Biuletyn IPN 2010-07-08.pdf

(7368 KB) Pobierz
BIULETYN_lipiec_sierpien_2010_OKLADKA.indd
Dodatek: płyta DVD
z filmem „Było sobie miasteczko”
NR 7–8 (116–117)
lipiec–sierpień
2010
BIULETYN
BIULETYN
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
numer indeksu 374431
nakład 10000 egz.
POLACY–UKRAIŃCY
TRUDNA PRZESZŁOŚĆ
cena 8 zł (w tym 0% VAT)
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
406604423.025.png 406604423.026.png 406604423.027.png 406604423.028.png 406604423.001.png 406604423.002.png
ODDZIAŁY IPN
ADRESY I TELEFONY
BIAŁYSTOK
ul. Warsztatowa 1a, 15-637 Białystok
tel. (0-85) 664 57 03
GDAŃSK
ul. Witomińska 19, 81-311 Gdynia
tel. (0-58) 660 67 00
KATOWICE
ul. Kilińskiego 9, 40-061 Katowice
tel. (0-32) 609 98 40
KRAKÓW
ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków
tel. (0-12) 421 11 00
LUBLIN
ul. Szewska 2, 20-086 Lublin
tel. (0-81) 536 34 01
ŁÓDŹ
ul. Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź
tel. (0-42) 616 27 45
POZNAŃ
ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań
tel. (0-61) 835 69 00
RZESZÓW
ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów
tel. (0-17) 860 60 18
SZCZECIN
ul. K. Janickiego 30, 71-270 Szczecin
tel. (0-91) 484 98 00
WARSZAWA
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
tel. (0-22) 526 19 20
WROCŁAW
ul. Sołtysowicka 21a, 51-168 Wrocław
tel. (0-71) 326 76 00
BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Kolegium: Jan Żaryn – przewodniczący,
Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Kazimierz Krajewski, Agnieszka Łuczak
Filip Musiał, Barbara Polak, Jan M. Ruman, Andrzej Sujka, Norbert Wójtowicz, Piotr Życieński
Redaguje zespół: Jan M. Ruman – redaktor naczelny (tel. 0-22 431-83-74), jan.ruman@ipn.gov.pl
Barbara Polak – zastępca redaktora naczelnego (tel. 0-22 431-83-75), barbara.polak@ipn.gov.pl
Andrzej Sujka – sekretarz redakcji (tel. 0-22 431-83-39), andrzej.sujka@ipn.gov.pl
Piotr Życieński – fotograf (tel. 0-22 431-83-95), piotr.zycienski@ipn.gov.pl
sekretariat – Maria Wiśniewska (tel. 0-22 431-83-47), maria.wisniewska@ipn.gov.pl
Projekt grafi czny: Krzysztof Findziński; redakcja techniczna: Andrzej Broniak;
łamanie: Wojciech Czaplicki; korekta: Beata Stadryniak-Saracyn
Adres redakcji: ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa
Adres do korespondencji: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa
www.ipn.gov.pl
Druk: Legra Sp. z o.o., ul. Rybitwy 15, 30-716 Kraków
ODDZIAŁY IPN
ADRESY I TELEFONY
406604423.003.png 406604423.004.png 406604423.005.png 406604423.006.png 406604423.007.png 406604423.008.png 406604423.009.png 406604423.010.png 406604423.011.png 406604423.012.png 406604423.013.png 406604423.014.png 406604423.015.png 406604423.016.png 406604423.017.png 406604423.018.png 406604423.019.png 406604423.020.png 406604423.021.png
BIULETYN
N R 7– 8 ( 116 –117 )
LIPIEC–SIERPIEŃ
2010
SPIS TREŚCI
KOMENTARZE HISTORYCZNE
Michał Klimecki – Ojczyzna dwóch narodów. Polsko-ukraińska wojna
o Galicję Wschodnią (1918–1919) ....................................................................... 2
Zbigniew Karpus – Ukraiński sojusznik Polski w wojnie 1920 roku.
Walka oddziałów Ukraińskiej Republiki Ludowej
u boku Wojska Polskiego i ich dalsze losy ....................................................... 16
Bogumił Grott – Ukraiński nacjonalizm a polska polityka
wobec Ukrainy i Ukraińców ................................................................................. 34
Lucyna Kulińska – Działalność terrorystyczna ukraińskich organizacji
nacjonalistycznych w Polsce w okresie międzywojennym ............................ 41
Ewa Siemaszko – Przemiany relacji polsko-ukraińskich
od połowy lat trzydziestych do II wojny światowej ....................................... 58
Tomasz Bereza – Sowieci – Ukraińcy – Polacy.
Rejon sieniawski 1939–1941 ............................................................................... 70
Ewa Siemaszko – Bilans zbrodni ..................................................................................... 77
Dariusz Faszcza – Polskie Państwo Podziemne na Wołyniu 1939–1944................ 95
Sławomir Kalbarczyk – Martyrologia Polaków w więzieniu
przy ulicy Łąckiego we Lwowie w latach II wojny światowej .................... 108
Kazimierz Krajewski – Ukraińskie miejsca pamięci narodowej na terenie Polski .. 118
REPORTAŻ
Andrzej W. Kaczorowski – Stanisława Vincenza powrót na Huculszczyznę................ 152
Leon Popek – Postawić im krzyże. Pielgrzymka do grobów kapłanów łuckich... 160
Kazimierz Krajewski, Jacek Pawłowicz – Ostra Brama 2010 ............................................ 165
ZMARLI
Piotr Szubarczyk – Ksiądz prałat Henryk Jankowski (1936–2010)........................ 174
Jan Olaszek – Oaza opozycji. Ks. Leon Kantorski
i jego parafi a w Podkowie Leśnej .................................................................... 183
Henryk Marczak – Kazimierz Bednarski (1945–2010) ............................................. 188
Janusz Guttner – Aneta Naszyńska (1958–2010) ..................................................... 190
WYDARZENIA .......................................................................................................... 192
Na okładce: str. I – pomnik Adama Mickiewicza we Lwowie, fot. J.M. Ruman; str. IV – Fronton
archikatedralnego greckokatolickiego soboru św. Jura we Lwowie, fot. J.M. Ruman
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
RELACJE I WSPOMNIENIA
Marian Sikorski – Ukrainiec powiedział: „Zabiję was” ........................................... 138
Edward Szpringel (Szpryngiel) – Bóg nas uratował ......................................................... 142
Leokadia Janeczko – „Wystrzelajcie nas, tylko nie mordujcie!” ............................. 149
406604423.022.png
M ICHAŁ K LIMECKI
OJCZYZNA DWÓCH NARODÓW
POLSKO-UKRAIŃSKA WOJNA O GALICJĘ WSCHODNIĄ (1918–1919)
Rozpoczęta w listopadzie 1918 r. polsko-ukraińska wojna o przy-
szłość Galicji (Małopolski) Wschodniej była pierwszą z kilku, jaką
stoczyła budująca swoje granice odradzająca się Polska. Mieściła się
w programie przywrócenia terytoriów, które polskie społeczeństwo
uważało za część swojego dziedzictwa historycznego i gospodar-
czego. Natomiast dla Ukraińców stała się jednym z kilku działań
(częściowo sprzecznych ze sobą, a tylko częściowo uzupełniających
się) mających przynieść budowę państwa.
Głównym ukraińskim ośrodkiem państwotwórczym stał się w 1917 r. Kijów, stolica prawo-
sławnej Ukrainy Naddnieprzańskiej. Początkowo jego przywódcy postrzegali swoją ojczyznę
jako autonomiczną część zdemokratyzowanej Rosji. Listopadowy przewrót w Piotrogrodzie
i rozpędzenie przez bolszewików Konstytuanty wymusiły na rezydującej w Kijowie Ukraińskiej
Centralnej Radzie ogłoszenie 9 stycznia 1918 r. IV Uniwersałem suwerenności Ukraińskiej Re-
publiki Ludowej. Przyznawał to obdarzony wielkim autorytetem polityk i historyk Mychajło
Hruszewśkyj: „Byliśmy konsekwentnymi federalistami, ale warunki spowodowały, że staliśmy
się niepodległą, niezależną republiką” 1 . Natomiast w Charkowie na początku 1918 r. wyłoniły
się struktury Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rad, wiążącej swój byt z Rosyjską Fede-
racyjną Socjalistyczną Republiką Rad. Rezolucja podjęta na I zjeździe Komunistycznej Partii
(bolszewików) Ukrainy, odbytym w lipcu 1918 r. w Moskwie, stwierdzała: „W sprawie wzajem-
nych stosunków Ukrainy i Rosji, oddzielenie Ukrainy od Rosji jest niemożliwe [...] i KP(b)U
powinna walczyć o rewolucyjne zjednoczenie obu państw na płaszczyźnie proletariackiego
centralizmu w granicach Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki radzieckiej” 2 . Ko-
munistyczna Partia (bolszewików) Ukrainy kreowała się na niezależną partię polityczną. W rze-
czywistości posiadała uprawnienia gubernialnej organizacji Rosyjskiej Komunistycznej Partii
(bolszewików). Jej Komitet Centralny uznawał się za podporządkowany KC RKP(b). Latem
1918 r. liczyła ok. 4,5 tys. członków, w tym jedynie 7 proc. Ukraińców.
Trzecim ośrodkiem ukraińskich działań stał się Lwów, stolica austriackiego kraju koron-
nego Galicji. Ukraińscy poddani Habsburgów z lojalności wobec tronu czynili argument na
rzecz wyodrębnienia Galicji Wschodniej w nowy kraj koronny o ukraińskim charakterze na-
rodowym. Nie wysłali delegacji do Rzymu na odbywający się tam w kwietniu 1918 r. kon-
gres narodów uciskanych przez Austro-Węgry. Polaków reprezentowali m.in. Marian Seyda
i Konstanty Skirmunt. Dopiero w 1918 r. elity greckokatolickiego społeczeństwa ukraińskie-
go Galicji podjęły działania na rzecz budowy własnego państwa. Jego granicami zamierzały
objąć austriacką wschodnią Galicję i Bukowinę oraz węgierską Ruś Zakarpacką.
Stosunki narodowościowe i gospodarcze w Galicji dawały przewagę społeczeństwu pol-
skiemu. Ze statystyk odnoszących się do 1910 r. wynika, że obszar tego kraju zamieszkiwało
1 Cyt. za: M. Waldenberg, Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej , Warszawa 1992, s. 35.
2 Cyt. za: O. Rublow, O. Rejent, Ukrajinśki wyzwolni zmahannia 1917–1921 , Kyjiw 1999, s. 192–193.
2
406604423.023.png
ok. 7 980 500 ludzi, w tym 4 672 500 posługujących się językiem polskim, 3 208 100 języ-
kiem ukraińskim, 90 100 językiem niemieckim, a 9800 innymi językami. Należy tu poczynić
uwagę, że urzędnicy przeprowadzający spis nie uznali języka używanego przez Żydów. Zu-
bożali tym statystyczny obraz kraju, gdyż 871 900 jego mieszkańców deklarowało wyznanie
mojżeszowe. Jeśli to uwzględnimy, otrzymamy daleko idące korekty w ofi cjalnym składzie
narodowościowym Galicji. Przedstawiał się on następująco:
Polacy: 47,6 proc. ludności;
Ukraińcy: 40,3 proc. ludności;
Żydzi: 10,9 proc. ludności;
Niemcy i inni: 1,2 proc. ludności 3 .
Natomiast w Galicji Wschodniej mieszkało 5337 tys. ludzi, w tym: 3791 tys. Ukraińców
(71,1 proc.), 770 tys. Polaków (14,4 proc.) i 660 tys. Żydów (12,4 proc.). Polacy stanowili
większość w miastach. Lwów miał ok. 206 tys. mieszkańców. Ponad 105 tys. tworzyło spo-
łeczność polską, 57 tys. – żydowską, a 39 tys. – ukraińską. Polacy i Ukraińcy nie tworzy-
li w mieście narodowych enklaw. Swoje najważniejsze instytucje lokowali w śródmieściu,
często obok siebie. Katolickie cmentarze – Łyczakowski i znacznie skromniejszy Janowski
– były miejscami spoczynku przedstawicieli obu narodów.
Galicja należała do najbiedniejszych regionów Europy. W latach 1911–1913 dochód na-
rodowy wynosił na jednego mieszkańca ok. 230 koron, natomiast w Siedmiogrodzie – 260
koron, na Słowacji – 306, na Węgrzech – 368, w Czechach i na Morawach – 544, a w Austrii
– 567. Nie będzie też wielkim uogólnieniem stwierdzenie, że społeczność ukraińska w Galicji
była znacznie uboższa od polskiej. W skali całego kraju Ukraińcy wpłacali jedynie 18,8 proc.
podatków bezpośrednich. Natomiast w Galicji Wschodniej Ukraińcy płacili tylko 26,2 proc.
wszystkich podatków 4 .
Do wymiany poglądów między polskimi i ukraińskimi politykami doszło w ostatnich
miesiącach Wielkiej Wojny. Reprezentowali oni rządzących Królestwem Polskim i Ukrainą
Naddnieprzańską. Oceniali siebie wzajemnie jako niewiarygodnych partnerów. Wschodnią
Galicję uważali za część swojego terytorium narodowego i państwowego. Jednocześnie do
wysiłków państwotwórczych sąsiada odnosili się ze sceptycyzmem przemieszanym ze skry-
waną wrogością. Nie zmieniała tego działalność przedstawicielstwa Rady Regencyjnej w Ki-
jowie, kierowanego przez Stanisława Wańkowicza, następnie przez Bohdana Kutyłowskiego,
a także poparcie polskich ziemian z Ukrainy udzielane hetmanowi Pawło Skoropadzkiemu.
Także polscy politycy z Galicji odmawiali uznania ukraińskiego państwa na Naddnieprzu,
dostrzegając w nim twór wygenerowany przez Niemców i Austriaków. Ignacy Daszyński na
posiedzeniu parlamentarnego Koła Polskiego w Wiedniu 1 marca 1918 r. nazwał je fi kcją.
Równie negatywnie polscy politycy odnosili się do możliwości podziału Galicji na dwa kraje
koronne, o polskim i ukraińskim charakterze. Galicję traktowali jako całość, ukształtowaną
przez wielowiekową przynależność do Rzeczypospolitej, a potem do Austrii. Uważali, że
stanie się jedną z dzielnic odradzającej się Polski, a rzeka Zbrucz fragmentem jej wschodniej
3 E. Dubanowicz, Stosunki polsko-ruskie w Galicji pod względem społeczno-gospodarczym ,
„Ekonomista”, r. XIV, t. 1, 1914; M. Lozynskyj, Schffung einer ukrainischen Provinz in Osterreich ,
Berlin 1915.
4 Historia Polski w liczbach. Górnictwo i przemysł. Budownictwo. Dochód narodowy , red.
A. Jezierski, Warszawa 1991, s. 200–201; E. Dubanowicz, op. cit ., s. 155; Social-Economic Researches
on the History East-Central Europe , Budapest 1970, s. 108, 227.
3
406604423.024.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin