Biuletyn IPN 2010-05-06.pdf

(8846 KB) Pobierz
BIULETYN_maj_czerwiec_2010_HARCERSKI_OKLADKA.indd
Dodatek: płyta DVD
z filmem „Oni szli Szarymi Szeregami”
NR 5–6 (114–115)
maj–czerwiec
2010
BIULETYN
BIULETYN
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
numer indeksu 374431
nakład 10000 egz.
cena 8 zł (w tym 0% VAT)
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
440218933.023.png 440218933.024.png 440218933.025.png 440218933.026.png 440218933.001.png
ODDZIAŁY IPN
ADRESY I TELEFONY
BIAŁYSTOK
ul. Warsztatowa 1a, 15-637 Białystok
tel. (0-85) 664 57 03
GDAŃSK
ul. Witomińska 19, 81-311 Gdynia
tel. (0-58) 660 67 00
KATOWICE
ul. Kilińskiego 9, 40-061 Katowice
tel. (0-32) 609 98 40
KRAKÓW
ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków
tel. (0-12) 421 11 00
LUBLIN
ul. Szewska 2, 20-086 Lublin
tel. (0-81) 536 34 01
ŁÓDŹ
ul. Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź
tel. (0-42) 616 27 45
POZNAŃ
ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań
tel. (0-61) 835 69 00
RZESZÓW
ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów
tel. (0-17) 860 60 18
SZCZECIN
ul. K. Janickiego 30, 71-270 Szczecin
tel. (0-91) 484 98 00
WARSZAWA
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
tel. (0-22) 526 19 20
WROCŁAW
ul. Sołtysowicka 21a, 51-168 Wrocław
tel. (0-71) 326 76 00
BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Kolegium: Jan Żaryn – przewodniczący,
Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Kazimierz Krajewski, Agnieszka Łuczak
Filip Musiał, Barbara Polak, Jan M. Ruman, Andrzej Sujka, Norbert Wójtowicz, Piotr Życieński
Redaguje zespół: Jan M. Ruman – redaktor naczelny (tel. 0-22 431-83-74), jan.ruman@ipn.gov.pl
Barbara Polak – zastępca redaktora naczelnego (tel. 0-22 431-83-75), barbara.polak@ipn.gov.pl
Andrzej Sujka – sekretarz redakcji (tel. 0-22 431-83-39), andrzej.sujka@ipn.gov.pl
Piotr Życieński – fotograf (tel. 0-22 431-83-95), piotr.zycienski@ipn.gov.pl
sekretariat – Maria Wiśniewska (tel. 0-22 431-83-47), maria.wisniewska@ipn.gov.pl
Projekt grafi czny: Krzysztof Findziński; redakcja techniczna: Andrzej Broniak;
łamanie: Wojciech Czaplicki; korekta: Beata Stadryniak-Saracyn
Adres redakcji: ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa
Adres do korespondencji: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa
www.ipn.gov.pl
Druk: Legra Sp. z o.o., ul. Rybitwy 15, 30-716 Kraków
ODDZIAŁY IPN
ADRESY I TELEFONY
440218933.002.png 440218933.003.png 440218933.004.png 440218933.005.png 440218933.006.png 440218933.007.png 440218933.008.png 440218933.009.png 440218933.010.png 440218933.011.png 440218933.012.png 440218933.013.png 440218933.014.png 440218933.015.png 440218933.016.png 440218933.017.png 440218933.018.png 440218933.019.png 440218933.020.png
BIULETYN
N R 5–6 ( 114–115 )
MAJ–CZERWIEC
2010
SPIS TREŚCI
ROZMOWY BIULETYNU
W służbie Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. O skautingu i harcerstwie
z Wojciechem Hausnerem rozmawia Barbara Polak .......................... 3
KOMENTARZE HISTORYCZNE
Leszek Rysak – Początki harcerstwa................................................................. 18
Sebastian Piątkowski – Harcerstwo polskie
w okresie okupacji 1939–1945 .............................................................. 29
Wojciech Hausner – Harcerstwo wobec rzeczywistości PRL ......................... 36
Jacek Wołoszyn – Tajny Związek Harcerstwa Polskiego.
Pierwsza Trawnicka Drużyna Harcerska ............................................. 43
Marcin Kapusta – Harcerski Ruch Antykomunistyczny ................................. 49
Przemysław Bartkowiak, Daniel Koteluk – Cel: „socjalistyczna mentalność”.
Indoktrynacja młodzieży w szeregach OH ZMP
na terenie województwa zielonogórskiego ........................................ 56
Marek Jedynak – Związek Wolnego Harcerstwa Polskiego
„Szare Polówki” ........................................................................................ 62
Tomasz Podkowiński – Od Ruchu Zawiszackiego do Skautów Europy ........ 72
Bogusław Wójcik – „Stajemy do walki o sprawiedliwość”.
Niepodległościowe zmagania młodzieży
na Rzeszowszczyźnie w latach 1944–1956 ......................................... 79
Dariusz Misiejuk – „Łączyła nas nienawiść do ZSRR”.
Organizacje młodzieżowe w Głubczycach (1946–1955) .................. 93
Andrzej Ropelewski – Poakowski oddział zbrojny „Trupia Czaszka” ....... 100
Filip Musiał – Wolność w obozie dla młodocianych ................................... 104
Joanna Żelazko – „Katyń” przykładem konspiracji młodzieżowej ........ 111
Artur Ossowski – „Stalinie, tyś mordował Polaków w Katyniu!”.
Retoryka antykomunistyczna konspiracji młodzieżowej na przy-
kładzie ulotek odnalezionych w aktach Wojewódzkiego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi ................................................. 115
Paweł Skorut – Rozpracowanie dziewczęcej organizacji „Orlęta” ......... 118
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
440218933.021.png
Marek Wierzbicki – Niezależne ugrupowania młodzieżowe
w Polsce (1980–1989) ............................................................................ 124
SYLWETKI
Rafał Sierchuła – „Poznańska piątka” – historia wojenna ....................... 136
Andrzej W. Kaczorowski – Autor wiersza „Wszystko, co nasze…”.
Ignacy Kozielewski (1882–1964) ........................................................ 144
Wojciech Jerzy Muszyński – Harcmistrz RP
Stanisław Sedlaczek (1881–1941) ...................................................... 151
Ewa Celińska-Spodar – „Mam szczerą wolę całym życiem
pełnić służbę…”. Andrzej Romocki „Morro” (1923–1944) ........... 159
Iwona Spałek, Robert Spałek – Koszmary, które śnią się po nocach.
Rys biografi czny Stefanii Szantyr-Powolnej..................................... 164
POLEMIKI
Adam Hlebowicz – Historia czy ideologia? ................................................... 172
ZMARLI
Krzysztof A. Tochman – Zdzisław Luszowicz „Szakal” (1914–2010) ......... 175
Zginęli w drodze do Katynia ..................................................................... 178
RECENZJE
Marta Kubiszyn – Świadectwa z lat 1939–1989 ........................................... 182
WYDARZENIA
Beatyfi kacja księdza Jerzego. Homilia abp. Angelo Amato .............. 187
Na okładce: str. I – fot. Piotr Życieński; str. IV – Defi lada harcerek przed marszałkiem Edwardem
Śmigłym-Rydzem, Kraków 1938 r., fot. ze zbiorów Wojciecha Muszyńskiego.
W SŁUŻBIE BOGU,
OJCZYŹNIE I BLIŹNIM
O SKAUTINGU I HARCERSTWIE Z WOJCIECHEM HAUSNEREM
ROZMAWIA BARBARA POLAK
B.P. – Powstałe na początku XX w. harcerstwo jest pierwowzorem wszelkich póź-
niejszych organizacji młodzieżowych, których celem było wychowanie i kształtowa-
nie młodzieży – nawet jeśli ich twórcy ideowo odcinali się od niego. Ale i harcer-
stwo, a wcześniej skauting trafi ły na przygotowaną glebę – już w XIX w. istniały we
wszystkich zaborach organizacje, stowarzyszenia i tajne związki młodzieżowe.
W. H . – Tak, harcerstwo trafi ło na podatny grunt,
a jego założyciele stworzyli pewną syntezę wcześniej-
szych koncepcji. Aleksander Kamiński w swojej trzy-
tomowej pracy Polskie związki młodzieży bardzo do-
kładnie analizuje okoliczności i warunki działania
dziewiętnastowiecznych organizacji. Miały one wspól-
ny rys – wszystkie były ukierunkowane na sprawę od-
zyskania niepodległości. Najczęściej były niewielkie,
powołane na terenie jednego miasteczka, szkoły czy
środowiska. Na ogół miały charakter samokształce-
niowy, tworząc formacyjny fundament dla młodzieży,
która potem wchodziła w działalność konspiracyjną
w różnych częściach dawnej Rzeczypospolitej.
W pewnym uproszczeniu zwykło się mówić, że har-
cerstwo jest syntezą działań „Sokoła”, abstynenckiego
„Eleusis” i niepodległościowego „Zarzewia”. W Krako-
wie oprócz tych niewielkich – ograniczonych do terenu
jednej szkoły – organizacji, istniały także duże, obej-
mujące swą działalnością całe miasto. Do nich należała „Organizacja ćwiczebna mło-
dzieży szkół średnich Krakowa i Podgórza” z uznawaną przez władze nazwą, której celem
było wychowanie nie tylko fi zyczne, ale i narodowe. Istniał też Związek „Młodzież” – orga-
nizacja abstynencka, którą zakładał m.in. Andrzej Małkowski – przekształcona następnie
w Związek „Nadzieja”. Miały one wiele elementów, które potem ujawniły się w metodzie
harcerskiej – praca z małymi grupami, własna obrzędowość, obyczaje, kładzenie nacisku
na sprawy moralne i wychowawcze.
B.P. – Co na to zaborcy?
W. H . – Chociaż w Galicji Polacy cieszyli się względnie największą wolnością, to władze
szkolne generalnie nie akceptowały ruchów czy stowarzyszeń, które przychodziły z zewnątrz,
a taki charakter miał skauting, kiedy powstawał na ziemiach polskich. I to był pewien kło-
pot w pierwszym roku jego istnienia. Sytuacja zmieniła się wiosną 1912 r., kiedy to Rada
Szkolna Krajowa wyraziła zgodę na działanie drużyn skautowych w szkołach.
3
440218933.022.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin