPAKOWANIACHGLUBKG
8YLODHONE(03YNTILOR
,AZURANABAZIEYWICPOLIURETANOWOPOLIAMIDOWYCHZEZWIÇKSZON
ILOyCIPIGMENTÐWCHRONIPRZEDPROMIENIAMI56ICZYNNIKAMI
ATMOSFERYCZNYMI$ZIÇKIELOWEJKONSYSTENCJINIEyCIEKAWTRAKCIE
NANOSZENIANAPOWIERZCHNIEPIONOWE$OBRZEKRYJEDREWNOALE
PODKREyLARYSUNEKSOJÐW*ESTPRZEZNACZONA
DOMALOWANIADREWNIANYCHOKIENNICOGRODZEÎ
BRAMSUFITÐWBELEKSUFITOWYCHDRZWIOKIEN
WIATOGRODOWYCHORAZELEMENTÐWWEWNTRZ
POMIESZCZEÎ.ADAJESIÇDORÐNYCHGATUNKÐW
DREWNAZARÐWNONOWEGOJAKIDORENOWACJI
,AZURAJESTDOSTÇPNABEZBARWNAWKOLORZEBIAYM
IZIELONYMORAZWODCIENIACHDREWNA
,ITRWYSTARCZYDOPOMALOWANIAsM
/PAKOWANIAIL
2HENOCOLOR!QUABEIZE2+&2HENOCOLL0OLSKA
7ODOROZCIEÎCZALNAGOTOWADOUYTKUBEJCADODREWNA
ODPORNANAyWIATODOBRZEWNIKAWDREWNOISZYBKO
SCHNIE:ALECANASZCZEGÐLNIEDODREWNADÇBUJESIONU
LIMBYBUKUIyWIERKUORAZDOWIELUINNYCHRODZAJÐW
DREWNAMIÇKKIEGOITWARDEGO.ANOSISIÇJPÇDZLEM
POPRZEZNATRYSKLUBZANURZENIE
,ITRBEJCYWYSTARCZANAsM
$OSTÇPNAWOPAKOWANIACHOPOJEMNOyCIIL
,AZURAOCHRONNA660OLSKA
'OTOWADOUYTKULAZURADOOCHRONYIMPREGNACJIIDEKORACJI
DREWNAPRZEZNACZONADOMALOWANIAOKIENDRZWI
WIÇ|BYDACHOWEJBOAZERIIELEWACJIDREWNIANYCH
PODSUFITEKPOTÐWLUBMEBLI
-OEBYÃSTOSOWANANARÐNEGATUNKIDREWNA
WEWNTRZINAZEWNTRZPOMIESZCZEÎ
,AZURAJESTDOSTÇPNAWPRZEZROCZYSTYCH
ODCIENIACH"EZBARWNSTOSUJESIÇ
DOROZJAyNIANIALUBPOKRYWANIAPOWIERZCHNI
WEWNTRZDOMU
384457367.053.png 384457367.054.png 384457367.055.png 384457367.056.png 384457367.057.png 384457367.058.png 384457367.059.png 384457367.060.png 384457367.061.png 384457367.063.png 384457367.064.png 384457367.065.png 384457367.066.png 384457367.067.png 384457367.068.png 384457367.069.png 384457367.070.png 384457367.071.png 384457367.072.png 384457367.074.png 384457367.075.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin