K10D-manual-pl.pdf

(4439 KB) Pobierz
K10D_OPM
Lustrzanka Cyfrowa DSLR
Instrukcja obs³ugi
Aby zapewniæ jak najlepsze dzia³anie aparatu, prosimy o zapoznanie
siê z treœci¹ niniejszej instrukcji obs³ugi przed u¿yciem aparatu.
 
1890510.011.png 1890510.012.png 1890510.013.png 1890510.001.png 1890510.002.png 1890510.003.png 1890510.004.png 1890510.005.png 1890510.006.png
Dziêkujemy za nabycie aparatu cyfrowego PENTAX q. Prosimy o zapoznanie
siê z treœci¹ niniejszej instrukcji w celu poznania wszystkich funkcji aparatu.
Prosimy równie¿ o zachowanie tej instrukcji, poniewa¿ stanowi ona przydatne
narzêdzie u³atwiaj¹ce wykorzystanie wszystkich mo¿liwoœci aparatu.
Dodatkowe obiektywy
Wraz z aparatem mo¿na u¿ywaæ obiektywów DA, D FA i FA J lub obiektywów z pozycj¹
przys³ony s (Auto).
Informacje na temat u¿ycia innych obiektywów lub akcesoriów znajduj¹ siê na stronach 58 i 210.
Prawa autorskie
Zdjêcia wykonane przy pomocy aparatu cyfrowego q do celów innych ni¿ osobiste nie mog¹
byæ wykorzystywane bez zgody, co regulowane jest przepisami Ustawy o prawie autorskim.
Prosimy zwracaæ wielk¹ uwagê na odnoœne przepisy, poniewa¿ w niektórych przypadkach
wprowadzone s¹ ograniczenia równie¿ w kwestii zdjêæ wykonywanych w celach osobistych
podczas demonstracji lub wystêpów b¹dŸ zdjêæ wystawianych przedmiotów. Zdjêcia wykonane
z zamiarem uzyskania praw autorskich równie¿ nie mog¹ byæ wykorzystywane niezgodnie
z zakresem okreœlonym w Ustawie o prawie autorskim.
Znaki handlowe
PENTAX i smc PENTAX s¹ znakami handlowymi firmy PENTAX Corporation.
Logo SD i SDHC s¹ znakami handlowymi.
Logo DNG jest znakiem handlowym lub zastrze¿onym znakiem handlowym firmy Adobe
Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Wszystkie inne marki i nazwy produktów s¹ znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami
handlowymi odpowiednich w³aœcicieli.
Do u¿ytkowników aparatu
• Istnieje mo¿liwoœæ, ¿e zapisane dane zostan¹ skasowane lub aparat bêdzie dzia³a³
nieprawid³owo, je¿eli jest u¿ywany w pobli¿u urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych silne pole
magnetyczne lub elektromagnetyczne.
• Monitor ciek³okrystaliczny LCD zosta³ wyprodukowany z zastosowaniem najnowszej,
wysoko precyzyjnej technologii. Poziom sprawnych pikseli wynosi 99,99% lub wiêcej,
nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e 0,01% pikseli mo¿e nie œwieciæ lub mo¿e œwieciæ mimo,
¿e nie powinny. Zjawisko to nie ma ¿adnego wp³ywu na wykonywane zdjêcia.
Ten produkt wspiera PRINT Image Matching III. Po³¹czenie PRINT z cyfrowym aparatem
fotograficznym, drukark¹ i oprogramowaniem umo¿liwia tworzenie zdjêæ zgodnie z intencjami
fotografika. Niektóre funkcje nie s¹ dostêpne w przypadku drukarek, które nie s¹ zgodne
z PRINT Image Matching III.
Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Wszystkie prawa zastrze¿one.
PRINT Image Matching jest znakiem handlowym Seiko Epson Corporation
Logo PRINT Image Matching jest znakiem handlowym Seiko Epson Corporation.
Informacje o PictBridge
PictBridge pozwala u¿ytkownikowi po³¹czyæ aparat cyfrowy z drukark¹ z wykorzystaniem
zunifikowanego standardu dla bezpoœredniego drukowania zdjêæ. Zdjêcia mo¿na drukowaæ
bezpoœrednio z aparatu, wykonuj¹c kilka prostych czynnoœci.
• Ilustracje i zdjêcia wyœwietlacza LCD w niniejszej instrukcji mog¹ siê ró¿niæ
od nabytego produktu.
1890510.007.png
1
BEZPIECZNE U¯YWANIE APARATU
Do³o¿yliœmy wszelkich starañ, aby zapewniæ bezpieczeñstwo produktu. W czasie u¿ywania
go, nale¿y zwracaæ szczególn¹ uwagê na informacje oznaczone nastêpuj¹cymi symbolami.
Uwaga
Ten znak wskazuje, ¿e nieprzestrzeganie zaleceñ mo¿e prowadziæ
do powa¿nych obra¿eñ.
Ostrze¿enie
Ten symbol wskazuje, ¿e nieprzestrzeganie zaleceñ mo¿e prowadziæ
mniejsze lub œrednie szkody dla osób lub sprzêtu.
INFORMACJE DOTYCZ¥CE APARATU
Uwaga
• Nie rozbieraj aparatu i nie modyfikuj. W obudowie znajduj¹ siê elementy pracuj¹ce
z wysokimi napiêciami, gro¿¹ce pora¿eniem pr¹dem.
• Je¿eli obudowa aparatu zostanie otwarta z powodu upadku lub innej przyczyny,
nigdy nie dotykaj elementów wewnêtrznych. Grozi to pora¿eniem pr¹dem.
• Aby zapobiec ryzyku przypadkowego po³kniêcia, przechowywaæ karty pamiêci SD
z dala od ma³ych dzieci. W przypadku po³kniêcia karty pamiêci skontaktowaæ
siê natychmiast z lekarzem.
• Owijanie paska wokó³ szyi jest niebezpieczne. Nale¿y zwracaæ uwagê, aby pasek
nie owija³ siê dzieciom wokó³ szyi.
• Nie nale¿y patrzeæ bezpoœrednio na s³oñce przy u¿yciu aparatu z zamontowanym
teleobiektywem, poniewa¿ mo¿e to doprowadziæ do uszkodzenia oczu, a nawet
do utraty wzroku.
• Przechowuj baterie w miejscu niedostêpnym dla dzieci. Je¿eli dziecko po³knie
bateriê, zg³oœ siê z nim natychmiast do lekarza.
• Zawsze u¿ywaj zasilacza przeznaczonego dla tego produktu, z podan¹ moc¹
i napiêciem. U¿ywanie innego zasilacza lub u¿ywanie oryginalnego zasilacza
z nieprawid³owym napiêciem mo¿e spowodowaæ po¿ar, pora¿enie pr¹dem
lub uszkodzenie aparatu.
• Je¿eli z aparatu wydziela siê dym lub dziwny zapach, przerwij natychmiast u¿ywanie
aparatu, wyjmij baterie lub od³¹cz zasilacz i skontaktuj siê z serwisem PENTAX.
Kontynuowanie u¿ytkowania mo¿e groziæ po¿arem lub pora¿eniem pr¹dem.
• W czasie burzy od³¹cz i nie u¿ywaj zasilacza. Kontynuowanie u¿ytkowania mo¿e
prowadziæ do uszkodzenia urz¹dzenia, po¿aru lub pora¿enia pr¹dem.
1890510.008.png
2
Ostrze¿enie
• Nigdy nie rozbieraj baterii, nie zwieraj jej metalowymi przedmiotami, nie próbuj
jej ³adowaæ ani nie wrzucaj do ognia ze wzglêdu na ryzyko wybuchu.
• Wyjmij baterie z aparatu, je¿eli nagrzej¹ siê lub zaczn¹ dymiæ. Uwa¿aj, aby siê
nie oparzyæ przy ich wyjmowaniu.
• Niektóre elementy aparatu nagrzewaj¹ siê w czasie u¿ytkowania. Nale¿y zwróciæ
uwagê na ten fakt, ¿e wzglêdu na mo¿liwoœæ oparzeñ, je¿eli elementy te bêd¹
przytrzymywane przez d³u¿szy czas.
• Nie k³adŸ palców na lampie b³yskowej ani nie dotykaj jej ubraniem w czasie
wy³adowania ze wzglêdu na ryzyko oparzenia palców b¹dŸ spalenia ubrania.
ZALECENIA DOTYCZ¥CE BATERII
• W aparacie nale¿y u¿ywaæ tylko okreœlonych baterii. U¿ycie innych baterii mo¿e
spowodowaæ po¿ar lub wybuch.
• Przewody, spinki do w³osów i inne metalowe obiekty nale¿y trzymaæ z dala od styków
+ i – baterii. Je¿eli aparat jest przechowywany bez baterii, nale¿y za³o¿yæ dostarczon¹
os³onê w celu unikniêcia spiêcia.
• Nie rozbieraj baterii. Próba rozebrania baterii mo¿e byæ przyczyn¹ wybuchu
lub wycieku elektrolitu.
• Je¿eli elektrolit z baterii przedostanie siê do oczu, nie trzyj ich. Przep³ucz oczy czyst¹
wod¹ i natychmiast skontaktuj siê z lekarzem.
• Je¿eli elektrolit z baterii zetknie siê ze skór¹ lub ubraniem, przep³ucz je obficie wod¹.
• Wyjmij baterie z aparatu, je¿eli nagrzej¹ siê lub zaczn¹ dymiæ. Uwa¿aj, aby siê
nie oparzyæ przy ich wyjmowaniu.
ZALECENIA DOTYCZ¥CE £ADOWARKI BATERII
• Nale¿y u¿ywaæ tylko ³adowarki baterii D-BC50 do³¹czonej do aparatu. Nie nale¿y
u¿ywaæ produktu z napiêciem innym ni¿ zalecane. U¿ycie Ÿród³a pr¹du lub napiêcia
innego ni¿ zalecane grozi po¿arem lub pora¿eniem pr¹dem. Wymagane jest zasilanie
pr¹dem zmiennym o napiêciu 100-240 V.
• Nie nale¿y u¿ywaæ ³adowarki do ³adowania baterii innych ni¿ litowo-jonowa bateria
D-LI50. Grozi to wybuchem, po¿arem lub uszkodzeniem ³adowarki.
• Nie nale¿y rozbieraæ lub modyfikowaæ produktu. Grozi to po¿arem lub
pora¿eniem pr¹dem.
• Je¿eli z produktu zacznie wydobywaæ siê dym lub dziwny zapach, albo wyst¹pi¹ inne
nietypowe zdarzenia, nale¿y natychmiast przerwaæ jego u¿ycie i skonsultowaæ siê
z centrum serwisowym PENTAX. Próba dalszego u¿ycia produktu grozi po¿arem
lub pora¿eniem pr¹dem.
• Je¿eli do œrodka produktu dostanie siê woda, nale¿y skonsultowaæ siê z centrum
serwisowym PENTAX. Próba dalszego u¿ycia produktu grozi po¿arem lub
pora¿eniem pr¹dem.
• Je¿eli w czasie u¿ywania ³adowarki wyst¹pi¹ b³yskawice, nale¿y od³¹czyæ przewód
zasilaj¹cy i przerwaæ pracê urz¹dzenia. Próba dalszego u¿ycia produktu grozi jego
uszkodzeniem, po¿arem lub pora¿eniem pr¹dem.
1890510.009.png
• Nale¿y przetrzeæ przewód zasilaj¹cy, je¿eli pokryje siê kurzem, poniewa¿ grozi
to po¿arem.
• Aby zredukowaæ niebezpieczeñstwo, nale¿y u¿ywaæ tylko miedzianych przewodów
zasilaj¹cych z certyfikatem CSA/UL typu SPT-2 i co najmniej NO.18 AWG,
Jeden koniec przewodu musi mieæ zamontowan¹ na sta³e wtyczkê (zgodnie
z konfiguracj¹ NEMA), podczas gdy na drugim koñcu musi znaleŸæ siê zamontowane
na sta³e gniazdko okreœlone przez normê IEC lub jej odpowiednik.
3
Zalecenia dotycz¹ce pos³ugiwania siê aparatem
• Wybieraj¹c siê w podró¿, nale¿y zabraæ ze sob¹ kartê gwarancji miêdzynarodowej
do³¹czon¹ do zestawu. Mo¿e to byæ przydatne w przypadku wyst¹pienia problemów
za granic¹.
• Jeœli aparat nie by³ u¿ywany przez d³u¿szy okres czasu lub jest przygotowywany
do wa¿nej sesji zdjêciowej (na przyk³ad œlub lub podró¿), zaleca siê przeprowadzenie
przegl¹du aparatu. Nie ma gwarancji zachowania zdjêæ, jeœli nagrywanie,
odtwarzanie lub przesy³anie danych do komputera nie jest mo¿liwe ze wzglêdu
na niesprawne dzia³anie aparatu lub noœnika nagrywania (karta pamiêci SD) itp.
• Do czyszczenia aparatu nie wolno u¿ywaæ rozpuszczalników malarskich,
alkoholu ani benzenu.
• Nale¿y unikaæ wystawiania aparatu na d³ugotrwa³e dzia³anie wilgoci i bardzo
wysokich temperatur, na przyk³ad w samochodzie.
• Nie nale¿y przechowywaæ aparatu w szafach ze œrodkami owadobójczymi lub
w pobli¿u chemikaliów. W celu unikniêcia powstawania grzybów przechowywaæ
w miejscach z dobr¹ cyrkulacj¹ suchego powietrza.
• Uwa¿aj, aby nie wystawiaæ aparatu na silne wstrz¹sy, uderzenia lub ciœnienie.
Przy transportowaniu aparatu za pomoc¹ motocykla, samochodu, ³odzi itp.
nale¿y go zabezpieczyæ poduszk¹.
• Zakres tolerowanych temperatur dla aparatu wynosi 0°C do 40°C (32°F do 104°F).
• Wyœwietlacz ciek³okrystaliczny stanie siê czarny w wysokiej temperaturze,
kolor wyœwietlacza powróci do normy po zmniejszeniu siê temperatury.
• Czas reakcji wyœwietlacza wyd³u¿a siê przy niskich temperaturach. Jest to zwi¹zane
z w³aœciwoœciami ciek³ych kryszta³ów i nie jest usterk¹.
• Nale¿y wykonywaæ okresowe przegl¹dy, co 1 rok do 2 lat w celu zapewnienia
wysokiej jakoœci dzia³ania aparatu.
• Je¿eli aparat jest wystawiany na gwa³towne zmiany temperatury, w jego wnêtrzu
i na obudowie mo¿e skraplaæ siê para wodna. W takim przypadku nale¿y aparat
w³o¿yæ do opakowania lub torby plastikowej i wyj¹æ go dopiero po zrównaniu
temperatury aparatu i otoczenia.
• Chroniæ aparat przed zanieczyszczeniami, kurzem, piaskiem, py³ami, wod¹,
toksycznymi gazami, solami itp., poniewa¿ mog¹ one uszkodziæ aparat. Je¿eli aparat
zostanie zamoczony przez deszcz lub krople wody, nale¿y go wysuszyæ.
• Patrz “Zalecenia przy u¿ywaniu kart pamiêci SD” (str.49), aby uzyskaæ informacje
dotycz¹ce kart pamiêci SD.
• Aby usun¹æ kurz z obiektywu i okienka celownika, nale¿y stosowaæ pêdzelek.
Nie wolno u¿ywaæ pojemnika ze sprê¿onym powietrzem, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ
uszkodzenie obiektywu.
1890510.010.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin