Małgorzata Żmudzka-Kosała - Zarządzanie czasem w rodzinie.pdf

(590 KB) Pobierz
110886507 UNPDF
110886507.003.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 6.02.2008
Tytuł: Zarządzanie czasem w rodzinie
Autor: Małgorzata Żmudzka-Kosała (fragment utworu)
Wydanie I
ISBN: 978-83-7582-086-7
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Paweł Sarna, Anna Popis-Witkowska
Skład: Teresa Kopp
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Netina Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
110886507.004.png
SPIS TREŚCI
WSTĘP
. ...........................................................................................
4
ZARZĄDZANIE CZASEM W RODZINIE Z
DZIEĆMI W
RÓŻNYM
..............................................................................
11
1.1.
Zarządzanie czasem w rodzinie z
noworodkiem
.......................................
11
1.2.
Zarządzanie czasem w rodzinie z
niemowlakiem
.....................................
16
1.3.
Zarządzanie czasem w
rodzinie
z małym
dzieckiem
................................
21
1.4.
Zarządzanie czasem w rodzinie z
przedszkolakiem
.................................
29
PROBLEMY ZARZĄDZANIA CZASEM W
RODZINIE Z
RÓŻNĄ
LICZBĄ MAŁYCH DZIECI
...............................................................
36
2.1.
Sytuacja, gdy w rodzinie jest jedynak
.......................................................
36
2.2.
Sytuacja, gdy jest więcej niż jedno małe
dziecko w rodzinie
..................
38
ALTERNATYWNE FORMY EDUKACJI
PRZEDSZKOLNEJ
.........
44
JAK WZRASTAĆ Z DZIECKIEM I
NIE
WPAŚĆ
W DEPRESJĘ
55
ELASTYCZNE FORMY PRACY
— ZIELONE
ŚWIATŁO
DLA
RODZICÓW
.........................................
59
CHWILA DLA RODZICA
.............................................................
74
BIBLIOGRAFIA
..............................................................................
82
1.
2.
3.
4.
.....
5.
6.
110886507.005.png 110886507.006.png 110886507.001.png
 
ZARZĄDZANIE CZASEM W RODZINIE darmowy fragment – kliknij po więcej
Małgorzata Żmudzka-Kosała
str. 4
Wstęp
Problematyka zarządzania czasem w rodzinie z małymi dziećmi do-
tyczy zarówno rodzin o modelu tradycyjnym, jak i rodzin nowocze-
snych. W momencie pojawienia się dziecka w rodzinie właśnie czas
staje się towarem najbardziej deficytowym.
Tradycyjny model rodziny to rodzina patriarchalna , w której wła-
dzę sprawował mężczyzna, tzw. głowa rodziny. Obecnie coraz czę-
ściej — zwłaszcza w dużych miastach — pojawia się model rodziny
egalitarnej . Rodzina egalitarna jest na ogół rodziną małą. Tworzą ją
rodzice i dzieci. Tradycyjna polska rodzina to model 2 plus 2 — dwo-
je rodziców i dwójka dzieci.
Narodowy Spis Powszechny z 2002 r. pokazał, że w Polsce naj-
więcej ludzi żyje w małżeństwie. Polska rodzina jest w większości
przypadków rodziną tradycyjną , w której istotną rolę odgrywają
dziadkowie — jako ci, którzy wspierają rodzinę zarówno swoim cza-
sem, jak i niejednokrotnie finansami.
Dziecko we współczesnej polskiej rodzinie nadal stanowi wartość sa-
mą w sobie. Badania przeprowadzone wśród rodzin wielkomiejskich
pokazały, że preferują one wartości rodzinne (67%), a dziecko trakto-
wane jest jako największa wartość w małżeństwie, choć wśród poko-
lenia młodszego przeważają postawy bardziej ambiwalentne. Staty-
styczna Polka rodzi dziecko, gdy ma 29 lat.
Dziecko planowane jest w momencie, gdy rodzina posiada już odpo-
wiedni status materialny. GUS podaje, że w latach 1997–2006 ubyło
w Polsce ok. 170 tys. obywateli, przy czym w 2007 r. nastąpił wzrost
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Małgorzata Żmudzka-Kosała
sklad
110886507.002.png
ZARZĄDZANIE CZASEM W RODZINIE darmowy fragment – kliknij po więcej
Małgorzata Żmudzka-Kosała
str. 5
liczby urodzeń, co związane jest z tzw. echem demograficznym (wyż
demograficzny z lat 80. rodzi dzieci). Tak naprawdę ze względu na
prognozy demograficzne pożądaną liczbą dzieci w polskiej rodzinie
jest ponad dwoje dzieci — takich jednak rodzin jest w Polsce niewie-
le, zaledwie 17 procent.
W XXI wieku wykształcone kobiety pragną wykorzystywać swoją
wiedzę w pracy zawodowej. Interesuje je podnoszenie standardów
życia, a nie rola matki-Polki, zwłaszcza że w Polsce obowiązuje poli-
tyka antyrodzinna. Z raportu „Przemiany rodziny w Europie
2007” , przygotowanego przez Instytut Polityki Rodzinnej UE, wyni-
ka, że spośród wszystkich krajów Unii Polska ponosi najmniejsze
roczne wydatki na rodzinę. Jest to mniej niż 1% PKB, czego skutków
najbardziej doświadczają rodziny żyjące według modelu tradycyjne-
go. Polska rodzina coraz częściej porzuca model tradycyjny i staje się
rodziną nowoczesną, np. za sprawą fikcyjnych rozwodów (co maso-
wo miało miejsce w 2005 r.). Dobro dziecka przestaje mieć znacze-
nie. Liczą się zyski ekonomiczne.
Na początku XXI wieku notuje się wzrost tendencji, które do tej pory
były marginesem życia rodzinnego: konkubinaty, kohabitacje,
rodziny zrekonstruowane , których podstawą na ogół jest roz-
wód. Do masowych zjawisk socjologicznych współczesnej rodziny
należy zaliczyć także wzrost liczby dzieci pozamałżeńskich ,
zjawisko życia w samotności , świadomą bezdzietność . Więk-
szość tych zjawisk miała miejsce w poprzednich epokach, ale nasze
stulecie przyniosło społeczną akceptację form życia uznawanych do-
tąd za patologię i margines społeczny. Na zmianę w podejściu do ro-
dziny (od systemu rodziny tradycyjnej do nowoczesnej) miała wpływ
m.in . samodzielność zawodowa kobiet, która sprawiła, że przestały
one być zależne finansowo od mężów. Praca zawodowa kobiet, ich
dążenie do rozwoju zawodowego (rośnie liczba wykształconych ko-
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Małgorzata Żmudzka-Kosała
sklad
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin