Doradztwo_karier.pdf

(407 KB) Pobierz
Doradztwo karier
Doradztwo karier
praca zbiorowa
Warszawa 2005
1
230106431.004.png 230106431.005.png
 
Materia∏y przygotowane dla Komendy G∏ównej Ochotniczych Hufców Pracy
Dla doradców zawodowych Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej
Dodatkowe informacje na temat OHP sà dost´pne w Internecie.
Mo˝na je znaleêç pod adresem www.ohp.pl
© OHP – Ochotnicze Hufce Pracy, 2005
Powielanie niekomercyjne dozwolone pod warunkiem podania êród∏a.
Wydanie 2005 r. – opracowanie i realizacja:
– DolnoÊlàskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wa∏brzychu
– Warmiƒsko-Mazurski Zak∏ad Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
2
230106431.006.png
 
Spis tresci
Spis treÊci
Rozdzia∏ 1
Planowanie rozwoju zawodowego a wykluczenie spo∏eczne
– Anthony Watts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Rozdzia∏ 2
Rozwój zawodowy m∏odzie˝y a Êcie˝ki tranzycji do rynku pracy
– Augustyn Baƒka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
Rozdzia∏ 3
Tworzenie projektów zawodowych a Indywidualny Plan Dzia∏ania
– W∏odzimierz Trzeciak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
Rozdzia∏ 4
Kariera – tworzenie planów ˝yciowych
– Jacek Grabowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
Rozdzia∏ 5
Oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy
– Marek Suchar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
Rozdzia∏ 6
Przedsi´biorczoÊç Êwiadomà alternatywà kariery
– Czes∏aw Noworol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
3
230106431.001.png
 
4
230106431.002.png
 
Planowanie kariery
a wykluczenie spo∏eczne
Anthony Watts
National Institute for Careers Education and Counselling,
Cambridge,
United Kingdom
Warszawa 2005
5
230106431.003.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin