oswiadczenie_o_koncie_bankowym.pdf

(109 KB) Pobierz
(Microsoft Word - o\234wiadczenie o koncie bankowym)
Projekt współfinansowany przez Uniħ EuropejskĢ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
O ĺ WIADCZENIE O KONCIE BANKOWYM
Ja niŇej podpisany ………………………………………………… proszħ o przekazanie
stypendium wynikajĢcego z udziału w szkoleniu …………………………………………..
realizowanym w ramach projektu „Akademia Nowych kwalifikacji” współfinansowanym
przez Uniħ EuropejskĢ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na wymieniony
poniŇej numer konta bankowego:
……………………………………………………………………………………………………….
Niniejszym oĻwiadczam, iŇ właĻcicielem rachunku bankowego jest:
.........................................................
Imiħ i nazwisko
ĺ wiadomy/a odpowiedzialno Ļ ci karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego potwierdzam
prawdziwo Ļę wy Ň ej podanych danych.
…..………................................................
Data i podpis uczestnika
286013218.001.png 286013218.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin